Finanssivalvonta

Ålandsbanken Abp åläggs att betala en ordningsavgift för försummelser vid rapporteringen av derivatkontrakt

28.2.2023 14:00:04 EET | Finanssivalvonta | Nyheter för investerare

Pressmeddelande 28.2.2023

Ålandsbanken Abp åläggs att betala en ordningsavgift för försummelser vid rapporteringen av derivatkontrakt


Finansinspektionen har ålagt Ålandsbanken att betala en ordningsavgift på 60 000 euro. Banken har under 2016‒2021 försummat sin skyldighet att säkerställa att uppgifter om alla derivatkontrakt som banken har ingått rapporteras till ett transaktionsregister i enlighet med gällande regelverk.

Skyldigheten att rapportera derivatkontrakt till transaktionsregistret grundar sig på EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (European Market Infrastructure Regulation, EMIR). Syftet med förordningen är att öka öppenheten och minska riskerna på derivatmarknaden. Enligt förordningen ska därför motparterna lämna uppgifter om alla ingångna derivatkontrakt till transaktionsregistren, där Finansinspektionen och andra myndigheter har centraliserad tillgång till uppgifterna.

Finansinspektionen upptäckte i februari 2021 att såväl antalet som det sammanlagda nominella värdet av de derivatkontrakt som för Ålandsbanken Abp:s del hade rapporterats till transaktionsregister var misstänkt litet i förhållande till omfattningen av bankens affärsverksamhet. Av de redogörelser som banken har lämnat in framgår att banken hade varit av den uppfattningen att den clearingagent som banken hade anlitat sedan 2016 hade rapporterat derivatkontrakten på behörigt sätt till transaktionsregistret för bankens räkning. Bankens alla derivatkontrakt hade dock inte rapporterats till transaktionsregistret. Det hade legat på bankens ansvar att säkerställa att uppgifterna rapporteras i enlighet med gällande regelverk.

Enligt lagen om Finansinspektionen baseras beloppet av ordningsavgiften på en samlad bedömning. Beloppet har bestämts med beaktande av förfarandets art, omfattning och varaktighet. Ordningsavgiften betalas till staten.

Beslutet om ordningsavgiften har inte vunnit laga kraft. Banken har rätt att överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet. Information om huruvida beslutet har vunnit laga kraft finns på Finansinspektionens webbplats.

Ytterligare upplysningar lämnas av

enhetschef Janne Häyrynen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9−16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf)

Se också

Kontakter

Mediejour

betjänar vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13

Om Finanssivalvonta

Finansinspektionen (FI) är en myndighet med ansvar för finans- och försäkringstillsynen i Finland. Under vår tillsyn står bland annat bankerna, försäkringsbolagen, pensionsbolagen, andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretagen, fondbolagen och börsen. Vi främjar den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder, investerare och försäkrade.

Abonnera på våra börsmeddelanden

Abonnera på våra börsmeddelanden.

Besök vårt pressrum för att läsa fler IR-utskick.

Vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye