Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för maj 2021: Riklig nederbörd under en kort tidsperiod

Dela

Efter en regnfattig början på maj föll riklig nederbörd i mitten av maj, vilket höjde vattenståndet.

Ställvis rekordstora nederbördsmängder

Början av maj var regnfattig.Vattenståndet i de österbottniska åarna var under början av månaden lägre än normalt för tidpunkten. I mitten av månaden föll kraftiga regn, vilket gjorde att vattenståndet i åarna och sjöarna särskilt i Södra och Mellersta Österbotten steg snabbt. Allra mest regnade det i de norra delarna, d.v.s. längs Lestijoki, Perho å, Kronoby å, Esse å, Purmo å och Lappo å. Den rikliga nederbörden orsakade problem för jordbruket runt om i de österbottniska landskapen i slutet av maj och delvis fortsatte problemen in i början av juni.

I området kring Lappajärvi regnade det mer än det gjort på över 50 år i maj.Exempelvis ån Kuninkaanjoki steg högre än någonsin tidigare under observationsperioden som börjar år 2015.Regnet gjorde att vattenståndet i Lappajärvi steg med över 30 cm under en dryg vecka trots den stora avtappningen. I slutet av maj var vattenståndet som högst på en nivå som motsvarar ett flöde som återkommer i genomsnitt en gång på tio år.

Efter regnen sjönk vattenståndet i åarna tämligen snabbt under sista veckan i maj. Fram till slutet av månaden hade vattenföringen i åarna sjunkit så att den låg nära genomsnittet för tidpunkten.Också i sjöarna hade vattenståndet börjat sjunka, men avsevärt långsammare än i åarna.

Försurningsproblem uppdagades inte

Efter att vårflödena sjunkit, förbättrades vattenkvaliteten i de österbottniska åarna. Inga försurningsolägenheter observerades, utan pH-värdena låg mellan 6 och 7 med undantag av Lappo å.Också näringshalterna var tämligen låga i jämförelse med åarnas genomsnittliga värden. Undantagen utgjordes av Närpes å och Lappfjärds å, där regnen i medlet av maj gjorde att vattenståndet steg, vattnet blev grumligt och särskilt fosforhalterna steg. Det är troligt att de regniga dagarna försämrade vattenkvaliteten i flera åar, men det togs inte prover i alla åar under den regniga perioden.

Det varma vädret fick igång avdunstningen

Efter den rikliga nederbörden i mitten av maj steg grundvattennivåerna ställvis. Mot slutet av månaden började vädret bli varmare, vilket fick igång avdunstningen från jordmånen och grundvattennivåerna började sjunka något. För det mesta är grundvattennivåerna ännu kring medlet för tidpunkten eller något över det, men ställvis har grundvattnet sjunkit till och med en halv meter under det genomsnittliga.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Tuuli Saari, tfn 0295 027 925 (reglering och vattenföring)
Ledande vattenhushållningsexpert Suvi Saarniaho-Uitto, tfn 0295 027 926 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvatten)
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

e-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

För Natura 2000-området Kristinestads skärgård utarbetas en skötsel- och användningsplan åren 2021-2022 (Österbotten)16.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Under åren 2021–2022 utarbetas en skötsel- och användningsplan för Natura 2000-området (FI0800134) som ligger i Kristinestads och delvis i Närpes och Kaskö skärgård. Skötsel- och användningsplanen främjar att målen för nätverket Natura 2000 verkställs, dvs. att livsmiljöerna för naturtyper och arter som fastställts i habitatdirektivet tryggas.

Kristiinankaupungin saariston Natura 2000 -alueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma vuosina 2021-2022 (Pohjanmaa)16.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Kristiinankaupungin sekä osittain Närpiön ja Kaskisten saaristossa sijaitsevalle Natura 2000 -alueelle (FI0800134) laaditaan käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosien 2021-2022 aikana. Käyttö- ja hoitosuunnitelmalla edistetään Natura 2000 -verkoston tavoitteiden toteutumista, eli luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen turvaamista.

Erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan määrät tuplaantuvat: poikasten palautus kotijokiin alkaa14.6.2021 10:14:34 EEST | Tiedote

Kesäkuussa kaksi vuotta Norjassa laitoskasvatuksessa kasvaneet jokihelmisimpukan eli raakun poikaset palaavat Mustion- ja Ähtävänjokeen. Ilman apua nämä raakkukannat katoaisivat kahdessakymmenessä vuodessa. Palautus tuplaa Mustion- ja Ähtävänjoen raakkujen määrän ja antaa toivoa niiden tulevaisuudesta. Perjantaina 18.6.2021 järjestetään aiheesta mediatilaisuudet Ähtävän- ja Mustionjoella.

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Kauhavalla ja Kurikassa on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa)11.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kauhava, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 5.2.–19.3.2021. Niiden pohjavesialueiden, joiden pääsijaintikunta on Kurikka, luokitus- ja rajausmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia ja muita luokituksen kannalta olennaisia lisätietoja ajalla 18.3.–6.5.2021. Em. kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum