Finanssivalvonta

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2019: Heikentyvä taloussuhdanne varjostaa suomalaista pankki- ja vakuutussektoria

Jaa

Taloussuhdanteiden heikentyminen, matalana pysyttelevä korkotaso ja kiristyvä kilpailu lisäävät riskejä Suomen pankkisektorilla. Vaikka pankkisektorin vakavaraisuus on hieman heikentynyt alkuvuonna, se on kuitenkin edelleen eurooppalaista keskitasoa vahvempi. Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä rasittavat erityisesti matalat korot. Työeläkesektorin vakavaraisuussuhde vahvistui hyvän sijoitustuoton vuoksi.

Pankkisektorin vahva vakavaraisuus suojaa toimintaympäristön kohonneilta riskeiltä

Taloussuhdanteen heikentyminen, matalana pysyttelevä korkotaso sekä kiristyvä kilpailu varjostavat Suomen pankkisektorin näkymiä. Toimintaympäristön kohonneet riskit eivät ole kuitenkaan vielä heijastuneet suomalaisten pankkien luottokannan laatuun tai vakavaraisuuteen. Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde (30.6.2019: 16,6 %) heikkeni alkuvuonna 0,6 ja kokonaisvakavaraisuussuhde (30.6.2019: 20,6 %) 0,3 prosenttiyksiköllä. Vakavaraisuussuhteet pysyivät kuitenkin edelleen eurooppalaista keskitasoa vahvempina. Suomalaisten pankkien järjestämättömien luottojen taso on edelleen Euroopan matalimpia.

Finanssivalvonnan kesällä 2019 toteuttaman riskikyselyn mukaan pankit odottavat pääsääntöisesti luottokannan laadun pysyvän ennallaan seuraavan vuoden aikana. Suurin osa pankeista odottaa myös luotonantostandardien pysyvän muuttumattomina. Asuntoluotonannon ehdoissa on kuitenkin havaittavissa merkkejä löystymisestä. Asuntoluotoissa marginaalit ovat laskeneet tasaisesti ja laina-ajat ovat yleisesti pidentyneet.

– Pankkien tulee huolehtia siitä, että asuntolainojen hinnoittelu ei aiheuta liiallista riskiä kannattavuudelle. Erityisesti pitää ottaa huomioon varainhankinnan kustannusten mahdollinen nousu laina-aikana, Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen korostaa.

Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuusasema heikkeni ja maksetut korvaukset kasvoivat

Henkivakuutussektorin vakavaraisuussuhde laski selvästi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla ja oli 185,5 % toisen kvartaalin päättyessä 2019 (31.12.2018: 207,3 %). Vakavaraisuuspääomavaatimus nousi vastuuvelan kasvun ja osakkeiden arvonnousun vuoksi. Negatiiviset korot ovat haitallisia erityisesti henkivakuutusyhtiöille.

Henkivakuutusyhtiöiden vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon vakuutusmaksutulo laski edellisestä vuodesta hieman. Säästöhenkivakuutuksen maksutulo laski eniten. Maksetut korvaukset olivat selvästi maksutuloa suuremmat. Korvaukset sisältävät myös sijoitusvakuutusten takaisinostoja.

Henkivakuutusyhtiöiden sijoitustuotto oli 5,8 % vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Osakesijoitukset tuottivat 11 % ja elpyivät viime vuodesta. Korkosijoitukset tuottivat hyvin korkotason laskusta johtuen. Kiinteistösijoitusten tuotto oli vakaalla tasolla.

Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus heikkeni, mutta pysyi hyvällä tasolla

Pääomavaatimuksen kasvu ja korkotason lasku heikensivät vahinkovakuutussektorin vakavaraisuutta vuoden 2018 lopun ennätyskorkeaan tasoon verrattuna. Vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 222,5 % (31.12.2018: 238,0 %). Osakeriskin pääomavaatimusta nosti osakkeiden markkinahintojen nousu sekä se, että lisäksi osa yhtiöistä luopui osakeriskin siirtymäsäännösten käytöstä. Korkotason lasku kasvatti pitkäaikaisia vakuutusvelvoitteita ja heikensi vakavaraisuutta.

Vahinkovakuutussektorin kannattavuus oli sijoitustuottojen varassa. Osakehintojen nousu kasvatti osaketuottoja. Korkotason lasku ja riskimarginaalien kapeneminen hyödyttivät vahinkovakuutusyhtiöitä. Niiden korkosijoituksista merkittävä osa on sijoitettu yrityslainoihin. Vakuutusliiketoiminnasta ei kertynyt juurikaan tulosta epäsuotuisasta vahinkokehityksestä johtuen.

Työeläkelaitosten vakavaraisuus vahvistui alkuvuoden aikana

Yksityissektorin eläkevarat ovat kasvaneet 2010-luvulla 38 mrd. euroa 130 mrd. euroon. Yksityisen sektorin vakuutusmaksutulon ja eläkemaksujen erotus on vuoden 2011 jälkeen ollut selvästi negatiivinen. TyEL-eläkevarojen kasvu on kiinni työeläkelaitosten saavuttamista sijoitustuotoista, jotka ovat 2010-luvulla kasvattaneet eläkevaroja keskimäärin 4,2 mrd. euroa vuodessa huolimatta kahdesta heikosta sijoitusvuodesta.

Työeläkelaitosten vakavaraisuus parani ensimmäisen vuosipuoliskon sijoitustuoton ylittäessä tuottovaatimuksen. Työeläkelaitosten 6,6 prosentin sijoitustuotto saatiin pääosin osakesijoituksilla. Eläkevarojen määrä suhteessa vastuuvelkaan eli vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 127 % (31.12.2018: 125 %). Työeläkelaitosten vakavaraisuusasema vahvistui myös hieman.

Työeläkelaitosten yhteenlaskettu riskeihin perustuva vakavaraisuusraja oli kesäkuun lopussa 16,1 mrd. euroa eli noin miljardi enemmän kuin viime vuoden lopussa. Vakavaraisuusrajan kasvu johtui pääasiassa sijoitusvarallisuuden kasvusta.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat Jyri Helenius, apulaisjohtaja ja Samu Kurri, osastopäällikkö

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, klo 9–16.

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssivalvonta

Makrovakauspäätös: Asuntolainojen lainakatto sekä riskipainolattia ennallaan - Suuri velkaantuminen lisää kotitalouksien haavoittuvuutta heikkenevässä taloustilanteessa27.9.2019 11:03:00 EESTTiedote

Finanssivalvonnan johtokunta pitää ennallaan asuntolainojen lainakaton sekä asuntolainojen riskipainolattian eikä aseta pankeille muuttuvaa lisäpääomavaatimusta. Kotitalouksien omarahoitusosuudet ovat kasvaneet, mutta uusien lainojen takaisinmaksuajat ovat tuoreimpien tietojen mukaan pidentyneet. Finanssivalvonnan johtokunta kehottaa pankkeja ja kotitalouksia välttämään tavanomaista pidempiä luottojen takaisinmaksuaikoja sekä kiinnittämään huomiota kotitalouksien suuren velkaantuneisuuden ja taloyhtiölainakannan nopean kasvun riskeihin.

Macroprudential decision: Loan cap and risk weight floor for residential mortgage loans unchanged - High level of debt increases households’ vulnerability to weakening economic situation27.9.2019 11:03:00 EESTPress release

The Board of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has decided to keep the loan cap and risk weight floor for residential mortgage loans unchanged, and has decided not to impose on banks a countercyclical capital buffer (CCyB). Households’ downpayments have grown but, according to the latest information, the repayment periods of new loans have lengthened. The Board of the FIN-FSA urges banks and households to avoid longer than usual loan repayment periods and to pay attention to the risks of households’ high level of indebtedness and the rapid growth in housing corporations’ loan stock.

Makrotillsynsbeslut: Lånetaket och riskviktsgolvet för bostadslån hålls oförändrade - hög skuldsättning ökar hushållens sårbarhet i det allt svagare ekonomiska läget27.9.2019 11:03:00 EESTTiedote

Finansinspektionens direktion gör inga ändringar i lånetaket eller riskviktsgolvet för bostadslån och ställer inget kontracykliskt buffertkrav för bankerna. Hushållens självfinansieringsandelar har ökat, men enligt färsk statistik har återbetalningstiderna för nya bostadslån blivit längre. Finansinspektionens direktion uppmanar banker och hushåll att undvika exceptionellt långa återbetalningstider och att beakta riskerna med hushållens höga skuldsättning och den snabba ökningen i utestående bostadsbolagslån.

Europeiska systemrisknämnden rekommenderar nya låntagarbaserade makrotillsynsverktyg för Finland – rekommendationer och varningar ges också till tio andra EES-länder23.9.2019 18:38:08 EESTTiedote

Europeiska systemrisknämnden publicerade i dag en rekommendation för Finland med förslag till låntagarbaserade åtgärder för att bekämpa sårbarheterna på bostadsmarknaden. Systemrisknämnden rekommenderar att Finland inför ett bindande tak för låntagarens inkomster i förhållande till skulderna eller skuldbetalningskostnaderna i förhållande till inkomsterna, begränsar de godtagbara säkerheterna för beräkning av den maximala belåningsgraden och inför begränsningar för återbetalningstiden för lånen.

The European Systemic Risk Board recommends new borrower-based macroprudential measures to Finland – recommendations and warnings also to 10 other EEA countries23.9.2019 18:38:06 EESTPress release

In its recommendation to Finland published today, the European Systemic Risk Board proposes the introduction of borrower-based macroprudential measures to address vulnerabilities in the residential real estate market. The Board recommends that Finland introduce a binding limit on borrowers’ debt or debt-service costs relative to their income, restrict the type of collateral in the calculation of the LTV ratio and set a limit on loan maturity.

Euroopan järjestelmäriskikomitea suosittaa Suomelle uusia lainanottajiin kohdistuvia makrovakausvälineitä – suosituksia ja varoituksia myös kymmenelle muulle ETA-maalle23.9.2019 18:38:04 EESTTiedote

Euroopan järjestelmäriskikomitean tänään julkaisemassa suosituksessa Suomelle esitetään lainanottajiin kohdistuvien välineiden käyttöönottoa asuntomarkkinoiden haavoittuvuuksien torjumiseksi. Komitea suosittaa, että Suomi ottaisi käyttöön sitovan katon lainanottajan tulojen ja velan tai velanhoitokulujen ja tulojen välille, rajoittaisi enimmäisluototussuhteen laskentaan hyväksyttäviä vakuuksia sekä asettaisi rajoituksen lainan kestoon.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme