Componenta Oyj

Sisäpiiritieto: Componenta Oyj sopi enintään 3 miljoonan dollarin rahoitusjärjestelystä yhdysvaltalaisen sijoittajan kanssa

20.5.2024 09:15:01 EEST | Componenta Oyj | Sisäpiiritieto

Componenta Oyj, sisäpiiritieto, 20.5.2024 klo 9.15

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄÄ TIETOA EI SAA LEVITTÄÄ, JULKAISTA TAI JULKISTAA, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN VOI OLLA LAKIEN VASTAISTA.

Sisäpiiritieto: Componenta Oyj (“Componenta” tai ”Yhtiö”) on tänään allekirjoittanut sopimuksen yhdysvaltalaisen New Yorkista käsin toimivan MPL:n (”MPL”) kanssa enintään 3 miljoonan dollarin määräisestä vaihtovelkakirjajärjestelystä (”Rahoitusjärjestely”), joka on voimassa 30 kuukautta.

Rahoitusjärjestelyn olennaiset ehdot

Yhtiö voi Rahoitusjärjestelyn alla nostaa sen yksinomaisesta pyynnöstä enintään 750 000 dollarin erissä lainaa MPL:ltä. Lainaa vastaan Yhtiö antaa MPL:lle vaihtovelkakirjoja, joiden maturiteetti on 3 vuotta. Vaihtovelkakirjojen vuotuinen korko on 4 prosenttia. Yhtiö voi lunastaa vaihtovelkakirjoja takaisin MPL:ltä koska tahansa, maksamalla vaihtovelkakirjojen pääoman ja kertyneen koron MPL:lle. MPL voi vaatia vaihtovelkakirjojen konvertointia Yhtiön osakkeiksi, kun 18 kuukautta on kulunut konvertoitavaksi vaadittavan vaihtovelkakirjan antamisesta. Konversiossa osakekohtainen merkintähinta vastaa yhdeksääkymmentäyhtä ja puolta prosenttia (91,5 %) Yhtiön osakkeen vaihtomäärällä painotetusta keskikurssista viiden (5) peräkkäisen kaupankäyntipäivän jälkeen siitä päivästä, jolloin MPL esittää konversiopyynnön kyseiselle vaihtovelkakirjalle. Konversiossa osakkeiden merkintähinta kuitataan vaihtovelkakirjoja vaihtamalla.

Vaihtovelkakirjoja ei tulla hakemaan kaupankäynnin kohteeksi, eikä niitä kirjata arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiö maksaa 2 prosentin (2 %) sitoutumispalkkion Rahoitusjärjestelyn kokonaismäärästä ja kiinteän 45 000 dollarin järjestelymaksun MPL:lle.

Mahdolliset konversiot tullaan toteuttamaan kulloinkin voimassa olevien, yhtiökokouksen hallitukselle antamien, osakeantivaltuutusten perusteella.

Borenius Asianajotoimisto Oy toimi yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

 

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
Toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, +358 10 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, +358 10 403 2101

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.componenta.com


Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, joka on Suomen johtava konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Vastuullisuus ja asiakkaiden tarpeet ovat yhtiön laajan teknologiaportfolion ytimessä. Componenta valmistaa korkealaatuisia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.
www.componenta.com

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa tai Japanissa. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden alueiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai vaatisi rekisteröintejä tai lupia kyseisellä alueella.

Suomea lukuun ottamatta missä tahansa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, ja Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, tämä tiedote on osoitettu ainoastaan kyseisessä jäsenvaltiossa tai Yhdistyneessä Kuningaskunnassa asetuksen (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") tarkoittamille kokeneille sijoittajille.

Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot levitetään, ja on suunnattu vain (i) henkilöille Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella ,tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille, tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille ja muille henkilöille, joille se voidaan muutoin laillisesti tiedottaa Määräyksen 49(2)(a)–(d) artiklan mukaisesti (yhdessä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tässä mainitut arvopaperit ovat saatavissa vain asiaankuuluville tahoille, ja kutsu, tarjous tai sopimus tällaisten arvopapereiden merkitsemisestä, ostamisesta tai muutoin hankkimisesta käydään vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tai luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite, eikä sellaisenaan muodosta tai ole osa sitä eikä sitä tule tulkita myyntitarjoukseksi taikka minkään arvopapereita koskevat osto-, hankinta- tai merkintätarjouksen pyytämiseksi tai kehotukseksi tai kannustimena sijoitustoiminnan aloittamiseen.

Minkään tämän tiedotteen osan tai sen jakelun ei tule muodostaa perustetta, eikä siihen tule tukeutua minkään sopimuksen tai sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole varmistettu riippumattomasti. Mitään suoraa tai epäsuoraa vakuutusta, takuuta tai sitoumusta ei tehdä eikä tässä esitettyjen tietojen tai mielipiteiden kohtuullisuuteen, tarkkuuteen, kokonaisuuteen tai oikeellisuuteen tule luottaa. Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä, neuvonantajilla tai edustajilla tai millään muulla taholla ei ole minkäänlaista vastuuta (huolimattomuudesta tai muusta syystä johtuvaa) mistään menetyksestä, joka johtuu mistään tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muuten syntyy tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan tutkimukseensa ja analyysiinsa Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja liiketoimista, mukaan lukien ansioista ja riskeistä.

Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja”. Nämä lausunnot eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiasioihin, vaan ovat lausuntoja tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa käytettäessä termit ”tavoittelee”, ”olettaa”, ”voisi”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”aikoo”, ”voi”, ”suunnittelee”, ”pitäisi”, ”tulee”, ”olisi” ja vastaavat ilmaisut, niiden liittyessä Yhtiöön ja transaktioon kuvastaa tiettyjä näistä tulevaisuuteen suuntautuvista lausunnoista. Muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja voidaan tunnistaa siitä kontekstista, jossa lausunnot on annettu. Nämä tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta suorituskyvystä. Ne perustuvat tiettyihin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi, vaikka ne tällä hetkellä vaikuttavatkin olevan kohtuullisia. Tällaiset tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin, ja niihin voi liittyä erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei tule luottaa näihin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Lukuisat tekijät voivat aiheuttaa sen, että Yhtiön toiminnan todelliset tulokset tai taloudellinen tilanne poikkeavat olennaisesti tulevaisuuteen suunnatuissa lausunnoissa esitetyistä tai oletetuista. Yhtiö tai sen tytäryhtiöt, neuvonantajat tai edustajat tai kukaan muu henkilö ei sitoudu tarkistamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan julkisesti muutoksia tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin vastaamaan tapahtumia tai olosuhteita, jotka syntyvät tämän tiedotteen julkaisupäivän jälkeen.

Pörssitiedote muilla kielillä

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye