Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för april 2023: Soligt och torrt (Landskapen i Österbotten)

Dela
Under början av april var vädret soligt med mycket liten nederbörd i de österbottniska landskapen. På grund av det torra vädret och nattfrosten smälte snön i sakta mak och vattenföringen ökade tämligen långsamt.
Mycket vatten i den gamla fåran i Seinäjoki 27.4.2023.
Mycket vatten i den gamla fåran i Seinäjoki 27.4.2023.

I april inföll två flödestoppar 

Den första flödestoppen som berodde på snösmältningen inföll kring mitten av april.Vattenföringen var lägre än vid ett genomsnittligt vårflöde. Isen smälte och islossningen skedde utan problem då vattenföringen ökade. Huvuddelen av snön, speciellt i Södra Österbotten och Österbotten, hade smält i mitten av april. I Mellersta Österbotten och i Esse ås avrinningsområde fanns det ännu snö kvar och vattenföringen i avrinningsområdena i de norra delarna av området ökade inte avsevärt ännu i mitten av månaden.

I slutet av april förekom rikliga regn. Nederbörden gjorde att vattenföringen i slutet av månaden på många platser var högre än vid ett genomsnittligt vårflöde. Flödessituationen underlättades av att åarna var isfria.

I Perho å vid mätstationen i Dunkars (Tunkkari) var vattenföringen som störst i månadsskiftet april-maj. Under valborg var vattenföringen 141 m3/s, medan den genomsnittliga största årliga vattenföringen i Dunkars är 93 m3/s.

Också i nedre loppet av Esse å var flödet i slutet av månaden betydligt större än genomsnittliga vårar. Som störst var vattenföringen vid Herrfors kraftverk på nivån 54 m3/s.

I nedre loppet av Lappo å steg vattenföringen i mitten av april till nivån 149 m3/s och i slutet av månaden till 235 m3/s, vilket är större än ett genomsnittligt vårflöde (200 m3/s). I Liinamaa i Kauhava låg vattenståndet mer än 1,5 meter över flödesgränsen. Vid Pouttu i Lappo låg vattenståndet som högst 40 centimeter från gränsen för när flödesluckorna till invallningsområdena ska öppnas.

I nedre loppet av Kyro älv låg vattenföringen i mitten av april på nivån 240 m3/s och i slutet av månaden på nivån 295 m3/s, vilket motsvarar nästan det största årliga genomsnittliga flödet (ca 300 m3/s).

Också i en del av de mindre åarna nära kusten var vattenföringen betydligt högre än ett genomsnittligt vårflöde. Vattenföringen var hög särskilt i Kronoby å, Kelviå å, Kimo å och Toby–Laihela å.

Vattenståndet i de konstgjorda sjöarna och i de reglerade sjöarna steg så att de i slutet av april låg nära övre gränsen för regleringen. Avtappningen från de reglerade sjöarna utökades betydligt på många ställen.Inflödet till de konstgjorda sjöarna begränsades genom att låta vattnet strömma via de gamla åfårorna bland annat i Seinäjoki förbi Kyrkösjärvi och i Nurmonjoki förbi Hirvijärvi.

Växlingarna i vattenföringen återspeglades i åarnas vattenkvalitet

Växlingarna i vattenföringen återspeglades i åarnas vattenkvalitet.I början av april var ytavrinningen liten och närings- och sedimenthalterna i åarna motsvarade ännu vinternivåer. Efter flödena började halterna stiga kraftigt. Vattnet var grumligt. De högsta närings- och sedimenthalterna uppmättes i Lappfjärds å och Närpes å i början av månaden, i Kyro älv och Lappo å i mitten av månaden och i Perho å i slutet av månaden. När flödet minskade, sjönk även halterna. Regnet i slutet av månaden förde med sig en ny, men dock mindre topp. Försurningsläget i åarna var tämligen bra under hela april. I de stora åarna varierade pH-värdet mellan 5,7–6,4.Endast i ett par av de mindre åarna vid kusten konstaterades försurningsolägenheter. De värsta försurningsolägenheterna kommer dock antagligen fram först under maj.

Grundvattennivåerna är höga

I slutet av månaden var vädret varmare, vilket gjorde att snön och tjälen smälte. Tack vare detta kunde smältvatten infiltreras i jordmånen och fylla på grundvattenförråden. I mitten av månaden började grundvattennivåerna snabbt stiga längs hela kusten. På grund av den rikliga nederbörden i slutet av månaden är grundvattennivåerna mycket höga för tillfället. Vid de nationella mätstationerna för grundvatten är grundvattennivåerna i huvudsak högre än medlet för tidpunkten.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:


Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvattnen)
Gruppchef Vincent Westberg, tfn 0295 027 956 (fr.o.m. må 8.5.)


e-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Mycket vatten i den gamla fåran i Seinäjoki 27.4.2023.
Mycket vatten i den gamla fåran i Seinäjoki 27.4.2023.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett MKB-kontaktmyndighetens motiverade slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Westenergy Oy:s projekt för tillverkning av syntetisk metan (Österbotten)31.5.2023 08:59:00 EEST | Tiedote

Westenergy Oy planerar en anläggning för tillverkning av syntetisk metan i närheten av Stormossens avfallscentral, på fastigheten där Westenergy Oy:s befintliga avfallsförbränningsanläggning finns. Projektområdet är beläget i Korsholms kommun nära gränsen till Vasa stad, söder om riksväg 8. Vid tillverkningen av syntetisk metan fångas koldioxid upp från avfallsförbränningsanläggningens rökgasflöde. Den uppfångade koldioxiden förenas med väte som har producerats med utsläppsfri el från vindkraft, varvid syntetisk metan i gasform bildas. Det gasformiga metanet överförs i vätskeform som en slutprodukt av syntetisk metan och den kan användas som bränsle i den tunga trafiken och i havstrafiken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum