DNA Oyj

DNA julkistaa suunnitellun listautumisantinsa alustavan hintavälin

Jaa

DNA OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 14.11.2016 KLO 16.00. EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt täytäntöönpanotoimenpiteet, ”Esitedirektiivi”) mukainen esite, eikä tämä tiedote ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita. Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle on laadittu Esitedirektiivin mukainen esite, jonka Finanssivalvonta hyväksyy ja joka julkaistaan myöhemmin. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Suomalainen täyden palvelun tietoliikenneyhtiö DNA Oyj (”DNA” tai “Yhtiö”) julkistaa tänään suunnitellun listautumisantinsa (“Listautumisanti”) alustavan hintavälin. Yhtiö tiedotti 26.10.2016 suunnitelmastaan listautua Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalle. DNA:n listautumisannin merkintäaika alkaa huomenna 15.11.2016 klo 10.00.

Listautumisanti lyhyesti

  • Listautumisannin alustava hintaväli on 9,85 - 11,15 euroa osakkeelta (”Alustava Hintaväli”).
  • Alustavan Hintavälin mukaan laskettu Yhtiön markkina-arvo on noin 1,30 - 1,47 miljardia euroa olettaen, että Yhtiö kerää 50 miljoonan euron bruttovarat listautumisannissa.
  • Listautumisanti:

Yhtiö pyrkii keräämään noin 50 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita (”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”). Osakeanti sisältää myös Henkilöstöannin (kuten määritelty jäljempänä).

Yhtiön tietyt nykyiset osakkeenomistajat (”Myyjät”) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 35 950 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (“Myyntiosakkeet”, ja yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”). Finda Oy tarjoaa ostettavaksi enintään 19 110 655 Myyntiosaketta ja PHP Holding Oy tarjoaa ostettavaksi enintään 13 578 345 Myyntiosaketta (Finda Oy ja PHP Holding Oy yhdessä ”Instituutiomyyjät”).

Instituutiomyyjät antavat Vakauttamisjärjestäjälle (kuten määritelty jäljempänä) enintään 6 064 100 osakkeen Lisäosakeoption (kuten määritelty jäljempänä).

Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) henkilöstöannista Henkilöstölle (kuten määritelty jäljempänä) (”Henkilöstöanti”) ja (iii) private placement -järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutioanti”).

  • Mikäli Osakeannissa merkitään 50 miljoonan euron bruttovaroja vastaava määrä Uusia Osakkeita, joista Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 50 000 Uutta Osaketta, Osakemyynnissä myydään enimmäismäärä Myyntiosakkeita, ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, Listautumisannin arvo on Alustavan Hintavälin perusteella noin 464 - 518 miljoonaa euroa.
  • Listautumisannin jälkeen noin 35 prosenttia Yhtiön osakkeista odotetaan olevan vapaasti vaihdettavissa (free float), olettaen, että Lopullinen Merkintähinta (kuten määritelty jäljempänä) on Alustavan Hintavälin keskikohdassa, Osakeannissa merkitään 50 miljoonan euron bruttovaroja vastaava määrä Uusia Osakkeita, joista Henkilöstöannissa merkitään yhteensä 50 000 Uutta Osaketta, Osakemyynnissä myydään enimmäismäärä Myyntiosakkeita ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti. Instituutiomyyjät yhdessä säilyttävät 55 prosentin omistuksen Yhtiössä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
  • Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 15.11.2016 klo 10.00 ja päättyy 25.11.2016 klo 16.00 ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä.
  • Instituutioannin merkintäaika alkaa 15.11.2016 klo 10.00 ja päättyy 29.11.2016 klo 12.00 ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä.
  • Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin pre-listalla arviolta 30.11.2016 ja Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 2.12.2016 kaupankäyntitunnuksella “DNA”.


DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen:

”Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten sijoittajat ovat ottaneet meidät vastaan kerrottuamme suunnitelmastamme listautua Helsingin pörssiin. Strategiamme menestyksekäs toteuttaminen sekä liiketoimintamme kehittämismahdollisuudet tulevaisuudessa ovat herättäneet huomattavaa kiinnostusta. Sitoutuneet omistajat ja motivoitunut henkilöstö ovat rakentaneet DNA:sta vahvan toimijan suomalaiseen tietoliikennemarkkinaan. Meillä onkin vankka pohja kehittää toimintaamme edelleen ja luoda samalla arvoa uusille omistajillemme. DNA on nyt valmis siirtymään uuteen kehitysvaiheeseen ja jatkamaan toimintaansa listattuna yhtiönä.”

Listautumisannin tausta ja syyt

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikennepalveluiden tarjoajista. DNA:lla on oma valtakunnallinen matkaviestinverkko ja maan laajin valokuitupohjainen kaapeliverkko, jotka mahdollistavat laadukkaiden puhe-, data- ja tv-palvelujen tarjoamisen asiakkaille. Yhtiön toiminta jakautuu kuluttaja- ja yritysliiketoimintaan. DNA:lla on kaiken kaikkiaan yli 3,8 miljoonaa liittymäasiakkuutta. Yhtiössä työskentelee noin 1 700 tietoliikennealan ammattilaista, joiden keskeisenä työn tavoitteena on DNA:n strategian mukaisesti erinomainen asiakaskokemus.

DNA:n strategian keskiössä on saavuttaa markkinoiden tyytyväisimmät asiakkaat tarjoamalla korkealaatuisia, kohtuuhintaisia sekä helppokäyttöisiä matkapuhelinpalveluita, mobiililaajakaistapalveluita ja kiinteän laajakaistan palveluita sekä televisio- ja videopalveluita. Yhtiö pyrkii hyödyntämään kilpailukykyistä verkkoinfrastruktuuriaan, joka mahdollistaa nopeiden ja korkealaatuisten palveluiden tarjoamisen ja samanaikaisesti johtaa korkeaan asiakastyytyväisyyteen ja myynnin jatkuvaan kasvuun. DNA aikoo myös hyödyntää merkittäviä lisä- ja ristiinmyyntimahdollisuuksia kuluttajaliiketoiminnassa vahvan markkina-aseman ja yhtenäistetyn palvelutarjoaman avulla. Yhtiön monialustainen televisiostrategia puolestaan mahdollistaa laadukkaan televisio- ja videopalvelutarjoaman kaikkiin laitteisiin. Yritysliiketoiminnassa DNA:n strategiana on kasvattaa markkina-osuuttaan ja kannattavuuttaan hyödyntämällä erinomaisia tietoliikenneverkkojaan ja korkeaa asiakastyytyväisyyttä eri tuote-alueilla. Yhtiö jatkaa kulujen ja investointien hallintaa sekä operatiivista tehokkuutta parantavia hankkeita, joilla liiketoiminnasta kertyviä rahavirtoja voidaan parantaa edelleen.

Listautumisannin tavoitteena on asemoida DNA sen seuraavaan kehitysvaiheeseen. Listautumisanti mahdollistaa DNA:n pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen ja osakkeiden likviditeetin lisääntymisen. Listautumisen tuoman lisänäkyvyyden odotetaan myös kasvattavan DNA:n tunnettuutta yleisön keskuudessa sekä työnantajana ja näin ollen parantavan Yhtiön kilpailukykyä.

Tietoa Listautumisannista

Listautumisannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 000 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja 39 981 143 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti, olettaen että Lisäosakeoptiota ei käytetä. Yhtiö tarjoaa Henkilöstöannissa merkittäväksi alustavasti enintään 50 000 Uutta Osaketta ja mahdollisissa ylikysyntätilanteissa enintään 250 000 ylimääräistä Uutta Osaketta (”Henkilöstöosakkeet”) Yhtiön tai sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden kaikille Suomessa vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa merkintäaikana oleville työntekijöille ja Yhtiössä tai sen kokonaan omistamissa tytäryhtiöissä Suomessa merkintäaikana työskenteleville vuokratyöntekijöille sekä Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle (”Henkilöstö”).

Yhtiö pyrkii keräämään noin 50 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Uusia Osakkeita merkittäväksi. Liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden määrä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden Lopullisen Merkintähinnan perusteella. Yhtiö laskisi liikkeeseen 4 766 905 Uutta Osaketta olettaen, että Uusien Osakkeiden Lopullinen Merkintähinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöannissa merkittäisiin yhteensä 50 000 Uutta Osaketta Henkilöstöantiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla. Yhtiön osakkeenomistajat tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 35 950 000 Myyntiosaketta. DNA odottaa käyttävänsä Osakeannista saamansa nettovarat pääomarakenteensa vahvistamiseen ja taloudellisen joustavuuden ylläpitämiseen maltillisten kasvuinvestointien jatkamiseksi sekä mahdollisten valikoitujen, lisäarvoa tuottavien yrityskauppojen toteuttamiseksi. Lisäksi varat antavat DNA:lle riittävästi taloudellista joustavuutta mahdollisen tarjouksen tekemiseksi tulevassa 700 MHz:n taajuushuutokaupassa.

Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 30,8 prosenttia Yhtiön osakkeista (”Osakkeet”) ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (Lisäosakeoption kanssa noin 35,4 prosenttia) olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiön liikkeeseen laskemien Uusien Osakkeiden määrä olisi edellä mainittu 4 766 905 Uutta Osaketta.

Mikäli Osakeannissa liikkeeseen laskettujen Uusien Osakkeiden määrä olisi edellä mainittu 4 766 905 Uutta Osaketta, Osakeannin seurauksena Yhtiön Osakkeiden lukumäärä nousisi 132 092 755 Osakkeeseen, josta Instituutiomyyjät yhdessä omistaisivat 59,5 prosenttia olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja Lisäosakeoptiota ei käytetä. Jos Lisäosakeoptio käytetään, Instituutiomyyjät yhdessä omistaisivat 54,9 prosenttia. Tämän lisäksi kaikki Myyjät sitoutuvat tietyin poikkeuksin olemaan myymättä listautumishetkellä omistamiaan osakkeitaan 360 päivän aikana Yhtiön listautumisesta.

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutio- ja Yleisöannissa alustavasti vähintään 9,85 euron ja enintään 11,15 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta. Tarjottavien Osakkeiden lopullinen merkintähinta (”Lopullinen Merkintähinta”) julkistetaan pörssitiedotteella arviolta 29.11.2016. Lopullinen Merkintähinta voi olla myös Alustavan Hintavälin ylä- tai alapuolella. Lopullinen Merkintähinta ei kuitenkaan Yleisöannissa ole korkeampi kuin Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 11,15 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Lopullinen Merkintähinta Yleisöannissa.

Instituutiomyyjät ja Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike (“Vakauttamisjärjestäjä”) voivat sopia, että Instituutiomyyjät antavat Vakauttamisjärjestäjälle Lisäosakeoption, joka on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä (arviolta 30.11.-29.12.2016 välinen ajanjakso), ostaa tai hankkia ostajia enintään 6 064 100 Osakkeelle yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoption kattamat Osakkeet vastaavat noin 4,6 prosenttia Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 4 766 905 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä laskettu olettaen, että Lopullinen Merkintähinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöannissa merkittäisiin yhteensä 50 000 Uutta Osaketta Henkilöstöantiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla).

Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike ja Morgan Stanley & Co. International Plc toimivat listautumisannissa pääjärjestäjinä ja J.P. Morgan Securities plc, Nordea Pankki Suomi Oyj sekä Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ), Helsingin sivuliike järjestäjinä. Lazard & Co Ltd toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy ja Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina. Pääjärjestäjien ja järjestäjien oikeudellisina neuvonantajina toimivat Asianajotoimisto Borenius Oy ja Shearman & Sterling (London) LLP.

Alustava aikataulu (kaikki kellonajat Suomen aikaa)

Listautumisannin merkintäaika alkaa 15.11.2016 klo 10.00

Listautumisanti voidaan aikaisintaan keskeyttää 22.11.2016 klo 16.00

Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika päättyy arviolta 25.11.2016 klo 16.00

Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 29.11.2016 klo 12.00

Tiedote Listautumisannin lopullisesta tuloksesta arviolta 29.11.2016

Yleisöannissa merkityt Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 30.11.2016

Osakkeet, pois lukien Henkilöstöosakkeet, tulevat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pre-listalla arviolta 30.11.2016

Osakkeet, pois lukien Henkilöstöosakkeet, tulevat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 2.12.2016

Instituutioannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finlandin kautta arviolta 2.12.2016

Henkilöstöannissa merkityt Henkilöstöosakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin arviolta 16.12.2016

Henkilöstöannissa merkityt Henkilöstöosakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille arviolta 16.12.2016

Henkilöstöosakkeet tulevat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 16.12.2016

 

Listalleottoesite

Yhtiö on jättänyt suomenkielisen listalleottoesitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle, ja se hyväksytään arviolta tänään 14.11.2016. Tässä tiedotteessa mainitut suunniteltua listautumisantia koskevat tiedot ovat ehdollisia sille, että Finanssivalvonta hyväksyy esitteen tänään 14.11.2016. Listalleottoesite ja suomenkielinen markkinointiesite tulevat olemaan sähköisesti saatavilla Yhtiön verkkosivulla osoitteessa www.dna.fi/listautumisanti viimeistään 15.11.2016 ennen kuin merkintäaika alkaa. Lisäksi listalleottoesite ja markkinointiesite ovat saatavilla painettuina versioina arviolta 17.11.2016 alkaen Yhtiön pääkonttorista (Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki), Danske Bankin ja Nordean konttoreista sekä Helsingin Pörssin palvelupisteestä (Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki).

Lisätietoa Listautumisannista ja merkintäpaikoista saa osoitteesta www.dna.fi/listautumisanti, www.danskebank.fi, www.nordea.fi sekä Danske Bankin ja Nordean konttoreista.

Tilikaudelta 2016 maksettavaksi ehdotettava osinko

DNA tiedotti 26.10.2016 Yhtiön hallituksen ehdollisesta päätöksestä ehdottaa vuonna 2017 pidettävälle yhtiökokoukselle noin 70 miljoonan euron osinkoa maksettavaksi tilikaudelta 2016. Yhtiön hallitus on aiemman päätöksen mukaisesti tehnyt ehdollisen päätöksen, että se ehdottaa vuonna 2017 pidettävälle yhtiökokoukselle 0,55 euron osakekohtaisen osingon maksamista tilikaudelta 2016 edellyttäen, että Yhtiön taloudellinen asema mahdollistaa osingonjaon.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi


Huomautus
Tässä esitettyjä tietoja ei ole pidettävä tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö arvopapereiden ostamiseksi Yhdysvalloissa (mukaan lukien kaikki sen osavaltiot, alueet ja omistukset sekä Columbian piirikunta). Tätä materiaalia ei saa levittää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita (”Arvopaperit”) ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen, ”Arvopaperilaki”) mukaisesti eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion lain mukaisesti. Siten Arvopapereita ei saa tarjota, myydä, pantata tai muuten luovuttaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa muutoin kuin Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimusten tai siihen perustuvan poikkeuksen mukaisesti. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tehdyt täytäntöönpanotoimenpiteet, “Esitedirektiivi”) mukainen esite, eikä tämä tiedote ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa arvopapereita. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, elleivät he tee sitä esitteeseen sisältyviin tietojen perusteella. Yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle on laadittu Esitedirektiivin mukainen esite (”Esite”), jonka Finanssivalvonta hyväksyy ja joka julkaistaan myöhemmin.

Esitedirektiivin ja arvopaperimarkkinalain (746/2012 muutoksineen) arvopapereiden yleisölle tarjoamista ja säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevien säännösten (”Esitesääntely”) mukaisesti laadittu ja Finanssivalvonnan hyväksymä esite julkaistaan myöhemmin, ja se on julkaisemisen jälkeen Esitedirektiivin ja Esitesääntelyn vaatimusten mukaisesti saatavilla Yhtiöltä sekä muista Esitteessä mainituista paikoista.

Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei tarjota myydä tai rekisteröidä eikä tulla tarjoamaan, myymään tai rekisteröimään yleisölle missään muussa maassa paitsi Suomessa. Tämä tiedote ja tämän tiedotteen mukainen arvopaperien tarjoaminen yleisölle missä tahansa muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa, on suunnattu ainoastaan Esitedirektiivin mukaisille ”kokeneille sijoittajille” siinä laajuudessa kuin Esitedirektiivi ja määritelmä ”kokeneet sijoittajat” on pantu täytäntöön kyseisessä Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa.

Pääjärjestäjät ja järjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä katso ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaakseen transaktion yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Pääjärjestäjät tai järjestäjät eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä.

Tämä tiedote ei ole listautumisantia koskeva suositus. Arvopapereiden hinta ja arvo tai niistä saatavat tulot voivat sekä laskea että nousta. Aiempi tuloskehitys ei anna viitteitä tulevasta tuloskehityksestä. Tässä tiedotteessa tai missä tahansa listautumisantiin liittyvässä asiakirjassa annettuja tietoja ei tule pitää ohjeena tulevasta kehityksestä. Listautumisen toteutumisesta Helsingin Pörssissä ei ole varmuutta ja taloudellista päätöksentekoa ei tulisi perustaa Yhtiön suunniteltuun listautumiseen tässä vaiheessa. Potentiaalisten sijoittajien tulisi kääntyä neuvonantajiensa puoleen hankkiakseen tietoja listautumisannin sopivuudesta sijoituskohteeksi.

Kukin pääjärjestäjistä ja järjestäjistä ja mikä tahansa niiden lähipiiritahoista voivat listautumisen yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan ostaa osakkeita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla osakkeilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla listautumisannin yhteydessä tai muutoin. Tämän mukaisesti lopulliseen esitteeseen, kun se on julkaistu, sisältyvät viittaukset osakkeisiin, joita tarjotaan, hankitaan, myydään tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän pääjärjestäjille ja järjestäjille tai mille tahansa niiden lähipiiritahoista tehtävän tarjouksen, myynnin, hankinnan tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Lisäksi tietyt pääjärjestäjät tai järjestäjät tai niiden lähipiiritahot voivat tehdä rahoitusjärjestelyjä ja vaihtosopimuksia (swap), minkä vuoksi nämä järjestäjät tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat aika ajoin hankkia, omistaa tai luovuttaa osakkeita. Mikään pääjärjestäjistä tai järjestäjistä ei aio julkistaa minkään tällaisen sijoituksen tai transaktion laajuutta muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Pääjärjestäjät tai järjestäjät tai mikään niiden tytäryhtiöistä, lähipiiritahoista, edustajista tai neuvonantajista tai näiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista tahoista eivät suoraan tai epäsuorasti anna mitään takuita tai vakuutuksia tämän tiedotteen tietojen tai siihen sisältyvien lausumien oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai todenperäisyydestä (tai liittyen siihen, onko mitään tietoa jätetty pois tiedotteesta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun ja miten tahansa välitettyyn ja saatavilla olevaan tietoon liittyen tai mihin tahansa tämän tiedotteen tai sen tai sen sisältöön, puutteisiin tai lausumiin liittyen, eivätkä pääjärjestäjät tai järjestäjät hyväksy mitään vastuuta tällaisista tiedoista, puutteista tai lausumista. Pääjärjestäjät tai järjestäjät tai mikään niiden tytäryhtiöistä, lähipiiritahoista, edustajista tai neuvonantajista tai näiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista tahoista eivät vastaavasti hyväksy mitään lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvaa vastuuta mistään virheistä, laiminlyönneistä tai epätäsmällisyyksistä sellaisessa tiedossa tai lausunnoissa tai mistään tappiosta, kulusta tai vahingosta, joka on kärsitty tai syntynyt mistä tahansa aiheutuen suoraan tai välillisesti mistä tahansa tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muutoin tähän tiedotteeseen liittyen.

Lazard, joka on FCA:n valvonnan alainen, toimii mahdollisessa listautumisannissa yksinomaan Yhtiön, eikä kenenkään muun tahon puolesta, eikä katso ketään muuta henkilöä asiakkaakseen mahdollisen listautumisannin yhteydessä eikä Lazard ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muulle henkilölle koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota, järjestelyä tai seikkaa.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yhtiön osakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, eikä osakkeita tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta tarjota tai myydä Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, tai Australian, Kanadan, Hong Kongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen kansalaisten tai asukkaiden puolesta tai lukuun, paitsi tilanteissa, missä näin toimiminen on hallintoviranomaisten voimaan saattavan ja voimassa olevan lainsäädännön mukaista.

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat historiallisten tosiseikkojen sijaan tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja, kuten suunniteltua listautumisantia ja listautumista, mahdollista osingon maksua, listautumisannin alustavaa hintaväliä sekä mahdollista vakauttamista. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien termien käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista.

Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät luontaisia riskejä, epävarmuuksia ja oletuksia, sekä yleisiä että täsmällisiä, ja on olemassa riski siitä, että ennusteita ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia ei saavuteta. Riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen tulevaisuutta kohdistuviin lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö, pääjärjestäjät tai järjestäjät eivät ota vastuuta tai anna sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia mihinkään tässä tiedotteessa oleviin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Linkit

Tietoja julkaisijasta

DNA Oyj
DNA Oyj
PL 10
01044 DNA

http://www.dna.fi

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2015 oli 828,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 73,1 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,8 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Konserniin kuuluu myös DNA Kauppa, Suomen laajin matkapuhelimia myyvä myymäläketju. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi, @DNA_Business sekä @DNA_Palvelu ja Facebookissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta DNA Oyj

DNA ja Kasvu Open jatkavat yhteistyötä yrittäjien digitaalisten valmiuksien tukemiseksi23.2.2021 10:15:00 EETTiedote

DNA ja Kasvu Open ovat sopineet jatkavansa yhteistyötään, jonka tavoitteena on auttaa suomalaisia kasvuyrityksiä kehittämään liiketoimintaansa ja vahvistamaan kasvuaan. Digitaalisen yhdenvertaisuuden edistäminen on DNA:lle kantava teema kumppanuuksien valinnassa, ja yhdessä Kasvu Openin kanssa DNA voi tehokkaasti edistää yrittäjien digitaalisen liiketoiminnan valmiuksia.

Challenges of home networks are finally history with new kind of smart technology – DNA launches a revolutionary service16.2.2021 14:00:00 EETPress release

DNA is launching a new DNA Nettipulssi service based on smart technology for fixed-network modems. The most common home network challenges result from WiFi, but they have been difficult to detect in the past. The service makes it possible to considerably enhance the quality of the wireless network in your home, as it optimises the network and provides room-specific network improvement suggestions, among other things.

Vihdoin kotiverkkojen haasteet historiaan uudenlaisen älyteknologian avulla – DNA lanseeraa käänteentekevän palvelun16.2.2021 14:00:00 EETTiedote

DNA lanseeraa kiinteän verkon modeemeihin uuden älyteknologiaan perustuvan DNA Nettipulssi -palvelun. Yleisimmät kodin verkkohaasteet johtuvat WiFi-verkosta, mutta niitä on ollut aiemmin haastava havaita. Palvelun avulla on mahdollista saada kodin langaton verkko huomattavasti laadukkaammaksi, sillä DNA Nettipulssi -palvelu muun muassa optimoi verkkoa ja antaa huonekohtaisia verkon parannusehdotuksia.

Turussa jo yli sata DNA:n 5G-tukiasemaa! Näin verkko on laajentunut kaupungissa reilun vuoden aikana10.2.2021 10:30:00 EETTiedote

DNA:n 5G-verkko on toiminut Turussa jo yli vuoden verran, minkä aikana uutta teknologiaa on otettu käyttöön vauhdilla: joulukuussa avattiin jo Turun sadas DNA:n 5G-tukiasema. Turun 5G-valloitus lähti liikkeelle vuotta aiemmin joulukuussa 2019 kaupungin keskustan liepeiltä, kun ensimmäinen, Nummen ja Itäharjun kaupunginosia palveleva tukiasema otettiin käyttöön. Sen jälkeen peitto Turussa ja sen ympäristössä on tihentynyt niin, että Maskusta voi nyt ajella Armonlaaksoon tai Naantalista Kaarinaan poistumatta 5G-alueelta.

Tampereella jo yli sata DNA:n 5G-tukiasemaa! Verkko kattaa ratikan reitin lähes kokonaan – näin rakentaminen on edennyt10.2.2021 10:30:00 EETTiedote

DNA:n 5G-verkko on toiminut Tampereella jo yli vuoden verran, minkä aikana uutta teknologiaa on otettu käyttöön vauhdilla: tammikuussa avattiin jo Tampereen sadas DNA:n 5G-tukiasema. Tampereen 5G-valloitus lähti liikkeelle joulukuussa 2019 kaupungin läntisimmistä osista, kun ensimmäinen tukiasema otettiin käyttöön Kalkussa. Sen jälkeen peitto on tihentynyt Tampereella ja sen ympäristössä niin, että Hakametsästä voi nyt ajella aina Nokialle tai Ylöjärvelle asti poistumatta 5G-alueelta. Myös loppukesästä avattavan ratikan reitti on lähes kokonaan 5G-peiton alla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme