Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Validia Oy har utvecklat sin boendeservice för personer med funktionsnedsättning enligt Valviras förordnande – ytterligare åtgärder krävs fortfarande

Dela

Efter att Valvira i oktober 2020 meddelade ett förordnande om att brister och missförhållanden som äventyrar klientsäkerheten ska rättas till, har Validia Oy vidtagit utvecklingsåtgärder inom boendeservice för personer med funktionsnedsättning som har varit ett steg i rätt riktning. Valvira har nu avslutat sin tillsyn som har fortsatt sedan förordnandet, men betonar att Validia fortfarande ska fortsätta utvecklingsarbetet enligt förordnandet. Utvecklings- och kvalitetsarbetet ska vara synligt i både enskilda verksamhetsenheters och klienters vardag. Valvira framhäver även kommunernas och samkommunernas tillsynsansvar i privata enheter för socialservice inom sina områden.

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.

Valvira uppmanar Validia Oy att fortsättningsvis aktivt utveckla sin boendeservice och genomföra egenkontroll för att säkerställa högkvalitativa och säkra tjänster för klienterna. Som en del av sin egenkontroll ska Validia bland annat sörja för en tillräcklig personstyrka i förhållande till klienternas servicebehov och sitt verksamhetstillstånd. Validia ska även vidta omedelbara åtgärder, om brister eller risker konstateras inom läkemedelsbehandling. Dessutom ska Validia organisera sin verksamhet så att det inte medför olägenhet för klienterna eller kränker deras integritet och dataskydd då man svarar på trygghetstelefonsystemet.  

Den 6 oktober 2020 meddelade Valvira ett förordnande till Validia Oy att på ett heltäckande sätt rätta till brister och missförhållanden som konstaterats i verksamheten.  Det hade konstaterats missförhållanden som äventyrar klientsäkerheten i flera av Validia Oy:s enheter för personer med funktionsnedsättning. Missförhållandena hänförde sig till bristfälligt genomförande av egenkontroll, för liten personalstyrka, den ansvariga personens uppgifter, organiseringen av stöduppgifter och läkemedelssäkerhet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Följ Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Tillsynsmyndigheterna utreder varför tiotals vårdhem har låtit bli att anmäla uppgifter om personaldimensionering6.10.2021 15:02:40 EEST | Tiedote

Valvira och regionförvaltningsverken börjar utöva tillsyn över mer än fyrtio vårdhem som inte har svarat på en enkät om hur den personaldimensionering som avses i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (nedan lagen om äldreomsorg) har genomförts. Vid tillsynen utreds personaldimensioneringen på de vårdhem som inte har svarat på enkäten. Valvira börjar utöva tillsyn över 33 vårdhem och överför tillsynen över 9 vårdhem till regionförvaltningsverken. På dessa 9 enheter utövar regionförvaltningsverken redan tillsyn.

Vid barnskyddsanstalter förekommer försummelser om beslut och registrering av begränsande åtgärder27.9.2021 09:47:13 EEST | Tiedote

Enligt tillsynsmyndigheternas observationer sker det underlåtelser eller förekommer brister vid barnskyddsanstalter när det gäller att fatta beslut och föra anteckningar om begränsande åtgärder. När beslut saknas och registreringarna är bristfälliga äventyras barnets bästa och barnets rättigheter. Begränsande åtgärder ska alltid antecknas. Genom lagenliga beslut och anteckningar säkerställs att åtgärderna följs upp och övervakas. Registreringen har också en stor betydelse då barnets behov av hjälp och stöd ska bedömas.

Förlossningssäkerhet i världsklass – emellertid inträffar även felbehandlingar16.9.2021 11:20:35 EEST | Tiedote

Valvira utreder årligen i genomsnitt sju ärenden som gäller misstankar om felbehandling i vård under graviditet eller förlossning. Antalet har varit detsamma från ett år till ett annat. Vanligen anhängiggörs ärendet vid Valvira som ett klagomål av en födande kvinna och gäller vården under förlossningen vid ett förlossningssjukhus eller vården under graviditeten och intrauterin fosterdöd. Enligt Statistikcentralen föddes 46 463 barn i Finland år 2020.

Adoptionsnämnden informerar: Adoption lämpar sig inte för att hjälpa till i Afghanistan − hjälp till barnen på andra sätt24.8.2021 16:10:40 EEST | Tiedote

Adoptionsnämnden som fungerar i anslutning till Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, har fått förfrågningar om huruvida adoption skulle kunna vara ett sätt att hjälpa i Afghanistan. Adoptionsnämnden anser dock att det i nuläget inte finns de lagstiftnings- och myndighetsstrukturer som adoption fordrar, och därför är det inte möjligt att trygga barnens rättigheter. Adoptionssamarbete kräver en stabil förvaltning, fungerande barnskyddssystem samt en lagstiftning som skyddar barnens rättigheter och lämpar sig för samarbete.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum