VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtion tietojärjestelmäinvestointien kustannussuunnittelu kaipaa ketteryyttä ja hyötyjen seuranta tehostamista

Jaa

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti, miten valtionhallinnossa ennakoidaan ja seurataan tietojärjestelmäinvestointien kustannuksia ja hyötyjä. Lisäksi arvioitiin ennakointi- ja seurantamenetelmien tarkoituksenmukaisuutta. Kustannuksia ja hyötyjä arvioidaan investointien valmisteluvaiheessa, mutta alkuvaiheen kustannusarviot voivat olla epätarkkoja. Hyötyarviot jäävät usein puutteellisiksi eivätkä tue myöhemmissä vaiheissa tehtävää seurantaa. Seuranta onkin tarkastushavaintojen perusteella satunnaista. Tietojärjestelmähankkeiden taloussuunnittelu näyttäytyy kokonaisuutena ongelmallisena.

Kustannusten hallinta toimii pääosin, mutta käytössä olevat taloussuunnittelun prosessit ovat liian jäykkiä tietojärjestelmäkehitykseen

Investointien valmisteluvaiheessa käsitys kehitettävästä kokonaisuudesta on tyypillisesti vielä täsmentymätön, jolloin myös kustannusarviot ovat epätarkkoja. Investointien valmisteluaineistoissa tulisi tämän vuoksi tuoda selkeästi esille, mihin esitetyt kustannusarviot perustuvat ja kuinka luotettavina niitä voidaan pitää. Kustannusarvioiden kasvu voi johtua myös hankkeen aikana kohdatuista ongelmista. Näissä ongelmatilanteissa hanketta johtava joutuu ottamaan kantaa siihen, painotetaanko kehittämisessä kustannuksia, aikataulua vai aikaansaannoksia.

Kehitysvaiheessa kustannuksia seurataan ja ennakoidaan säännöllisesti. Kustannusten suunnittelua ja hallintaa hankaloittaa kuitenkin se, että käytössä olevat talouden suunnitteluprosessit eivät välttämättä tue tietojärjestelmien kehittämisessä sovellettavia menetelmiä. Jopa vuosia etukäteen vaadittavat kustannusarviot ovat lähtökohtaisesti vieraita kehittämisessä tarvittavalle ketteryydelle.

Investoinnit perustellaan hyödyillä, mutta hyötyjen toteutumista ei seurata

Valtiovarainministeriö ja hallinnonalojaan ohjaavat ministeriöt seuraavat tietojärjestelmiin tehtävien investointien tuomia hyötyjä vain satunnaisesti. Esimerkiksi monet merkittävät kehityshankkeet ovat saaneet valtiovarainministeriön myöntämää tuottavuuden edistämiseen tarkoitettua määrärahaa, mutta hyötyjä ei ole raportoitu eikä raportointia ole myöskään edellytetty.

Tavoiteltavia hyötyjä olisi syytä pitää vahvasti esillä koko kehitysvaiheen ajan ja niihin liittyviä arvioita tulisi päivittää tarvittaessa. Samoin toteutuneista hyödyistä tulisi muodostaa riittävän hyvä käsitys, koska investointeja on alun perin perusteltu niiden avulla. Kaiken kaikkiaan kehityshankkeiden johtamisessa tulee pyrkiä mahdollistamaan ja tukemaan investoinneilla tavoiteltavien hyötyjen toteutumista.

Tarkastuksessa tunnistettiin kehityskohteiden lisäksi kehittämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä, joita olisi mielekästä jakaa ja hyödyntää nykyistä laajemmin. Esimerkkejä käytännöistä ovat muun muassa Verohallinnon määrämuotoinen kehittämisprosessi, Puolustusvoimien PVSAP-toiminnanohjausjärjestelmän kehityskohteiden priorisoinnissa soveltama menettely, sosiaali- ja terveysministeriön Valtimo-hankkeessa käyttämä toimintopistepohjainen toteutustyön hinnoittelumalli sekä sisäministeriön hallinnonalan poikkihallinnolliset yhteistyöryhmät.

Tiedote ja tarkastuskertomus vtv.fi-palvelussa

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

johtava tuloksellisuustarkastaja Toni Äikäs
040 731 9342
toni.aikas@vtv.fi

tuloksellisuustarkastuspäällikkö Teemu Kalijärvi
040 732 4637
teemu.kalijarvi@vtv.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Kansainvälistä suojelua saavien ohjaus kuntiin parantunut – maakuntauudistus tuo uusia kehittämistarpeita23.1.2018 07:00Tiedote

Kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä koskevaa kuntakorvausjärjestelmää on kehitetty viime vuosina aktiivisesti. Samalla vastaanottokeskusten, ELY-keskusten ja kuntien välinen yhteistyö kuntiin ohjaamisessa on parantunut. Maakuntauudistuksen toteutuessa myös jatkossa tarvitaan kiinteää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, jotta asiakkaat saadaan ohjattua hallitusti kuntiin ja kotoutuminen onnistuu.

Kommunanvisning av personer som beviljats internationellt skydd har förbättrats – landskapsreformen ger upphov till nya utvecklingsbehov23.1.2018 07:00Tiedote

Systemet med kommunersättningar för personer som beviljats internationellt skydd har utvecklats aktivt de senaste åren. Samtidigt har samarbetet mellan mottagningscentralerna, Närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunerna blivit bättre i fråga om kommunanvisningar. Även i framtiden – efter landskapsreformen – kommer det att behövas nära informationsutbyte och samarbete för att uppnå smidig kommunanvisning och lyckad integration av klienterna.

Forststyrelsen strävar efter att sammanföra olika behov för användningen av statens mark- och vattenegendom17.1.2018 07:00Tiedote

Statens revisionsverk har granskat Forststyrelsens hushållning med statens mark- och vattenegendom. Forststyrelsens affärsverksamhet för skogsbruk har uppnått och i vissa fall till och med överträffat de resultat- och intäktsmål som uppställts för den. Däremot har målet för avkastningen på investerat kapital inte uppnåtts på koncernnivå efter 2012. Den största orsaken har varit förlustbringande verksamhet i dotterbolag som Forststyrelsen genom ägarstyrningen har avyttrat. Forststyrelsen arbetar aktivt för att sammanjämka de olika behov som riktas på användningen av statens mark- och vattenresurser. Genom samordning av affärsverksamheten för skogsbruk och Forststyrelsens samhällsåtaganden är det möjligt att åstadkomma betydande fördelar. Resultatenheterna Naturtjänster och Jakt- och fisketjänster har förutsättningar att sköta de offentliga förvaltningsuppgifterna på ett kostnadseffektivt sätt.

Metsähallitus pyrkii yhdistämään valtion maa- ja vesiomaisuuden erilaiset käyttötarpeet17.1.2018 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on arvioinut Metsähallituksen toimintaa valtion maa- ja vesiomaisuuden hallinnassa. Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta on saavuttanut, ja ajoittain jopa ylittänyt sille asetetut tulos- ja tuloutustavoitteet. Sen sijaan sijoitetun pääoman tuottotavoite on konsernitasolla jäänyt saavuttamatta vuodesta 2012 lähtien. Tämä on aiheutunut pääasiassa tappiollisesta tytäryhtiötoiminnasta, josta on omistajan ohjauksesta luovuttu. Metsähallitus pyrkii aktiivisesti sovittamaan yhteen toiminnassaan valtion omistamaan maa- ja vesiomaisuuteen kohdistuvat moninaiset käyttötarpeet. Sovittamalla yhteen metsätalousliiketoiminta ja yhteiskunnalliset velvoitteet saavutetaan merkittäviä hyötyjä. Metsähallituksen Luontopalvelut ja Eräpalvelut -tulosyksiköillä on edellytykset julkisten hallintotehtävien kustannustehokkaaseen hoitoon.

Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma onnistui materiaalien käytön tehostamisessa9.1.2018 07:00Tiedote

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) selvitti kansallisen materiaalitehokkuusohjelman toteuttamista. Ohjelman tavoitteena oli vähentää teollisen tuotannon haitallisia ympäristövaikutuksia ja parantaa yritysten kilpailukykyä. Yritysten kilpailukyky, tuottavuus ja työllistämiskyky eivät selkeästi kehittyneet myönteisesti ohjelman toteuttamisen seurauksena. Ohjelman toteuttaminen vaikutti kuitenkin myönteisesti materiaalien käytön tehostumiseen sekä loi edellytyksiä yritysten välisten verkostojen muodostamiseen.

Det nationella materialeffektivitetsprogrammet lyckades effektivisera materialanvändningen9.1.2018 07:00Tiedote

Statens revisionsverk utredde hur det nationella materialeffektivitetsprogrammet hade genomförts. Målet för programmet var att minska de negativa miljökonsekvenserna av den industriella produktionen och att förbättra företagens konkurrenskraft. Företagens konkurrenskraft, produktivitet och sysselsättningsförmåga utvecklades inte på ett tydligt sätt positivt till följd av programmet. Programmet effektiviserade dock materialanvändningen och skapade möjligheter för företag att bilda nätverk.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme