Componenta Oyj

Componenta Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.−31.3.2024: Liikevaihto ja käyttökate laskivat

7.5.2024 08:00:00 EEST | Componenta Oyj | Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Componenta Oyj, Pörssitiedote, 7.5.2024 klo 8.00

  

Tammi–maaliskuu 2024

  • Liikevaihto oli 23,6 Me (30,7 Me)
  • Käyttökate oli -0,2 Me (2,8 Me)
  • Liiketulos oli -1,5 Me (1,4 Me)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -0,8 Me (0,7 Me).

Tässä liiketoimintakatsauksessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin kehitystä tammi–maaliskuussa 2024 ja vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2023, ellei toisin mainita.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot.

Tässä katsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tulosohjeistus 2024

Componenta odottaa konsernin liikevaihdon ja käyttökatteen paranevan edellisvuodesta. Vuoden 2023 konsernin liikevaihto oli 101,8 Me ja käyttökate 5,3 Me. Liikevaihdon ja käyttökatteen parantumisen vuositasolla odotetaan painottuvan selkeästi toiselle vuosipuoliskolle.             

Mahdollinen asiakkaiden myyntivolyymien kehitys, raaka-aineiden heikko saatavuus, raaka-aineiden ja sähköenergian kallistuminen sekä yleinen talous-, työmarkkina- ja kilpailutilanne voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Lisäksi kiristyneen geopoliittisen tilanteen vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä. Geopoliittisen tilanteen epäsuotuisa kehitys voi vaikuttaa myös heikentävästi rahoitusmarkkinoihin, myyntivolyymeihin, raaka-aineiden ja sähköenergian saatavuuteen ja niiden hintakehitykseen sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen, mikä tuo epävarmuutta tulevaisuuden ennusteisiin.

Toimitusjohtaja Sami Sivuranta:

”Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä volyymi- ja tilauskantakehitys jäivät selvästi odotuksia pienemmälle tasolle alhaisella tasolla jatkuneen kysynnän johdosta. Markkinaympäristön korkea korkotaso ja inflaatiokehitys ovat vaikuttaneet pääasiakkaiden lopputuotteiden kysyntään, mikä on heijastunut alentavasti myös Componentan alkuvuoden volyymeihin ja tilauskantaan.

Liikevaihtotasoon vaikuttivat kustannusten laskun myötä myös hintaindeksien madaltunut taso ja siksi liikevaihto sekä käyttökate laskivat vuoden 2023 tasosta. Matalan käyntiasteen lisäksi Karkkilan ja Porin valimoissa sarjatuotantoon ylösajetuilla volyymituotteilla oli tuotannon tehokkuutta ja laatutasoa heikentävä vaikutus, mikä osaltaan vaikutti kannattavuuteen heikentävästi. Kannattavuutta rasittivat myös alkuvuoden lakkojen vaikutukset. Likviditeetti säilyi kuitenkin hyvällä tasolla ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Olemme sopeuttaneet toimintaamme vastaamaan hetkellisesti alentuneita volyymi- ja tilauskantatasoja. Odotamme kuitenkin toisen vuosipuoliskon volyymien olevan ensimmäistä vuosipuoliskoa parempia. Käynnissä olevat sarjatuotteiden ylösajot tulevat vaikuttamaan positiivisesti tulokseen, kun toimitukset nousevat normaalille tasolleen.

Pystyimme säilyttämään palvelukykymme hyvänä koko konsernissa haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Yleinen raaka-aineiden sekä materiaalien saatavuus on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Seuraamme aktiivisesti markkinoiden kehittymistä ja varmistamme omien hankintaketjujemme toimivuuden myös jatkossa. Sähköenergian saatavuudessa ei tällä hetkellä nähdä merkittäviä lähiajan riskejä. Sähköenergian hintatason vaihtelu vuorokausitasolla on kuitenkin yhä merkittävää.

Tilauskertymissä on nähtävissä asiakas- ja toimialakohtaisia eroja, mutta näkymät ovat säilyneet koko vuoden 2024 osalta pääsääntöisesti positiivisina. Uusien volyymituotteistojen sarjatuotantojen käynnistyessä toisesta vuosineljänneksestä eteenpäin ja Componentan markkinaosuuksien kasvun ansiosta arvioimme kokonaistuotantomääriemme kehittyvän myönteisesti vuoden 2024 aikana.

Olemme päivittäneet strategiaamme vuosille 2024–2026. Tavoittelemme tälläkin strategiakaudella liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua suunnitellusti toteutettavin toimenpitein. Tavoitteena on saavuttaa strategiakauden loppuun mennessä orgaanisesti kasvaen 150 Me:n ja yritysjärjestelyin yhteensä 200 Me:n vuotuinen liikevaihto sekä parantaa kannattavuuttamme nykyisestä. Vastuullisuus on noussut yhdeksi strategian painopistealueeksi, joka korostuu sisäisissä toimenpiteissä, ja asiakkailta tulevissa odotuksissa sekä vaatimuksissa. Valmistaudumme parhaillaan tuleviin regulaatiomuutoksiin sekä valmistelemme pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteita ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Jatkamme sopimusvalmistajana aktiivisesti toimenpiteitämme markkina-asemamme vahvistamiseksi ja haluamme olla asiakkaillemme ensisijainen laajan tarjoaman vastuullinen kokonaistoimittaja.”

Taloudellinen kehitys katsauskaudella 

Myyntivolyymit laskivat vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Componenta-konsernin liikevaihto laski katsauskaudella -23,3 % ja oli 23,6 Me (30,7 Me). Käyttökate oli -0,2 Me (2,8 Me) ja liiketulos -1,5 Me (1,4 Me). Katsauskauden alhaisemmat myyntivolyymit aiheuttivat noin puolet käyttökatteen heikentymisestä viime vuoteen nähden. Uuden sarjatuotannon ylösajettujen volyymituotteiden aiheuttama viime vuodesta parantunut, mutta yhä normaalia heikompi väliaikainen tehokkuus ja laatu, alkuvuoden lakot ja sähkön sekä pääraaka-aineiden indeksikehitys aiheuttivat toisen puoliskon käyttökatteen heikentymisestä.

Tulos rahoituserien jälkeen oli -2,3 Me (0,9 Me). Joulukuussa 2022 ja maaliskuussa 2023 nostetun yhteensä 4 miljoonan euron määräisen käyttöpääomalainan sekä katsauskaudella käytössä olleen luottolimiitin johdosta rahoituskulut olivat katsauskaudella vertailukautta -0,1 Me korkeammat. Markkinakorot säilyivät katsauskaudella edelleen korkealla tasolla.

Katsauskauden lopussa konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 4,3 Me (9,7 Me). Konsernin likviditeetti säilyi koko kauden hyvällä tasolla. Componentalla oli katsauskauden lopussa käyttämättömiä ja sitovia luottositoumuksia 3,0 Me (4,0 Me). Lisäksi Componentalla oli katsauskauden lopussa käytettävissä osakemerkintälimiitti, jonka nostamaton osuus oli 7,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Componenta maksoi luottolimiitistä nostetun 1,0 Me:n määräisen lainan takaisin huhtikuussa 2024, minkä jälkeen käytättämättömiä ja sitovia luottositoumuksia on ollut jälleen 4,0 Me. Katsauskauden jälkeen Componenta sopi ja nosti uuden 2,0 miljoonan euron määräisen käyttöpääomalainan.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,8 Me (0,7 Me). Rahavirran muutos johtui pääasiassa vertailukautta heikommasta käyttökatteesta. Katsauskauden lopussa käyttöpääoma (sis. vaihto-omaisuuden ja myyntisaamiset vähennettynä ostoveloilla) oli 7,5 Me (6,2 Me). Muutos johtui pääosin siitä, että alhaisempien volyymien ja materiaalitoimitusten ajallisen kohdistumisen vuoksi ostovelat olivat pienemmät kuin vertailukauden lopussa.

Componentan omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 42,8 % (40,2 %). Omavaraisuuden parantuminen johtui vertailukautta alhaisemmista korottomien velkojen määrästä sekä positiivisesta vuoden 2023 tuloksesta. Katsauskauden lopussa korollinen nettovelka oli 10,5 Me (5,4 Me) ja nettovelkaantumisaste oli 41,9 % (21,7 %). Korollisen nettovelan ja nettovelkaantumisasteen muutokseen vaikutti vertailukautta alhaisempi kassa.

Pitkäaikaiset korolliset velat olivat yhteensä 11,7 Me (11,7 Me) ja lyhytaikaiset korolliset velat olivat yhteensä 3,1 Me (3,4 Me) katsauskauden lopussa. Korollisiin velkoihin sisältyi katsauskauden päätteeksi 4,2 Me (5,0 Me) ulkoisia rahoituslaitoslainoja. Muut konsernin korolliset velkaerät muodostuivat pääosin käyttöpääomaeristä sekä vuokrasopimus- ja osamaksuveloista.

Avainluvut

 13/
2024

 13/
2023

Muutos, %

 112/
2023

Liikevaihto, Te

23 566

30 726

-23,3

101 809

Käyttökate, Te

-152

2 800

-105,4

5 278

Liiketulos, Te

-1 710

1 372*

-224,6

3 762**

Liiketulosmarginaali, %

-7,3

4,5*

-262,4

3,7**

Tulos rahoituserien jälkeen, Te

-2 258

883

-355,7

1 568

Katsauskauden tulos, Te

-2 268

899

-352,3

1 547

Laimentamaton osakekohtainen tulos, e

-0,21

0,09

-332,9

0,16

Laimennettu osakekohtainen tulos, e

-0,21

0,09

-332,9

0,16

Liiketoiminnan rahavirta, Te

-769

719

-207,0

1 126

Korollinen nettovelka, Te

10 478

5 426

93,1

9 097

Nettovelkaantumisaste, %

41,9

21,7

93,4

35,6

Oman pääoman tuotto, %

-8,3

3,6

-327,7

6,2

Sijoitetun pääoman tuotto, %

-3,8

3,5

-207,7

9,8

Omavaraisuusaste, %

42,8

40,2

6,4

45,0

Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen vuokrasopimusten osuuden, Te

485

934

-48,1

4 066

Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima

623

642

-3,0

615

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. vuokratyövoima

621

644

-3,5

631

Tilauskanta, Te

15 768

16 579

-4,9

14 532

* Vertailukautta 2023 on oikaistu kiinteistöjen arvostuksien laadintaperiaatteen muutoksen vuoksi. Lisätietoa laadintaperiaatteen muutoksesta ja sen vaikutuksista aiempien vuosien lukuihin löytyy Componentan 15.3.2024 julkaistun konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kohdasta ”Kiinteistöjen ja maa-alueiden arvostus”.

** Vuoden 2023 liiketulokseen sisältyy 4,2 Me:n määräinen kertaluonteinen tuotto valimoliiketoiminnan tuotannon koneisiin ja laitteisiin liittyvästä arvonalennustappion peruuttamisesta. Lisätietoa arvonalennustappion peruutuksesta löytyy Componentan 15.3.2024 julkaistun konsernitilinpäätöksen liitetiedosta ”Aineelliset hyödykkeet”.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Componentan liiketoiminnan merkittävimpiä riskejä ovat liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit (kilpailutilanne- ja hintariski, hyödykeriskit ja ympäristöön liittyvät riskit), liiketoimintaan liittyvät riskit (asiakas-, toimittaja-, tuottavuus-, tuotanto ja prosessiriskit, työmarkkinahäiriöt, sopimus- ja tuotevastuuriskit, henkilöstö- ja tietoturvariskit) sekä rahoitusriskit (rahoituksen saatavuuteen ja likviditeettiin liittyvät riskit, valuutta-, korko- ja luottoriskit).

Konsernin liiketoiminnan kannalta olennaista on tiettyjen raaka-aineiden, kuten kierrätysteräksen ja harkkoraudan, rakenneteräksen, alumiinin ja energian saatavuus kilpailukykyisin hinnoin sekä energian häiriötön saatavuus. Sähköenergian markkinahinnat ovat katsauskaudella säilyneet yhä keskimäärin melko korkealla tasolla ja hintavaihtelu on vuorokausi- ja tuntitasolla erittäin suurta.

Kiristyneen geopoliittisen tilanteen johdosta raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuteen liittyy yhä epävarmuuksia myös Componentan omassa operatiivisessa toiminnassa. Sen lisäksi asiakkaidemme tiettyjen komponenttien maailmanlaajuiset saatavuushaasteet voivat johtaa loppuasiakkaidemme tehtaiden tuotantohäiriöihin ja näin vaikuttaa Componentan myyntivolyymeihin lyhyellä aikavälillä.

Raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuden varmistamiseksi Componenta keskustelee aktiivisesti toimittajiensa kanssa, päivittää jatkuvasti omaa tarve-ennustettaan ja optimoi varastotasojaan pidemmän aikavälin kysyntää vastaavaksi, seuraa toimittajiensa tilannetta sekä markkinassa tapahtuvia muutoksia tiiviisti ja reagoi näihin muutoksiin tarvittaessa.

Componentan arvion mukaan konsernilla ei ole merkittäviä ja välittömiä Venäjään tai Ukrainaan liittyviä riskikeskittymiä asiakkaissa eikä tavarantoimittajissa. Componentalla ei ole omaa toimintaa Venäjällä eikä Ukrainassa. Venäjän hyökkäyssodalla on ollut vaikutusta raaka-aineiden, kuten rakenneteräksen ja harkkoraudan yleiseen hintakehitykseen ja saatavuuteen sekä energian hintakehitykseen. Välillisesti sodalla on ollut vaikutusta Componentan teräsmateriaalien valmistajien ja tukkureiden toimitusketjuihin muun muassa rautamalmin ja kivihiilen hintakehityksen ja saatavuuden kautta. Sodan jatkuminen ja geopoliittisen tilanteen epäsuotuisa kehitys voi edelleen vaikuttaa heikentävästi rahoitusmarkkinoihin, myyntivolyymeihin, raaka-aineiden ja energian saatavuuteen ja niiden hintakehitykseen sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen, mikä tuo epävarmuutta tulevaisuuden ennusteisiin.

Raaka-aineisiin liittyvää kustannusriskiä hallinnoidaan pääsääntöisesti indeksoiduin hintasopimuksin, joiden perusteella tuotteiden myyntihintoja päivitetään raaka-aineiden hintamuutoksia vastaaviksi seuraavalle kvartaalille. Raaka-aineiden hinnannousu voi sitoa rahaa käyttöpääomaan arvioitua enemmän. Kaupallisten riskien osalta tulevaisuuden volyymejä voivat heikentää mahdolliset asiakkaan tuotesiirrot hintakilpailullisista syistä.

Componentan liiketoiminta on riippuvaista tuotantolaitosten, hankinta- ja toimituskanavien ja niihin liittyvien prosessien ja järjestelmien toimintavarmuudesta ja luotettavuudesta. Componenta seuraa myös tarkasti työmarkkinatilanteen kehitystä. Tietotekniikan ollessa merkittävässä roolissa Componentan sekä sen toimittajien ja asiakkaiden toiminnassa on tiedon laatu, oikeellisuus ja saatavuus erittäin tärkeää. Tämän vuoksi IT- ja kyberturvallisuusriskit voivat realisoituessaan altistaa Componentan toiminnan häiriöille, tiedon häviämiseen tai vääristymiseen sekä toiminnan keskeytymiseen, mikä osaltaan voi johtaa keskeytyksiin tuotteiden saatavuudessa.

Componenta kiinnittää tarkkaa huomiota kyberturvallisuusriskeihin ja seuraa lisäksi toimittajiensa sekä asiakkaidensa tilanteita ja ilmoituksia.

Componenta seuraa jatkuvasti likviditeettiriskiä. Konserni rahoittaa liiketoimintaansa myös myyntisaamisten factoring-järjestelyillä. Componentan luottolimiitit edellyttävät uusimista seuraavan kerran syyskuussa 2025. Factoring-järjestelyiden tai luottolimiittien irtisanominen tai niiden uusimatta jättäminen voisivat aiheuttaa epävarmuustekijöitä Componentan likviditeettiin. Konsernin likviditeetti oli katsauskauden lopussa hyvällä tasolla. Componentalla oli tilikauden lopussa myös käyttämättömiä ja sitovia luottositoumuksia 3,0 Me ja yhdysvaltalaiselta sijoittajalta, GCF:ltä, kesäkuuhun 2024 asti voimassa oleva osakemerkintälimiitti, jonka käyttämätön osuus oli 7,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kokonaisuudessaan 8,0 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisesta limiitistä. Componenta maksoi luottolimiitistä nostetun 1,0 Me:n määräisen lainan takaisin huhtikuussa 2024. Lisäksi Componenta sopi ja nosti 2,0 miljoonan euron määräisen uuden käyttöpääomalainan. Componentan luottolimiitit ja käyttöpääomalainat sisältävät seuraavat taloudelliset kovenanttiehdot: korollinen nettovelka / rullaava 12 kuukauden käyttökate ovat enintään 3,0 ja omavaraisuusaste on vähintään 25 %. Sovittujen ehtojen mukaisesti kovenantteja tarkastellaan puolivuosittain. Käyttökatteen epäsuotuisa kehitys rullaavan 12 kuukauden ajanjakson aikana voi aiheuttaa kovenanttien rikkoutumisen.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Componenta Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2024 Vantaalla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2022−31.12.2023. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Yhtiökokous valitsi hallitukseen nykyiset jäsenet Tomas Hedenborgin, Anne Koutosen, Harri Suutarin ja Petteri Walldénin. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Lars Wrebo. Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa. Mahdollisten hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 5 000 euroa. Lisäksi muualla kuin Suomessa asuvalle ja Suomeen kokoukseen matkustavalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtainen palkkio 1 000 euroa.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Anne Koutosen. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Yhtiökokous valitsi kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö BDO Oy:n. BDO Oy:n nimeämänä päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, kestävyysraportointitarkastaja Laura Castrén.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista yhdessä tai useammassa erässä niin, että osakeanti voidaan toteuttaa joko uusia osakkeita antamalla tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 961 563 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää kaikista uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti) osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää uusien osakkeiden antamisesta maksutta yhtiölle itselleen. Hallitus voi käyttää valtuutusta esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta tai muiden liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2025 asti. Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutus ei kumoa yhtiökokouksessa 13.4.2023 hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta kannustinjärjestelmiä varten, jonka nojalla voidaan antaa enintään 400 000 kappaletta osakkeita. Valtuutus kumoaa kuitenkin muut aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta lisäämällä yhtiöjärjestykseen uusi kohta 8 kestävyysraportoinnin varmentajasta. Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen nykyisten 8–10 kohtien numerointi muuttuu vastaavasti kohdiksi 9–11. Yhtiökokous päätti, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskeva, yhtiöjärjestyksen tulevaa 11 kohtaa täydennetään siten, että siihen lisätään uusi 10 alakohta kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta ja alakohtaan 6 lisätään maininta tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

Tiedote yhtiökokouksen päätöksistä on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Componenta sopi uudesta yhteensä kahden (2) miljoonan euron määräisestä käyttöpääomalainasta LähiTapiolan ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon kanssa. Laina nostettiin kokonaisuudessaan 12.4.2024. Laina-aika on viisi vuotta. Muut lainaehdot ovat tavanomaiset.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Componenta julkaisee tiettyjä yleisesti käytössä olevia, IFRS-tilinpäätöksestä johdettavissa olevia tunnuslukuja. Näiden tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Componentan 15.3.2024 julkistetussa vuosikatsauksessa.

Webcast

Toimitusjohtaja Sami Sivuranta esittelee liiketoimintakatsauksen sijoittajille, analyytikoille ja medialle webcast-lähetyksessä 7.5.2024 klo 10.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Webcastia voi seurata yhtiön verkkosivujen kautta www.componenta.com tai linkistä https://live.esf.fi/componenta-q1-2024.

 

Helsingissä, 7. toukokuuta 2024

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101  

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.componenta.com

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, joka on Suomen johtava konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Vastuullisuus ja asiakkaiden tarpeet ovat yhtiön laajan teknologiaportfolion ytimessä. Componenta valmistaa korkealaatuisia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. www.componenta.com

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye