Lifeline SPAC I Oyj

Lifeline SPAC I Oyj julkistaa lisätietoa suunnitellusta listautumisannistaan ja julkaisee esitteen liittyen A-sarjan osakkeidensa listaamiseen Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille

5.10.2021 08:00:01 EEST | Lifeline SPAC I Oyj

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Lifeline SPAC I Oyj (”Lifeline SPAC I” tai ”Yhtiö”), suomalainen yritysostoja varten perustettu yhtiö (Special Purpose Acquisition Company), julkisti 28.9.2021 suunnittelevansa listautumisantia (”Listautumisanti”) ja listautumista Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille (”Listautuminen”). Yhtiö julkistaa tänään suunnitellun Listautumisantinsa merkintähinnan (”Merkintähinta”) ja lisätietoa A-sarjan osakkeidensa listaamisesta Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille. Finanssivalvonta on 4.10.2021 hyväksynyt suomenkielisen esitteen (”Esite”), joka julkaistaan tänään 5.10.2021. Listautumisannin merkintäaika alkaa tänään 5.10.2021 kello 10.00.

 

Listautumisanti lyhyesti

 • Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla alustavasti 100 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi enintään 10 000 000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”).

 • Yhtiön Listautumisannissa keräämät varat tullaan ensisijaisesti käyttämään Yhtiön suunnitteleman pörssin sääntöjen mukaisen yritysoston kohdeyhtiön kasvun rahoittamiseen (mainittu yritysosto jäljempänä ”Yhdistyminen”). Listautumisannissa kerättävät varat tullaan sijoittamaan Yhtiön sulkutilille kokonaisuudessaan. Yhtiö suunnittelee toteuttavansa Yhdistymisen ensisijaisesti osakevastikkeella, jolloin Listautumisannissa kerättäviä varoja voidaan hyödyntää kohdeyhtiön toiminnan kehittämiseen ja liiketoiminnan laajentamiseen.

 • Merkintähinta on 10,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.

 • Lukuun ottamatta niitä henkilöitä, joilla ei ole sovellettavien Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaan oikeutta pyytää osakkeidensa lunastamista, A-sarjan osakkeiden osakkeenomistajat, jotka äänestävät Yhdistymisestä päättävässä yhtiökokouksessa Yhdistymisen toteuttamista vastaan, voivat tietyin edellytyksin ja yhtiöjärjestyksessä määritellyin tavoin vaatia omistamiensa A-sarjan osakkeiden lunastamista. Lunastushintana käytetään Tarjottavien Osakkeiden merkintähintaa eli lunastushinta on 10 euroa lunastettavalta osakkeelta. 

 • Kukin kolme (3) Tarjottavaa Osaketta, joita ei ole vaadittu lunastettavaksi Yhdistymisen yhteydessä, oikeuttavat omistajansa yhteen (1) vastikkeettomaan warranttiin (”Sijoittawarrantti”), jotka annetaan 30 päivän kuluttua Yhdistymisestä päättävästä yhtiökokouksesta. Kukin Sijoittajawarrantti oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden uuden A-sarjan osakkeen 11,50 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Sijoittajawarranttien merkintäaika alkaa noin 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun yhdistetyn yhtiön ja Yhdistymisen kohdeyhtiön osake otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämällä säännellyllä markkinapaikalla tai monenkeskisellä kauppapaikalla. Yhtiön Hallituksella on oikeus vaatia, että Osakkeenomistaja merkitsee Yhtiön A-sarjan osakkeita Sijoittajawarranteilla sellaisen kaupankäyntipäivän jälkeen, jona A-sarjan osakkeiden päätöskurssi on 10 peräkkäisen kaupankäyntipäivän aikana yhtä suuri tai suurempi kuin 18 euroa.

 • Ennen Listautumisantia tietyt ankkurisijoittajat  ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joiden nojalla ne ovat sitoutuneet tietyin edellytyksin merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä 68,9 miljoonalla eurolla seuraavasti: Ahlström Invest B.V. 7 miljoonaa euroa, Oy G.W. Sohlberg Ab 10 miljoonaa euroa, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 9 miljoonaa euroa, Mandatum Asset Management Oy 7 miljoonaa euroa, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot 4,9 miljoonaa euroa, Rettig Group Oy Ab 10 miljoonaa euroa, Visio Varainhoito Oy 4 miljoonaa euroa ja tietyt WIP Asset Management Oy:n hallinnoimat varat 17 miljoonaa euroa.

 • Yhtiön hallituksen jäsenet sekä hallituksen nimittämän mm. kohdeyhtiöiden analysoinnista vastaavan sponsorikomitean (”Sponsorikomitea”) jäsenet ovat joko merkinneet tai Listautumisen yhteydessä sitoutuneet merkitsemään yhteensä 2 337 500 sponsoriwarranttia (”Sponsoriwarrantit”) 4,25 miljoonan euron kokonaismerkintähintaan. Kukin Sponsoriwarrantti ja ne warrantit joita Yhtiön johto on merkinnyt Yhtiön perustajina, 495 833 warranttia (”Perustajawarrantit”), oikeuttavat merkitsemään yhden uuden Yhtiön A-sarjan osakkeen 12,00 euron merkintähintaan. Sponsori- ja Perustajawarranttien merkintäaika alkaa noin 30 päivän kuluttua Yhdistymisen toteuttamisen jälkeen.

 • Sponsoriwarranttien kokonaismerkintähinnalla 4,25 miljoonaa euroa, on tarkoitus kattaa Yhtiön käyttöpääomana muun muassa Listautumisannin kustannukset, Yhtiön operatiivista toimintaa sekä kohdeyhtiön etsintävaihe Yhdistymisen hyväksyvään yhtiökokoukseen asti. Lisäksi Yhtiön niin sanotut sponsorit, Timo Ahopelto, Kai Bäckman, Petteri Koponen ja Juha Lindfors (”Sponsorit”) tai heidän määräysvaltayhtiönsä ovat antaneet sitoumuksen merkitä enintään 200 000 Yhtiön A-sarjan osaketta 10,00 euron osakekohtaiseen merkintähintaan, yhteensä enintään 2 miljoonalla eurolla, mikäli Yhtiö tarvitsee lisää käyttöpääomaa ennen Yhdistymisen hyväksyvää yhtiökokousta. Sponsorit ovat myös sitoutuneet luopumaan mahdollisesti antamansa merkintäsitoumuksen nojalla merkitsemiensä A-sarjan osakkeiden oikeuttamasta osuudesta Yhtiön varojenjakoon ennen Yhdistymisen toteuttamista sekä siihen, että mikäli Yhtiö asetetaan ennen Yhdistymisen toteuttamista selvitystilaan tai konkurssiin, he luovuttavat Yhtiölle nämä omistamansa A-sarjan osakkeet vastikkeetta.

 • Yhtiön Sponsorikomitean, johtoryhmän ja hallituksen jäsenillä on Listautumisannin jälkeen hallussaan yhteensä 2 500 000 B-sarjan osaketta, jotka voidaan muuntaa Yhtiön A-sarjan osakkeiksi Yhdistymisen hyväksymisen jälkeen siten, että kukin Yhtiön B-sarjan osake muunnetaan yhdeksi Yhtiön A-sarjan osakkeeksi. Yhtiön B-sarjan osakkeilla ei ole oikeutta Yhtiön osinkoon tai muuhun varojenjakoon ennen kuin ne on muunnettu A-sarjan osakkeiksi.

 • Yhtiön B-sarjan osakkeiden muuntaminen A-sarjan osakkeiksi on mahdollista aikaisintaan sen jälkeen, kun Yhtiön yhtiökokous on hyväksynyt Yhdistymisen. Muunto-oikeuden käyttäminen edellyttää lisäksi, että Yhtiön A-sarjan osakkeiden päätöskurssi Nasdaq Helsingin ylläpitämällä säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, jossa Yhtiön A-sarjan osakkeet on Yhtiön hakemuksesta otettu kaupankäynnin kohteeksi, on minä tahansa kymmenenä kaupankäyntipäivänä 30 kaupankäyntipäivän ajanjaksolla, laskettuna siitä päivästä, kun Yhtiökokous tekee päätöksen Yhdistymisestä, saavuttanut tai ylittänyt seuraavat rajat:

 • 8/50 voidaan muuntaa, kun hinta on yhtä suuri tai ylittää 10 euroa osakkeelta.

 • 21/50 voidaan muuntaa, kun hinta on yhtä suuri tai ylittää 12 euroa osakkeelta.

 • 21/50 voidaan muuntaa, kun hinta on yhtä suuri tai ylittää 14 euroa osakkeelta.

 • Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä Sponsorikomitean jäsenet ovat sitoutuneet tavanomaisiin luovutusrajoituksiin, jotka päättyvät Yhtiön A-sarjan osakkeiden ja kaikkien warranttien osalta 24 kuukauden kuluttua Yhdistymisen täytäntöönpanopäivästä ja B-sarjan osakkeiden osalta Yhtiön selvitystilan päättymiseen tai Yhtiön poistamiseen Kaupparekisteristä sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin. Yhtiön odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin luovutusrajoituksiin, jotka päättyvät Yhdistymisestä hyväksyvään yhtiökokoukseen.

 • Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti (”Instituutioanti”).

 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 5.10.2021 kello 10.00. Yleisöannin merkintäaika päättyy arviolta 12.10.2021 kello 16.00. Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 14.10.2021 kello 12.00. Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 12.10.2021 kello 16.00.

 • Kaupankäynnin A-sarjan osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä arviolta 15.10.2021.

 • Suomenkielinen Esite ja englanninkielinen Offering Circular -dokumentti julkaistaan 5.10.2021.

Tuomo Vähäpassi, Lifeline SPAC I:n toimitusjohtaja:

”Lifeline SPAC I:n tavoitteena on yhdistyä pohjoismaisen kasvuyhtiön kanssa ja tukea sen kasvustrategian toteuttamista listautumisannissa kerättävillä noin 100 miljoonan euron bruttovaroilla. Erittäin kokenut tiimimme on valmiina hyödyntämään syvällistä osaamistaan uuden kansainvälisen menestystarinan rakentamiseksi ja luomaan siten arvoa Lifeline SPAC I:n osakkeenomistajille ja kohdeyhtiölle.”

Timo Ahopelto, Lifeline SPAC I:n hallituksen puheenjohtaja:

”Olemme ilahtuneita, että Lifeline SPAC I:n listautumisanti käynnistyy. Voimme näin tarjota uudenlaisen mahdollisuuden sijoittaa kohteisiin, joihin monilla sijoittajilla ei muutoin ole mahdollisuutta tulla mukaan. Samalla toteutamme Lifeline SPAC I:n missiota olla tukemassa suomalaisten kasvuyritysten menestymistä.”

Listautumisannin ja Listautumisen tausta ja syyt

Lifeline SPAC I on suomalainen yritysostoja varten perustettu yhtiö, jonka tarkoituksena on hankkia operatiivinen yritys Nasdaq Helsingin SPAC-sääntöjen mukaisesti 24 kuukauden tai vaihtoehtoisesti, mikäli yhtiökokous päättää lisäajan myöntämisestä, 36 kuukauden kuluessa Listautumisesta.

Yhtiö tavoittelee SPAC-listausta, jotta se voi tarjota vaihtoehtoisen tavan kerätä pääomia ja rahoittaa korkean kasvupotentiaalin listaamatonta teknologiapainotteista kasvuyhtiötä sekä tukea kohdeyhtiön omaa kasvustrategiaa. SPAC-listauksessa kerättyjä varoja hyödynnetään vaihtoehtona pääomasijoittajien rahastosijoituksille ja perinteiselle pörssilistaukselle. Yhtiö pyrkii tunnistamaan kasvuyhtiön, jolla on merkittävää pitkän aikavälin kasvupotentiaalia ja jonka strategian tukemisessa Yhtiö voi olla apuna. Listautuminen mahdollistaa myös Yhtiön tunnettavuuden lisäämisen kilpailluilla pääomamarkkinoilla.

Lisätietoja Listautumisannista

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 400 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 9 600 000 Tarjottavaa Osaketta instituutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisöannin ja Instituutioannin välillä. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 400 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.

Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön A-sarjan osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen A-sarjan osakkeidensa listaamiseksi Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille 5.10.2021. Kaupankäynnin A-sarjan osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 15.10.2021 kaupankäyntitunnuksella ”LL1SPAC”.

Esitteen julkaiseminen

Finanssivalvonta on hyväksynyt suomenkielisen Esitteen 4.10.2021. Esite on saatavilla Yhtiön internet-osoitteesta www.lifeline-spac1.com/fi/listautuminen 5.10.2021 alkaen. Lisäksi Esite on saatavilla painettuna versiona normaalina toimistoaikana Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Pursimiehenkatu 26 C, 00150 Helsinki 5.10.2021 alkaen. Englanninkielinen Offering Circular -dokumentti on saatavilla Yhtiön internet-osoitteesta www.lifeline-spac1.com/ipo 5.10.2021 alkaen.

Alustava aikataulu

 • Esite julkaistaan 5.10.2021

 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 5.10.2021 kello 10.00

 • Yleisöannin merkintäaika päättyy arviolta 12.10.2021 kello 16.00

 • Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 12.10.2021 kello 16.00

 • Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 14.10.2021 kello 12.00

 • Tiedote Listautumisannin lopullisesta tuloksesta arviolta 14.10.2021

 • Yleisöannissa annetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 15.10.2021

 • Kaupankäynti A-sarjan osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä arviolta 15.10.2021 

 • Instituutioannissa annetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi maksua vastaan Euroclear Finlandin kautta arviolta 19.10.2021

Lisätietoa Lifeline SPAC I:stä

Yhtiön strategiana on ensisijaisesti tunnistaa listaamaton, teknologiasektorilla toimiva korkean kasvupotentiaalin yritys ja yhdistyä sen kanssa. Yhtiön kohdesegmentteihin kuuluvat esimerkiksi yritysohjelmistot, terveysteknologia, ilmastoteknologia, digitaaliset kuluttajatuotteet ja -palvelut sekä robotiikka ja laitteistot. Nämä teknologiasegmentit ovat globaalisti laajoja, ja niillä on lisäksi erittäin vahvat kasvunäkymät.

Yhtiö pyrkii valitsemaan kohdeyhtiöehdokkaikseen teknologiapainotteisia myöhäisemmän kasvuvaiheen yhtiöitä, joilla on toimivaksi arvioitu liiketoimintamalli ja jotka tavoittelevat korkeaa kasvua. Esimerkkejä tällaisista ovat muun muassa yhtiöt, jotka pyrkivät lisäämään kasvuaan kehittämällä markkinointiaan tai pyrkivät maantieteelliseen laajentumiseen, pyrkivät laajentamaan tuotekehitystään tai muulla tavalla merkittävästi kasvattamaan toimintaansa. Yhtiön sijoitusstrategian mukaiset kasvuvaiheen yhtiöt vaativat tyypillisesti vielä operatiivista ja muuta kehitystyötä ennen kuin niiden voidaan olettaa tuottavan voittoa sijoittajilleen, mutta korkean riskin vastapainona on tyypillisesti mahdollisuus saavuttaa korkeita tuottoja pitkällä aikavälillä.

Yhtiö keskittyy toimialoihin, joista sen Sponsorikomitealla, hallituksen jäsenillä ja johdolla on kokemusta. Yhtiön sijoitusstrategia perustuu yleisesti ajatukseen siitä, että paras mahdollinen tapa luoda arvoa osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä on valita kohdeyhtiö, jonka kasvua ja kehitystä pystytään tukemaan Yhtiön laajaa osaamista ja kokemusta sekä kansainvälistä kontaktiverkostoa hyödyntäen.

Neuvonantajat

Listautumisannin pääjärjestäjinä toimivat Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii pääjärjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Hill+Knowlton Strategies toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana. 

Lisätietoa antaa:

Tuomo Vähäpassi, toimitusjohtaja, Lifeline SPAC I Oyj 
tuomo.vahapassi@lifeline-spac1.com
040 736 0676

Timo Ahopelto, hallituksen puheenjohtaja, Lifeline SPAC I Oyj
timo.ahopelto@lifeline-spac1.com

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) nojalla eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori tai Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät ne tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen (Yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa sellaisena kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä eroa Euroopan unionista koskevan vuonna 2018 annetun lain (European Union (Withdrawal) Act 2018) mukaisesti).

Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai tukeutua sen sisältöön.

Suunnitellun listautumisannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan listalleottoesitteeseen, jonka Yhtiö on laatinut suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Listalleottoesite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lifeline-spac1.com/fi/listautuminen.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi Yhtiön julkistamalla Finanssivalvonnan hyväksymällä listalleottoesitteellä. Listalleottoesite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on mainos eikä Esiteasetuksen tarkoittama listalleottoesite. Sijoittajien ei tule hankkia mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita muutoin kuin listalleottoesitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan antamaa listalleottoesitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää suosituksena merkitä listalleottoesitteellä tarjottavia arvopapereita.

Tietyt tämän tiedotteen lausumat ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat lausumat suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, investoinneista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa Yhtiö toimii, sekä muihin tietoihin, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeihin, suunniteltuun listautumisantiin ja listautumiseen, tulevaan kassavirtaan, liiketoiminnan voittomarginaaliin, taloudelliseen asemaan ja likviditeettiin. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuutta koskevan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit ”uskoo”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tahtoo” tai ”pitäisi” tai kussakin tapauksessa niiden kielteiset tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, joista monet puolestaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeville lausumille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteet, ennakkoarviot, arviot, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat eivät toteudu. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan tukeutumatta liiallisesti tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Kaikki tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuutta koskevat lausumat on laadittu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen perusteella. Yhtiö tai sen johtajat eivät aio eikä heillä ole velvollisuutta päivittää tai korjata tähän tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia.