Pohjois-Savon ELY-keskus

Ympäristöhankkeiden avustukset jälleen haettavissa Pohjois-Savon ELY-keskuksesta

Jaa

Ympäristöavustuksilla halutaan edistää luonto- ja kulttuuriympäristön hoitoa aktivoimalla paikallisia toimijoita lähiympäristönsä vaalimiseen ja kunnostamiseen. Ensi vuonna aloitettaviin hankkeisiin voi hakea valtion harkinnanvaraista avustusta ELY-keskuksista torstaista 15.10.2020 alkaen.

Pohjois-Savon ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin:

 • rakennusperinnön hoitoon
 • saariston ympäristönhoitoon
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
 • vesistökunnostusten sekä vesien(-meren) hoidon toimenpiteiden toteuttamiseen
 • vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön
 • kalataloudellisiin kunnostuksiin

Lisäksi seuraavat ELY-keskukset myöntävät keskitetysti avustuksia alla oleviin teemoihin:

 • maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämiseen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • haitallisten vieraslajien torjuntaan (Kainuun ELY-keskus)
 • ympäristökasvatus- ja -valistushankkeisiin (Keski-Suomen ELY-keskus)

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 30.11.2020. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2021 talousarviossa niihin määrärahat.

Edellä mainittujen lisäksi Etelä-Savon ELY-keskus tulee myöhemmin ilmoittamaan kaupunkivesien hallinnan hankkeita koskevasta avustushausta, joka avautuu 17.11.2020.

Haettavana olevat avustukset

Rakennusperinnön hoito


Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien kunnostaminen. Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.

Saariston ympäristönhoito


Avustus on haettavissa saariston ympäristönhoitoon toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon ja -maiseman säilyttämistä tai parantamista. Mahdollisuus saariston ympäristönhoidon avustuksiin on Pohjois-Savossa turhan huonosti tunnettu, sillä hakemuksia on tullut viime vuosina hyvin vähän.

Avustusmahdollisuus koskee Kuopion ja Tervon kuntien saaristoalueita. Avustusta voi saada mm. kohteelle, joka sijaitsee saaressa, johon ei ole kiinteää tieyhteyttä. Lisäksi molemmissa kunnissa on myös muita laajoja saaristoalueita, joihin liittyen avustusta voi hakea: Kuopiossa Soisalo, Talvisalo, Varvisaari, Murtolahti ja Pasalankylä-Hipanniemi; Tervossa Linnonsaari, Käpysaari, Lieteniemi, Hyvölä ja Vekaroniemi.

Saariston ympäristönhoidon avustusta voivat hakea yksityishenkilöiden lisäksi Kuopion ja Tervon kunnat sekä yhdistykset, joiden tarkoituksena on luonnonsuojelun tai ympäristönhoidon edistäminen.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat


Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä riskipohjavesialueille sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää kunnalle.

Vesistökunnostukset sekä vesien- (ja meren-) hoidon toimenpiteiden toteuttaminen

 
Vesien hyvän tilan tavoite edellyttää monissa järvi-, joki- ja pienvesi- (ja rannikko-) kohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostustoimia. Tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen vahvistumista. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka paikallisesti ja alueellisesti kokonaisuutena arvioiden vaikuttavimmin edistävät vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä. Hankkeiden arvioinnissa on eduksi, jos toimenpiteiden tarve on tunnistettu vesien- (ja meren-) hoidon toimenpideohjelmissa, kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski ja toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä hyötyjä, jotka palvelevat mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä. Lisäksi on eduksi, jos hanke hyödyntää tai jatkojalostaa aikaisempien hankkeiden tuloksia, kokemuksia ja verkostoja. Avustuksia on myönnetty mm. hoitokalastuksiin, pohjapatohankkeisiin, valuma-alueelle tehtäviin vesiensuojelurakenteisiin ja esimerkiksi virtausoloja parantaviin vesikasviniittoihin. Hyvä hanke muodostuu usein toisiaan täydentävistä toimenpiteistä.

Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö


Avustusta voidaan myöntää vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa sekä vesitalouden varautumista ja riskienhallintaa parantavien tulvasuojelu- ja muiden hankkeiden sekä vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävien kehittämis- ja investointihankkeiden tukemiseen. Vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavina toimenpiteinä tukea voidaan myöntää vesistötoimenpiteille tulvariskien hallintaan ja muiden erilaisten vesitaloudellisten riskien ja haittojen vähentämiseen sekä vesistöjen monipuolisen käytön ja hoidon edistämiseen. Vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävinä hankkeina tukea myönnetään vesitaloussektorin kokeilu-, investointi- ja vientitoimintaa sekä innovatiivisia julkisia hankintoja ja niihin liittyviä toimintamalleja edistäville hankkeille.

Kalataloudelliset kunnostukset


Pohjois-Savon ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu alueellisissa kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa tai vesienhoidon toimenpideohjelmissa.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistäminen


Vesienhallinnan edistämisen tavoitteena on vahvistaa maa- ja metsätalouden sopeutumista muuttuviin sää- ja vesioloihin, parantaa vesien tilaa ja luonnon monimuotoisuutta sekä maatilatalouden toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua, yhteistyötä ja toteutusta, parantavat peltomaan kasvukuntoa sekä vähentävät vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Erityisesti toivotaan hankkeita, joilla edistetään luonnonmukaisen vesienhallinnan sekä vedenpidätys- ja kierrätysratkaisujen käyttöönottoa, kehitetään suometsien ja turvepeltojen ympäristö- ja ilmastokestäviä vesienhallinnan ratkaisuja tai joilla luodaan toimintamalleja maa- ja metsätaloustoimijoiden väliselle yhteistyölle valuma-alueen vesienhallinnan suunnittelussa. Avustuksia voi hakea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta.

Haitallisten vieraslajien torjunta


Kainuun ELY-keskukselta voi hakea tukea haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman mukaiseen torjuntaan, neuvontaan ja torjuntatoimenpiteiden jälkiseurannan toteuttamiseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myönnetään maa- ja metsätalousministeriön osoittaman määrärahan puitteissa. Avustusta voidaan myöntää hankkeiden toteuttamisesta, neuvonnasta ja jälkiseurannasta aiheutuviin kustannuksiin.

Ympäristökasvatus ja -valistus


Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

Haku

Hakemukset on toimitettava viimeistään 30.11.2020. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon avustusmuotokohtaisen ohjeistuksen mukaisesti ja määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset >

Toimitusosoitteet:

 • Pohjois-Savon ELY-keskus: kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi tai postitse Pohjois-Savon ELY-keskus, kirjaamo, PL 2000, 70101 Kuopio
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistäminen): kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi tai postitse Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 86, 90101 Oulu
 • Kainuun ELY-keskus (haitallisten vieraslajien torjunta): kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi tai postitse Kainuun ELY-keskus, kirjaamo PL, 115, 87101 Kajaani
 • Keski-Suomen ELY-keskus (ympäristökasvatus ja -valistus): kirjaamo.keski-suomi(at)ely-keskus.fi tai postitse Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo, PL 250, 40101 Jyväskylä

Lisätietoja

Rahoitus ja avustukset (ely-keskus.fi)

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Rakennusperinnön hoito: Tapio Laaksonen p. 0295 016 047 (paikalla 19.10.2020 >)
Saariston ympäristönhoito: Tapio Laaksonen p. 0295 016 047 (paikalla 19.10.2020 >)
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Jussi Aalto p. 0295 026 776
Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito: Veli-Matti Vallinkoski p. 0295 026 854, Sanna Katajamäki p. 0295 026 804
Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö: Tuulikki Miettinen p. 0295 026 828, Jukka Hassinen p. 0295 026 783
Kalataloudelliset kunnostukset: Teemu Hentinen p. 0295 024 037
Maa- ja metsätalouden vesienhallinta: Anne-Mari Rytkönen, p. 0295 038 083, Eeva Nuotio p. 0295 028 025
Haitallisten vieraslajien torjunta: Reima Leinonen p. 0295 023 799
Ympäristökasvatus ja -valistus: Tanja Tuulinen, p. 0295 024 669
Ympäristöasioiden asiakaspalvelu: p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
PL 2000, Kallanranta 11
70101 Kuopio

0295 026 500http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-savo

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.10.202029.10.2020 11:43:04 EETTiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,34. Pinta on nyt noussut 27 cm kuukaudessa ja nyt taso on 40 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vettä on niin paljon, että Kallaveden lisäjuoksutus on aloitettava lähiaikoina. Iisalmen reitillä Onki- ja Poroveden pinnat ovat lähellä kesäkauden ylärajoja. Latvajärvet Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Salahmi ovat taas kerran tulvakorkeuksissa. Nilsiän reitin alaosalla Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat myös lähellä ajankohdan ylärajoja. Myös Juojärvellä pinta on ajankohdan keskimääräistä ylempänä. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 15 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,26. Pinta on kääntynyt nousuun viimeisten kahden viikon aikana. Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielavesi, Iisvesi, Hankavesi ja Konnevesi ovat kaikki nousseet noin 10-20 cm ajankohdan keskimääräisten lukemien yli. Reitin latvoillakin pinnannousu on ollut lievempää kuin Iisalm

Maaseudun hanketukea haettiin Pohjois-Savossa yli miljoonalla eurolla9.10.2020 10:24:50 EESTTiedote

Pohjois-Savossa maaseutuohjelman hankehaku on jatkunut syksyllä vilkkaana edellisten hakukierrosten tapaan. Maaseudun hanketukien hakujakso päättyi syyskuun lopussa, jolloin Pohjois-Savon ELY-keskukseen saapui kahdeksan kehittämishankehakemusta. Haettu avustus oli yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa ja hankkeiden sisällöt vaihtelivat maatilojen varautumistoiminnasta, digitalisaation hyödyntämisestä ja laajakaistainvestoinneista aina luovien alojen hyödyntämiseen matkailussa. Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseutuasiantuntija ja kehittämisvastaava Jaana Tuhkalainen toteaa, että hakemuksia saapui käytettävissä olevaan rahamäärään verrattuna sopivasti, ja että useimmat jätetyistä hakemuksista olivat hyvin valmisteltuja. Myös uudet avaukset luoville aloille, digitalisaatio maataloudessa sekä uuden oppiminen kansainvälisesti ilahduttivat Tuhkalaista. Maaseutuohjelmaa 2014–2020 toteutetaan vuoden 2021 puolelle Kuluva maaseutuohjelmakausi kestää vuoden 2020 loppuun, mutta viimeinen hanketukien ha

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme