ELY-keskukset

Utvecklingsbehov och målbild för avsnittet Lusi–Kanavuori längs riksväg 4 utreds (Mellersta Finland och Nyland)

Dela

NTM-centralerna i Mellersta Finland och Nyland har tillsammans påbörjat utarbetandet av en åtgärdsutredning för riksväg 4 på avsnittet mellan Lusi i Heinola och Kanavuori i Jyväskylä. I den påbörjade utredningen fastställs målbilden för avsnittet Lusi–Kanavuori som utgångspunkt för den mer detaljerade planeringen. Åtgärdsutredningen baserar sig på en utredning om principerna för utveckling av riksvägskorridoren 4 och 29 på avsnittet Helsingfors–Torneå/Haparanda (fi. Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet Helsinki–Tornio/Haaparanta). Planeringsavsnittets längd är cirka 112 kilometer.

Kartbild över planeringsområdet.
Kartbild över planeringsområdet.

Målet att förbättra förhållandena på det nationellt och internationellt betydande vägavsnittet till en nivå som motsvarar behoven

Riksväg 4 (E75) är en viktig internationell förbindelse och Finlands viktigaste förbindelse i syd–nordlig riktning som sträcker sig från huvudstadsregionen via Mellersta Finland till Norra Finland. De betydande huvudlederna för landsvägar och järnvägar samt målen för den servicenivå som tryggar trafiken dygnet runt längs vägarna fastställs av trafik- och kommunikationsministeriet. Riksväg 4 mellan Helsingfors och Jyväskylä har fastställts till servicenivåklass I och på så sätt även som en del av stamnätet. Riksväg 4 är dessutom en del av TEN-T-kärnnätet och en del av nätet för stora specialtransporter. Granskningsavsnittet är ett väldigt betydande avsnitt med tanke på gods-, fritids- och arbetsplatstrafiken. Granskningsavsnittet är betydande även med tanke på långväga kollektivtrafik – mellan Lahtis och Jyväskylä går nämligen ingen persontrafik längs järnvägen.

Ett centralt problem med granskningsavsnittet som tagits upp i tidigare utredningar är att olyckstätheten längs planeringsavsnittet är högre än genomsnittet. Utöver brister i trafiksäkerheten har man identifierat problem såsom få omkörningsplatser, brist på parallellt vägnät, svår tillgänglighet till kollektivtrafikens hållpatser, brister i rutter för gång- och cykeltrafik samt otrygga vägövergångar och korsningar.

Syftet med att utveckla granskningsavsnittet är att förbättra person- och godstrafikens säkerhet och smidighet samt att samordna långväga och lokala rörelsebehov. Dessutom eftersträvas en minskning av utsläpp från trafiken och en förbättring av förhållandena för hållbara färdsätt och en enhetlig och trivsam trafikmiljö. I utredningen jämförs alternativa lösningar för att uppnå målbilden.

Planering av landsvägar är en lång process som preciseras stegvis.

Planeringen av landsvägar är en process som preciseras stegvis. Den pågående planeringen är en förutredning med syfte att fastställa den tekniska målbilden för riksvägen och behoven av fortsatt planering. Åtgärdsutredningen utarbetas på en generell nivå, och innan förbättringsåtgärder vidtas ska noggrannare planer utarbetas (översiktsplan samt väg- och byggnadsplaner).

Målbilden för granskningsavsnittet kommer att förverkligas i etapper på lång sikt.

Deltagande och tilläggsinformation

Under utarbetandet av åtgärdsutredningen ordnas ett informationsmöte för allmänheten på distans. Informationsmötet hålls under sommaren 2021 och tidpunkten preciseras senare.

Åtgärdsutredningen utarbetas av A-Insinöörit Civil Oy. Arbetet styrs av en projektgrupp med experter från NTM-centralerna och Trafikledsverket samt representanter för regionens kommuner och landskapsförbund, Mellersta Österbottens museum och Päijänne-Tavastlands ansvarsmuseum. Åtgärdsutredningen blir färdig våren 2022.

Nyckelord

Kontakter

Mer information om åtgärdsutredningen fås av:

Minna Immonen
NTM-centralen i Mellersta Finland
tfn 0295 024 685

Anna Elf
NTM-centralen I Nyland
tfn 0295 021 395

Piritta Laitakari
A-Insinöörit Civill Oy
tfn 040 6693 656

Bilder

Kartbild över planeringsområdet.
Kartbild över planeringsområdet.
Ladda ned bild

Länkar

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

NTM-centralen delade ut 2,16 miljoner euro till Finlands kustområden av medel som influtit i form av fiskevårdsavgifter (Kustfinland)16.6.2021 11:57:21 EEST | Tiedote

I egenskap av fiskerimyndighet för Finlands kustområden har NTM-centralen i Egentliga Finland delat ut sammanlagt ca 2,16 miljoner euro till främjande av fiskerihushållningen i Mellersta Österbot-ten, Österbotten, Södra Österbotten, Satakunta, Egentliga Finland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Medlen kommer från de fiskevårdsavgifter som fiskare har betalat till staten.

ELY-keskus jakoi Rannikko-Suomeen 2,16 miljoonaa euroa kalastonhoitomaksuista kertyneitä varoja (Rannikko-Suomi)16.6.2021 11:49:09 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on jakanut Rannikko-Suomen kalatalousviranomaisena Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Uudella-maalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa yhteensä noin 2,16 miljoonaa euroa kalatalouden edistämiseen. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastonhoitomaksuista.

Yhteysalusten matkustajamäärien rajoitukset poistuvat 21.6.2021 alkaen16.6.2021 10:08:59 EEST | Tiedote

Parantuneen tartuntatautitilanteen johdosta yhteysalusliikenteen matkustajamäärien rajoitukset poistuvat käytöstä kaikilta reittialueilta 21.6.2021 alkaen. Varsinais-Suomen ELY-keskus edellyttää paikkarajoitusten purusta riippumatta sekä kasvomaskin käyttöä että turvavälisuositusten noudattamista yhteysaluksella matkustettaessa. Yhteysalusliikenteen jatkuvuuden turvaamiseksi on rajoituksien poistumisesta huolimatta suositeltavaa välttää ei välttämättömiä matkoja yhteysaluksilla.

Kasvatusta ja valistusta luonnon monimuotoisuuden tueksi – ELY-keskuksen tämänvuotiset avustukset ympäristökasvatukseen jaettu14.6.2021 09:10:43 EEST | Tiedote

Keski-Suomen ELY-keskuksen valtakunnalliset hankeavustukset ympäristökasvatukseen ja -valistukseen suunnataan tänä vuonna erityisesti luonnon monimuotoisuuteen liittyville hankkeille. Lisäksi painotetaan oppimista ja osallistumista nk. formaalin koulutuksen ulkopuolella, kuten nuorisotyön tai järjestöjen tarjoaman toiminnan piirissä. Avustusta myönnetään 11 hankkeelle yhteensä 330 050 euroa.

Utbildning och information om biologisk mångfald – NTM-centralernas bidrag för miljöfostran har delats ut för detta år14.6.2021 09:10:43 EEST | Tiedote

Nationella projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning från NTM-centralen i Mellersta Finland riktar sig i år särskilt till projekt som anknyter sig till den biologiska mångfalden. Tonvikt kommer också att läggas på lärande och deltagande utanför den så kallade formella utbildningen, såsom ungdomsarbete eller verksamhet som tillhandahålls av organisationer. Totalt 330 050 euro kommer att delas ut till 11 projekt.

Maanteiden varsien niitto- ja raivaustyöt ovat käynnistyneet (Keski-Suomi, Itä-Suomi)11.6.2021 09:10:06 EEST | Tiedote

Keski- sekä Itä-Suomessa maanteiden viheralueita hoidetaan kesäkaudella mm. niittämällä ja raivaamalla teiden varsia. Ne parantavat liikenneturvallisuutta sekä edistävät samalla luonnon monimuotoisuutta. Työt ovat paikoitellen jo käynnistyneet taajamissa maatiealueilla sijaitsevien viheralueiden niitoilla. Viheralueiden hoitotyöt tehdään maanteiden hoitourakoissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum