Aluehallintovirasto

Vid regionförvaltningsverken fattades fler tillståndsbeslut och snabbare än tidigare

Dela

I regionförvaltningsverkens tillstånds- och anmälningsförfaranden präglades 2020 av de förändringar i verksamhetssätten för kundservicen som coronapandemin medförde samt det ökade behovet av rådgivnings- och handledningstjänster till följd av den reviderade lagstiftningen. Tillstånds

År 2020 märktes coronapandemin och dess effekter inom regionförvaltningsverkens alla ansvarsområden, till exempel som en ökad behandling av statsunderstödsärenden och överbelastning av styr- och tillsynsärenden inom hälso- och sjukvården. Coronaepidemin försvårade också genomförandet av tillsyns- och inspektionsuppgifter. Inkomsterna från tillståndsavgifterna uppnådde inte det budgeterade, delvis för att restaurangerna var helt stängda 4.4–31.5.2020 och nästan alla offentliga tillställningar i slutet av året ställdes in.

Trots utmaningarna fullgjorde regionförvaltningsverken sin uppgift som myndighet som behandlar tillstånds- och anmälningsärenden, och ansvarsområdena kunde behandla och avgöra t.o.m. fler ärenden än året innan. Verksamhetsmodellerna och arbetssätten utvecklades så att de motsvarar den förändrade omvärlden. En nyckelroll för kundorienterad service och tillgänglighet var olika distanstjänster, såsom satsningar på nättjänster, virtuella kanaler och riksomfattande telefonrådgivning samt besök på distans för tillståndsinspektioner.

Ansvarsområdena för miljötillstånd svarade väl på utmaningarna

Ändringen av lagstiftningen om miljö- och vattentillstånd och tillämpningen av den förde till tillståndsmyndigheterna för behandling mer omfattande och arbetsdryga ärenden än tidigare. Vid sidan av dessa kunde regionförvaltningsverken dock vidareutveckla systemet med elektroniska tillståndssystem (eLupa) och den elektroniska tillståndsinformationstjänsten.

Tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen behandlas av fyra regionförvaltningsverk: Södra Finland, Östra Finland, Norra Finland samt Västra och Inre Finland. År 2020 inleddes sammanlagt 1 085 tillståndsärenden och 1 060 beslut fattades.

TILLSTÅNDSÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

2020

2019

2018

tillståndsärenden som inletts

1085

1063

1168

tillståndsbeslut

1060

1132

1143


Behandlingstiden för ansökningar om miljö- och vattentillstånd varierade mellan 9,1 och 15,5 månader från det att ansökan inleddes till beslutet. Den genomsnittliga behandlingstiden, 12 månader, har knappt ändrats jämfört med de två föregående åren. Behandlingstiden för tillståndsansökningar som gällde brådskande investeringsprojekt och projekt som medför avsevärd risk för förorening var 9,9 månader.

I alla tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen nådde regionförvaltningsverken det uppställda målet på 12 månader med en medianbehandlingstid på 9,9 månader. I tillståndsärenden enligt vattenlagen överskrids målet om en medianbehandlingstid på 8 månader vid alla regionförvaltningsverk, varierande mellan 8,5 och 10,2 månader.

Inom arbetarskyddet ökade antalet distansinspektioner

Arbetarskyddets inspektioner på arbetsplatserna avbröts på grund av coronapandemin 17.3–31.5.2020. Av de 14 600 inspektioner som genomfördes under året gjordes cirka 63 procent på arbetsplatserna och resten med hjälp av handlingar eller virtuella kanaler. Ansökningar om tillstånd och behörighet behandlades betydligt mer än under de föregående åren, eftersom giltighetsbestämmelserna för kompetensbrevet för laddare ändrades.

ARBETARSKYDDSÄRENDEN

2020

2019

2018

inspektioner

14 590

23 900

26 420

behandlade ansökningar om tillstånd och behörighet

1 043

889

858

Antalet handläggningar av alkoholtillstånd fortsätter att minska

De föränderliga förordningarna och anvisningarna inom alkoholförvaltningen medförde i synnerhet att lagen om smittsamma sjukdomar och alkohollagen gav utrymme för inbördes tolkningar, vilket ledde till att regionförvaltningsverkens styrnings- och rådgivningsuppgifter inom sektorn ökade. Tillståndsinnehavarna fick stöd inom egenkontrollen och på rfv.fi-webbplatsen ”Vanliga frågor” utarbetades svar på många frågor.

Antalet alkoholtillståndsärenden som inleddes 2020 minskade vid alla regionförvaltningsverk. Det lägre antalet tillståndsärenden påverkades också av att restaurangerna var helt stängda 4.4–31.5.2020 och nästan alla offentliga tillställningar i slutet av året ställdes in.

ALKOHOLTILLSTÅND

2020

2019

2018

tillståndsärenden som inletts

8 755

10 033

12 777

tillståndsbeslut

8 617

9 919

1 2810

behandlingstid

0,6 mån.

0,6 mån.

0,7 mån.

Behandlingstiderna inom den privata social- och hälsovården och småbarnspedagogiken förkortades

Inom ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd ökade antalet tillståndsärenden som inletts hos privata serviceproducenter inom social- och hälsovården jämfört med 2019: antalet tillståndsärenden som gäller serviceproducenter inom socialvården var 10,1 procent färre och antalet tillståndsärenden som gäller serviceproducenter inom hälso- och sjukvården var 9,6 procent fler än året innan. Tillstånd för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården behandlades snabbare än året innan (1,8 mån. vs. 2 mån.).

Avgiftsbelagda prestationer inom ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet är registrering av privata producenter av småbarnspedagogiska tjänster och tillståndsärenden för begravningsväsendet. Registreringsärenden inom den privata småbarnspedagogiken inleddes till ett antal som motsvarade nivån föregående år, och nästan ett lika stort antal kunde avgöras (652 vs. 648). Behandlingstiden för registreringsärenden var 1,3 månader, som är klart kortare än året innan (4,3 månader).

Även antalet tillståndsärenden som gällde begravningsväsendet låg på samma nivå som året innan, 24 stycken av vilka 20 avgjordes. Den genomsnittliga behandlingstiden för tillstånd var 9,1 månader.

Regionförvaltningsverket är tillstånds- och tillsynsmyndighet

Regionförvaltningsverket är en myndighet som behandlar tillstånds- och anmälningsärenden inom flera näringsgrenar, bl.a. i anslutning till försäljning och servering av alkohol, undervisning och kultur, arbetarskydd, miljö- och hälsoskydd, social- och hälsovårdstjänster och miljö. Vi betjänar både enskilda kunder, företag och sammanslutningar och andra myndigheter.

Behandlingen och övervakningen av att tillstånden och anmälningarna i anslutning till medborgarnas rättsskydd, de grundläggande fri- och rättigheterna och en trygg miljö följs är för sin del en förhandskontroll av att verksamheten är lagenlig.

Regionförvaltningsverkens bokslut för 2020 kan läsas på vår webbplats www.avi.fi – Uutishuone – Tietoa – Julkaisut -Julkaisu 109 Tilinpäätös 2020 (på finska).

Ytterligare upplysningar:

Alkoholförvaltningen: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, enhetschef Kristian Dahl, tfn 0295 018 528

Arbetarskyddet: Eerik Tarnaala, direktör för ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 016 370

Miljö- och vattentillstånd: Tarja Savea-Nukala, direktör för ansvarsområdet för miljötillstånd vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 777

Privat social- och hälsovård: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, enhetschef Niina Siirilä, tfn 0295 018 528

Privat småbarnspedagogik: Marja-Liisa Keski-Rauska, direktör för ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 815

Begravningsväsendet: Anu Liljeström, direktör för undervisnings- och kulturväsendet vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland, tfn 0295 016 224

Våra e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia7.5.2021 13:44:36 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Regionförvaltningsverket förlänger nuvarande restriktioner i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt men förbereder sig för att fatta nya beslut om det behövs7.5.2021 13:34:10 EEST | Tiedote

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som förlänger begränsningen av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst sex personer i de här regionerna 17–31.5.2021. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin i accelerationsfasen och där bibehålls sammankomstbegränsningen på tio personer. I de här regionerna förlänger regionförvaltningsverket dessutom beslutet som ålägger aktörerna att säkerställa möjligheten till säkert avstånd i kundutrymmen.

Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia mutta varautuu tekemään tarvittaessa uusia päätöksiä7.5.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan näillä alueilla enintään kuuteen henkilöön ajalla 17.-31.5.2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa näillä alueilla määräystä, jonka mukaan toimijoiden täytyy varmistaa asiakastiloissa turvavälien mahdollisuus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum