Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on itsenäinen koulutuksen arviointivirasto. Se toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaan liittyviä arviointeja varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Arviointikeskus koostuu arviointineuvostosta, korkeakoulujen arviointijaostosta ja kolmesta osaamisyksiköstä: yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön yksiköstä.

Tiedotteet
35
Valikko

Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisiin oikeuksiin - muutokset pieniä, mutta kehityssuunta osin huolestuttava22.11.2017 08:00 | Tiedote

JULKAISUVAPAA - Varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen järjestäjät ovat kohdistaneet säästöjä henkilöstökuluihin. Osa koulutuksen järjestäjistä on vähentänyt opetuksen tarjontaa, ja erot opetusmäärissä ovat kasvaneet. Muutokset ovat kuitenkin pieniä, mihin vaikuttaa osittain se, että kunnat ja muut järjestäjät ovat lisänneet omaa rahoitusosuuttaan.

Oppiminen edellyttää monipuolista arviointia20.11.2017 08:00 | Blogi

Perusopetuksen päättöarviointi on jälleen noussut keskusteluun. Suomi tunnetaan kehittävän eikä kontrolloivan arvioinnin maana, jossa koulukokeille ja otosperustaisille päättöarvioinneille on osoitettu oma rajallinen paikkansa. Erityisen tärkeänä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 ja 2014 on nähty opintojen aikainen arviointi. Sen mukaan oppilaille tulee antaa monipuolisin tavoin palautetta oppimisesta, sillä erilaiset arviointimenetelmät mahdollistavat eri tavoin osaamisen esille tulon. Samat menetelmät eivät sovi kaikkiin oppiaineisiin ja kaiken ikäisille koululaisille. Kynä–paperi-kokeilla voidaan tunnistaa eri asioita kuin esimerkiksi portfolioilla, suullisilla esityksillä tai oppilasryhmien osaamista kartoittavilla toiminnallisilla tehtävillä. Kansalliset kokeet, joissa koko ikäluokka testataan perusopetuksen yhdeksännellä luokalla muutamissa oppiaineissa, olisivat harppaus keinovalikoiman typistymisen suuntaan. Ne ovat myös huomattavan kalliita ja työläitä järjest

Lapplands Yrkeshögskola har beviljats en kvalitetsstämpel22.8.2017 14:22 | Tiedote

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en auditering av Lapplands Yrkeshögskola och beviljat yrkeshögskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 22 augusti 2017. Högskolans kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterier för kvalitetshantering som fastställts för högskolor och motsvarar de europeiska principerna för och rekommendationerna om högskolornas kvalitetshantering.

Bristfälliga kunskaper i finska är ofta ett hinder för invandrares högskolestudier trots att de har andra färdigheter12.6.2017 08:00 | Tiedote

Det är svårt för invandrare att få en högskolestudieplats via gemensam ansökan, eftersom de löper större risk att gallras bort i urvalsproven än sökande som har finska som modersmål. En förberedande utbildning förbättrar möjligheterna, eftersom en tredjedel av de invandrare som deltagit i förberedande utbildning har fått studierätt vid en högskola efter utbildningen.

Puutteellinen suomen kielen taito usein esteenä maahanmuuttajan korkeakouluopinnoille, vaikka muut valmiudet olisivat kohdallaan12.6.2017 08:00 | Tiedote

Maahanmuuttajien on vaikeaa päästä korkeakouluopintoihin yhteishaun kautta, sillä henkilöt, jotka eivät taida suomea äidinkielenään, karsiutuvat pääsykokeissa herkästi pois. Valmentava koulutus parantaa mahdollisuuksia, sillä kolmasosa valmentavaan koulutukseen osallistuneista maahanmuuttajista on saavuttanut koulutuksen jälkeen tutkinto-oikeuden korkeakouluun.

Millä eväillä ruotsia opetetaan? - Ruotsin kielen opettajankoulutusten arvioinnin tulokset31.5.2017 12:15 | Tiedote

Kuluneen lukuvuoden ajan B1-ruotsia on opiskeltu jo 6. luokalta alkaen joko ruotsin aineenopettajan tai luokanopettajan johdolla. Opettajien koulutustaustan erot sekä tarjottavien oppituntien määrän vaihtelu asettavat oppilaat eriarvoiseen asemaan eri kunnissa. Ruotsinopettajien mukaan ruotsin taidot heikentyvät edelleen, vaikka kuudesluokkalaisten todetaankin aloittaneen ruotsin opiskelun mielellään.

Med vilka färdigheter ges undervisning i svenska? – Utvärdering av lärarutbildningarna i svenska31.5.2017 12:15 | Tiedote

Under det gångna läsåret har studier i B1-svenska inletts redan i årskurs 6 under ledning av antingen en ämneslärare i svenska eller en klasslärare. Skillnaderna i lärarnas utbildning och variationen i det antal lektioner som tillhandahålls leder till ojämlikhet mellan elever i olika kommuner. Enligt svensklärarna blir kunskaperna i svenska alltjämt sämre, även om de konstaterar att eleverna i årskurs 6 gärna inledde studier i svenska.

Omauditering krävs av Diakoniyrkeshögskolan16.5.2017 08:00 | Tiedote

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har genomfört en auditering av Diakoniyrkeshögskolan (Diak). Auditeringen genomfördes av en nationell auditeringsgrupp. Sektionen för utvärdering av högskolorna har utgående från auditeringsrapporten beslutat kräva att Diakoniyrkeshögskolan genomgår en omauditering. Omauditeringen genomförs inom cirka två till tre år efter att beslutet om omauditering fattades.

  • 1
  • 2
  • Viimeinen
  • >>

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on itsenäinen koulutuksen arviointivirasto. Se toteuttaa koulutukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaan liittyviä arviointeja varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Arviointikeskus koostuu arviointineuvostosta, korkeakoulujen arviointijaostosta ja kolmesta osaamisyksiköstä: yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen, ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön yksiköstä.