Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Vårdreformen hotar försvaga kommunernas ekonomi och finansiella ställning – kommunernas och städernas synvinkel har inte beaktats tillräckligt

Dela

Kommunernas och städernas synvinkel har inte uppmärksammats tillräckligt i utkasten till lagar om regeringen Marins social- och hälsovårdsreform.

Kommunernas och landskapens särförhållanden bör beaktas i vårdreformen. Reformen bör trygga en nära koppling mellan social- och hälsovårdstjänsterna och den basservice kommunerna ansvarar för.

- Kommunförbundet välkomnar att reformen begränsats till endast social- och hälsovården och räddningsväsendet och att man frångått en lagstadgad särskiljning av organiserings- och produktionsuppgifter. Det är också motiverat att ha en särlösning för Nyland, som har väldigt avvikande förhållanden, men regionala särdrag borde beaktas också på andra håll i landet, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio.

Den grundläggande lösningen i lagutkasten är schematisk och de föreslagna metoderna räcker inte till för att trygga samarbetet mellan social- och hälsovårdstjänsterna och den basservice som kommunerna ansvarar för. Detta äventyrar reformens centrala mål att minska skillnaderna i invånarnas välfärd och hälsa, särskilt i stora städer och växande stadsregioner.

De föreslagna strukturella lösningarna och systemet för styrning av tjänsterna och finansieringen, till exempel de begränsade möjligheterna att anlita privata sektorn och den tungrodda statliga styrningen av investeringar, tryggar inte i tillräcklig utsträckning att reformens mål uppfylls.

Finansieringssystemets konsekvenser för kommunerna är oroväckande

Särskilt oroväckande är hur de val som gjorts i fråga om finansieringen och egendomsarrangemangen kommer att påverka kommunernas och städernas livskraft, investeringsförmåga och finansiella ställning.

- Det föreslagna finansieringssystemet och de val som gjorts i fråga om finansieringen leder till en situation där alla ekonomiska förändringseffekter i praktiken gäller kommunerna, vilket innebär att den kommunala ekonomin fungerar som utjämnare av effekterna. Detta i kombination med förslagen om egendomsarrangemang hotar leda till en situation som är ohållbar för kommunerna och skapar osäkerhet för dem, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina.

Reformen får inte påverka kommunernas ekonomiska balans. Reformen påverkar skatteinkomsterna och statsandelarna för kommunerna och kan medföra stora förändringar i förhållandet mellan skatteinkomster och statsandelar. Även om utgångspunkten och målet för reformen är att förändringarna i kommunernas ekonomi ska vara så små som möjligt jämfört med nuläget, har de betydande konsekvenser för kommunernas finansiella ställning.

Den försvagade kommunekonomin och coronapandemin försvårar också reformkalkylerna. Pandemin påverkar städernas och kommunernas inkomster och utgifter åren 2020–2022. De överförings- och utjämningsmekanismer som blir kvar i kommunernas statsandel som en bestående del av reformen kan därför inte basera sig på uppgifterna för dessa år.

Realistisk tidsplan behövs

Tidsplanen för reformen innehåller flera betydande risker, särskilt för vårdlandskapen som kör igång från ett splittrat utgångsläge. Tidsplanen för reformen borde omprövas som helhet så att den på ett trovärdigt sätt tryggar planeringen och genomförandet av förändringarna utan att äventyra kontinuiteten i serviceproduktionen. I tidsplanen borde man också beakta att de korringeringsbehov som framkommer i remissbehandlingen ska hinna beredas.

- Kommunerna har inte tagits med i beredningen av reformen och därför är det viktigt att de orosmoment som kommunerna lyfter fram i remissbehandlingen tas på allvar och att lösningar söks tillsammans i den fortsatta beredningen, säger Kommunförbundets styrelseordförande Joona Räsänen.

Vårdlandskapet borde också ha möjlighet att utgående från sina egna premisser göra bedömningar och ingå avtal med kommunerna om skötseln av uppgifterna. Landskapen borde kunna överföra organiseringsansvar till kommunerna i den omfattning de bedömer vara ändamålsenlig och mot ersättning kunna åta sig att sköta också andra än kommunernas frivilliga uppgifter.

Utkastet till utlåtande av Kommunförbundets styrelses arbetsutskott har publicerats på finska. Sammandraget på svenska kan läsas här. Kommunförbundets styrelse behandlar utlåtandet 24.9.

Närmare upplysningar:

Joona Räsänen, ordförande för Kommunförbundets styrelse, tfn 050 547 5590

Minna Karhunen, verkställande direktör för Kommunförbundet, tfn 050 380 5907

Hanna Tainio, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, tfn 050 567 1624

Timo Reina, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, tfn 040 555 8458

Närmare upplysningar om Kommunförbundets utkast till utlåtande ges också av:

Tarja Myllärinen, direktör för social- och hälsovårdsenheten, tfn 050 596 9866

Juha Myllymäki, direktör för juridiska ärenden, tfn 050 408 4392

Kontakter

Dokument

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Budgetbesluten lindrar anpassningstrycket i kommunernas ekonomi – en besvikelse att nedskärningen enligt konkurrenskraftsavtalet kvarstår16.9.2020 18:54:55 EESTTiedote

Kommunförbundet är i viss mån lättat över att regeringen Marin noterade kommunernas problem och förlängde coronastödet till kommunsektorn till år 2021. Även om stödet inte helt täcker de förluster som coronakrisen ger upphov till, underlättas beredningen av nästa års budget och balanseringen av ekonomin i kommunerna av beskedet om att stödet fortsätter. Det minskar även trycket på höjningar av kommunalskatten.

Riihipäätökset keventävät kuntatalouden sopeutuspaineita - kiky-leikkauksen säilyminen pettymys16.9.2020 17:41:05 EESTTiedote

Kuntaliitto on varovaisen helpottunut, että Sanna Marinin hallitus kuuli kuntien tuskan ja jatkoi kuntakentän koronatukea myös vuodelle 2021. Vaikka tuki ei kata koronan aiheuttamia menetyksiä täysimääräisesti, tieto tuen jatkumisesta helpottaa kuntien ensi vuoden talousarvioiden laadintaa ja talouden tasapainottamista sekä vähentää paineita kunnallisverojen korotuksiin.

Lappland tar hem finska mästerskapet i kommunal marknadsföring9.9.2020 15:06:03 EESTTiedote

Tystnaden vann i marknadsföringstävling Tack vare en originell och produktiv marknadsföring av naturliga styrkor gick årets mästerskap i kommunal marknadsföring till Lappland, för den internationella turistkampanjen ”Sound of Lapland”. Idensalmi stad fick silver för en mångsidig invånarmarknadsföring, och brons gick till samkommunen Kymsote för en service- och varumärkesreform som inkluderade invånarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum