• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Tampereen yliopisto

Väitös: Työn ja työttömyyden rajalla arjen paikkoja eletään monipuolisesti2.12.2022 08:08:00 EET | Tampereen yliopisto

Työssäolon ja työttömyyden raja voi tulla näkyväksi yllättävillä tavoilla työmarkkinamarginaalissa oleville. Esimerkiksi Asiaton oleskelu kielletty -kieltomerkki tehdasalueen portilla voi toimia työmarkkinoiden rajalla olemisen symbolina työttömälle, joka kantaa mielessään kielteisiä työelämämuistoja. Hallintotieteiden maisteri Sami Lind avaa väitöskirjassaan työmarkkinamarginaalissa olevien korkeakoulutettujen arjen paikkojen ja päivittäisen elämän kokemuksellista rakentumista.
Tampereen yliopisto

Väitös: Oman näkökulman esittäminen palauttaa yhteysymmärrystä videovälitteisessä vuorovaikutuksessa2.12.2022 08:07:19 EET | Tampereen yliopisto

Videovälitteisen vuorovaikutuksen ongelmat ovat tulleet tutuiksi erityisesti pandemiavuosien aikana. YTM Sakari Ilomäki tarkastelee väitöskirjassaan vuorovaikutuksen ymmärrysongelmia ja niiden korjaamista vuorovaikutuksen näkökulmasta. Ilomäen tutkimus osoittaa, että ymmärrysongelmien tunnistamisen ja korjaamisen tavat ovat perusteiltaan samoja videovälitteisessä ja kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Tapoja täytyy kuitenkin soveltaa, jotta ne sopivat videovälitteiseen toimintaympäristöön.
Tampereen yliopisto

Väitös: Yrittäjät kaipaavat uudenlaista taloustietoa johtamistyönsä tueksi2.12.2022 08:00:00 EET | Tampereen yliopisto

Taloustiedon nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen olisi keino auttaa pieniä yrityksiä menestymään. KTM Kati Kouhia-Kuusiston väitöskirja keskittyy taloustiedon hyödyntämiseen ja tarpeisiin erityisesti yrittäjän näkökulmasta. Tutkimus osoittaa, että vaikka yrittäjät arvostavat taloustietoa, suuri osa yrittäjistä hyödyntää taloustietoa johtamistyössään vain vähän. Yrittäjille tarjolla oleva taloustieto ei kohtaa yrittäjien tarpeita.
Tampereen yliopisto

Väitös: Asiakaslähtöinen kotihoidon palvelu edellyttää erilaisten näkökulmien yhdistämistä2.12.2022 08:00:00 EET | Tampereen yliopisto

Iäkkäiden ihmisten kotihoidon asiakasmäärä kasvaa lähivuosina voimakkaasti. Asiakaslähtöinen iäkkäiden ihmisten kotihoidon palvelu edellyttää vahvaa asiakkaan ja perheen osallistumista, laajaa moniammatillista palveluntarpeen arviointia, palvelumallien uudistamista teknologiaa hyödyntäen sekä tiivistä yhteistyötä kotihoidon toimijoiden, johtajien ja poliittisten päättäjien välillä. KT, THM Päivi Sanerma tuotti väitöstutkimuksessaan arviointikriteerit sekä suositukset asiakaslähtöisen kotihoidon toteuttamiseksi.
Jyväskylän yliopisto

Pitkäkestoinen kuntoutus kohentaa ikääntyneen toimintakykyä ja elämänlaatua2.12.2022 08:00:00 EET | Jyväskylän yliopisto

Fysioterapeutin ohjaama kotiharjoittelu parantaa ikääntyneiden fyysistä suorituskykyä ja ylläpitää elämänlaatua, havaittiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä väitöskirjassa. Vuoden kestäneellä ohjatulla kotiharjoittelulla pystyttiin vähentämään myös sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä kahden vuoden aikana henkilöillä, joilla oli lähtötilanteessa gerastenia eli oireyhtymä, joka heikentää toimintakykyä ja hidastaa esimerkiksi tulehduksista toipumista.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Genom det nya svenskspråkiga spelet Arbetslivets spelregler får eleverna i nian lära sig om sina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet2.12.2022 07:30:00 EET | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Nu kan också eleverna i de svenskspråkiga skolorna lära sig om arbetslivets spelregler och de färdigheter som behövs i arbetslivet genom ett nytt inlärningsspel. Spelet är en del av fackcentralen FFC:s tjänst Arbetslivets spelregler, som läroanstalterna kan utnyttja i undervisningen.
Digi- ja väestötietovirasto

Finnish people are keeping up with digital development, but we must have digital support2.12.2022 06:00:00 EET | Digi- ja väestötietovirasto

Finns are among the world's leading users of digital services. According to the recent Digital Skills Report, 79% of Finns have good digital skills, and as many as 84% feel that they will keep up to date with digitalisation in the coming years. In other words, our society has a good foundation for building digital services. Nonetheless, even skilled people often need support in using digital devices and services. The crucial question is how well one can apply and develop their own skills.
Digi- ja väestötietovirasto

Finländarna hänger bra med i den digitala utvecklingen, men utan digistöd klarar vi oss inte2.12.2022 06:00:00 EET | Digi- ja väestötietovirasto

Finländarna är världens främsta användare av digitala tjänster. Enligt en färsk rapport om digital kompetens har 79 % av finländarna goda digitala färdigheter och till och med 84 % upplever att de kommer att hänga med i den digitala utvecklingen de kommande åren. Vårt samhälle har alltså en bra grund för att bygga digitala tjänster. Trots det är det många digikunniga som ändå behöver stöd. Hur väl man kan tillämpa och utveckla sin egen kompetens är avgörande.
Digi- ja väestötietovirasto

Suomalaiset pysyvät digikehityksen mukana hyvin, mutta ilman digitukea emme pärjää2.12.2022 06:00:00 EET | Digi- ja väestötietovirasto

Suomalaiset ovat digin käyttäjinä maailman kärkeä. Tuoreen Digitaitoraportin mukaan 79 %:lla suomalaisista on hyvät digitaidot ja jopa 84 % kokee, että pysyy digitalisaatiokehityksen mukana tulevina vuosina. Yhteiskunnassamme on siis hyvä pohja rakentaa palveluja digitaalisiksi. Silti monet osaavatkin tarvitsevat tukea digin käytössä. Ratkaisevaa on se, kuinka hyvin omaa osaamistaan pystyy soveltamaan ja kehittämään.
Hämeen kauppakamari

Johanna Pakariselle rautainen ansiomerkki1.12.2022 20:30:00 EET | Hämeen kauppakamari

Keskuskauppakamari on myöntänyt Hämeen kauppakamarin hakemuksesta rautaisen ansiomerkin Lahden Nastolassa toimivalle yrittäjä Johanna Pakariselle. “Keskuskauppakamarin myöntämä rautainen ansiomerkki on kunnianosoituksemme Johanna Pakariselle erittäin poikkeuksellisesta ja pyyteettömästä toiminnasta ukrainalaisten pakolaisten auttamisessa. Haluamme tällä huomionosoituksella antaa täyden tunnustuksemme hänen vapaaehtoistyöstään”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>