Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för mars 2021: En snabb övergång från fullständig vinter till vårflöden (Landskapen i Österbotten)

Dela

I början av mars var snöns vattenvärden i de österbottniska landskapen genomsnittliga eller större än genomsnittet. Mot slutet av månaden blev vädret betydligt varmare och det ledde till att snön började smälta snabbt. Under de allra sista dagarna i mars nåddes flödesnivåer i de österbottniska vattendragen.

I de konstgjorda sjöarna bereddes utrymme för smältvattnen

I de österbottniska landskapen var snöns vattenvärde i mars större än genomsnittet.I åarna var istjockleken i genomsnitt 30–50 cm, som motsvarar genomsnittet på lång tid. Isarna var dock svagare än vanligt, för det fanns lite av hård kärnis. För att minska risken för isproppar strävade man efter att ställvis försvaga isarna genom att leda ut mörkt vatten från de konstgjorda sjöarna på isen bl.a. i Närpes å och i Perho å.

Vattenståndet i de reglerade och konstgjorda sjöarna i de österbottniska landskapen sänktes för att det skulle finnas plats för smältvattnen.Vattenståndet i de konstgjorda sjöarna var lägre i slutet av mars än normalt på sommaren: exempelvis i Kivi- och Levalampi 1,4 meter, i Kalajärvi och Hirvijärvi nästan tre meter och i Patana över 4,5 meter lägre än sommartid.

Mot slutet av månaden började snön smälta snabbt då vädret blev betydligt varmare. Åarna söder om Vasa nådde flödestoppen under de sista dagarna i mars. Vattenföringen i slutet av mars var allmänt något större än genomsnittliga vårflöden. Också Kyro älv och Lappo å närmade sig flödestoppen i slutet av mars. Bland annat i Kyro älv och Perho å var vattenföringen exceptionellt hög för tidpunkten.

Vintern övergick i vår även i fråga om vattenkvaliteten

Fram till senare delen av mars motsvarade vattenkvaliteten i åarna typiska vintervärden. Ytavrinningen var obetydlig och vattenkvaliteten påverkas mest av det vatten som rinner ut från grundvattnen och sjöarna samt bl.a. avloppsvattenbelastning.Vattenkvaliteten var sämst, d.v.s. mycket näringshaltig, i Närpes å.I övriga större åar var vattenkvaliteten mycket typisk för tidpunkten och näringshalterna låg på nöjaktig nivå med undantag av Lappfjärds å, där halterna var goda. I slutet av månaden startade vårflödet snabbt och det försämrade snabbt vattenkvaliteten, vattnet blev grumligt i alla åar och till exempel i Lappfjärds å flerfaldigades sediment- och näringshalterna. Försurningsolägenheter har hittills inte observerats. I nedre loppet av Kyro älv hölls pH-värdet under hela mars kring 6,0.

Snösmältningen blir till grundvatten

Grundvattennivån motsvarar genomsnittet för tidpunkten eller något över genomsnittet. Då snön smälter bildas grundvatten, vilket gör att grundvattennivåerna börjar stiga. Nivåerna väntas stiga ända till maj.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Tilda Rantataro, tfn 0295 027 668 (grundvatten)
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Åsikter om skötsel- och användningsplanen för Natura 2000-området Lappfjärds ådal önskas (landskapen i Österbotten)21.4.2021 10:26:32 EEST | Tiedote

Skötsel- och användningsplanen för Natura 2000-området Lappfjärds ådal har beretts under åren 2019–2021 i samarbete med en tema-arbetsgrupp på bred bas. Planen har utarbetats som en del av projektet Freshabit Life IP och är en av delplanerna i en omfattande avrinningsområdesplan och Vattenvisionen. Målsättningen med skötsel- och användningsplanen är att sammanjämka naturskyddet med områdets övriga användning och att ge riktlinjer och förslag på åtgärder för att trygga eller förbättra naturtypernas tillstånd och arternas livsmiljöer. Skötsel- och användningsplanen tar även hänsyn till rekreation, miljöfostran, kulturvärden och lokala näringar.

Lapväärtinjokilaakson Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta toivotaan mielipiteitä (Pohjalaismaakunnat)21.4.2021 10:26:31 EEST | Tiedote

Lapväärtinjokilaakson Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on valmisteltu vuosina 2019–2021 laaja-alaisessa teematyöryhmässä. Suunnitelma on laadittu osana Freshabit Life IP-hanketta ja se on yksi laajan valuma-aluesuunnitelman ja Vesivision osasuunnitelmista. Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on luonnonsuojelun ja alueen muun käytön yhteensovittaminen. Lisäksi annetaan ohjeita ja ehdotuksia toimenpiteistä luontotyyppien tilan ja lajien elinympäristöjen turvaamiseksi tai parantamiseksi. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa huomioidaan myös virkistyskäyttöä, ympäristökasvatusta, kulttuuriarvoja ja paikallisia elinkeinoja.

Vägbeläggnings- och vägmärkningsarbetet börjar i de österbottniska landskapen under de närmaste veckorna21.4.2021 09:05:00 EEST | Tiedote

Beläggnings- och vägmärkningsarbetet på landsvägarna i de österbottniska landskapen börjar i maj och fortsätter ända till oktober. I år beläggs sammanlagt cirka 222 kilometer landsväg och cirka 5 kilometer gång- och cykelväg. På vissa objekt förbättras dessutom vägens struktur och dräneringen, vilket förlänger beläggningens livscykel. Vägmärkningar görs på beläggningsobjekten och utöver detta repareras nötta landsvägsmärkningar på olika håll i regionen.

Maanteiden päällystys- ja tiemerkintätyöt alkavat pohjalaismaakunnissa lähiviikkoina21.4.2021 09:05:00 EEST | Tiedote

Pohjalaismaakuntien tiestöllä alkavat päällystys- ja tiemerkintätyöt toukokuussa ja ne jatkuvat aina lokakuulle asti. Maanteitä päällystetään yhteensä tänä vuonna noin 222 kilometriä ja kevyenliikenteenväyliä noin 5 kilometriä. Lisäksi joissakin kohteissa tehdään myös tierakenteen ja kuivatuksen parantamista, mikä pidentää päällysteen elinkaarta. Tiemerkintätöitä tehdään päällystyskohteilla, minkä lisäksi kuluneita merkintöjä korjataan eri puolilla tiestöämme.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa joukkoliikenteen käyttäjiä ja henkilökuntaa kasvomaskin käytöstä16.4.2021 12:06:09 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi 13.8.2020 suosituksen kasvomaskin käytöstä joukkoliikenteessä koronavirusepidemian aikana. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää koronavirustartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum