• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 29.3.202329.3.2023 20:43:27 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti hyväksyä tarveselvityksen Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston toimipiste -hankkeesta koulun ja päiväkodin osalta sekä tarveselvityksen Postipuun koulu ja päiväkoti -hankkeesta. Lautakunta antoi lausunnon ruotsinkielisen kielikylpytoiminnan koulupolun turvaamiseksi. Lisäksi lautakunta antoi lausunnon Sunan koulun hankesuunnitelmasta. Lautakunta päätti lisäksi lukuvuoden 2023–2024 oppilaspaikoista vuosiluokille 7–9.
Tampereen yliopisto

Essi Raatikainen: Viivästynyt aivoiskemia on yhteydessä huonoon neurologiseen toipumiseen lukinkalvonalaisen verenvuodon jälkeen29.3.2023 15:45:13 EEST | Tampereen yliopisto

Aivovaltimon pullistuman repeäminen voi aiheuttaa lukinkalvonalaisen verenvuodon eli SA-vuodon. SA-vuotoon sairastuneiden kuolleisuus on suuri, ja eloon jääneiden potilaiden toipumista voi vaikeuttaa potilaalle ilmaantuva viivästynyt aivoiskemia (DCI). LL Essi Raatikaisen väitöstutkimus osoitti, että viivästynyt aivoiskemia muodostaa vahvan ja itsenäisen riskitekijän huonolle neurologiselle toipumiselle sairaalasta kotiutumisen jälkeen. SA-potilailla esiintyvä lisääntynyt veren hyytyminen on tutkimuksen mukaan yhteydessä huonoon neurologiseen toipumiseen.
ELY-keskukset

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n Harjavallassa sijaitsevan nikkelituotannon laajennushankkeen ympäristövaikutukset arvioitu - hanke on toteuttamiskelpoinen (Satakunta, Varsinais-Suomi)29.3.2023 15:32:52 EEST | ELY-keskukset

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n Harjavallan Suurteollisuuspuistossa sijaitsevan nikkelintuotantolaitoksen laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta.
Keski-Suomen ELY-keskus

Yli 75 miljoonaa euroa maaseudun kehittämiseen Keski-Suomessa - uusi rahoituskausi käynnistyy29.3.2023 14:47:16 EEST | Keski-Suomen ELY-keskus

Keski-Suomen osuus EU:n maaseuturahoituksesta Suomessa on yli 75 miljoonaa euroa uudella rahoituskaudella 2023–2027. Rahoitus on tarkoitettu keskisuomalaisten maaseudun, yritysten ja yhteisöjen kehittämisen ja kasvun tueksi. Rahoituksen haku avautuu kevätkesän 2023 aikana. Keskiviikkona 5.4. aamulla järjestetään info maatalouden investointituista ja iltapäivällä Ideat itämään -webinaarissa kerrotaan yritys- ja kehittämishankerahoituksen painopisteistä, tukimuodoista ja rahoitushausta.

EMBARGOED: Speech by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the closing of the electoral period on 29 March 202329.3.2023 14:15:00 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Free for publication on 29 March 2023 at 14 hrs 15 Finnish time Check against delivery Mr Speaker, honoured representatives of the Finnish nation “There are two kinds of forecasters: those who don't know, and those who don't know they don't know.” We can probably share this thought. When, in spring 2019, we started this electoral period we are about to close, no one knew what we had ahead of us. We got a lot, even way too much: Covid-19 and war. I want to extend my thanks to you, honoured Members of Parliament. You have been going through hard times again and again. But in retrospect, patience or reason have not been lost at any point. Democracy has worked also under quite exceptional circumstances. The period of Covid-19 restrictions must have required both creativity and flexibility to guarantee the functioning of Parliament. I highly appreciate the meetings we have had with various parliamentary committees. During your term, we have held approximately thirty meetings in all. You hav

EMBARGO: Republikens president Sauli Niinistös tal vid avslutningen av riksdagens valperiod den 29 mars 202329.3.2023 14:15:00 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Får publiceras den 29 mars 2023 kl. 14.15 eller när talet har hållits Med reservation för ändringar Ärade talman, ärade representanter för Finlands folk ”Det finns två typer av framtidsprofeter. De som inte vet, och de som inte vet att de inte vet.” Kanske vi kan instämma i detta uttalande. När den valperiod som nu avslutas inleddes våren 2019 visste ingen vad som skulle komma att hända. Det hände mycket, till och med för mycket: både corona och krig. Jag vill tacka er, bästa ledamöter. Ni har gång på gång haft det tufft. Men om vi tittar tillbaka så har rim och reson gällt i alla lägen. Demokratin har fungerat också under mycket exceptionella förhållanden. Tiden med coronarestriktioner krävde säkert både kreativitet och flexibilitet för att säkerställa riksdagens verksamhet. Jag värdesätter högt de möten vi har haft med olika utskott. Under er period har vi haft sammanlagt ett trettiotal möten. Ni har artigt tackat för våra möten och sagt att ni värdesätter dem. Jag har svarat och sva

EMBARGO: Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe eduskunnan vaalikauden päättäjäisissä 29.3.202329.3.2023 14:15:00 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Julkaisuvapaa 29.3.2023 klo 14.15 tai kun puhe pidetty Muutosvarauksin Arvoisa puhemies, arvoisat Suomen kansan edustajat ”Tulevaisuuden ennustajia on kahta lajia. Niitä, jotka eivät tiedä, ja niitä, jotka eivät tiedä, etteivät tiedä.” Ehkä jaamme tuon tokaisun. Kun nyt päättyvää vaalikautta keväällä 2019 aloitettiin, kukaan ei tiennyt, mitä tuleman piti. Tuli paljon, aivan liikaakin: koronaa ja sotaa. Haluan kiittää teitä, hyvät edustajat. Olette tavan takaa olleet kovilla. Mutta jos jälkeen katsotaan, maltti ja tolkku säilyivät kaikissa käänteissä. Demokratia on toiminut myös varsin poikkeuksellisissa oloissa. Korona-rajoitusten aika vaati varmasti sekä luovuutta että joustavuutta eduskunnan toiminnan takaamiseksi. Arvostan suuresti tapaamisiamme eri valiokuntien kanssa. Kautenne aikana niitä on ollut kaikkiaan kolmisenkymmentä. Olette kohteliaasti niistä kohtaamisista kiittäneet ja kertoneet niitä arvostavanne. Olen vastannut ja vastaan nytkin, en suinkaan vain kohteliaisuuttani, et
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>