Kehityspoliittinen toimikunta

Utvecklingspolitiska kommissionen: Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet behöver en gemensam vision

Dela

Utvecklingssamarbetet, det humanitära biståndet och fredsarbetet måste bättre kunna svara på behoven hos människor som lever under allvarliga kriser. En intensivare samverkan mellan olika aktörer är nödvändig. Detta är en central slutsats i Utvecklingspolitiska kommissionens rapport, där en expertgrupp bestående av kommissionens medlemmar analyserar den nuvarande situationen och ger rekommendationer för att förbättra verksamheten.

Utvecklingspolitiska kommissionens rapport behandlar samverkan mellan utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsarbete, även kallad nexus (från engelskans triple nexus), framför allt under bräckliga förhållanden och långvariga konflikter där genomförandet av denna samverkan är särskilt utmanande.

Behovet av en intensivare samverkan är tydligt. En betydande del av Finlands partnerländer för bilateralt utvecklingssamarbete är svaga stater, till exempel Afghanistan, Etiopien och Myanmar. Finland är också känt som en engagerad givare av humanitärt bistånd och genomförare av fredsarbete.

Allt svårare förhållanden framhäver vikten av samverkan

I praktiken innebär nexus som arbetssätt åtgärder som stärker samstämmigheten och komplementariteten i samverkan mellan utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsarbete. Samarbetet med lokala aktörer och deras engagemang i processen är också av central betydelse.

I rapporten konstateras det att om vi lyckas införa det nya arbetssättet kommer det att ge upphov till smidigare och mer ändamålsenlig verksamhet, särskilt med tanke på människors behov och rättigheter samt en hållbar fred i mottagarländerna.

De allt svårare förhållandena ställer direkta krav på reformer. Behovet av humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete och fredsarbete förekommer ofta samtidigt. I sådana situationer kan de humanitära behoven kvarstå länge eller uppstå på nytt. Därför är det viktigt att samtidigt arbeta med frågor som mer traditionellt betraktas som utvecklingssamarbete, till exempel utbildning, sexuell och reproduktiv hälsa samt vatten och sanitet.

Behovet av olika former av fredsarbete måste också bedömas enligt förhållandena och behoven.

Finland har goda förutsättningar att stärka samverkan

Trots det växande behovet kan det vara utmanande att stärka samverkan mellan utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsarbete. Arbetet underlättas av OECD:s biståndskommittés rekommendation, som innehåller principer för verksamheten.

Enligt Utvecklingspolitiska kommissionens rapport har Finland goda förutsättningar att stärka samverkan mellan olika aktörer. Detta kräver dock en starkare politisk vilja, ett beslutsamt ledarskap och riktlinjer som stöder samverkan på olika områden. Det behövs också nya tanke- och verksamhetssätt i både givar- och mottagarländerna för att samverkan och de gemensamma målen ska uppnås.

För närvarande saknar Finland fortfarande en gemensamt godkänd strategi för nexus som kan styra verksamheten i svåra miljöer. Därtill behövs närmare anvisningar till bistånds- och civilsamhällesorganisationerna om vilken typ av verksamhet som den finska statens finansiering riktas till.

Rapporten En helhet som är större än summan av delarna – Varför behöver Finlands utvecklingsarbete, humanitära bistånd och fredsarbete en gemensam vision? finns i sin helhet på Utvecklingspolitiska kommissionens webbplats (på finska). 

Ytterligare information:

Inka Hopsu, ordförande för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 040 758 9545, inka.hopsu@eduskunta.fi

Marikki Stocchetti, generalsekreterare för Utvecklingspolitiska kommissionen, tfn 050 525 8649, marikki.stocchetti@formin.fi

Utvecklingspolitiska kommissionen är det enda organet som gör systematiska och breda uppföljningar och analyser av Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik. Statsrådet tillsätter Utvecklingspolitiska kommissionen för en regeringsperiod i taget. Kommissionens medlemmar företräder riksdagspartierna, intresseorganisationer, civilsamhällesorganisationer och universitet som ingår i nätverket UniPID.

Länkar

Om

Kehityspoliittinen toimikunta
Kehityspoliittinen toimikuntahttp://www.kehityspoliittinentoimikunta.fi

Följ Kehityspoliittinen toimikunta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kehityspoliittinen toimikunta

Development Policy Committee Analysis: Finland’s international climate finance needs clear direction28.1.2022 09:30:00 EET | Press release

Finland's international climate finance needs a transparent long-term operating model, as well as a plan for increasing and targeting the financing. This is the conclusion of the Development Policy Committee's (DPC) recent analysis report ”Finland's International Climate Finance Needs Clear Direction”. The recommendations presented in the report outline actions towards more responsible, just and effective climate finance.

Utvecklingspolitiska kommissionens analys: Finlands internationella klimatfinansiering behöver en tydlig riktning28.1.2022 09:30:00 EET | Tiedote

Finlands internationella klimatfinansiering behöver en långsiktig och transparent strategi och en plan för hur finansieringen ska utökas och fördelas. Detta konstateras i utvecklingspolitiska kommissionens senaste analysrapport ”Finland behöver en klar riktning för sin internationella klimatfinansiering”. I rapporten rekommenderas åtgärder för en ansvarsfullare, rättvisare och effektivare klimatfinansiering.

Kehityspoliittisen toimikunnan analyysi: Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus tarvitsee selkeän suunnan28.1.2022 09:30:00 EET | Tiedote

Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus tarvitsee pitkäjänteisen ja läpinäkyvän toimintamallin sekä suunnitelman rahoituksen kasvattamiseksi ja kohdentamiseksi. Näin todetaan Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) tuoreessa analyysiraportissa ”Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus tarvitsee selkeän suunnan”. Raportissa esitetyt suositukset linjaavat toimia kohti vastuullisempaa, oikeudenmukaisempaa ja vaikuttavampaa ilmastorahoitusta.

Development Policy Committee: Finland still needs to catch up on goals in development policy8.11.2021 10:00:00 EET | Press release

The Government of Prime Minister Sanna Marin has made a good start in implementing the development policy entries in the Government Programme. However, there continues to be room for improvement. At present, the main focus should be on preparing a clear roadmap, extending beyond the current government term, in order to raise development finance to the UN’s recommendation of 0.7% of gross national income (GNI). The recommendation should be achieved by 2030.

Utvecklingspolitiska kommissionen: Finlands utvecklingspolitik kan intensifieras ytterligare8.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Sanna Marins regering har kommit väl i gång med att genomföra de utvecklingspolitiska föresatserna i regeringsprogrammet. Men det finns dock rum för förbättring. Det som är viktigaste just nu är att man tar fram en tydlig färdplan över regeringsperioderna för att höja utvecklingsfinansieringen så att den följer FN:s rekommendation, det vill säga 0,7 procent av bruttonationalinkomsten. Detta bör uppnås före 2030.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum