Componenta Oyj

Componentan tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023: Liikevaihto ja käyttökate laskivat edellisvuodesta

1.3.2024 08:00:01 EET | Componenta Oyj | Tilinpäätöstiedote

Componenta Oyj, Pörssitiedote, 1.3.2024 klo 8.00

Tammi–joulukuu 2023

  • Liikevaihto laski edellisvuoden tasolta ja oli 101,8 Me (109,1 Me)
  • Käyttökate laski ja oli 5,3 Me (7,1 Me)
  • Liiketulos oli 3,8 Me (1,6 Me) *
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,1 Me (6,2 Me).

Loka–joulukuu 2023 

  • Liikevaihto laski ja oli 21,7 Me (30,1 Me)
  • Käyttökate laski ja oli -0,5 Me (2,8 Me)
  • Liiketulos laski ja oli -1,9 Me (1,4 Me)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -1,6 Me (3,5 Me).

* Tilikauden liiketulokseen sisältyy 4,2 Me:n määräinen kertaluonteinen tuotto valimoliiketoiminnan tuotannon koneisiin ja laitteisiin liittyvästä arvonalennustappion peruuttamisesta. Lisätietoa arvonalennustappion peruutuksesta löytyy tilinpäätöstiedotteen kohdasta ”Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet”.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin kehitystä tammi–joulukuussa 2023 ja vastaavalla jaksolla vuonna 2022, ellei toisin ole mainittu. Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomat.

Osingonjakoehdotus 

Konsernin tilikauden tulos oli 1,5 Me (0,1 Me). Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 17,1 Me (16,4 Me). Hallitus ehdottaa, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Componentan tulosohjeistus 2024 

Componenta odottaa konsernin liikevaihdon ja käyttökatteen paranevan edellisvuodesta. Vuoden 2023 konsernin liikevaihto oli 101,8 Me ja käyttökate 5,3 Me. Liikevaihdon ja käyttökatteen parantumisen vuositasolla odotetaan painottuvan selkeästi toiselle vuosipuoliskolle.              

Mahdollinen asiakkaiden myyntivolyymien kehitys, raaka-aineiden heikko saatavuus, raaka-aineiden ja sähköenergian kallistuminen sekä yleinen talous-, työmarkkina- ja kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Lisäksi kiristyneen geopoliittisen tilanteen vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä. Geopoliittisen tilanteen epäsuotuisa kehitys voi vaikuttaa myös heikentävästi rahoitusmarkkinoihin, myyntivolyymeihin, raaka-aineiden ja sähköenergian saatavuuteen ja niiden hintakehitykseen sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen, mikä tuo epävarmuutta tulevaisuuden ennusteisiin.

Toimitusjohtaja Sami Sivuranta: 

”Vuoden 2023 ensimmäinen vuosipuolisko oli hyvää jatkoa aiempien vuosien strategiselle kehitykselle, mutta toisella vuosipuoliskolla ja etenkin viimeisellä vuosineljänneksellä tuotantovolyymimme jäivät selkeästi odotettua pienemmälle tasolle. Tähän vaikuttivat markkinaepävarmuudet ja aiempaa korkeampi korkoympäristö, minkä seurauksena pääasiakkaidemme omat tilauskannat kehittyivät vaatimattomammin. Pääasiakkaamme optimoivat varastotasojaan vuoden loppua kohden. Lisäksi liikevaihtotasoon vaikuttivat kustannusten laskun myötä hintaindeksien madaltunut taso. Kokonaisuutena liikevaihtomme ja käyttökatteemme laskivat hieman vuoden 2022 tasosta, joten vuoden 2023 taloudelliseen kehitykseen emme ole tyytyväisiä. Likviditeettimme säilyi siitä huolimatta hyvänä koko katsauskauden ajan.

Yleisen markkinaepävarmuuden seurauksena myös pääasiakkaidemme päätöksentekoaika tarjouksen jättämisestä tarjouksen hyväksymiseen on pidentynyt viime vuoden aikana. Tämä on näkynyt uusmyynnin kehityksessä, sekä uuden tuotannon ylösajojen viiveinä. Uusmyynnillisesti olemme kasvattaneet markkinaosuuksiamme systemaattisesti ja pidemmällä aikajanalla uskomme sen vaikuttavan myyntivolyymeihimme myönteisesti.  

Kannattavuuttamme rasittivat jonkin verran vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehdyt toimialan palkkaratkaisut, jotka nostivat inflaation lisäksi selvästi kustannuksiamme. Katsauskauden kannattavuuteen vaikuttivat myös Karkkilan tuotanto- ja laatuhaasteet, jotka alkoivat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä huoltoseisokin ennakkoon suunnitelluista kunnossapitotoimista yhdelle päätuotantokoneista ja kestivät alkuperäisestä suunnitelmasta selvästi poiketen koko kolmannen vuosineljänneksen ajan. Pystyimme varmistamaan toimitukset asiakkaillemme aikataulussa, ja palvelukykymme on koko konsernissa säilynyt hyvänä toimintaympäristön muutoksista huolimatta. Tehtaidemme käyntiasteet laskivat toisella vuosipuoliskolla ja etenkin vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä selvästi, minkä johdosta tuotantoprosessiemme tehokkuuden sekä laaduntuottokyvyn heikentyminen laskivat kannattavuuttamme. Ajoimme samanaikaisesti ylös sarjatuotantoon myös uutta volyymituotteistoa, jolla oli hetkellisesti tuotannon tehokkuutta ja laatutasoa heikentävä vaikutus. Myös tämä heikensi osaltaan kannattavuuttamme. 

Yleinen raaka-aineiden sekä materiaalien saatavuus on parantunut selvästi ja on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Samalla hankintojen kustannustaso on alkanut normalisoitua. Katsauskaudella korkealle tasolle noussut inflaatio alkoi myös laskea loppuvuodesta 2023. Seuraamme aktiivisesti markkinoiden kehittymistä ja varmistamme omien hankintaketjujemme toimivuuden myös jatkossa. Sähköenergian saatavuudessa ei tällä hetkellä nähdä merkittäviä lähiajan riskejä muun muassa Keski-Euroopan kaasuvarastojen korkean tason johdosta. Sähköenergian hintatason vaihtelu vuorokausitasolla on kuitenkin yhä merkittävää.

Tilauskantamme on alkanut vahvistua kolmannen neljänneksen lopusta lähtien. Tilauskertymissä on nähtävissä asiakas- ja toimialakohtaisia eroja, mutta näkymät ovat säilyneet koko vuoden 2024 osalta pääsääntöisesti positiivisina. Uusien volyymituotteistojen sarjatuotantojen käynnistyessä toisesta vuosineljänneksestä eteenpäin ja Componentan markkinaosuuksien kasvun ansiosta arvioimme kokonaistuotantomääriemme kasvavan vuodesta 2023. 

Olemme päivittäneet strategiaamme vuosille 2024–2026. Vastuullisuus on noussut yhdeksi strategiamme painopistealueeksi ja vahvistamme sen roolia yhtenä kilpailueduistamme. Valmistaudumme parhaillaan myös tuleviin regulaatiomuutoksiin sekä valmistelemme pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteita ja toimenpideohjelmia. Tavoitteenamme on saavuttaa strategiakauden loppuun mennessä orgaanisesti kasvaen 150 Me:n ja yritysjärjestelyin yhteensä 200 Me:n vuotuinen liikevaihto sekä parantaa kannattavuuttamme nykyisestä. Jatkamme sopimusvalmistajana aktiivisesti toimenpiteitämme markkina-asemamme vahvistamiseksi ja haluamme sen myötä olla asiakkaillemme ensisijainen laajan tarjoaman vastuullinen kokonaistoimittaja.” 

Avainluvut

2023

2022

Muutos, %

Liikevaihto, Te

101 809

109 087

-6,7

Käyttökate, Te

5 278

7 086

-25,5

Liiketulos, Te

3 762**

1 565*

140,4

Liiketulosmarginaali, %

3,7**

1,4*

159,1

Tulos rahoituserien jälkeen, Te

1 568

-97

-1 714,9

Tilikauden tulos, Te

1 547

61

2 420,9

Laimentamaton osakekohtainen tulos, e

0,16

0,01

2 847,7

Laimennettu osakekohtainen tulos, e

0,16

0,01

2 852,9

Liiketoiminnan rahavirta, Te

1 126

6 171

-81,8

Korollinen nettovelka, Te

9 097

4 818

88,8

Nettovelkaantumisaste, %

35,6

20,0

78,0

Oman pääoman tuotto, %

6,2

0,2

2 763,0

Sijoitetun pääoman tuotto, %

9,8

4,3

129,8

Omavaraisuusaste, %

45,0

41,1

9,7

Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, Te

4 066

3 617

12,4

Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima

615

643

-4,4

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima

631

643

-1,8

Tilauskanta, Te

14 532

18 481

-21,4

* Vuotta 2022 on oikaistu kiinteistöjen arvostuksien laadintaperiaatteen muutoksen vuoksi. Lisätietoa laadintaperiaatteen muutoksesta ja sen vaikutuksista aiempien vuosien lukuihin löytyy tilinpäätöstiedotteen kohdasta ”Kiinteistöjen ja maa-alueiden arvostus”.  
** Vuoden 2023 liiketulokseen sisältyy 4,2 Me:n määräinen kertaluonteinen tuotto valimoliiketoiminnan tuotannon koneisiin ja laitteisiin liittyvästä arvonalennustappion peruuttamisesta. Lisätietoa arvonalennustappion peruutuksesta löytyy tilinpäätöstiedotteen kohdasta ”Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet”.

Webcast 

Toimitusjohtaja Sami Sivuranta esittelee tuloskatsauksen sijoittajille, analyytikoille ja medialle webcast-lähetyksessä 1.3.2024 klo 10.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Webcastia voi seurata yhtiön verkkosivujen kautta www.componenta.com tai linkistä: https://live.esf.fi/componenta-tuloskatsaus-2023.

 

Helsinki 1. maaliskuuta 2024

COMPONENTA OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101 

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, joka on Suomen johtava konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Vastuullisuus ja asiakkaiden tarpeet ovat yhtiön laajan teknologiaportfolion ytimessä. Componenta valmistaa korkealaatuisia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. www.componenta.com

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye