• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Suomen Yrittäjät

Kutsu: Miten koronakriisin vaikutus yrityksiin on kuukaudessa muuttunut? Mennäänkö parempaan vai huonompaan suuntaan? Yrittäjägallup julki 29.5. klo 1028.5.2020 07:12:00 EEST | Suomen Yrittäjät

Miten koronakriisi vaikuttaa Suomessa toimiviin yrityksiin nyt? Onko kuukaudessa tapahtunut muutoksia? Jos on, mihin suuntaan? Ovatko tuet tehonneet? Suomen Yrittäjät julkistaa tuoreen Yrittäjägallupin tulokset verkkotiedotustilaisuudessa perjantaina 29.5. klo 10. Samalla kerrotaan, mitä keinoja Yrittäjät esittää, jotta Suomi pääsee kriisin jälkeen liikkeelle.
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

ESR-ohjelman hankkeet eivät tavoita työttömiä riittävän hyvin28.5.2020 06:45:00 EEST | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat hankkeet eivät välttämättä tavoita heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä, havaittiin Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisi varmistaa, että ESR-hankerahoitus kohdentuu rakennerahastokaudella 2021–2027 nykyistä paremmin keskeisille kohderyhmille eli työttömille ja heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.
VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Projekten i ESF-programmet når inte arbetslösa tillräckligt väl28.5.2020 06:45:00 EEST | VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto

Enligt en statens revisionsverks granskning når projekt som finansieras via Europeiska socialfonden (ESF) inte nödvändigtvis de mest utsatta. Arbets- och näringsministeriet bör säkerställa bättre inriktning av ESF-projektfinansieringen under strukturfondsperioden 2021–2027 på de viktigaste målgrupperna, det vill säga arbetslösa och personer med utsatt ställning på arbetsmarknaden.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen hyödyttäisi ikääntyneitä ja pienituloisia, muttei toisi helpotusta alkuvuoden maksutaakkaan28.5.2020 02:00:00 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen helpottaisi eniten sairastaville, ikääntyneille ja pienituloisille kotitalouksille koituvaa vuosittaista maksurasitetta, kertoo THL:n ja Kelan tuore selvitys. Maksukatto tarkoittaa summaa, jonka täytyttyä terveydenhuollon palvelut, matkat tai reseptilääkkeet ovat asiakkaalle sinä vuonna lähes maksuttomia. Suomessa on tällä hetkellä käytössä kolme maksukattoa eri maksuille: lääkekatto Kela-korvatuista reseptilääkkeistä maksetuille omavastuuosuuksille (577,66 €/v) asiakasmaksukatto julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuille (683 €/v) matkakatto terveyteen liittyvien matkojen kustannuksille (300 €/v). Maksukattojen tarkoituksena on hillitä kotitalouksille kertyviä vuosittaisia terveysmenoja. Kattojen yhdistämistä on usein ehdotettu keinoksi pienentää eniten sairastaville ja pienituloisille kotitalouksille koituvia kuluja. THL ja Kela selvittivät, miten edellä mainittujen kolmen maksukaton yhdistäminen eri tavoilla vaikuttaisi kotitalouksien toim
Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 27.5.202027.5.2020 20:13:48 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad

Lautakunta päätti kokouksessaan mm. kielikylpyopetusta tarjoavien koulujen enimmäisoppilasmäärien ylittämisestä. Kokouksen alussa lautakunta kuuli koosteen Espoon lausunnosta koskien oppivelvollisuuden laajentamista ja maksutonta toisen asteen koulutusta. Lisäksi lautakunnalle annettiin tilannekatsaus siitä, miten Touhulan Kilon ja Laajalahden toimipisteisen yt-neuvottelut vaikuttavat Espoon varhaiskasvatuspaikkatilanteeseen.
Johtaja on Media! Oy

Arvovalta-kirja: Kriisiaika haastaa johtajien arvoretoriikan uudella tavalla - onko organisaatiomme siihen valmis?27.5.2020 16:46:24 EEST | Johtaja on Media! Oy

Arvot mielletään helposti mainoslauseiksi, vaikka niiden pitäisi vastata sidosryhmien vaikeimpiin kysymyksiin. Erityisesti kriisiaikana odotetaan, että julkilausutut arvot näkyvät arjen teoissa. Jukka Saksin kirjoittama Arvovalta-kirja tarkastelee arvojen roolia johtamisessa ja viestinnässä monesta näkökulmasta. Uskottavasti jalkautetut ja viestityt arvot vaikuttavat organisaation maineeseen ja taloudelliseen arvoon.
Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö spoke with President Putin27.5.2020 16:42:43 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Office of the President of the Republic Press release 15/2020 27 May 2020 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö and President of the Russian Federation Vladimir Putin had a telephone conversation on 27 May 2020. The Presidents discussed the coronavirus situations in Finland and Russia as well as bilateral economic, environmental and other cooperation between the countries. On international affairs, the Presidents spoke about Arctic cooperation, arms control and the initiative made by President Putin early this year on a summit of the permanent members of the UN Security Council. President Niinistö stated that the need for dialogue between the great powers has become increasingly important in recent months. The call was made on Finland’s initiative.
Tasavallan presidentin kanslia

Telefonsamtal mellan president Niinistö och president Putin27.5.2020 16:41:46 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 15/2020 27.5.2020 Republikens president Sauli Niinistö och Rysslands president Vladimir Putin förde ett telefonsamtal den 27 maj 2020. Presidenterna diskuterade coronavirussituationen i Finland och Ryssland, ländernas bilaterala samarbete i frågor som gäller ekonomi och miljö samt annat samarbete. De internationella frågor som presidenterna talade om gällde det arktiska samarbetet, vapenkontroll och det initiativ som president Putin tog i början av året för att ordna ett toppmöte med de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd. President Niinistö konstaterade att behovet av en dialog mellan stormakterna har ytterligare accentuerats under de senaste månaderna. Samtalet fördes på initiativ av Finland.
Tasavallan presidentin kanslia

Presidentti Niinistö keskusteli presidentti Putinin kanssa27.5.2020 16:40:51 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 15/2020 27.5.2020 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kävivät puhelinkeskustelun keskiviikkona 27. toukokuuta 2020. Presidentit keskustelivat Suomen ja Venäjän koronavirustilanteista sekä maiden kahdenvälisestä talous-, ympäristö- ja muusta yhteistyöstä. Kansainvälisissä asioissa presidentit puhuivat arktisesta yhteistyöstä, asevalvonnasta ja presidentti Putinin alkuvuodesta tekemästä aloitteesta YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten huipputapaamiseksi. Presidentti Niinistö totesi, että tarve suurvaltojen keskusteluyhteydelle on viime kuukausina korostunut entisestään. Puhelu käytiin Suomen aloitteesta.
Institutet för Hälsa och välfärd

Negativa förväntningar styr förnimmelserna som gäller omgivningen och tolkningen av dem – noceboeffekten förklarar individuella skillnader27.5.2020 16:21:22 EEST | Institutet för Hälsa och välfärd

I Finland har de hälsoskadliga faktorerna som vi utsätts för i livsmiljön och arbetet minskat under de senaste årtiondena, men ändå har människornas symtom inte minskat. Förutom att vi minskar hälsofarliga faktorer i miljön bör vi också se till att de miljörelaterade riskerna inte betonas för mycket, eftersom detta ytterligare kan öka de olägenheter och symtom som människorna upplever. Detta framgår av en artikel om nocebofenomenet som nyligen publicerades i tidskriften Duodecim. Artikelförfattare är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet och Helsingfors universitet. Förhandsuppfattningar och antaganden som gäller sinnesförnimmelser styr människans observationer och tolkning av sin omgivning och sig själv. Således leder negativa förhandsuppfattningar och förväntningar till att människan upplever olägenheter och symtom i större omfattning. Fenomenet kallas noceboeffekt eller negativ förväntanseffekt. Det är alltså motsatsen till placebo som är positiv förvä
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>