Kehityspoliittinen toimikunta

Utvecklingspolitiska kommissionen: Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet behöver en gemensam vision

Dela

Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet måste bättre kunna svara på behoven hos människor som lever under allvarliga kriser. En intensivare samverkan mellan olika aktörer är nödvändig. Detta är en central slutsats i Utvecklingspolitiska kommissionens rapport, där en expertgrupp bestående av kommissionens medlemmar analyserar den nuvarande situationen och ger rekommendationer för att förbättra verksamheten.

Utvecklingspolitiska kommissionens rapport behandlar samverkan mellan utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsarbete, även kallad nexus (från engelskans triple nexus), framför allt under bräckliga förhållanden och långvariga konflikter där genomförandet av denna samverkan är särskilt utmanande.

Behovet av en intensivare samverkan är tydligt. En betydande del av Finlands partnerländer för bilateralt utvecklingssamarbete är svaga stater, till exempel Afghanistan, Etiopien och Myanmar. Finland är också känt som en engagerad givare av humanitärt bistånd och genomförare av fredsarbete.

Allt svårare förhållanden framhäver vikten av samverkan

I praktiken innebär nexus som arbetssätt åtgärder som stärker samstämmigheten och komplementariteten i samverkan mellan utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsarbete. Samarbetet med lokala aktörer och deras engagemang i processen är också av central betydelse.

I rapporten konstateras det att om vi lyckas införa det nya arbetssättet kommer det att ge upphov till smidigare och mer ändamålsenlig verksamhet, särskilt med tanke på människors behov och rättigheter samt en hållbar fred i mottagarländerna.

De allt svårare förhållandena ställer direkta krav på reformer. Behovet av humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete och fredsarbete förekommer ofta samtidigt. I sådana situationer kan de humanitära behoven kvarstå länge eller uppstå på nytt. Därför är det viktigt att samtidigt arbeta med frågor som mer traditionellt betraktas som utvecklingssamarbete, till exempel utbildning, sexuell och reproduktiv hälsa samt vatten och sanitet.

Behovet av olika former av fredsarbete måste också bedömas enligt förhållandena och behoven.

Finland har goda förutsättningar att stärka samverkan

Trots det växande behovet kan det vara utmanande att stärka samverkan mellan utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsarbete. Arbetet underlättas av OECD:s biståndskommittés rekommendation, som innehåller principer för verksamheten.

Enligt Utvecklingspolitiska kommissionens rapport har Finland goda förutsättningar att stärka samverkan mellan olika aktörer. Detta kräver dock en starkare politisk vilja, ett beslutsamt ledarskap och riktlinjer som stöder samverkan på olika områden. Det behövs också nya tanke- och verksamhetssätt i både givar- och mottagarländerna för att samverkan och de gemensamma målen ska uppnås.

För närvarande saknar Finland fortfarande en gemensamt godkänd strategi för nexus som kan styra verksamheten i svåra miljöer. Därtill behövs närmare anvisningar till bistånds- och civilsamhällesorganisationerna om vilken typ av verksamhet som den finska statens finansiering riktas till.

Rapporten En helhet som är större än summan av delarna – Varför behöver Finlands utvecklingsarbete, humanitära bistånd och fredsarbete en gemensam vision? finns i sin helhet på Utvecklingspolitiska kommissionens webbplats (på finska). 

Ytterligare information:

Inka Hopsu, ordförande för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 040 758 9545, inka.hopsu@eduskunta.fi

Marikki Stocchetti, generalsekreterare för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 525 8649, marikki.stocchetti@formin.fi

Utvecklingspolitiska kommissionen är det enda organet som gör systematiska och breda uppföljningar och analyser av Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Statsrådet tillsätter Utvecklingspolitiska kommissionen för en regeringsperiod i taget. Kommissionens medlemmar företräder riksdagspartierna, intresseorganisationer, civilsamhällesorganisationer och universitet som ingår i nätverket UniPID.

Länkar

Om

Kehityspoliittinen toimikunta
Kehityspoliittinen toimikuntahttp://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi

Följ Kehityspoliittinen toimikunta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kehityspoliittinen toimikunta

Development Policy Committee: Finland should distinguish itself in food security diplomacy18.6.2021 10:01:55 EEST | Press release

Finland must influence and assume more responsibility for reinforcing global food security and the food system. Particular attention must be paid to improving the position of the poorest countries and people and groups living in the most vulnerable situations. This is the view of the Development Policy Committee expert group, whose analysis of the future of food security and food systems was published on Friday.

Utvecklingspolitiska kommissionen: Finland bör profilera sig inom diplomatin för livsmedelstrygghet18.6.2021 10:00:50 EEST | Tiedote

Finland bör påverka aktivt och ta ett större ansvar för att stärka den globala livsmedelstryggheten och livsmedelssystemet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att förbättra ställningen för de allra fattigaste länderna och för de mest sårbara människorna och grupperna. Det anser Utvecklingspolitiska kommissionens expertgrupp, vars analys om livsmedelsförsörjningens och livsmedelssystemens framtid publicerades på fredagen.

Kehityspoliittinen toimikunta: Suomen kannattaa profiloitua ruokaturvadiplomatiassa18.6.2021 09:59:44 EEST | Tiedote

Suomen tulee vaikuttaa ja ottaa nykyistä enemmän vastuuta globaalin ruokaturvan ja ruokajärjestelmän vahvistamisessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kaikkein köyhimpien maiden ja haavoittuvimmissa tilanteissa elävien ihmisten ja ryhmien aseman parantamiseen. Tätä mieltä on Kehityspoliittisen toimikunnan KPT:n asiantuntijaryhmä, jonka analyysi ruokaturvan ja ruokajärjestelmien tulevaisuudesta julkaistiin perjantaina.

Development Policy Committee: A triple nexus approach is needed for development cooperation, humanitarian assistance and peace actions5.3.2021 09:10:00 EET | Press release

Development cooperation, humanitarian assistance and peace actions should provide a more efficient joint response to the needs of people affected by crises. Closer collaboration between the various actors is therefore vital. This is the key conclusion of the analysis published by the Development Policy Committee (DPC), in which an expert group consisting of representatives of DPC members analyses the current situation and provides recommendations for the next steps to be taken for further improvements.

Kehityspoliittinen toimikunta: Kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja rauhantyö tarvitsevat yhteisen suunnan5.3.2021 09:10:00 EET | Tiedote

Kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun ja rauhantyön on pystyttävä vastaamaan yhdessä nykyistä tehokkaammin kriisien keskellä elävien ihmisten tarpeisiin. Entistä tiiviimpi yhteistyö eri toimijoiden välillä on välttämätöntä. Tämä on keskeinen johtopäätös Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) julkaisemassa raportissa, jossa toimikunnan jäsentahoista koottu asiantuntijaryhmä analysoi nykyisen tilanteen ja antaa suosituksia toiminnan parantamiseksi.

Utvecklingspolitiska kommissionen: Naturens mångfald ska tryggas också i utvecklingspolitiken22.1.2021 09:01:00 EET | Tiedote

Biodiversiteten, eller den biologiska mångfalden, måste beaktas bättre och mer konsekvent i Finlands utvecklingspolitik och internationella påverkansarbete. Dessutom behöver utvecklingsländerna stöd i att genomföra avtalen om biologisk mångfald. Detta anser Utvecklingspolitiska kommissionens expertgrupp, som publicerade en analys om hur den biologiska mångfalden kan tryggas på fredagen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum