Componenta Oyj

Componenta Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

10.4.2024 12:50:01 EEST | Componenta Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

Componenta Oyj Pörssitiedote 10.4.2024 klo 12.50

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 10.4.2024 Vantaalla. Videotallenne kokouksesta on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla kohtuullisen ajan kuluessa yhtiökokouksen päättymisestä.

Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja hyväksyi neuvoa-antavalla päätöksellä palkitsemisraportin sekä palkitsemispolitiikan. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2023−31.12.2023.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa. Mahdollisten hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 5 000 euroa. Lisäksi muualla kuin Suomessa asuvalle ja Suomeen kokoukseen matkustavalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtainen palkkio 1 000 euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5). Yhtiökokous valitsi hallitukseen nykyiset jäsenet Tomas Hedenborgin, Anne Koutosen, Harri Suutarin ja Petteri Walldénin. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Lars Wrebo. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous valitsi kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy:n. BDO Oy:n nimeämänä päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja Laura Castrén. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

  • Osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla
  • Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 961 563 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista
  • Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää kaikista uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää uusien osakkeiden antamisesta maksutta yhtiölle itselleen. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai muiden liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutus ei kumoa yhtiökokouksessa 13.4.2023 hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta kannustinjärjestelmiä varten, jonka nojalla voidaan antaa enintään 400 000 kappaletta osakkeita. Valtuutus kumoaa kuitenkin muut aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta lisäämällä yhtiöjärjestykseen uusi kohta 8 kestävyysraportoinnin varmentajasta. Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen nykyisten 8–10 kohtien numerointi muuttuu vastaavasti kohdiksi 9–11.

Edelleen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskeva, yhtiöjärjestyksen tulevaa 11 kohtaa täydennetään siten, että siihen lisätään uusi 10 alakohta kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta ja alakohtaan 6 lisätään maininta tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Componenta Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.componenta.com viimeistään 24.4.2024.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Anne Koutosen.

 

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.componenta.com

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, joka on Suomen johtava konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Vastuullisuus ja asiakkaiden tarpeet ovat yhtiön laajan teknologiaportfolion ytimessä. Componenta valmistaa korkealaatuisia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. www.componenta.com

Pörssitiedote muilla kielillä

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye