Finanssivalvonta

Viktigt att bankerna ombesörjer tillgång till icke-digitala tjänster och skäligt prissatta tjänster

Dela

Enligt Finansinspektionens utredning tillgodoses kundernas rätt till grundläggande banktjänster som helhet på adekvat sätt. Bankerna måste emellertid se till att också kunder som står utanför digitala tjänster har tillgång till tillräckliga grundläggande banktjänster till skäliga priser. Också tillgången till kontanter måste tryggas i hela landet.

Nivån på de avgifter som tas ut för grundläggande banktjänster steg som helhet 2021. Det är fortfarande mest förmånligt att uträtta bankärenden för dem som använder digitala banktjänster. Priset för att betala fakturor på annat sätt än via digitala servicekanaler varierar kraftigt mellan bankerna. Finansinspektionen anser att de högsta priserna kan anses äventyra tillgången till tjänster till skäliga priser i situationer där en person inte har möjlighet att använda digitala servicekanaler.

- Coronapandemin har försämrat tillgången till kontorstjänster. Bankerna bör tillhandahålla också sådana kunder som av någon orsak inte kan använda digitala tjänster de grundläggande tjänster som dessa behöver till skäligt pris, säger Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Resultaten framgår av Finansinspektionens årliga utredning om tillgången till och prissättningen av banktjänster. I utredningen har man på samma sätt som 2019–2020 kartlagt de förbättringar i tjänsternas tillgänglighet och användbarhet som gjorts i de digitala servicekanalerna för grundläggande banktjänster. Dessutom utredde Finansinspektionen hur bankerna uppfyller sin skyldighet att tillhandahålla grundläggande banktjänster för de kunder som inte använder digitala servicekanaler.

Kontorsnätverket har fortsatt att krympa

Kontorens betjäningstider fortsatte att förkortas 2021. Också indragningarna i kontorsnätverket fortsatte i ungefär samma takt som de föregående åren. Vid granskningstidpunkten fanns det 740 kontor som betjänar privatkunder, medan antalet 2020 var 769.

Det minskade antalet kontor samt de kortare betjäningstiderna har i vissa fall förlängt kötiderna till kontoren så att de blivit oskäligt långa. Det är viktigt att bankerna fäster uppmärksamhet på skäliga kötider.

Digitala servicekanalers användbarhet och tillgänglighet har förbättrats

Användningen av digitala tjänster har ökat under coronapandemin, och bankerna bedömer att denna förändring i kundbeteendet är permanent. Kundernas tröskel för att ta i bruk elektroniska tjänster har sjunkit samtidigt som uträttandet av ärenden på kontoren har minskat särskilt på grund av coronarestriktionerna. Det finns dock fortfarande en fast kundkrets som uträttar ärenden på kontoren.

Under 2021 har bankerna fortsatt att utveckla de digitala banktjänsterna: tjänsterna har gjorts mer användbara och innehållet mer tillgängligt. Av Finansinspektionens utredning framgår att en del av de tjänster och det stöd för användningen av tjänster som lanserades under coronatiden och som ursprungligen planerades att tillfälligt skötas på distans har blivit en del av bankernas permanenta serviceurval.

Kontantuttagstjänster måste tryggas i hela landet

Trots att användningen av kontanter har minskat länge, är kontanter ändå det primära betalningssättet för hundra tusentals finländare. När användningen av kontanter minskar finns det risk för att också tillgången till kontantuttagstjänster försämras under en nivå som kan betraktas som skälig. Finansinspektionen finner det viktigt att bankerna regelbundet bedömer om de kontantuttagskanaler som de tillhandahåller kunderna är tillräckliga, och särskilt att kunderna möjligheter till kontantuttag tryggas i hela landet, också i glesbygden.

Finansinspektionen anser det också behövligt att lagstiftningen om skyldighet att tillhandahålla kontantuttagstjänster ses över på nytt. I mars 2022 har Finansinspektionen översänt ett initiativ till finansministeriet där Finansinspektionen begär att ministeriet utvärderar den gällande lagstiftningen och eventuella ändringsbehov för att säkerställa tillräcklig tillgång till kontantuttagstjänster i hela landet.

Med tanke på cyberhot är det bra att ha kontanter för några dagar hemma

Det skärpta säkerhetsläget har ökat cyberhotet. Också i Finland har man upptäckt överbelastningsattacker som riktats mot bankernas tjänster.

− Bankernas mobil- och webbanker har tidvis utsatts för överbelastnings- och cyberangrepp. Med tanke på störningar i kortbetalningen rekommenderas att man har kontanter för några dagars behov, påminner Anneli Tuominen.

Finansinspektionen överlämnade utredningen om tillgången till och prissättningen av grundläggande banktjänster till riksdagens bankfullmäktige den 1 april 2022. Uppgifterna i utredningen baserar sig i huvudsak på material från webbplatsen för konsumenter om jämförelse av betalkonton (https://maksutilivertailu.fine.fi/sv) och respons från kunder, intressenter och företag under tillsyn samt en förfrågan som riktats till bankerna i samband med utredningen.

Se också

Utredning om grundläggande banktjänster 2021

Närmare upplysningar lämnas av

Samu Kurri, avdelningschef

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon (09) 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Nyckelord

Kontakter

Mediejourbetjänar vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13

Tel:09 183 50 30

Om

Finanssivalvonta
Finanssivalvonta
PL 103, Snellmaninkatu 6
00100 Helsinki

09 183 51https://www.finanssivalvonta.fi/

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Följ Finanssivalvonta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Finanssivalvonta

Penalty payment of EUR 25,000 and public warning for Nada express osk due to omissions concerning compliance with anti-money laundering regulations9.5.2022 16:20:00 EEST | Press release

The omissions relate to various obligations under the regulations on preventing money laundering and terrorist financing. Specifically, there have been shortcomings pertaining to the obliged entity's risk assessment, the assessment of risks associated with customer relationships, customer due diligence, the retention of customer due diligence data, the enhanced customer due diligence obligation, ongoing monitoring as well as the obligation to obtain information and report.

Nada express osk påförs en påföljdsavgift på 25 000 euro och tilldelas en offentlig varning för försummelse av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt9.5.2022 16:20:00 EEST | Tiedote

Försummelserna gäller flera skyldigheter enligt regelverket om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Det har handlat om brister i den rapporteringsskyldigas riskbedömning, bedömningen av riskerna i anknytning till kundförhållandet (riskbaserad bedömning), kundkontroll och bevarande av kundkontrolluppgifter och skärpta åtgärder för kundkontroll samt i den fortlöpande uppföljningen och utrednings- och rapporteringsskyldigheten.

Nada express osk:lle 25 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus laiminlyönneistä rahanpesun estämisen sääntelyn noudattamisessa9.5.2022 16:20:00 EEST | Tiedote

Laiminlyönnit koskevat useita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyn velvoitteita. Kyse on ollut puutteista ilmoitusvelvollisen riskiarviossa, asiakassuhteisiin liittyvässä riskien arvioinnissa, asiakkaiden tuntemisessa, tuntemistietojen säilyttämisessä, tehostetussa tuntemisvelvollisuudessa ja jatkuvassa seurannassa sekä selonotto- ja ilmoitusvelvollisuudessa.

Penalty payment of EUR 10,000 and public warning for Halgan Services Oy due to omissions concerning compliance with anti-money laundering regulations13.4.2022 15:15:00 EEST | Press release

The omissions relate to various obligations under the regulations on preventing money laundering and terrorist financing. Specifically, this concerns deficiencies in the assessment of risks, in the risk-based assessment of customers, in customer due diligence, in the retention of customer due diligence data and in the enhanced customer due diligence obligation.

Halgan Services Oy påförs en påföljdsavgift på 10 000 euro och tilldelas en offentlig varning för försummelse att iaktta bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt13.4.2022 15:15:00 EEST | Tiedote

Försummelserna gäller flera skyldigheter enligt regelverket om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Det har handlat om brister i riskbedömningen, den riskbaserade bedömningen av kunder, kundkontroll och bevarande av kundkontrolluppgifter samt skärpta åtgärder för kundkontroll.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum