NYAB Oyj

NYAB Oyj siirtyy IFRS-raportointiin ja julkaisee vuoden 2022 IFRS-konsernitilinpäätöksen

29.6.2023 15:30:00 EEST | NYAB Oyj | Yhtiötiedote

NYAB Oyj
YHTIÖTIEDOTE
29.06.2023 kello 15:30

NYAB Oyj siirtyy IFRS-raportointiin ja julkaisee vuoden 2022 IFRS-konsernitilinpäätöksen

NYAB Oyj siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaiseen IFRS-raportointiin. Yhtiö on laatinut 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta IFRS-standardien mukaisen konsernitilinpäätöksen, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä yhdessä siitä annetun tilintarkastuskertomuksen kanssa. Konsernitilinpäätös sisältää myös vertailutiedot 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. IFRS-raportoinnin siirtymäpäivä on 1.1.2021.

Konsernin raportoimissa taloudellisissa tiedoissa tapahtuu IFRS-standardien soveltamisen myötä merkittävä muutos, kun NYAB Oyj:n 31.3.2022 hankkimasta NYAB Sverige AB:sta tulee konsernin kirjanpidollinen emoyhtiö. Yhtiöiden välillä toteutettu yritysjärjestely käsitellään IFRS 3 -standardin mukaisesti käänteisenä hankintana, jolloin NYAB Sverige AB esitetään konsernitilinpäätöksessä hankkijana ja konsernin juridinen emoyhtiö NYAB Oyj (transaktiohetkellä Skarta Group Oyj) hankinnan kohteena. Konserniin kuuluvat suomalaiset konserniyhtiöt on näin ollen yhdistelty IFRS-konsernitilinpäätökseen 31.3.2022 alkaen, ja sitä aiemmat taloudelliset tiedot sisältävät NYAB Sverige AB -alakonsernin taloudelliset tiedot.

Konsernin taseen osalta yritysjärjestelyn käsittely käänteisenä hankintana vaikuttaa erityisesti konserniliikearvon laskentatapaan, minkä seurauksena liikearvon määrä 31.12.2022 taseessa on 85,4 miljoonaa pienempi kuin suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan laaditussa konsernitaseessa. Konserniliikearvosta ei IFRS-standardeja sovellettaessa tehdä poistoja, vaan liikearvo testataan arvonalentumisen varalta säännöllisesti. Näin ollen siirtyminen IFRS-raportointiin parantaa merkittävästi konsernin liikevoittoa (EBIT), johon liikearvosta tehdyt poistot ovat suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä vaikuttaneet merkittävässä määrin. Muita IFRS-siirtymän keskeisiä muutoksia on tarkasteltu konsernitilinpäätöksen osiossa ”2. IFRS-standardien ensimmäinen käyttöönotto”.

 

Konsernitilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut

1.1.- 31.12.2022

1.1.- 31.12.2021

Liikevaihto, 1000 euroa

253 318

131 713

Liikevaihdon muutos, %

92,3 %

5,3 %

Käyttökate (EBITDA), 1000 euroa

30 389

16 741

  % liikevaihdosta

12,0 %

12,7 %

EBITA, 1000 euroa

27 217

15 612

% liikevaihdosta

10,7 %

11,9 %

Liikevoitto/tappio (EBIT), 1000 euroa

25 744

15 599

  % liikevaihdosta

10,2 %

11,8 %

Tilikauden tulos, 1000 euroa

23 320

12 197

Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa

0,03

0,03

Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa

0,03

0,03

Oman pääoman tuotto (ROE), %

22,5 %

45,4 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %

22,7 %

54,8 %

Omavaraisuusaste, %

69,6 %

49,7 %

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

3,9 %

-21,7 %

Nettovelka/käyttökate

0,23

-0,35

Vapaa kassavirta, 1000 euroa

3 699

5 681

Tilauskanta, 1000 euroa

239 682

162 922

Konsernin tuloslaskelma 1.1.–31.12.2021

Tuhatta euroa

NYAB Sverige AB -alakonsernin tuloslaskelma

IFRS-siirtymän vaikutus

IFRS-konsernitilinpäätöksen tuloslaskelma

Liikevaihto

131 758

-45

131 713

Liiketoiminnan muut tuotot

186

45

231

Materiaalit ja palvelut

-99 173

0

-99 173

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-12 785

0

-12 785

Poistot ja arvonalentumiset

-982

-159

-1 142

Liiketoiminnan muut kulut

-3 419

174

-3 245

Liikevoitto (-tappio)

15 585

14

15 599

Rahoitustuotot

44

0

44

Rahoituskulut

-74

-17

-90

Rahoitustuotot ja -kulut

-30

-17

-47

Voitto (tappio) ennen veroja

15 555

-2

15 553

Tuloverot

-3 356

0

-3 356

Määräysvallattomille omistajille

-420

420

0

Tilikauden voitto (tappio)

11 779

418

12 197

 

 

 

 

Tilikauden voiton (tappion) jakautuminen

Emoyhtiön omistajille

11 779

-2

11 777

Määräysvallattomille omistajille

0

420

420

Muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi

Muutos kumulatiivisessa muuntoerossa

0

-523

-523

Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden

0

-523

-523

Tilikauden laaja tulos

11 779

-104

11 675

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille

11 779

-520

11 259

Määräysvallattomille omistajille

0

416

416

Konsernin tuloslaskelma 1.1.–31.12.2022

Tuhatta euroa

NYAB Oyj -konsernin tuloslaskelma (FAS)

IFRS-siirtymän vaikutus

IFRS-konsernitilinpäätöksen tuloslaskelma

Liikevaihto

247 702

5 616

253 318

Liiketoiminnan muut tuotot

20 720

-4 701

16 019

Materiaalit ja palvelut

-196 941

-6 670

-203 612

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-26 320

-445

-26 764

Poistot ja arvonalentumiset

-20 858

16 213

-4 645

Liiketoiminnan muut kulut

-12 061

3 489

-8 571

Liikevoitto (-tappio)

12 242

13 503

25 744

Rahoitustuotot

601

-36

565

Rahoituskulut

-2 238

1 233

-1 004

Rahoitustuotot ja -kulut

-1 667

1 201

-466

Osuus osakkuusyritysten voitoista (tappioista)

-30

4

-27

Muutokset verottamattomissa varauksissa

913

-913

0

Voitto (tappio) ennen veroja

11 488

13 790

25 278

Tuloverot

-3 092

1 134

-1 958

Tilikauden voitto (tappio)

8 396

14 924

23 320

Muut laajan tuloksen erät

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Vero eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi

0

100

100

Käyvän arvon muutosten (tappiot)/voitot muista laajan tuloksen kautta kirjattavista oman pääoman sijoituksista

0

-499

-499

Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi

Muutos kumulatiivisessa muuntoerossa

0

-1 857

-1 857

Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden

0

-2 257

-2 257

Tilikauden laaja tulos

8 396

13 581

21 063

Konsernin tuloslaskelma 2022 neljännesvuosittain

Tuhatta euroa

Q1/2022

Q2/2022

Q3/2022

Q4/2022

Q1-Q4
/2022

Liikevaihto

17 476

55 728

90 349

89 765

253 318

Liiketoiminnan muut tuotot

40

615

409

14 955

16 019

Materiaalit ja palvelut

-16 576

-42 932

-73 902

-70 202

-203 612

Henkilöstökulut

-3 013

-6 974

-7 632

-9 145

-26 764

Liiketoiminnan muut kulut

1 628

-2 929

-2 673

-4 597

-8 571

Käyttökate (EBITDA)

-445

3 507

6 551

20 776

30 389

Poistot ja arvonalentumiset

-413

-1 330

-1 340

-1 562

-4 645

Liikevoitto (EBIT)

-858

2 177

5 212

19 213

25 744

Rahoitustuotot

41

-3

34

493

565

Rahoituskulut

-127

-271

-277

-329

-1 004

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

0

37

4

-68

-27

Tulos ennen veroja

-943

1 939

4 972

19 310

25 278

Verot

-74

-1 259

-634

9

-1 958

Tilikauden tulos

-1 017

680

4 339

19 318

23 320

 

Konsernin tase 31.12.2022

EUR tuhatta

NYAB Oyj -konsernin tase (FAS)

IFRS-siirtymän vaikutus

IFRS-konsernitilinpäätöksen tase

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo

206 544

-85 363

121 182

Aineettomat hyödykkeet

31

3 809

3 840

Aineelliset hyödykkeet

15 277

-918

14 360

Käyttöoikeusomaisuuserät

0

3 377

3 377

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä

11 110

0

11 110

Muut pitkäaikaiset saamiset ja sijoitukset

5 624

0

5 624

Laskennalliset verosaamiset

0

480

480

Pitkäaikaiset varat yhteensä

238 587

-78 615

159 973

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus

2 303

0

2 303

Myyntisaamiset

50 618

0

50 618

Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät

22 841

0

22 841

Muut saamiset

9 536

0

9 536

Rahat ja pankkisaamiset

13 827

0

13 827

Lyhytaikaiset varat yhteensä

99 125

0

99 125

VARAT YHTEENSÄ

337 713

-78 615

259 098

 

EUR tuhatta

NYAB Oyj -konsernin tase (FAS)

IFRS-siirtymän vaikutus

IFRS-konsernitilinpäätöksen tase

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma

80

0

80

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

273 235

-130 860

142 375

Muuntoerot

-1 503

-878

-2 382

Kertyneet voittovarat

-9 065

49 410

40 345

Oma pääoma yhteensä

262 747

-82 328

180 418

Varaukset

83

-83

0

Velat

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset korolliset velat

11 303

-935

10 367

Vuokrasopimusvelat

0

2 277

2 277

Laskennalliset verovelat

3 134

1 245

4 379

Siirtovelat

0

113

113

Varaukset

0

83

83

Pitkäaikaiset velat yhteensä

14 437

2 782

17 219

Lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaiset korolliset velat

7 178

0

7 178

Vuokrasopimusvelat

0

1 014

1 014

Asiakassopimuksiin perustuvat velat

4 415

7 232

11 647

Ostovelat ja muut velat

48 852

-7 232

41 621

Lyhytaikaiset velat yhteensä

60 446

1 014

61 460

Velat yhteensä

74 883

3 797

78 680

OMA PÄÄOMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

337 713

-78 615

259 098

Yhteyshenkilöt

Aku Väliaho

talous- ja rahoitusjohtaja

NYAB Oyj

aku.valiaho@nyabgroup.com

Johan Larsson

toimitusjohtaja

NYAB Oyj

johan.larsson@nyabab.se

Tietoja julkaisijasta NYAB Oyj

NYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 350 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

NYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Yhtiötiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye