Suomen KT Kustannus Oy

Vastine medialle koskien Suomen KT Kustannus Oy:n kustannustoimintaa

Jaa

Suomen KT Kustannus Oy:n lehdistötiedote vapaasti julkaistavaksi 24.4.2017 klo 12.00 alkaen. Olemme olleet usein esillä mediassa erilaisten syytösten kohteina, jotka koskevat julkaisemaamme Kouluturvaa-lehteä tai sen markkinointia, joten ajattelimme tiedottaa kustannustoiminnastamme nyt kerralla ja kattavasti. Toivomme, että vastineemme julkaistaan.

Miten markkinoimme?

-    Suomen KT Kustannus Oy on julkaissut Kouluturvaa-lehteä vuodesta 2015 alkaen. Asiakashankinta tapahtuu jakeluverkoston, internet-tilausten ja suorien yhteydenottojen perusteella. Suomen KT Kustannus Oy ei harjoita asiakashankintaa puhelimitse. Suoramarkkinointiyritykset voivat harjoittaa sopimuksen mukaisesti asiakashankintaa kampanjakohtaisesti joko ständi-markkinoinnilla esimerkiksi ostoskeskuksissa tai erinäisissä tapahtumissa sekä puhelimitse yhteydessä asiakkaaseen. Suoramarkkinointiyritykset ovat harjoittaneet asiakashankintaa kampanjakohtaisesti vuoden ajasta ja kampanjasta riippuen.

-    Haluamme korostaa, ettei puhelinmyyjiemme rekistereissä ole ihmisen ikää, terveydentilaa tai muuta sellaista tietoa. Henkilön äänestäkään ei puhelimessa välttämättä pysty päättelemään, minkä ikäinen ihminen on kyseessä.

-    On selvää, että yleisesti ottaen tilaus, jonka ensikontakti on tapahtunut yhteydenotolla asiakkaaseen, voi määrällisesti tuottaa enemmän yhteydenottoja Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (jatkossa ”KKV”) suhteessa sellaiseen tilaukseen, jonka ensikontakti on lähtöisin asiakkaalta. Tämä näkyy tilastollisesti kaikkien asiakashankintaa puhelimitse harjoittavien yritysten kohdalla Kilpailu- ja kuluttajaviraston tilastoissa. Määrällisesti suurimmat yhteydenotot koskevat sellaisia yrityksiä, jotka harjoittavat jatkuvaa asiakashankintaa puhelimitse, suurella volyymillä. Näihin kuuluvat esimerkiksi suuret kustannustoimistot ja esimerkiksi sähkönmyyntiyritykset, joita Suomen KT Kustannus Oy ei edusta.

-    Suomen KT Kustannus Oy:n yhtiön toimintarakenteisiin kuuluu ystävällinen asiakaspalvelu, toimiva reklamaatioprosessi ja laadullisesti onnistunut tilausten vastaanottaminen. Näiden toiminta-arvojen perusteella Suomen KT Kustannus Oy:n pyrkimyksenä on vastaanottaa vain sellaisia tilauksia jälleenmyyntiyrityksiltä tai suoraan asiakkailta, jotka tukevat näitä arvoja.

-    Suomen KT Kustannus Oy hoitaa yleisellä tasolla kaikki asiakasreklamaatiot hyvässä hengessä asiakkaiden kanssa, noudattaen kuluttajansuojalakia (1978/38, jatkossa ”KSL”), kauppalakia (1987/355, jatkossa ”KL”), lakia varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (1929/228, jatkossa ”OikTL”) ja muuta asianomaista lainsäädäntöä.

Olemme kiinnittäneet huomiota seuraaviin erityispiirteisiin asiakasyhteydenotoissa KKV:n yleisellä tasolla:

-    Useimmiten yhteydenoton taustalla on ollut muuttunut elämäntilanne tai perheen sisäinen ristiriita siitä, mitä tuotteita tai lehtiä perheessä luetaan ja tilataan tai mihin perheen taloudelliset varat käytetään. Tyypillisiä tilanteita voivat olla esimerkiksi, kun puoliso on kiinnostunut miehille suunnatusta lehtitilauksesta ja toinen puoliso ei taas ole kyseisestä aiheesta kiinnostunut. Samoin esimerkiksi, kun toinen puoliso tilaa lehden ja toisaalta toinen ei halua, että varoja käytetään lehtien tilaamiseen.

-    Toisaalta taas seuraavan esimerkin muodostaa tilanne, jossa tilaaja on tilannut lehden ja lehden sisältö kiinnostaa tilaajaa, mutta tilapäisen rahan puutteen vuoksi lukee lehden eli käyttää tuotteen ja peruttaa, vasta KSL:n harkinta-ajan jälkeen. Hyvin nousevina ilmiöinä ovat myös olleet sellaiset selvitykset, joissa asiakkaan lapset ovat peruttaneet tilauksen. Tilanne näissä tapauksissa on tapauskohtaisesti ymmärrettävää, mutta eräissä tilanteissa on ollut hankalaa, kun henkilö tosiasiallisesti haluaa ostaa tuotteen.

-     Viimeisimmän esimerkin tilanteet ovat hankalimmat ja käsittelemme näitä tilanteita aina asiakaslähtöisesti ja laitamme aina kuluttajan edun ensisijaiseksi tavoitteeksi. Nämä tilanteet ovat kaikille suoraa asiakashankintaa vastaanottaville yrityksille haastavin tilanne, sillä näissä tapauksissa tilaajien lapsien reaktio voi olla hyvinkin vahva ja impulsiivinen. Tästä huolimatta Suomen KT Kustannus Oy hoitaa vastaavanlaiset asiakashankinnan tyyppitilanteet noudattaen hyvää asiakaspalvelua ja KSL:n säännöksiä. On myös hyvä muistaa, että kuluttajilla on mahdollisuus hankkia itselleen suoramarkkinointikielto.

-    Edellä esitetty selostus ja tyyppiesimerkit ovat tyypillisiä tilanteita, joita suoraa asiakashankinnasta tulleita tilauksia vastaanottavat yritykset voivat yleisellä tasolla kokea, eikä kuvasta Suomen KT Kustannus Oy:n asiakasyhteydenottoja KKV:hen sellaisenaan. Tästä huolimatta Suomen KT Kustannus Oy on pyrkinyt huomioimaan erilaiset tyyppitilanteet jokaisessa vaiheessa tuotteen tilausprosessissa, poiketen muista toimijoista kustannusalalla.

Suomen KT Kustannus on poikkeuksellisesti, asiakkaan etuja palvellen, noudattanut oma-aloitteisesti seuraavia toimenpiteitä toimintansa alusta lähtien:

-    Suomen KT Kustannus Oy ei ota vastaan lehtitilauksia sellaisilta asiakkailta, jotka vaikuttavat liian vanhoilta (kuten mainittu, joskus on vaikea puhelimessa todentaa henkilön ikää) tai joiden kohdalla voidaan epäillä oikeustoimikelpoisuuden puutetta. Suomen KT Kustannus Oy ei ota tilauksia vastaan muutenkaan sellaiselta tilaajalta, jolta puuttuu OikTL:n mukainen oikeustoimikelpoisuus.

-    Suomen KT Kustannus Oy peruuttaa sellaisen tilauksen, jonka on tehnyt holhouksen alainen tai vajaavaltaiseksi tuomittu, laki holhoustoimen perusteella (1992/442, jatkossa ”HolhTL”), vaikka holhouksen alainen henkilö voi HolhTL:n 4 luvun 24 §:n mukaan tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. Samoin vajaavaltainen voi tehdä lehtitilauksen HolhTL:n 4 luvun 25 §:n mukaan, mikäli tilaus maksetaan sellaisella omaisuudella, jonka hän on itse ansainnut. Näistä huolimatta Suomen KT Kustannus Oy peruttaa tilauksen, mikäli on tullut ilmi, että asiakas on holhouksen alainen tai tuomittu vajaa valtaiseksi. Suomen KT Kustannus Oy katsoo, että tämän linjan palvelevan hyvää asiakaspalvelua ja asianmukaista markkinointia, ja lopulta yhtiön toiminta-arvoja.

-    Tämän lisäksi Suomen KT Kustannus Oy hyväksyy tällä hetkellä tuotteen KSL:n mukaisen peruutuksen, ilman valtakirjaa, mikäli peruuttajana on esimerkiksi tilaajan sukulainen. Olemme katsoneet, että tämä on ollut asianmukainen käytäntö, ja palvelee lopulta kuluttajan suojaa.

-    Suomen KT Kustannus Oy on edellä mainittuihin toimenpiteiden lisäksi joustanut maksuajoissa ja tilauksen hinnassa. Suomen KT Kustannus Oy on esimerkiksi tapauskohtaisesti pidentänyt maksuaikaa, poistanut viivästyskorot tai huomautukset tai pienentänyt tilauksen hintaa, asiakkaan taloudellisen tilanteen mukaan.

-    Suomen KT Kustannus Oy on myös joustanut KSL:n mukaisesta etämyyntiä koskevassa peruutusajassa asiakkaan edun mukaisesti. Suomen KT Kustannus Oy on esimerkiksi pidentänyt harkinta-aikaa, mikäli tilaajan tilanne on tätä vaatinut.

-    Asiakaspalveluumme on helppo soittaa numeroon 010 505 6699, voimassa olevina aukioloaikoina. Samoin asiakas voi myöskin olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu@kouluturvaa.fi. Suomen KT Kustannus Oy tiedostaa onnistuneen asiakaspalvelun ja reklamaatioprosessin merkityksen.

-    Suomen KT Kustannus Oy pitää vähäistä asiakkaiden yhteydenottoa KKV:hen tärkeänä, mutta vieläkin tärkeämpänä, kuinka näitä yhteydenottoja selvitetään. Suomen KT Kustannus Oy on selvittänyt tai selvittää kaikki yhteydenotot KKV:hen ja suosii heidän antamaansa ratkaisulinjaa. Niissäkin tapauksissa, joissa kuluttajaneuvoja on antanut asiakkaalle suosituksen maksaa tehty tilaus, Suomen KT Kustannus Oy pyrkii myös näissä tapauksissa harkitsemaan asiakkaan etua uudelleen tapauskohtaisesti.

-    Mikäli asiakkaalla on epäselvyyttä tehdyn tilauksen, peruuttamisen tai kuluttajalle toimitettavien asiakirjojen suhteen, asia selvitetään ensisijaisesti asiakaspalvelussamme. Usein vain kuluttajalle epäedullinen ratkaisu eli erimielisyys voi johtaa yhteydenottoon KKV:hen. Näissä yksittäisissä tapauksissa noudatamme KKV:n ratkaisukäytäntöä. Asiakkaille ei lähetetä lehteä ilman nimenomaista tilausta. Asiakkaan suostumus tarvitaan lehden lähettämiseen, mikäli suostumuksesta on epäselvyyttä, Suomen KT Kustannus Oy on katsonut usein suostumuksen puutteen asiakkaan eduksi ja peruuttanut tilauksen välittömästi. Asiakkaalle ei tällöin koidu tästä minkäänlaisia kuluja.

-    Asiakkaalle lähetetään aina tilausvahvistus. Vahvistus lähtee tapauskohtaisesti noin päivän tai viikon sisällä tilauksen tekemisestä. Tilausvahvistuksen ja tuotteen saapumisesta asiakkaalla on 14 vuorokauden peruutusaika, josta voidaan joustaa tarvittaessa ja tapauskohtaisesti.

-    Asiakas voi olla yhteydessä asiakaspalveluumme puhelimitse, sähköpostitse, sähköisen lomakkeen avulla www-sivustojen kautta, kirjeitse lähettämällä postia yhtiön posti-osoitteeseen tai vierailemalla toimitiloissamme asiakaspalvelupäivystyksen aukioloaikana. Tarjoamme siis useamman asiakaspalvelukanavan asiakkaalle. Sosiaalista mediaa emme tällä hetkellä käytä asiakaspalvelukanavana.

-    Suomen KT Kustannus Oy:n asiakkaille ilmoitetaan yhtiön toiminta ja lehden sisältö perusteellisesti. Tilaajalle on voinut jäädä erilainen kuva yhtiön toiminnasta vain internetistä löytyvän perusteettomasta ja asiasisällöllisesti harhaanjohtavasti julkaistusta artikkelista, jotka esimerkiksi löytyvät yrityksemme yhteystietoja etsimällä. Tästä huolimatta selkeä kuva yrityksemme toiminnasta löytyy niin markkinoinnissa, lehden sisällöstä kuin myös yhtiömme www-sivujen perusteella (www.kouluturvaa.fi).

Puhelinmyynti ja Suomen KT Kustannus Oy:n toiminta

-    Suomen KT Kustannus Oy ei itse harjoita suoramarkkinointia. Suomen KT Kustannus Oy:n tuotteita myydään suoramarkkinointimenetelmin kampanjakohtaisesti eri asiakashankintaa harjoittavien yritysten toimin. Suomen KT Kustannus Oy vastaanottaa vain sellaisia suoramarkkinoinnilla tehtyjä tilauksia, jotka täyttävät asianomaiset KSL:n säännökset, Suomen KT Kustannus Oy:n toimintaperiaatteet ja laatuvaatimukset. Suomen KT Kustannus Oy ei käytä minkäänlaisia myyntipuheita tai automaattisesti ja järjestelmällisesti tallennettavia nauhoita, vaan ammattimaisten asiakashankintayritysten toimenkuvaan kuuluu itse päättää omista markkinointimenetelmistään, sillä edellytyksellä, että menetelmät täyttävät KSL:n, KL, OikTL, ja kaiken muun sovellettavan lainsäädännön sekä Suomen KT Kustannus Oy:n toiminta-periaatteita ja hyviä asiakashankinnan periaatteita. Suomen KT Kustannus Oy lähettää asiakkaalle yksinkertaisen tilausvahvistuksen laskuineen, johon on myös kirjattu kaikki KSL:n vaatimat tiedot. Asiakkaille on myös tarvittaessa ja tapauskohtaisesti lähetetty lisätietoa sähköpostitse esimerkiksi tuotteesta ja yhtiöstä yleisesti.

-    Kouluturvaa-lehden suoramarkkinointia harjoittaa useampi kokenut toimija, joka toteuttaa myös suoramarkkinointikampanjoita muille kustannusyhtiöille.

Miksi ylläpidämme turvapuhelinta?

-    Koemme tärkeäksi, että koulukiusattu voi kertoa kiusaamisestaan. Mielestämme koulukiusaaminen voi aiheuttaa vakavia henkisiä ja psyykkisiä ongelmia nuoren tulevaisuudessa. Keskustelemalla koulukiusaamisen ongelmista varhaisessa vaiheessa, voidaan ehkäistä tai lieventää ongelmien syntyminen. Turvapuhelimen avulla koulukiusattu voidaan ohjata oikeaan paikkaan avun saamiseksi. Koemme myös tärkeäksi, että kiusaaminen tulee ilmi. Joskus nuoren on vaikea puhua kiusaamisesta, esimerkiksi häpeän tai pelon vuoksi, jolloin kiusaamiseen on vaikea puuttua. Turvapuhelin on nuorelle myös keino kertoa kiusaamisesta anonyymisti. Näin kiusaaminen saadaan loppumaan viimeistään kun olemme yhteydessä kiusatun kouluun.

-    Ylläpidämme turvapuhelinta myös siksi, että moni lukijamme ei usko, että yhteiskunta tekee kaiken mahdollisen koulukiusaamisen ehkäisemiseksi. Moni lukijamme on tuohtunut siitä, että heidän lapsensa kiusaaminen jatkuu, vaikka koulussa asiaan on puututtu useampaan otteeseen. Myös moni opettaja tuntee, että kiusaamisen ehkäisemiseksi ei ole tarpeeksi keinoja tai resursseja. Pyrimme julkaisullamme ja turvapuhelimellamme pienentämään tätä kuilua.

-    Turvapuhelin päivystää tiistaista torstaihin klo 10-20. Turvapuhelimen tavoitettavuusaikaa on vuodesta 2015 lähtien laajennettu jatkuvasti. Turvapuhelimeen vastaa pääsääntöisesti koulutuksen omaava psykologi. Käytämme toistaiseksi ulkoistettuja psykologeja ja tarkoituksena on palkata vuoteen 2020 mennessä viisi (5) täysipäiväistä psykologia vastaamaan turvapuhelimeen.

Mitä apua tarjoamme turvapuhelimeen soittaville?

-    Toimintatavat riippuvat tapauksesta, eikä jokaiseen tilanteeseen ole malliratkaisua. Lähtökohtaisesti selvitämme millainen tilanne on kyseessä. Usein koulukiusattu vain haluaa keskusteluseuraa tai kysyä toimintaohjeita kiusaamisen suhteen. Satunnaisesti soittajana on myös kiusatun ystävä tai läheinen. Puhelin ohjautuu aina ensisijaisesti Suomen KT Kustannus Oy:n käyttämälle psykologille. Psykologi keskustelee kiusatun kanssa ja antaa toimintaohjeita sekä mistä kiusattu voi saada apua.

-    Neuvomme kiusattua kertomaan kiusaamisesta läheisilleen ja ystävilleen, sekä koulun henkilökunnalle. Mikäli koulukiusaaminen ei lopu, olemme myös itse yhteydessä oppilaitokseen.

-    Turvapuhelimen tarkoituksena on rohkaista kiusattua soittamaan kiusaamistapauksissa. Pyrimme antamaan kaiken mahdollisen henkisen tuen ja neuvonnan, mistä kiusattu saa apua tai kuinka tulisi toimia, jotta kiusaaminen loppuisi. Emme kuitenkaan tarjoa psykologipalveluita suoraan puhelimitse, vaan mikäli ensikeskustelun jälkeen tilanne vaatii ammattimaista hoitoa, ohjaamme kiusattua hakemaan apua omalta paikkakunnaltaan.

Mihin Kouluturvaa-lehden hinta perustuu?

-    Lehden hinta muodostuu useammasta eri tekijästä. Olemme pieni kustannustoimija, joka aloitti toiminnan vasta vuonna 2015. Toisaalta taas suuret kustannusyhtiöt ovat toimineet alalla vuosikymmeniä ja osa niistä on myös listautuneita pörssiyrityksiä. Näin ollen suuret aikakauskustantajat ovat tehneet puhelinmyyntiä ja muuta markkinointia vuosikymmeniä ja heidän levikki lehteä kohden on parhaimmillaan sadoissa tuhansissa lukijoissa. Tämä levikkimäärä vaikuttaa lehden mainostuloihin.

-    Suuret aikakauslehtitalot voivat myydä yksittäisiä lehtiä tai pitkiä tilausjaksojakin huomattavasti toimintakulunsa alittavaan hintaan, sillä aikakauslehtien mainostulot riippuvat lehden levikin määrästä. Pienillä kustannusyhtiöillä ei ole tämänkaltaista "Hedging"-optiota ja suuria mainostuloja kattamaan lehden toimintakuluja. Näin ollen kun toimintaamme kuuluu myös lehden julkaisemisen lisäksi muita palvelumuotoja, näkyvät nämä kulut myös lehden myyntihinnassa.

-    On otettava myös huomioon, että suuret aikakaustalot kuten esimerkiksi Helsingin Sanomat -lehteä kustantava Sanoma Oy, saavat tuotettua lehden suuren volyymin vuoksi murto-osalla kuin mitä Suomen KT Kustannus Oy. Samoin isot aikakauslehtitalot toteuttavat erilaisia verojärjestelyjä, joilla voidaan välttää tilattujen lehtien 10 % arvonlisävero. Tästä on uutisoitu muun muassa seuraavasti:

http://yle.fi/uutiset/3-9165820

http://www.ksml.fi/kotimaa/Verottaja-kiinnostui-kustantajien-verokikasta/372879

-    Suomen KT Kustannus Oy pienenä aloittavana yrityksenä ei ole samalla lähtöviivalla esimerkiksi rahoituksen suhteen, näin ollen toimintaamme rahoittavat pääsääntöisesti aikakauslehteä ostavat lukijamme.

-    Nämä edellä mainitut seikat aiheuttavat sen, että aikakauslehtien hinnat suurten toimijoiden kesken eivät ole verrattavissa keskenään pienten toimijoiden julkaisuihin, varsinkin jos otetaan huomioon suurten toimijoiden mainostulot.

-    Voimme kuitenkin jo tässä vaiheessa todeta, että lehden hinta tulee laskemaan sitä mukaan, kun yhtiön toiminta vakautuu, turvaamme rahoituksen saannin sekä levikkimme laajenee. Nykyisestä hinnasta emme ole toistaiseksi saaneet negatiivista palautetta.

Yhteyshenkilöt

Ystävällisin terveisin,

Antti Alastalo
Suomen KT Kustannus Oy
0400170409
ktkustannus@gmail.com

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen KT Kustannus Oy
Suomen KT Kustannus Oy

HELSINKI

Kouluturvaa

Suomen KT Kustannus Oy:n tarkoituksena on herättää keskustelua ja huomiota kouluissa tapahtuvaan koulukiusaamiseen ja siihen liittyviin sivuilmiöihin. Tavoitteenamme on tuoda esiin koulukiusaamisen ongelmat ja saada koulukiusaaminen kuriin suomalaisissa kouluissa.
Suomen KT Kustannus Oy kustantaa tätä tarkoitusta varten Kouluturvaa-lehteä.

www.kouluturvaa.fi

Maksuton turvapuhelin 0800-92003 (tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12-18.00).