Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketAluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: Myndigheternas funktionsförmåga ger stabilitet vid störningssituationer

Dela

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde på ett av regionförvaltningsverket sammankallat möte för att skapa en lägesbild avseende aktuella beredskapsärenden i regionen. Med den regionala beredskapskommitténs lägesöversikter säkerställs informationsgången mellan centrala aktörer inom landskapen Västra och Inre Finland. Regionen täcker Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

På årets fjärde möte den 12 april 2022 gick beredskapskommittén igenom en lägesöversikt om hur kriget i Ukraina återspeglas i regionen, om flyktingarnas ankomst, den regionala försörjningsberedskapen, säkerhetsläget och Covid-19-pandemin.

Ur beredskapssynvinkel är Finland nu i ett läge där samhällets funktionsförmåga är starkt påverkad av coronaviruspandemin, krisen i Ukraina och den pågående vårdstrejken.

”Coronaläget belastar fortfarande hälso- och sjukvårdssystemet, i synnerhet primärvården och den specialiserade sjukvården i regionen. Inga restriktioner gäller för närvarande.

4,5 miljoner människor har flytt undan kriget i Ukraina. Inga förhandlingar förs nu mellan Ryssland och Ukraina. Hur det här läget avspeglas på Östersjöområdet har betydelse för Finlands del”, sade Marko Pukkinen, beredskapskommitténs ordförande och överdirektör för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, vid inledningen av mötet.

”Situationen har som väntat lett till hybridpåverkan också i Finland”, konstaterade Pukkinen.

Rysslands attack mot Ukraina har rubbat medborgarnas trygghetskänsla. Behovet av information om beredskap är nu stort. Till exempel i Karleby har man delat ut anvisningar till alla hem om hur hushållen kan sköta sin beredskap.

”Gällande försörjningsberedskapen upplever medborgarna att det är mycket viktigt att trygga självförsörjningen inom energi- och primärproduktionen och i synnerhet inom jordbruket,” påpekade överdirektören.

Myndigheternas centrala uppdrag är att stödja medborgarnas mentala kristålighet och skapa stabilitet genom att öka kunskapen om hur samhället på olika nivåer har förberett sig på störningssituationer.

Södra Österbotten ansluter sig till vårdstrejken tillsammans med 13 andra sjukvårdsdistrikt efter påsk, konstaterade överdirektören. Regionförvaltningsverket har sin egen roll i uppföljningen av strejkens effekter.

I undantagsförhållanden säkerställs att den offentliga förvaltningen har tillräcklig funktionsförmåga.

Beredskapskommittén fick ta del av en aktuell översikt om hur myndigheternas verksamhet tryggas vid undantagsförhållanden.

”Till exempel har nu också den offentliga sektorn tillgång till bokningssystemet för fordon och arbetsmaskiner. Genom att reservera utrustning försäkrar sig aktörerna om att de rätta fordonen finns till deras förfogande i alla säkerhetslägen,” sade Tapani Rossi, beredskapschef för NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna, som själv deltagit i det beredande arbetet.

”Den nya verksamhetsmodellen har tagits fram tillsammans med Traficom, försörjningsberedskapsorganisationen, Försvarsmakten och NTM-centralerna,” berättade Rossi.

Säkerhetsläget är stabilt just nu

I landskapen i Västra och Inre Finland är säkerhetsläget just nu stabilt och läget vid gränserna är lugnt. Informationsutbytet mellan säkerhetsmyndigheterna löper bra.

Migrationsverket Migri ansvarar för beredskapen då det gäller omfattande invandring och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland stöder Migris arbete bland annat genom att hålla kontakt med kommunerna.

Myndigheterna fortsätter att intensivt följa upp situationen och beredskapen. Också beredskapskommitténs möten är en del av den här beredskapen.

Pandemin är ännu inte förbi

Covid-19-situationen har nu fått mindre uppmärksamhet, delvis på grund av säkerhetsläget. På nationell nivå ser läget redan lite bättre ut, men pandemin är ännu inte över. I landskapen i Västra och Inre Finland förekommer fortfarande smittor och hälso- och sjukvårdssystemet är överbelastat.

Dessutom belastas hälso- och sjukvården ytterligare av den pågående vårdstrejken, bland annat med extra arbete med att arrangera om arbetsturer. Strejken utvidgas efter påsken, bland annat till Södra Österbotten.

För att vi ska kunna hålla samhället öppet och kunna återgå till en så normal vardag som möjligt betonas allas eget ansvar att agera på ett hälsosäkert sätt. Kom ihåg att hålla säkert avstånd, skydda dig med vaccinationer och stanna hemma vid symptom.


Mer information:

Överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582, marko.pukkinen@avi.fi

Direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800, fornamn.efternamn@rfv.fi

Västra och Inre Finland

Corona
Säkerhet och beredskap

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Riskiarvio on pohja alueelliselle valmiussuunnittelulle, todettiin Pohjois-Suomen valmiustoimikunnassa24.5.2022 13:04:01 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui aluehallintoviraston koolle kutsumana kokoamaan tilannekuvaa alueen ajankohtaisista varautumisen asioista. Alueellisen valmiustoimikunnan tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä Pohjois-Suomen alueella. Kokouksessa Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Manu Tuominen esitti ajankohtaiskatsauksen puolustusvoimista.

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum