Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Budgetbesluten lindrar anpassningstrycket i kommunernas ekonomi – en besvikelse att nedskärningen enligt konkurrenskraftsavtalet kvarstår16.9.2020 18:54:55 EEST | Tiedote

Kommunförbundet är i viss mån lättat över att regeringen Marin noterade kommunernas problem och förlängde coronastödet till kommunsektorn till år 2021. Även om stödet inte helt täcker de förluster som coronakrisen ger upphov till, underlättas beredningen av nästa års budget och balanseringen av ekonomin i kommunerna av beskedet om att stödet fortsätter. Det minskar även trycket på höjningar av kommunalskatten.

Riihipäätökset keventävät kuntatalouden sopeutuspaineita - kiky-leikkauksen säilyminen pettymys16.9.2020 17:41:05 EEST | Tiedote

Kuntaliitto on varovaisen helpottunut, että Sanna Marinin hallitus kuuli kuntien tuskan ja jatkoi kuntakentän koronatukea myös vuodelle 2021. Vaikka tuki ei kata koronan aiheuttamia menetyksiä täysimääräisesti, tieto tuen jatkumisesta helpottaa kuntien ensi vuoden talousarvioiden laadintaa ja talouden tasapainottamista sekä vähentää paineita kunnallisverojen korotuksiin.

Lappland tar hem finska mästerskapet i kommunal marknadsföring9.9.2020 15:06:03 EEST | Tiedote

Tystnaden vann i marknadsföringstävling Tack vare en originell och produktiv marknadsföring av naturliga styrkor gick årets mästerskap i kommunal marknadsföring till Lappland, för den internationella turistkampanjen ”Sound of Lapland”. Idensalmi stad fick silver för en mångsidig invånarmarknadsföring, och brons gick till samkommunen Kymsote för en service- och varumärkesreform som inkluderade invånarna.

Vårdreformen hotar försvaga kommunernas ekonomi och finansiella ställning – kommunernas och städernas synvinkel har inte beaktats tillräckligt8.9.2020 11:20:26 EEST | Tiedote

Kommunernas och städernas synvinkel har inte uppmärksammats tillräckligt i utkasten till lagar om regeringen Marins social- och hälsovårdsreform. Kommunernas och landskapens särförhållanden bör beaktas i vårdreformen. Reformen bör trygga en nära koppling mellan social- och hälsovårdstjänsterna och den basservice kommunerna ansvarar för. - Kommunförbundet välkomnar att reformen begränsats till endast social- och hälsovården och räddningsväsendet och att man frångått en lagstadgad särskiljning av organiserings- och produktionsuppgifter. Det är också motiverat att ha en särlösning för Nyland, som har väldigt avvikande förhållanden, men regionala särdrag borde beaktas också på andra håll i landet, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Hanna Tainio. Den grundläggande lösningen i lagutkasten är schematisk och de föreslagna metoderna räcker inte till för att trygga samarbetet mellan social- och hälsovårdstjänsterna och den basservice som kommunerna ansvarar för. Detta äventyrar r

Sote-uudistus uhkaa heikentää kuntien taloutta ja rahoitusasemaa – kuntien ja kaupunkien näkökulmaa ei ole riittävästi huomioitu8.9.2020 11:13:00 EEST | Tiedote

Kuntien ja kaupunkien näkökulma on jäänyt liian vähälle huomiolle Marinin hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistusta koskevissa lakiluonnoksissa. Kuntien ja maakuntien erilaiset olosuhteet on huomioitava sote-uudistuksen ratkaisuja tehdessä. Uudistuksessa on turvattava sosiaali- ja terveyspalveluiden kiinteä yhteys kuntien vastuulla oleviin peruspalveluihin. - Uudistuksen rajaaminen vain sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen sekä järjestämis- ja tuottamistehtävien lakisääteisestä erottamisesta luopuminen on tervetullutta. Myös erillisratkaisun mahdollistaminen olosuhteiltaan merkittävästi poikkeavalle Uudellemaalle on perusteltua, mutta alueelliset erityispiirteet tulisi huomioida myös muualla Suomessa, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio sanoo. Lakiluonnosten mukainen perusratkaisu on kaavamainen, eivätkä esitetyt keinot riittävällä tavalla varmista sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kuntien vastuulla olevien peruspalveluiden välistä yhteistyötä

Coronakrisen försvagar kommunekonomin med 1,7 miljarder euro år 2021: Budgetförhandlingarna bör lösa kommunernas problematiska situation14.8.2020 09:38:29 EEST | Tiedote

Coronakrisen kommer att försämra den kommunala ekonomin nästa år med cirka 1,7 miljarder euro. Det här framgår av de uppgifter som Kommunförbundet fått in av de största städernas och kommunernas ekonomidirektörer. Utöver konsekvenserna av coronakrisen står kommunerna nästa år inför ökade kostnader, minskade statsandelar och långsamt ökande skatteutfall.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>