NYAB Oyj

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2023: Kiihtyvää hallittua kasvua

12.5.2023 09:45:00 EEST | NYAB Oyj | Yhtiötiedote

NYAB Oyj
YHTIÖTIEDOTE
12.05.2023 kello 09:45

NYAB Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2023:
Kiihtyvää hallittua kasvua

  • Liikevaihto oli 39,2 (11,6) miljoonaa euroa, kasvua 34 prosenttia vertailukauden 29,3 miljoonan euron pro forma -liikevaihdosta
  • EBITA oli -1,2 (-1,3) miljoonaa euroa ja parantui 55 prosenttia vertailukauden -2,2 miljoonan euron pro forma -EBITAsta
  • Tilauskanta maaliskuun lopussa oli 235,0 (156,3) miljoonaa euroa ja kasvoi 50 prosenttia maaliskuusta 2022
  • Sovintosopimus Mikkelin kaupungin kanssa tuli voimaan katsauskauden jälkeen ja sillä on 9,2 miljoonan euron positiivinen kassavirtavaikutus sekä 3,6 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen tulosvaikutus toiselle vuosineljännekselle

 

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

01–03/2023 (3 kk) 

01–03/2022 (3 kk) 

01–12/2022 (12 kk) 

Liikevaihto, 1000 EUR 

39 152

11 613 

247 702 

Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR 

-480

-987

33 100 

-osuus liikevaihdosta 

-1,2 %

-8,5 % 

13,4 % 

EBITA, 1000 EUR 

-1 229

-1 284 

30 488 

-osuus liikevaihdosta 

-3,1 %

-11,1 % 

12,3 % 

Liiketulos (EBIT)*, 1000 EUR 

-7 003

-2 351 

12 242 

-osuus liikevaihdosta 

-17,9 %

-20,2 %

4,9 % 

Tilikauden tulos, 1000 EUR 

-8 056

-2 578

8 396 

-osuus liikevaihdosta 

-20,6 %

-22,2 % 

3,4 % 

Omavaraisuusaste 

84,1 %

82,7 %

78,8 % 

Tilauskanta, 1000 EUR 

235 026

156 308

238 722 

*Liiketulokseen vaikuttavat merkittävissä määrin konserniliikearvosta tehdyt poistot, joiden suuruus ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli -5,8 (-1,1) miljoonaa euroa ja 18,2 miljoonaa euroa vuonna 2022.

 

Toimitusjohtaja Johan Larssonin katsaus

NYABin ensimmäistä vuosineljännestä voidaan kaiken kaikkiaan pitää vahvana suorituksena. Liikevaihto kasvoi, kannattavuus parantui ja tilauskanta maaliskuun lopussa nousi merkittävästi viimevuotista tasoa korkeammaksi, 235 miljoonaan euroon.

NYABin liiketoiminnan volyymit ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä perinteisesti kausiluonteisesti alhaisimmat projektien toteutuksen alkaessa pohjoisilla alueilla toden teolla vasta kevään tultua. NYABin toimiessa niillä markkinasegmenteillä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle, on tilauskannan onnistunut vahvistaminen kuitenkin ollut mahdollista.

EBITA parantui -1,2 miljoonaan euroon, kun taas vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin pro forma -EBITA oli -2,2 miljoonaa euroa.

Ruotsissa olemme muokanneet ja vahvistaneet organisaatiotamme, jotta olemme valmiit aiempaa korkeampiin liiketoiminnan volyymeihin loppuvuoden aikana. Tilauskantamme on hyvin hajautettu, sisältää hyväkatteisia projekteja, useita monivuotisia sopimuksia sekä yhteistyösopimuksia, ja on jakautunut tasaisesti eri liiketoimintayksiköiden välille.

Suomessa on ollut palkitsevaa nähdä, että osaava organisaatiomme on päässyt hyödyntämään vahvuuksiensa tuomaa potentiaalia. Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä organisaatiossa aloitetut uudelleenjärjestelyt ovat jo tähän mennessä johtaneet parempaan liiketoiminnan suoriutumiseen ja kannattavuuteen. Lisäksi CapManin rahaston kanssa omistamamme yhteisyritys, Skarta Energy, on jatkanut kehitystään tavoitteenaan rakentaa liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti 800 MW edestä aurinkovoimaa viiden vuoden aikana.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2023 hallitustamme vahvistettiin uusilla jäsenillä, joilla on monipuolinen kokemus suurten julkisten yhtiöiden johtamisesta. Olen tyytyväinen, että olemme saaneet näin asiantuntevan ja sitoutuneen hallituksen, joka täydentää yrittäjähenkistä sieluamme yhtiön kehittämisessä tärkeässä roolissa. Haluan myös kiittää hallituksen jättäneitä Jukka Juolaa ja Aarne Simulaa heidän panoksestaan NYABin muovaamisessa nykyiseksi listatuksi yhtiöksi vuoden 2022 aikana.

NYABin analyytikkoseuranta alkoi huhtikuussa 2023. Seuranta on tärkeä osa yhtiön tunnettuuden lisäämistä ja siten tukee osakkeemme likviditeetin parantamista jatkossa. Käytettävissämme olevia vaihtoehtoja rahoitusmarkkinoilla lisää myös siirtyminen IFRS-raportointiin, jonka tavoittelemme olevan pian valmiina. Pyrimme myös kertomaan johtopäätöksistä tulevaisuuden listautumisvaihtoehtojen osalta mahdollisimman pian. Kaikki tämä tehdään pyrkimyksenä maksimoida pitkän ajan arvonluonti sidosryhmillemme.

NYABin taloudelliset tavoitteet kuvastavat tavoitettamme saavuttaa kannattavaa ja kestävää kasvua. Tilikaudella 2023 odotamme liikevaihtomme olevan 315–340 miljoonaa euroa ja EBITAn olevan 25–33 miljoonaa euroa. Olemme päässeet alkuvuonna hyvään vauhtiin, joten olen vakuuttunut, että tulokset ovat odotusten mukaiset.

 

Taloudellinen ohjeistus tilikaudelle 2023

NYAB ohjeistaa tilikauden 2023 liikevaihdon olevan 315–340 miljoonaa euroa ja liiketuloksen ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 25–33 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi markkinanäkymänsä vuodelle 2023 suotuisiksi, vaikka korkealla pysytelleet inflaatio ja korkotaso luovat vielä epävarmuutta toimintaympäristöön. Ruotsissa kysyntä on jatkunut vakaana, mutta Suomessa on näkyvissä kysynnän tasaantumista erityisesti uusien tuulivoimaprojektien osalta. Liiketoiminnan kausiluontoisuuden takia ja aiempien vuosien mukaisesti merkittävän osan tilikauden liikevaihdosta ja tuloksesta odotetaan kertyvän toisen vuosipuoliskon aikana. Ohjeistus perustuu tämänhetkiseen euron ja kruunun väliseen valuuttakurssiin.

 

Liiketoiminta ja taloudellinen suoriutuminen

NYABin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 39,2 (11,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 33,8 prosenttia vertailukauden pro forma -liikevaihdosta ja jakautui maantieteellisesti alla olevan taulukon mukaisesti.

Liikevaihto (MEUR)

Q1/2023

Q1/2022

Q1/2022 (pro forma)

Suomi

14,9

8,4

8,4

Ruotsi

24,2

3,3

21,0

Yhteensä

39,2

11,6

29,3

Konsernin EBITA oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä -1,2 (-1,3) miljoonaa euroa. EBITA parantui 54,5 prosenttia vertailukauden pro forma -luvuista ja jakautui maantieteellisesti alla olevan taulukon mukaisesti.

EBITA (MEUR)

Q1/2023

Q1/2022

Q1/2022 (pro forma)

Suomen liiketoiminta

0,0

-1,4

-1,4

Ruotsin liiketoiminta

-1,4

0,1

-0,8

Muut allokoimattomat

0,2

0,0

0,0

Yhteensä

-1,2

-1,3

-2,2

Osuus liikevaihdosta

-3,1 %

-11,1 %

-7,4 %

Pro forma -lukuihin on sisällytetty NYAB Sverige AB -alakonserni, joka on kuulunut NYAB Oyj -konserniin ja siten ollut osana raportoituja lukuja 31.3.2022 alkaen.

Suomessa NYAB on kasvanut alkuvuoden aikana erityisesti energiarakentamissa. Se teki tammikuussa Energiequellen kanssa lähes 18 miljoonan euron arvoisen Balance of Plant (BoP) -sopimuksen koskien Kristiinankaupunkiin Pohjanmaalle rakennettavaa uutta Mikonkeitaan tuulipuistoa. NYAB toimittaa Energiequellelle tuulivoimapuiston tiet, nostoalueet, perustukset, sisäverkon, sähköaseman ja voimajohdon rakentamisen, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että NYABin vastuulla on tuulipuiston rakentamisessa kaikki muu paitsi voimaloiden pystytykset. Sopimuksen myötä NYABin valmistuneet ja käynnissä olevat tuulipuistohankkeet sisältävät jo yli 190 tuulivoimalaa. Lisäksi NYAB on jatkanut edellisellä tilikaudella alkaneiden suuremman mittaluokan energia-, infra- ja teollisuusprojektien toteuttamista.

Ruotsissa NYABin kasvu on peräisin erityisesti Pohjois-Ruotsin merkittävistä puhtaaseen tulevaisuuteen tähtäävistä investointihankkeista, jotka tuovat säännöllisesti mukanaan uusia projektimahdollisuuksia yhtiölle. Yksi merkittävä ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehty sopimus oli liikennevirasto Trafikverketin kanssa tehty sopimus, joka koskee malmikaivosalueille johtavan kuljetus- ja huoltoliikenteen kannalta olennaisen tien vahvistamistoimenpiteitä. Lisäksi NYAB on jatkanut kasvuaan Tukholman alueella, jossa sen uudet sopimukset sisältävät mm. uusien joukkoliikenteen väylien rakentamista. Lisäksi NYABilla on kymmeniä monivuotisia puite- ja kunnossapitosopimuksia, jotka tuovat sille tuloja ympäri vuoden.

NYABin ja CapMan Infra -rahaston yhteisyritys Skarta Energy Oy on jatkanut aktiivista aurinkovoimahankkeiden kehittämistä sekä vahvistanut organisaatiotaan hankkeiden rakentamisen alkamiseen varautumiseksi. Yhtiön tavoitteena on rakentaa seuraavan viiden vuoden aikana yli 800 MW edestä aurinkovoimaa. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi helmikuussa yhtiön omistamalle hankeyhtiölle 13,3 miljoonaa euroa investointitukea Utajärvelle suunnitellulle aurinkopuistohankkeelle. Käytöstä poistetuille turvesuoalueille rakennettava puisto on Suomen ensimmäinen Fingridin kantaverkkoon yhdistettävä aurinkopuisto. Skarta Energyn vaikutus NYAB-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -0,4 miljoonaa euroa muodostuen erityisesti yhteisyrityksen perustamisessa syntyneen liikearvon poistoista ja sen toiminnan aloittamiseen liittyvistä etupainotteisista kuluista.

NYAB Oyj allekirjoitti helmikuussa sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti sen toiseksi suurimmasta osakkeenomistajasta Andament Group Oy:stä jakautuva yhtiö, Andament II Sulautuva Oy, sulautuu NYAB Oyj:hin. Ehdotetussa järjestelykokonaisuudessa 111 000 000 Andamentin aiemmin omistamaa NYABin osaketta, jotka vastaavat 15,7 % NYABin osakekannasta, mitätöidään ja Andamentin osakkeenomistajille suunnataan vastaava määrä uusia NYABin osakkeita. Järjestelyn tarkoituksena on selkeyttää NYABin omistusrakennetta ja laajentaa sen omistuspohjaa. Järjestelyllä ei ole vaikutusta NYABin osakkeiden nettomäärään tai liiketoimintaan, ja sen nettovaikutus Yhtiön taseasemaan on neutraali. NYABin varsinainen yhtiökokous hyväksyi järjestelyn 26.4.2023 ja valtuutti hallituksen päättämään sulautumisen täytäntöönpanosta sekä sulautumisvastikkeena annettavien osakkeiden antamisesta. Sulautumisen arvioidaan toteutuvan elokuun loppuun mennessä.

Toimintaympäristö ja riskit

NYAB-konsernin keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät kohdistuvat toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä valuuttakurssien vaihteluihin, jotka vaikuttavat konsernin euromääräisinä raportoimiin taloudellisiin tietoihin. Ruotsin kruunu on jatkanut heikentymistään vuoden aikana ja sen arvo ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 6,4 % vertailukautta heikommalla tasolla. Konsernin liiketoimintaan liittyviä strategisia, operatiivisia, vahinko-, taloudellisia ja hallinnollisia riskejä on käsitelty tarkemmin tilikaudelta 2022 laaditussa vuosikertomuksessa.

Taantuman todennäköisyyden kasvu, korkea inflaatio ja nousevat korot ovat heikentäneet rakennusalan näkymiä. Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorin mukaan luottamus rakennusalalla on laskenut alkuvuonna jopa Ukrainan sodan alkamista helmikuussa 2022 alhaisemmalle tasolle. Rakennusteollisuus RT ry arvioi tuoreimmassa katsauksessaan toimialan olevan suhdanteen pohjalla ja näkymien parantuvan loppuvuotta kohden. Valtion infrahankkeisiin kohdistuu epävarmuutta säästöpaineiden myötä, kun taas toimitilarakentaminen siirtyy kannattelemaan uudisrakentamista rajusti heikkenevän asuntorakentamisen sijaan.

Ruotsissa rakennustoimialan kehityksessä on merkittäviä alueellisia eroja. Byggföretagen arvioi, että NYABin keskeisellä markkina-alueella Norrbottenin läänissä investointien vuotuinen kasvu on noin 5 % sekä vuonna 2023 että 2024, kun taas monella muulla alueella arvioidaan päädyttävän jopa yli 10 % negatiiviseen kehitykseen. Rakennusinvestointien laskua myös Ruotsissa selittää merkittävissä määrin asuntorakentamisen raju pudotus, kun taas muun rakentamisen arvioidaan jatkuvan vakaalla tasolla.

Vihreään siirtymään kohdistuvat investoinnit pitävät NYABin energiarakentamisen näkymät positiivisina. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan teollisuudessa investoidaan vihreään siirtymään keskimäärin vähintään 3,3 miljardia euroa vuodessa. Lyhyellä aikavälillä alentunut sähkön hinta ja korkotason nousu voivat aiheuttaa uusiutuvaa energiaa koskevien investointipäätösten lykkäyksiä, mutta pitkällä aikavälillä energiarakentamisen arvioidaan olevan kovassa kasvussa. Fingrid kertoi maaliskuussa uusiutuvan sähköntuotannon liittymiskyselyiden kantaverkkoon olevan ennätystasolla. Vahvasti kehittyneen tuulivoiman lisäksi myös aurinkovoiman liittymiskyselyt ovat yli kolminkertaistuneet vuoden aikana.

Fingridin sähköjärjestelmävisiossaan esittelemien uusiutuvan energian lisääntymistä koskevien skenaarioiden mukaisesti myös kantaverkon vahvistustarpeet ovat fossiilisia polttoaineita korvattaessa mittavat. Fingridin nykyisen 3 miljardin euron investointisuunnitelman sekä Suomen ja Ruotsin välisten uusien sähkönsiirtoyhteyksien lisäksi tarvittavat investoinnit voivat yltää useisiin miljardeihin euroihin.

Osake ja osakkeenomistajat

NYAB Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 706 658 238 osaketta koko katsauskauden ajan. Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 3870 Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa ja sen osakekannasta 64,8 % oli hallintarekisteriin merkittyjen osakkeenomistajien omistuksessa.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2023 olivat Holding Investment Förvaltning i Luleå AB (hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Johan Larssonin sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsen Mikael Ritolan yhteinen määräysvaltayhtiö, omistusosuus 34,1 %), Andament Group Oy (yhtiö, jossa hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa, omistusosuus 19,1 %) sekä Säthergrens Entreprenad AB (omistusosuus 10,6 %).

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

NYAB ja Mikkelin kaupunki allekirjoittivat huhtikuussa sovintosopimuksen, jolla sovittiin konserniyhtiö NYAB Finland Oy:n ja Mikkelin kaupungin omistaman liikelaitoksen, Mikkelin Vesilaitoksen, välinen oikeudenkäynnin kohteena ollut riita-asia. Mikkelin kaupunginhallituksen sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös tuli lainvoimaiseksi 11.5.2023, jolloin sopimus tuli voimaan. NYABille muodostuu toiselle vuosineljännekselle sopimuksen mukaista korvausta vastaava 9,2 miljoonan euron positiivinen kassavirtavaikutus ja noin 3,6 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen tulosvaikutus.

NYAB Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.4.2023. Kokouksessa vahvistettiin tilikauden 2022 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajina toimineille henkilöille sekä päätettiin hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta ja palkitsemisesta. Hallituksen jäseniksi valittiin aiemmat jäsenet Markku Kankaala, Johan K Nilsson, Johan Larsson, Mikael Ritola, Jari Suominen ja Lars-Eric Aaro uudelleen, sekä uusina jäseninä Anders Berg, Barbro Frisch ja Jan Öhman. Hallitus järjestäytymiskokouksen päätöksen mukaisesti Markku Kankaala jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii Jan Öhman. Yhtiökokouksessa päätettiin maksaa osakkeenomistajille myös 0,007 euron osakekohtainen pääomanpalautus, jonka maksupäivä oli 8.5.2023.

Konsernin tuloslaskelma (lyhennetty)

NYAB Oyj -konserni (1000 euroa) 

01–03/2023

(3 kk) 

01–03/2022 

(3 kk) 

01–12/2022 

(12 kk) 

LIIKEVAIHTO 

39 152

11 613

247 702

Liiketoiminnan muut tuotot 

94

718

20 720

Materiaalit ja palvelut 

-31 153

-8 622

-195 630

Henkilöstökulut 

-7 057

-3 183

-26 320

Liiketoiminnan muut kulut 

-1 517

-1 513

-13 373

Poistot ja arvonalentumiset 

-6 522

-1 364

-20 858

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 

-7 003

-2 351

12 242

Rahoitustuotot ja -kulut 

-300

-102

-1 637

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

-399

-2

-30

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 

-7 701

-2 455

10 574

Oikaisut konsernijärjestelyistä

0

0

913

Tuloverot 

-354

-122

-3 092

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 

-8 056

-2 578

8 396

 

Konsernin tase (lyhennetty)

NYAB Oyj -konserni (1000 euroa) 

31.3.2023

31.3.2022 

31.12.2022

Aineettomat hyödykkeet 

200 799

220 939

206 576

Aineelliset hyödykkeet 

14 996

13 627

15 277

Sijoitukset 

16 325

5 368

16 734

PYSYVÄT VASTAAVAT 

232 120

239 935

238 587

Vaihto-omaisuus 

1 467

2 860

2 303

Pitkäaikaiset saamiset 

1 629

53

343

Lyhytaikaiset saamiset 

65 777

46 932

82 616

Rahoitusarvopaperit 

35

35

35

Rahat ja pankkisaamiset 

13 572

13 033

13 828

VAIHTUVAT VASTAAVAT 

82 481

62 914

99 125

VASTAAVAA 

314 601

302 849

337 713

 

 

 

 

Osakepääoma 

80

80

80

Rahastot 

273 235

272 609

273 235

Edellisten tilikausien tulos 

-10 947

-19 777

-18 964

Tilikauden tulos 

-8 056

-2 578

8 396

OMA PÄÄOMA 

254 312

250 336

262 746

Varaukset 

82

2 247

83

Pitkäaikaiset lainat 

17 028

7 451

11 303

Lyhytaikaiset lainat

4 377

1 880

7 178

Muu lyhytaikainen vieras pääoma 

38 803

40 935

56 402

VIERAS PÄÄOMA 

60 207

50 366

74 883

VASTATTAVAA 

314 601

302 849

337 713

Huomautus

Tämä liiketoimintakatsaus ei ole Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen mukainen osavuosikatsaus. NYAB Oyj noudattaa markkinapaikan sääntöjen mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja. Katsauksessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.  

Yhteyshenkilöt

Aku Väliaho

talous- ja rahoitusjohtaja

NYAB Oyj

aku.valiaho@nyabgroup.com

Johan Larsson

toimitusjohtaja

NYAB Oyj

johan.larsson@nyabab.se

Tietoja julkaisijasta NYAB Oyj

NYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 350 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

NYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Yhtiötiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone