Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för november 2020: De rikliga regnen ledde till flödesnivåer i åarna och försämrat försurningsläge (landskapen i Österbotten)

Dela

I november steg åarna i Österbotten till flödesnivåer till och med tre gånger på grund av de rikliga regnen. Nederbörden gjorde också att försurningsläget i vattendragen har varit dåligt. Grundvattennivåerna har legat till och med högre än genomsnittet, vilket ställvis har lett till problem med vattenkvaliteten.

Ställvis motsvarade vattenföringen vårflöden

I slutet av oktober och under november månad steg vattenföringen i de österbottniska åarna sammanlagt tre gånger till nivåer som motsvarar flödesnivåer. På flera avrinningsområden motsvarade vattenföringen ett genomsnittligt vårflöde och ställvis var vattenföringen till och med större. I början av november var marken redan mycket våt och därför steg vattenföringen som en följd av regnen mycket snabbt, särskilt i de små åarna längs kusten.

Regnen i början av november föll främst i området kring Vasa och kustområdet söder om Vasa samt i Kauhajokiområdet. I slutet av november regnade det rikligt även i Mellersta Österbotten. Den största nederbördsmängden vid observationsstationerna uppmättes i november i Östermark (Teuva), 110 mm vid Kauppilankylä mätstation. Under flödestopparna rann vatten ut på vägar och åkrar bl.a. i Kauhajoki vid Päntäneenjoki, Tjöck å, Lappfjärds å och Malax å. I nedre loppet av Perho å uppnåddes årets högsta vattenföring vid flödet som inträffade i slutet av november. I hela området steg vattenståndet i de konstgjorda sjöarna och i de reglerade sjöarna så att de låg nära övre gränsen.

Den sista veckan i november regnade det inte så mycket, vilket ledde till att vattenföringen och vattenståndet började sjunka. I de konstgjorda sjöarna och de reglerade sjöarna strävade man efter att öka avtappningen för att det skulle fås plats för eventuella kommande regn.

Försurningsläget var dåligt

På grund av de kraftiga regnen var försurningsläget i november dåligt i området som sträcker sig från söder om Vasa till norr om Karleby. I en stor del av de små eller medelstora åarna var surheten i åvattnet mellan 4,5 och 5,0 och i de mest sura åarna under 4,5. När försurningen är så här kraftig och den kombineras bl.a. med höga aluminiumhalter är den skadlig eller dödlig för flera vattenorganismer. Tills vidare har det dock inte observerats fall av fiskdöd. I de stora åarna har situationen dock tills vidare varit något bättre och pH-värdet har hållit sig över 5, med undantag av Lappo å (4,8). Nederbörden och översvämningarna har även annars lett till försämrad vattenkvalitet i åarna. Halterna av näringsämnen och sediment har varit mycket höga särskilt under flödestopparna, vilket har synts genom att vattnet har varit mycket grumligt.

Grundvattennivåerna har orsakat störningssituationer hos vattenandelslagen

Grundvattennivåerna i landskapen har stigit under hela november månad och för närvarande ligger nivåerna på genomsnittet för tidpunkten och på många ställen till och med 30–100 cm över genomsnittet. Grundvattenlagren fortsätter att fyllas ända tills det bildas en permanent tjäle.

Särskilt i kustområdet har de höga grundvattennivåerna orsakat problem för främst små vattenandelslag, där man observerat både koliforma och E-coli-bakterier i råvattnet. Skyddslagren ovanför grundvattennivåerna är mycket tunna i kustområdet, vilket innebär att jordmånen inte lika effektivt filtrerar vattnet, då grundvattennivåerna är höga. På grund av den stora nederbördsmängden har marken varit mättad av vatten och i vattentäkternas tillrinningsområden har ytvatten delvis runnit in via brunnkonstruktionerna till råvattenkällorna. I vissa fall har hälsovårdsmyndigheten gett uppmaningar att koka vattnet och vattenandelslagen har klorerat vattenledningsnätet.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

• Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
• Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
• Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvatten)
• Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

e-postadresserna bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kravis leder till att vattenståndet stiger i Esse å (Landskapen i Österbotten)13.1.2021 15:30:07 EETTiedote

Det kalla och blåsiga vädret under de senaste dagarna har gjort att det har börjat bildas mer kravis vid forsarna i Esse å. Ovanför forsarna där det har bildats kravis har vattenståndet stigit på många ställen. För att underlätta situationen har avtappningen från sjöarna Lappajärvi och Evijärvi i övre loppet av ån fortsättningsvis minskats. Vid några av forsarna hotar vattnet att stiga så pass högt att det kan orsaka olägenheter och det är möjligt situationen måste åtgärdas genom att ta bort en del av kravisen med grävmaskin. Kravisläget följs upp med hjälp av viltkameror som installerats vid ån samt genom fältbesök längs ån.

Ähtävänjoella hyyteet nostavat vesipintoja (Pohjalaismaakunnat)13.1.2021 15:30:06 EETTiedote

Viime päivien pakkaset ja kova tuuli ovat lisänneet hyyteen muodostumista Ähtävänjoen koskissa. Hyytävien koskien yläpuolisesti vedenpinnat ovat nousseet monin paikoin. Juoksutusta yläpuolisista Lappajärvestä ja Evijärvestä on edelleen pienennetty hyydetilanteen helpottamiseksi. Muutamissa koskissa vesi uhkaa nousta haitallisen korkealle ja tilannetta voidaan joutua helpottamaan kaivinkoneen avulla. Hyydetilannetta seurataan joelle asennettujen riistakameroiden ja joella tehtävien maastokierrosten avulla.

Inom ramen för Helmi-programmet planeras muddringar i anslutning till restaureringen av fågelvattnen i Jokisuunlahti i Evijärvi12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland genom att gripa tag i de största orsakerna till att naturen utarmas i Finland, dvs. livsmiljöerna minskar och deras kvalitet blir sämre. I Helmi-programmet skyddas och restaureras myrar, restaureras fågelvatten och sköts vårdbiotoper och vidtas åtgärder för att förbättra tillståndet i strand-, vatten- och skogsnaturen. I fråga om restaureringar av fågelvattnen riktas åtgärderna till objekt som ingår i nätverket Natura 2000. Objekten för restaureringsåtgärderna är i detta fall Natura 2000-området Jokisuunlahti och Valmosanneva i Evijärvis sydöstra del i området där Välijoki mynnar ut.

Helmi-elinympäristöohjelmassa suunnitteilla lintuvesikunnostukseen liittyviä ruoppauksia Evijärven Jokisuunlahdella12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta tarttumalla Suomen luonnon köyhtymisen merkittävimpiin suoriin syihin: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja ja tehdään toimenpiteitä ranta-, vesi- ja metsäluonnon tilan parantamiseksi. Toimet kohdistuvat lintuvesikunnostusten osalta Natura 2000 -verkoston kohteisiin. Tässä tapauksessa kunnostustoimien kohteena on Evijärven kaakkoisosassa Välijoen laskukohdassa sijaitseva Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000 -alue.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum