ELY-keskukset

Vaala–Joroinen voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus ja Natura-arvioinnit nähtävillä (Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Etelä-Savo)

Jaa

Fingrid Oyj:n Järvilinjan (400+110 kV voimajohto välillä Vaala–Joroinen) vahvistamista koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) on valmistunut. Selostukseen voi tutustua verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/fingridjarvilinjaYVA. Paperimuodossa selostus on nähtävillä muun muassa hankealueen kunnissa. Selostuksesta voi esittää mielipiteitä Pohjois-Savon ELY-keskukselle 26.7.2021 saakka.

Suunniteltu uusi voimajohto sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen paikalle tai rinnalle

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisessa YVA-selostuksessa tarkastellaan Vaalan Nuojuankankaan ja Joroisten Huutokosken sähköasemien välisen uuden voimajohdon toteuttamisvaihtoehtoja ja ympäristövaikutuksia. Koko reitillään voimajohtoreitti kulkee seuraavien kuntien alueella: Vaala, Kajaani, Sonkajärvi, Vieremä, Iisalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Kuopio, Suonenjoki, Leppävirta, Pieksämäki ja Joroinen.

Suunniteltu uusi voimajohto sijoittuu pääosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen, joko nykyisen voimajohdon rinnalle tai sen paikalle. Rinnalle sijoittuessaan välillä Vaala-Kuopio Lamperila uusi johto sijoittuisi nykyisen johdon itäpuolelle. Välillä Kuopio Lamperila–Joroinen vaihtoehtoina ovat sijoittuminen nykyisen johdon itä- tai länsipuolelle. Länsipuolinen sijoittumisvaihtoehto on lisätty tarkasteluun hankkeesta arviointiohjelmavaiheessa saadun palautteen perusteella. Voimajohtoyhteyden kokonaispituus on noin 291 kilometriä reittivaihtoehdosta riippumatta. Tästä uutta maastokäytävää on noin 2–19 kilometriä vaihtoehdosta riippuen.

YVA-selostus sisältää myös hanketta koskevien Natura-arviointien tulokset

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä on myös laadittu luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit seuraaville alueille: Painuanlahti (Vaala), Rumala – Kuvaja – Oudonrimmet (Vaala ja Siikalatva), Talaskankaan alue (Kajaani ja Vieremä), Kanervaharjun metsä (Lapinlahti), Maaningan lintujärvet (Kuopio), Sorsaveden saaristo (Leppävirta ja Pieksämäki) Lammasniemen lehto (Pieksämäki), Mäkrämäen metsä (Leppävirta) ja Tervaruukinsalo (Joroinen ja Pieksämäki). Natura-arviointien tulokset esitetään osana YVA-selostusta ja sen liitteinä.

Lausunnot ja mielipiteet Pohjois-Savon ELY-keskukselle 26.7.2021 mennessä

YVA-selostus (ml. Natura-arvioinnit) ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/fingridjarvilinjaYVA. Paperimuodossa aineisto on nähtävissä Pohjois-Savon ELY-keskuksessa (Kallanranta 11, Kuopio) sekä hankealueen kunnissa. Kuntakohtaiset nähtävilläpitopaikat selviät kuulutuksesta.

ELY-keskus varaa kaikille mahdollisuuden esittää mielipiteensä YVA-selostuksesta. Tämän lisäksi Natura-alueiden haltijoille varataan luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaisesti mahdollisuus esittää oma lausuntonsa tehdyistä Natura-arvioinneista. Kaikki asiaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena 26.7.2021 mennessä osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi tai Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 Kuopio. Mikäli kyseessä on Natura-alueen haltijan lausunto, pyydetään tämä mainitsemaan lausunnossa.

YVA-selostusta ja Natura-arviointien tuloksia esitellään 15.6.2021 klo 17 järjestettävässä verkkotilaisuudessa (webinaari). Tilaisuuteen voi liittyä yllä mainitulla internetsivulla olevan linkin kautta.

ELY-keskuksen YVA-selostuksen sekä lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta laatima perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä vaikutuksista annetaan viimeistään 24.9.2021. Päätelmä tulee valmistuttuaan nähtäville yllä mainittuun verkko-osoitteeseen sekä Pohjois-Savon ELY-keskukseen, os. Kallanranta 11, Kuopio. 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Juha Perho, Pohjois-Savon ELY-keskus, juha.perho(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 836.

Hankkeesta vastaavan voimajohtoyhtiön puolesta lisätietoja antavat
Satu Vuorikoski, satu.vuorikoski@fingrid.fi, puh. 030 395 5195 (YVA ja ympäristöasiat) sekä Pasi Saari, pasi.saari@fingrid.fi, puh. 030 395 5178 (johtoreitit).

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset

Rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)23.6.2021 12:07:02 EEST | Tiedote

Vuoden 2021 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä yksi hakemus. Lapin ELY-keskuksella on vuosittain käytössä noin 350 000 euroa porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävien tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Nästan 1,6 miljoner euro från programmet för effektiviserat vattenskydd till förbättring av kvaliteten på dagvatten och avlägsnande av skadliga ämnen23.6.2021 10:30:00 EEST | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax och miljöministeriet informerar: Programmet för effektiviserat vattenskydd finansierarelva dagvattenprojekt. Dagvattnens kvalitet förbättras och skadliga ämnen avlägsnas från dem i de projekt som understöds. Skadliga ämnen kommer i vattendragen från avloppsreningsverk samt dagvattnen, dvs. från städernas byggda ytor som sköljning av smält- och regnvatten. I projekten utreds bland annat mängden skadliga ämnen och utsläppskällor i dagvattnen. Dessutom utvecklas metoder för att kontinuerligt följa upp kvaliteten på och belastningen av dagvattnen samt för rengöring av dagvattnen. I projekten samlar man in ny information om kvaliteten på dagvattnen i identifierade riskområden och utreder möjligheterna för att avlägsna skadliga ämnen från dagvattnen (bland annat bygg- och rivningsplatser).Dessutom samlar man in information och utökar förståelsen för hur de naturliga dagvattenkonstruktionerna fungerar och för dagvattenhantering under byggti

Hulevesien laadun parantamiseen ja haitallisten aineiden poistamiseen lähes 1,6 miljoonaa euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta23.6.2021 10:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat: Vesiensuojelun tehostamisohjelma rahoittaa yhtätoista hulevesihanketta. Avustettavilla hankkeilla parannetaan hulevesien laatua ja poistetaan niiden sisältämiä haitallisia aineita. Haitallisia aineita päätyy vesistöön jäteveden puhdistamoista sekä hulevesistä eli kaupunkien rakennetuilta pinnoilta sulamis- ja sadevesien huuhtomana. Hankkeissa muun muassa selvitetään hulevesien sisältämien haitallisten aineiden määriä ja päästölähteitä, kehitetään menetelmiä hulevesien laadun ja kuormituksen jatkuvatoimiseen seurantaan sekä kehitetään uusia hulevesien puhdistusmenetelmiä. Hankkeissa kerätään uutta tietoa tunnistettujen riskialueiden huleveden laadusta ja selvitetään vaarallisten aineiden poistomahdollisuuksia hulevesistä (muun muassa rakennus- ja purkutyömaat).Lisäksi hankkeissa kerätään tietoa ja lisätään ymmärrystä luonnonmukaisten hulevesirakenteiden toimivuudesta ja rakentamisen aikaisten huleve

Suomen Hyötytuuli Oy:n Poriin suunnitteleman Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen ympäristövaikutukset arvioitu (Varsinais-Suomi, Satakunta)21.6.2021 11:47:59 EEST | Tiedote

Varsinais-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Suomen Hyötytuuli Oy:n Poriin suunnittelemaa Tahkoluodon merituulipuiston laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Hankealue sijaitsee Porin edustalla merialueella, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tahkoluodosta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. YVA-menettelyssä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja: Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta: merituulipuistoa ei rakenneta. Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle sijoitetaan enintään 40 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan yhtenäiselle alueelle, jonka pinta-ala on noin 128 km2. Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle sijoitetaan enintään 45 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 11–20 MW. Merituulipuisto rakennetaan VE1:n mukaiselle alueelle sekä sen itäpuolelle laajennusosalle, jolloin yhte

Begränsningarna av passagerarantalet på förbindelsefartygen slopas från och med 21.6.202118.6.2021 08:56:05 EEST | Tiedote

Som en följd av den förbättrade situationen med smittsamma sjukdomar slopas begränsningarna av antalet passagerare i förbindelsefartygstrafiken för alla ruttområden från och med den 21 juni 2021. Trots att begränsningarna i antalet passagerare slopats förutsätter NTM-centralen i Egentliga Finland både att man använder ansiktsmask och att man följer rekommendationerna om säkerhetsavstånd när man reser med förbindelsebåt. För att trygga förbindelsefartygstrafikens kontinuitet rekommenderas att man trots att begränsningarna slopats undviker onödiga resor med förbindelsefartyg.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme