Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol
Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Som fullföljdsdomstol har Helsingfors förvaltningsdomstol som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut samt förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

  • Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol
  • Radanrakentajantie 5 / Banbyggarvägen 5
  • 00520 Helsinki / Helsingfors
  • 029 56 42069
  • http://www.hehao.fi
Tiedotteet
18
Valikko

Förvaltningsdomstolen upphävde delar av Nylandsplanen 2050, som utgörs av en helhet av landskapsplaner. Största delen av besvären avslogs.24.9.2021 12:08:35 EEST | Tiedote

Förvaltningsdomstolen har genom tre beslut som meddelades i dag avslagit största delen av de besvär som riktade sig mot godkännandet av Nylands landskapsförbunds landskapsplan 2050-helhet. Förvaltningsdomstolen upphävde dock delar av landskapsplanen på besvär från naturskyddsföreningar och delar av de planbestämmelser som gällde stora detaljhandelsenheter på besvär från Nylands NTM-central. Förvaltningsdomstolen ansåg att planen var lagstridig till denna del.

Helsingfors förvaltningsdomstol meddelade två avgöranden som gäller dataskydd8.4.2021 12:12:33 EEST | Tiedote

Förvaltningsdomstolen har i dag meddelat två avgöranden med vilka domstolen upphävde två beslut av Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Besluten gällde webbplatsers kakpolicyer. En privatperson skickade skrivelser till Transport- och kommunikationsverket som gällde lagenligheten av kakpolicyerna för de av Transport- och kommunikationsverket förvaltade webbsidorna Traficom.fi och Liikennefakta.fi samt för en webbsida som drevs av en privat aktör. Enligt personen registrerades information på personens terminalutrustning utan personens samtycke vid besök på webbsidorna i fråga. Transport- och kommunikationsverket avslutade behandlingen av ärendena och ansåg att skrivelserna inte gav anledning till vidare åtgärder. Enligt verket hade alla kakor avlägsnats från Liikennefakta.fi-webbplatsen och kakpolicyerna för de två andra webbplatserna var lagenliga. Personen anförde besvär över Transport- och kommunikationsverkets beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstol

Helsingin hallinto-oikeus antoi kaksi tietosuojaa koskevaa ratkaisua8.4.2021 12:06:10 EEST | Tiedote

Tänään antamillaan ratkaisuilla hallinto-oikeus on kumonnut kaksi Liikenne- ja viestintäviraston (Traficomin) tekemää päätöstä, jotka koskivat verkkosivustojen evästekäytäntöjä. Yksityishenkilö lähetti Liikenne- ja viestintävirastolle kirjelmät, joissa oli kyse Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämien Traficom.fi- ja Liikennefakta.fi-verkkosivustojen sekä erään yksityisen tahon ylläpitämän verkkosivuston evästekäytäntöjen lainmukaisuudesta. Henkilön mukaan hänen vieraillessaan kyseisillä verkkosivuilla hänen päätelaitteelleen tallennettiin tietoja ilman hänen suostumustaan. Liikenne- ja viestintävirasto päätti asioiden käsittelyn katsoen, etteivät kirjelmät antaneet aihetta lisätoimenpiteille. Viraston mukaan Liikennefakta.fi-sivustolta oli poistettu kaikki evästeet ja kahden muun sivuston evästekäytännöt olivat lainmukaisia. Henkilö valitti Liikenne- ja viestintäviraston päätöksistä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden arvioitavana oli erityisesti kysymys siitä, voidaank

Helsingfors förvaltningsdomstol förbjuder verkställandet av Nylandsplanen 2050 för den tid domstolsbehandlingen pågår22.1.2021 10:21:16 EET | Tiedote

Sammanlagt 35 besvär har anförts hos förvaltningsdomstolen över Nylandsplanen 2050. Helsingfors förvaltningsdomstol har 22.1.2021 med tre handläggningsbeslut förbjudit verkställandet av Nylandsplanens 2050 etapplandskapsplaner för Helsingforsregionen, Östra Nyland och Västra Nyland med anledning av de besvär som anförts hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen avgör besvären senare under år 2021 med ett skilt beslut.

Helsingin hallinto-oikeus kieltää Uusimaa-kaavan 2050 täytäntöönpanon oikeuskäsittelyn ajaksi22.1.2021 10:20:02 EET | Tiedote

Hallinto-oikeuteen on tehty Uusimaa-kaavasta 2050 yhteensä 35 valitusta. Helsingin hallinto-oikeus on kolmella välipäätöksellään 22.1.2021 kieltänyt Uusimaa-kaavan 2050 Helsingin seudun, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan täytäntöönpanon hallinto-oikeuteen tehtyjen valitusten johdosta. Hallinto-oikeus antaa päätöksen valituksiin myöhemmin erikseen vuoden 2021 aikana.

Helsingin hallinto-oikeus: Helsinki Garden-asemakaava ei ole lainvastainen14.1.2021 10:06:30 EET | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Museoviraston tekemän valituksen Helsinki Gardenia koskevasta asemakaavan muutoksesta, jolla mahdollistetaan monitoimiareenan rakentaminen nykyisen Helsingin Jäähallin alueelle olympiastadionin läheisyyteen. Lisäksi muutos mahdollistaa urheilu-, liikunta- ja vapaa-ajan tilojen, toimitilojen, palvelutilojen sekä asuntojen ja majoitustilojen rakentamisen.

Helsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa muutoksenhakutuomioistuimena oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Som fullföljdsdomstol har Helsingfors förvaltningsdomstol som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut samt förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

  • Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol
  • Radanrakentajantie 5 / Banbyggarvägen 5
  • 00520 Helsinki / Helsingfors
  • 029 56 42069
  • http://www.hehao.fi