VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Vikten av hållbar utveckling har ökat i ministeriernas verksamhet

Dela

Hållbar utveckling avspeglas i ministeriernas verksamhet i allt större utsträckning. Kopplingen mellan hållbar utveckling och beredning av politiken bör dock stärkas ytterligare. Finland har för egen del förbundit sig att främja FN:s handlingsplan för hållbar utveckling, en plan som är gemensam för FN:s medlemsländer.

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images

Statens revisionsverk har utvärderat hur väl staten har främjat en hållbar utveckling. Som ett av FN:s medlemsländer har Finland förbundit sig till handlingsplanen och målen för hållbar utveckling. I revisionsverkets granskning utvärderade revisionsverket hur statsrådet har planerat, styrt, följt upp och utvärderat främjandet av hållbar utveckling. I granskningen utvärderade revisionsverket inte resultaten och effekterna av främjandet av hållbar utveckling.

Betydelsen av en hållbar utveckling har ökat i ministeriernas verksamhet. Vissa ministerier har fastställt att hållbar utveckling utgör en utgångspunkt eller ett mål för ministeriets strategi. Dessutom har ministerierna identifierat och utsett verksamheter som genomför FN:s mål för hållbar utveckling. Ministerierna har stärkt sina interna nätverk som har till uppgift att fästa avdelningarnas och enheternas uppmärksamhet vid hållbar utveckling.

Hållbar utveckling saknar dock fortfarande en klar koppling till det beredningsarbete som utförs på ministerierna. Dessutom har ministerierna inte analyserat den ekologiska, ekonomiska respektive sociala hållbarheten i olika politikinnehåll. Politikprinciperna för hållbar utveckling, bland annat globalt ansvar och långsiktighet, har inte heller varit föremål för analys.

”Ministerierna bör därför göra mer systematiska analyser av huruvida deras verksamhet är förenlig med FN:s plan för hållbar utveckling”, säger Lassi Perkinen, revisionschef på Statens revisionsverk.

De senaste åren har statens budgetpropositioner innehållit information om de anslag, skatter och stöd som bidrar till en hållbar utveckling.

”Det är bra att hållbar utveckling presenteras som ett separat politikområde i budgetpropositionerna. Trots detta har presentationen av information om hållbar utveckling ännu inte styrt budgetberedningen”, säger Perkinen.

Revisionsverket rekommenderar att statsrådet lägger fram ett förslag till kostnader för hållbarhetsfrämjande åtgärder och försöker utvärdera effekterna av åtgärderna. Samtidigt är det viktigt att statsrådets mål starkare ska styra ministeriernas verksamhet.

År 2015 gav FN en resolution om målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG). Den presenterar de mål som är gemensamma för alla stater, och uppmanar staterna att sätta upp egna mål som tar hänsyn till utvecklingsnivån och särdragen i landet. Våren 2017 gav statsrådet i Finland en nationell handlingsplan för att genomföra FN:s mål för hållbar utveckling.

Ta del av publikationen: Främjande av hållbar utveckling

Fler granskningar gjorda av Statens revisionsverk och information om god förvaltning: VTV.fi

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Getty Images
Bild: Getty Images
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

09 4321http://www.vtv.fi

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta. Tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi.

Statens revisionsverk (VTV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanser, övervakar finanspoltiken och utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Med oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

Följ VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Det bör tas fram en helhetsbild av de sysselsättningspolitiska åtgärderna24.6.2020 06:45:00 EESTTiedote

Sysselsättningspåverkande åtgärder bereds i flera ministerier, men det framkommer inte någon helhetsbild enligt vad Statens revisionsverk har funnit. Därför bör det tas fram en heltäckande bild av sysselsättningsåtgärderna och deras effekter på såväl de offentliga finanserna som på människors inkomster. En helhetsbild av olika sysselsättningsåtgärder skulle bidra till att de planerade åtgärderna blir mer ändamålsenliga och verkningsfulla.

Työllisyyspolitiikan toimista tulisi laatia kokonaiskuva24.6.2020 06:45:00 EESTTiedote

Työllisyyteen vaikuttavia toimia valmistellaan useissa ministeriöissä, mutta niistä ei muodostu kokonaiskuvaa, havaitsi Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV). Työllisyystoimista ja niiden vaikutuksista julkiseen talouteen sekä henkilöiden tuloihin tulisikin laatia kattava kuva. Kokonaiskuva eri työllisyystoimista edistäisi sitä, että suunnitellut toimet ovat entistä tarkoituksenmukaisempia ja vaikuttavampia.

ESR-ohjelman hankkeet eivät tavoita työttömiä riittävän hyvin28.5.2020 06:45:00 EESTTiedote

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet eivät välttämättä tavoita heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä, havaittiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi varmistaa, että ESR-hankerahoitus kohdentuu rakennerahastokaudella 2021–2027 nykyistä paremmin keskeisille kohderyhmille eli työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum