• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Rekrytering som liknar inhyrning av personal lämpar sig inte för socialarbetare inom barnskyddet8.12.2022 12:02:10 EET | Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Vissa kommuner har rekryterat socialarbetare inom barnskyddet till tjänsteförhållanden på viss tid med metoder som påminner om inhyrning av personal. I dessa situationer kan en socialarbetare samtidigt ha stått i ett juridiskt förhållande till två olika aktörer: den som tillhandahåller offentliga tjänster och den privata aktören. Ett sådant arrangemang försvagar förtroendet för myndighetsverksamheten och förverkligandet av barnets intresse inom barnskyddet.
Valvira

Henkilöstövuokrauksen kaltainen rekrytointi ei sovellu lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin8.12.2022 12:00:05 EET | Valvira

Osa kunnista on rekrytoinut lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä määräaikaisiin virkasuhteisiin henkilöstövuokrausta muistuttavilla keinoilla. Näissä tilanteissa sosiaalityöntekijä on voinut olla samanaikaisesti oikeudellisessa suhteessa kahteen eri tahoon: julkiseen palvelujen järjestäjään ja yksityiseen toimijaan. Tällainen järjestely heikentää luottamusta viranomaistoimintaan ja lapsen edun toteutumista lastensuojelussa.
Finanssiala ry

Pankkibarometri: Talletustilit ja korkorahastot kasvattavat suosiotaan – heikentyvä taloustilanne vähentää selvästi luotonkysyntää8.12.2022 11:14:12 EET | Finanssiala ry

Finanssiala ry:n tuoreen Pankkibarometrin mukaan loppuvuoden aikana kotitalouksien luotonkysyntä on ollut selvästi vähäisempää kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Odotukset kotitalouksien lähikuukausien luotonkysynnästä ovat myös merkittävästi heikentyneet. Yritystenkin luotonkysyntä on ollut alavireistä ja odotukset ovat heikot. Barometrikysely IV/2022 tehtiin pankinjohtajille marraskuussa.
Finanssivalvonta

Financial sector capital position as at 30 September 2022: Gloomier outlook for operating environment highlights importance of solvency, risk management and internal control8.12.2022 11:00:00 EET | Finanssivalvonta

The outlook for the Finnish financial sector's operating environment has become increasingly gloomy during the autumn. Weakening economic growth, high inflation and energy prices as well as rising interest rates are straining the ability of households to service their debts and consume, and are eroding business profitability. This increases the risk of significant investment losses and loan losses and also weakens the profitability outlook for the Finnish financial sector. In an environment of elevated risks, the strong risk-bearing capacity and preparedness of supervised entities is increasingly important.
Finanssivalvonta

Kapitaltäckning och solvens i finanssektorn 30.09.2022: De allt dystrare omvärldsutsikterna framhäver betydelsen av soliditet, riskhantering och internkontroll8.12.2022 11:00:00 EET | Finanssivalvonta

Omvärldsutsikterna för den finansiella sektorn i Finland har blivit allt dystrare under höstens lopp. Svagare ekonomisk tillväxt, hög inflation och höga energipriser samt stigande räntor tynger hushållens skuldbetalnings- och konstumtionsförmåga och drar ner på företagens lönsamhet. Detta ökar risken för betydande investerings- och kreditförluster och försvagar lönsamhetsutsikterna också inom den finansiella sektorn i Finland. I en omvärld med ökade risker framhävs betydelsen av aktörernas starka riskhanteringsförmåga och beredskap.
Finanssivalvonta

Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2022: Toimintaympäristön synkentyneet näkymät korostavat vakavaraisuuden, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan merkitystä8.12.2022 11:00:00 EET | Finanssivalvonta

Finanssisektorin toimintaympäristön näkymät ovat syksyn aikana muuttuneet Suomessa entistä synkemmiksi. Heikkenevä talouskasvu, korkea inflaatio ja energian hinnat sekä nousevat korot rasittavat kotitalouksien velanhoito- ja kulutuskykyä ja heikentävät yritysten kannattavuutta. Tämä lisää merkittävien sijoitus- ja luottotappioiden riskiä ja heikentää kannattavuusnäkymiä myös Suomen finanssisektorilla. Kohonneiden riskien ympäristössä toimijoiden vahvan riskinkantokyvyn ja varautumisen merkitys korostuu.
Tampereen yliopisto

Silmänpohjan ikärappeuman aiheuttama näkövammaisuus kääntynyt laskuun 2010-luvulla8.12.2022 10:54:03 EET | Tampereen yliopisto

Silmänpohjan ikärappeuma on merkittävin näkövammaisuutta aiheuttava sairaus kehittyneissä maissa ja siitä aiheutunut näkövammaisuus on Suomessa väestön vanhetessa yleistynyt viimeisten 40 vuoden aikana. 2000-luvulla parantuneen diagnostiikan ja kehitettyjen uusien hoitomuotojen myötä ikärappeuman aiheuttama näkövammaisuus on kuitenkin kääntynyt laskuun.
Nordic Ren-Gas Oy

Allianz sijoittaa suomalaiseen vihreän vedyn ja power-to-gas- hankkeiden kehittäjään Ren-Gasiin8.12.2022 10:38:00 EET | Nordic Ren-Gas Oy

Yksi maailman suurimmista vakuutusyhtiöistä ja Euroopan suurin infrastruktuurisijoittaja Allianz sijoittaa 25 miljoonaa euroa suomalaiseen vihreän vedyn ja power-to-gas hankkeiden kehittäjään Nordic Ren-Gas Oy:hyn (Ren-Gas). Allianz tulee Ren-Gasin vähemmistöomistajaksi ja saa samalla oikeuden investoida Ren-Gasin power-to-gas- hankkeisiin Suomessa. Ren-Gasin tavoitteena on kehittää ja rakentaa portfolio uusiutuvan energian power-to-gas- hankkeita, jotka tuottavat 2.5 TWh (250 miljoonaa diesel litraa ekv.) uusiutuvaa kaasupolttoainetta, ja mahdollistavat yli miljoonan tonnin CO2 päästövähenemät vuosittain.
Tampereen ammattikorkeakoulu

Kevään 2023 haku korkeakouluihin: TAMKissa on haettavana melkein 2500 aloituspaikkaa kahdeksalla koulutusalalla8.12.2022 10:25:24 EET | Tampereen ammattikorkeakoulu

Olisiko uusi vuosi 2023 uuden oppimisen alku? Vuodenvaihteessa ja ensi keväänä avautuu haku Tampereen ammattikorkeakouluun. Hakukohteisiin ja opintosisältöihin voi tutustua jo nyt verkossa ja arvioida, millainen koulutus sopii omaan suunnitelmaan. Koulutustarjonta kattaa kaikki keskeiset toimialat, joissa TAMK on vakiinnuttanut asemansa luotettavana työelämäkouluttajana ja osaamisen kehittäjänä. Opinnot alkavat ensi syksynä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>