Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för augusti 2021: Nederbörden i slutet av augusti sögs upp i marken och syntes endast litet i vattendragen (landskapen i Österbotten)

Dela

Efter att det varit torrt både i juni och juli var vattenföringen i åarna i början av augusti låg och vattenståndet i sjöarna lågt. Som en följd av den torra och varma försommaren fanns det ett underskott i vattenreserven i marken. I augusti var underskottet på många ställen ca 50–60 mm. Nederbörden som föll efter mitten av månaden sögs upp i marken och vattenreserven uppgick efter det nära till normala nivåer.

Regnet syntes ställvis i åarnas vattenföring

Vattenföringen i de små åarna längs kusten steg märkbart, men i de större åarna och älvarna hade nederbörden ingen större verkan på vattenföringen. Till exempel i Lappo å ökade vattenföringen knappast alls. I nedre loppet av Närpes å steg vattenföringen från ungefär en halv kubikmeter till 16 kubikmeter i sekunden.

Nederbörden hade just ingen påverkan på vattenståndet i de större sjöarna. Vattenståndet i Lappajärvi hölls kring nedre gränsen för målzonen under augusti. I slutet av månaden låg vattenståndet i Lappajärvi nästan 10 cm lägre än vanligt för tidpunkten.

I Lappo å sjönk vattenståndet i Kuortaneenjärvi och den konstgjorda sjön Hirvijärvi under början av augusti på grund av avdunstningen, men efter regnen steg vattenståndet några centimeter. I slutet av augusti låg vattenståndet i Kuortaneenjärvi ca 15 cm och i Hirvijärvi konstgjorda sjö ca 40 cm lägre än genomsnittet för tidpunkten. I Perho låg vattenståndet i den konstgjorda sjön Patana ca 60 cm lägre än genomsnittet för tidpunkten.

Näringshalterna i åarna var tämligen höga

I insjövattnen sjönk ytvattentemperaturen från ca 20 grader i början av augusti till ca 15 grader i slutet av månaden. Näringshalterna i åarna var tämligen höga i augusti, vilket tydligt innebär att det finns belastning. Näringshalterna steg på grund av att det i början var vattenfattigt och avloppsvattenbelastningen därför inte späddes ut så mycket, men även på grund av att nederbörden i slutet av månaden ledde till att mängden näringsrikt avrinningsvatten som rann ut i vattendragen ökade. I de mindre åarna i närheten av kusten var vattnet ställvis mycket mörkt, medan vattnet i de större åarna var klarare. Försurningsläget var typiskt för årstiden, beroende på vattendrag varierade pH-värdet som låg kring 6–7.Förekomsten av blågröna alger (cyanobakterier) minskade i augusti. Små mängder blågröna alger observerades bl.a. i Ähtärinjärvi, Kuortaneenjärvi och Evijärvi.Dessutom har det i Kvarken förekommit blågröna alger som har blandats i vattenmassan.

Grundvattennivåerna har börjat sjunka långsammare

Grundvattennivåerna har sjunkit under hela augusti, vilket är typiskt för tidpunkten.Tack vare nederbörden under slutet av månaden har grundvattenreserven börjat fyllas på nytt och vid mätstationerna har man kunnat se att nivåerna börjat stiga något. Grundvattennivåerna motsvarar i huvudsak genomsnittet för tidpunkten, men ställvis ligger nivåerna till och med 50 cm lägre än normalt.

Nyckelord

Kontakter

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvattnen)
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

e-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Viadukten i Kållby i Jakobstad öppnas för trafik (uppgiften om orten har korrigerats)22.9.2021 10:40:09 EEST | Tiedote

NTM-centralens och MPV-Infrarakennes entreprenad med korsningsbron på Kållbyvägen i Jakobstad (uppgiften om orten har korrigerats, bron ligger i Jakobstad, inte i Pedersöre) börjar bli färdig. Den nya bron längs Kållbyvägen öppnas för trafik på torsdag 23.9.2021. Stamväg 68 har förbättrats genom att den planskilda korsningsbron har ersatts med en ny bro. Slutförandet av arbetet pågår ännu under ungefär två veckor.

Kolpintien risteyssilta avataan liikenteelle Pietarsaaressa (paikkakunta muutettu oikeaksi)22.9.2021 10:40:09 EEST | Tiedote

ELY-keskuksen sekä MPV-Infrarakenteen urakka Kolpintien risteyssillalla on valmistumassa Pietarsaaressa. (korjattu sillan sijaintitieto oikeaksi eli silta sijaitsee Pietarsaaressa, ei Pedersöressä.) Uusi Kolpintien silta avataan liikenteelle torstaina 23.9.2021. Kantatietä 68 on parannettu korvaamalla eritasoristeyssilta uudella sillalla. Viimeistelytyöt jatkuvat vielä tämän jälkeen noin kahden viikon ajan.

Nytt LIFE-projekt förbättrar läget för den hotade flodpärlmusslan: I Lappfjärds å restaureras flodpärlmusslans livsmiljöer med barnkamrar för småmusslorna21.9.2021 09:52:07 EEST | Tiedote

Europeiska kommissionen har beviljat ca 9,5 miljoner euro för att förbättra livsmiljöerna för flodpärlmusslan och dess värdfiskar, lax och öring, i Finland, Sverige och Estland. Det sexåriga projektet LIFE Revives, som koordineras av Jyväskylä universitet, startade i början av september. På NTM-centralen i Södra Österbottens område kan ca 580 000 euro användas för åtgärder inom projektet. Den nationella finansieringen av projektet i västra Finland består till stor del av finansiering från Miljöministeriets Helmi-program.

Uusi LIFE-hanke parantaa uhanalaisen jokihelmisimpukan tilaa: Lapväärtin-Isojoella kunnostetaan jokihelmisimpukan elinympäristöjä ja perustetaan pikkuraakkujen lastentarhoja21.9.2021 09:52:06 EEST | Tiedote

Euroopan komissio on myöntänyt noin 9,5 miljoonaa euroa jokihelmisimpukan eli raakun ja sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen, elinympäristöjen parantamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Jyväskylän yliopiston koordinoima kuusivuotinen LIFE Revives -projekti alkoi syyskuun alussa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on käytettävissä noin 580 000 euroa hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen kansallinen rahoitus Länsi-Suomessa koostuu suurelta osin Ympäristöministeriön Helmi-ohjelman rahoituksesta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum