• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Ilmarinen

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2020: Placeringsintäkterna vände på plus, verksamhetens kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare30.10.2020 09:05:07 EET | Ilmarinen

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 1,1 (8,2) procent, dvs. 0,6 (3,7) miljarder euro. Under det tredje kvartalet avkastade placeringsportföljen 3,2 procent tack vare den fortsatta positiva utvecklingen på placeringsmarknaden. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av september till 50,3 miljarder euro (50,5 miljarder euro 31.12.2019).
Oma Säästöpankki Oyj

Kuortaneen, Parkanon ja Töysän Säästöpankkisäätiöiltä 112 500 euroa avustuksia 207 joukkueelle30.10.2020 08:35:08 EET | Oma Säästöpankki Oyj

Kolme OmaSp Säätiötä päättivät yhdistää voimansa ja jakaa avustuksia toimialueidensa nuorten ja lasten urheiluseurojen joukkueille. Tempauksella haluttiin tehdä hyvää ja tukea talkootyöllä toimivia urheiluseurojen joukkueita sekä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja mahdollistamalla heille liikunnallisen lapsuuden ja nuoruuden. Avustuksia joukkueilla oli mahdollisuus hakea esimerkiksi kisamatkoihin, peliasuihin ja varusteisiin.
Suomen Yrittäjät

Yrittäjät: Konkurssilain koronapoikkeusten jatko suuri helpotus monelle yrittäjälle30.10.2020 07:56:42 EET | Suomen Yrittäjät

Koronapykälien voimassaoloaikaa jatketaan tammikuun 2021 loppuun saakka. - Päätös antaa työrauhaa monelle yrittäjälle ja on siksi tärkeä. Koronakriisin hätäratkaisujen jälkeen konkurssilakia pitäisi muuttaa pysyvästi niin, että vasta pidempi maksuviive antaisi mahdollisuuden hakea yritystä konkurssiin, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä esittää.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto

”Perhekahvila on henkireikä” – vanhemmat saavat energiaa ja voimavaroja arkeen toistensa seurasta ja vertaistuesta30.10.2020 06:03:00 EET | Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Perhekahvila on tärkeä paikka lapsiperheiden arjessa ja yhteen saattamisessa. Iso syy perhekahvilassa käymiselle on vanhempien ja lasten halu tavata muita ja viettää aikaa yhdessä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton toteuttamasta perhekahvilatutkimuksesta selviää, että monelle vanhemmalle perhekahvila on arjen henkireikä.
Institutet för hälsa och välfärd THL

Studie: Inomhusluften i skolan kan förklara bara en liten del av skolelevernas symtom – tolkningen och användningen av enkäter om inomhusluften bör granskas kritiskt30.10.2020 06:00:00 EET | Institutet för hälsa och välfärd THL

Kvaliteten på inomhusluften i skolan kan förklara bara en liten del av skolelevernas symtom, visar en färsk studie vid Institutet för hälsa och välfärd och Helsingfors universitet. I studien utreddes vilka faktorer som påverkar symtomen hos skolelever i Helsingfors. De faktorer som påverkar symtomförekomsten indelades i två kategorier: faktorer som gäller den enskilda eleven och faktorer som gäller skolan. Av dessa visade sig de faktorer som gäller den enskilda eleven vara klart viktigast. Skillnaderna i symtomförekomst mellan olika skolor förklarades bäst av psykosociala faktorer, såsom oro över inomhusluften och elevernas trivsel i skolan. ”Precis som vid alla slags symtom, påverkas också symtom som förknippas med inomhusluften av många faktorer. När man granskar symtomförekomsten i olika byggnader i Finland, ger skillnaderna numera ytterst lite information om inomhusluftens kvalitet. Resultat från enkäter om symtom bör därför tolkas mycket försiktigt. Däremot bör bedömningen av inom
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tutkimus: Koulun sisäilman laatu voi selittää koululaisten oireilusta vain pienen osan – sisäilmakyselyjen tulkintaa ja käyttöä tulisi tarkastella kriittisesti30.10.2020 06:00:00 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Koulun sisäilman laatu voi selittää koululaisten oireilusta vain pienen osan, selviää tuoreesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin helsinkiläisten koululaisten kokemaan oireiluun vaikuttavia tekijöitä. Oireilun vaihteluun vaikuttavat tekijät jaettiin kahteen luokkaan, yksittäiseen oppilaaseen ja kouluun liittyviin tekijöihin. Näistä selvästi tärkeämmäksi nousi yksittäiseen vastaajaan liittyvät tekijät. Koulujen välisiä eroja oireilussa selitti parhaiten erilaiset psykososiaaliset tekijät, kuten huoli sisäilmasta ja viihtyminen koulussa. ”Kuten kaikkeen oireiluun, myös sisäilmaan liitettyyn oireiluun vaikuttavat monet tekijät. Kun tarkastellaan oireilua eri rakennuksissa, erojen perusteella saadaan Suomessa nykyisin varsin vähän tietoa sisäilman laadusta. Oireita kartoittavien kyselyjen tuloksia on tämän takia syytä tulkita hyvin varovaisesti. Sen sijaan sisäilman laadun arvioinnin tulisi perustua rakennuksiin kohdistuvi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>