• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Finanssivalvonta

Europeiska systemrisknämnden rekommenderar nya låntagarbaserade makrotillsynsverktyg för Finland – rekommendationer och varningar ges också till tio andra EES-länder23.9.2019 18:38:08 EEST | Finanssivalvonta

Europeiska systemrisknämnden publicerade i dag en rekommendation för Finland med förslag till låntagarbaserade åtgärder för att bekämpa sårbarheterna på bostadsmarknaden. Systemrisknämnden rekommenderar att Finland inför ett bindande tak för låntagarens inkomster i förhållande till skulderna eller skuldbetalningskostnaderna i förhållande till inkomsterna, begränsar de godtagbara säkerheterna för beräkning av den maximala belåningsgraden och inför begränsningar för återbetalningstiden för lånen.
Finanssivalvonta

The European Systemic Risk Board recommends new borrower-based macroprudential measures to Finland – recommendations and warnings also to 10 other EEA countries23.9.2019 18:38:06 EEST | Finanssivalvonta

In its recommendation to Finland published today, the European Systemic Risk Board proposes the introduction of borrower-based macroprudential measures to address vulnerabilities in the residential real estate market. The Board recommends that Finland introduce a binding limit on borrowers’ debt or debt-service costs relative to their income, restrict the type of collateral in the calculation of the LTV ratio and set a limit on loan maturity.
Finanssivalvonta

Euroopan järjestelmäriskikomitea suosittaa Suomelle uusia lainanottajiin kohdistuvia makrovakausvälineitä – suosituksia ja varoituksia myös kymmenelle muulle ETA-maalle23.9.2019 18:38:04 EEST | Finanssivalvonta

Euroopan järjestelmäriskikomitean tänään julkaisemassa suosituksessa Suomelle esitetään lainanottajiin kohdistuvien välineiden käyttöönottoa asuntomarkkinoiden haavoittuvuuksien torjumiseksi. Komitea suosittaa, että Suomi ottaisi käyttöön sitovan katon lainanottajan tulojen ja velan tai velanhoitokulujen ja tulojen välille, rajoittaisi enimmäisluototussuhteen laskentaan hyväksyttäviä vakuuksia sekä asettaisi rajoituksen lainan kestoon.
Tasavallan presidentin kanslia

Statement by the President of the Republic of Finland, Sauli Niinistö, at the UN Climate Action Summit New York, 23 September 201923.9.2019 18:15:00 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Secretary-General, Excellencies, Ladies and Gentlemen, I want to thank you, Mr. Secretary-General, for your leadership in convening us here today. The scientific case for the urgency of climate action is beyond any doubt. The demands from the young generation are loud and clear. Listening to their voice at the very start of this Summit was essential. If we fail, their future is at stake. A global shift to carbon neutrality means a comprehensive transformation of our societies. Halfway measures are not enough. We have to align all our policies with effective climate action. Just before this Summit, I received a message from Lord Nicholas Stern: “Ambition depends on finance and finance follows ambition.” Finland and Chile are pursuing this idea with the Coalition of Finance Ministers we co-chair. The Helsinki Principles of this coalition are driving the systemic change we need. Climate action requires all the tools controlled by finance ministries. Taxation and budgeting, public investme
Tasavallan presidentin kanslia

Republikens president Sauli Niinistös uttalande vid FN:s klimattoppmöte New York, den 23 september 201923.9.2019 18:15:00 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Generalsekreteraren, ers excellenser, mina damer och herrar! Jag vill tacka er, bästa generalsekreterare, för er ledande roll i att sammankalla oss hit i dag. Det finns övertygande vetenskapliga bevis för att brådskande klimatåtgärder är nödvändiga. Kraven från den unga generationen ljuder högt och tydligt. Det var viktigt att lyssna på deras röst genast i början av detta toppmöte. Om vi misslyckas står deras framtid på spel. En global övergång till kolneutralitet innebär en övergripande omvandling av våra samhällen. Halvdana åtgärder räcker inte. Vi måste anpassa all vår politik till effektiva klimatåtgärder. Strax före toppmötet fick jag ett budskap från lord Nicholas Stern: "Ambitionsnivån beror på finansieringen och finansieringen följer ambitionsnivån." Finland och Chile följer denna tanke i klimatkoalitionen mellan finansministrarna där våra länder delar ordförandeskapet. Principerna från Helsingfors som koalitionen bygger på driver på det paradigmskifte vi behöver. Klimatåtgärde
Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe YK:n ilmastohuippukokouksessa New Yorkissa 23.9.201923.9.2019 18:15:00 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Arvoisa pääsihteeri, hyvät naiset ja herrat, Haluan kiittää teitä, pääsihteeri Guterres, johtajuudesta, jota olette osoittanut kutsumalla meidät koolle tänään. Tiede on kiistatta osoittanut tarpeen kiireellisille ilmastotoimille. Nuoren sukupolven esittämät vaatimukset ovat yksiselitteisiä. Oli ensiarvoisen tärkeää, että meille järjestyi tilaisuus kuulla heidän ääntään tämän huippukokouksen aluksi. Jos me epäonnistumme, heidän tulevaisuutensa on vaakalaudalla. Maailmanlaajuinen siirtyminen hiilineutraaliuteen tarkoittaa yhteiskuntiemme kokonaisvaltaista muutosta. Puolinaiset toimet eivät riitä. Meidän on saatava kaikki poliittiset toimemme saumattomasti tehokkaiden ilmastotekojen tueksi. Juuri tämän huippukokouksen alla sain viestin lordi Nicholas Sterniltä: ”Kunnianhimo riippuu rahoituksesta ja rahoitus seuraa kunnianhimoa.” Suomi ja Chile vievät tätä ajatusta eteenpäin yhdessä puheenjohtamallaan valtionvarainministerien ilmastokoalitiolla. Helsingin periaatteet, joista tämä koalitio
Suomen Pankki

European Systemic Risk Board recommends new measures to Finland to address household indebtedness23.9.2019 18:10:00 EEST | Suomen Pankki

The European Systemic Risk Board (ESRB) has published a recommendation issued to Finland on measures to address medium-term risks related to mortgage lending. The vulnerabilities identified by the ESRB for Finland are, in particular, the high and, in fact, increased level of household indebtedness, rapid growth in loans taken out by housing companies and relaxation of mortgage lending standards. The ESRB also issued a recommendation or a warning concerning vulnerabilities in the residential real estate market to 10 other countries in the European Economic Area.
Suomen Pankki

Europeiska systemrisknämnden rekommenderar nya verktyg för Finland för att stävja hushållens skuldsättning23.9.2019 18:10:00 EEST | Suomen Pankki

Europeiska systemrisknämnden har offentliggjort sin rekommendation till Finland om åtgärder för att minska riskerna i bostadsutlåningen på medellång sikt. De identifierade sårbarheterna i Finland gäller framför allt hushållens höga och växande skuldsättning, den snabba ökningen i bostadsbolagslån och uppluckrade villkor för bostadslån. Systemrisknämnden gav också tio andra länder inom Europeiska samarbetsområdet en rekommendation eller varning om sårbarheterna på bostadsmarknaden.
Suomen Pankki

Euroopan järjestelmäriskikomitea suosittelee Suomelle uusia keinoja kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseen23.9.2019 18:10:00 EEST | Suomen Pankki

Euroopan järjestelmäriskikomitea on julkistanut Suomelle antamansa suosituksen toimenpiteiksi asuntoluotonantoon liittyvien keskipitkän aikavälin riskien vähentämiseksi. Komitean Suomessa havaitsemia haavoittuvuuksia ovat erityisesti kotitalouksien suuri ja kasvanut velkaantuneisuus, taloyhtiölainojen nopea kasvu sekä asuntolainojen ehtojen höltyminen. Komitea antoi asuntomarkkinoiden haavoittuvuuksia koskevan suosituksen tai varoituksen myös kymmenelle muulle maalle Euroopan talousalueella.
Messukeskus

I love me vinkit syksyyn: Lisää unta ja vastustuskykyä23.9.2019 15:27:25 EEST | Messukeskus

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tapahtuma I love me tarttuu ajassa esiintyviin ilmiöihin sekä nostaa esiin trendejä ja uutta tietoa terveydestä. Tänä vuonna näyttelyssä korostuvat erilaiset hyvinvointituotteet, kuten juomat ja ravintolisät. Puheenvuoroissa nousevat esiin nukkuminen ja vastustuskyvyn lisääminen, liikuntalajeista uutuuksina nähdään sokkojooga ja qigong. I love me järjestetään Messukeskuksessa 18.20.10.2019.
Ensi- ja turvakotien liitto

”Kotona opetettiin, että elämä on kovaa” - Sinä voit muuttaa tarinaa23.9.2019 13:33:49 EEST | Ensi- ja turvakotien liitto

Lapsiperheiden elämäntarinat ovat usein rankkoja. Vauvaperheen arkea varjostaa vauvan univaikeudet tai vanhemman yksinäisyys. Vanhemman jaksaminen ja voimat on venytetty äärimmilleen. Toiselle koti on turvaton ja pelottava. Kaikki erot eivät suju sovussa ja lapset jäävät vanhempien riitojen väliin. Ensi – ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä autettiin viime vuonna 12 865 apua hakevaa. Tänään alkava Sinä voit muuttaa tarinaa -jäsenkampanja kutsuu liittymään jäseneksi ja muistuttaa, että jokainen voi kulkea perheiden rinnalla ja madaltaa kynnystä hakea apua.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>