Digital Workforce Services Oyj

Digital Workforce Services Oyj:n instituutioanti ylimerkitty ja merkintäaika keskeytetty

1.12.2021 11:00:01 EET | Digital Workforce Services Oyj | Yhtiötiedote

Digital Workforce Services Oyj:n instituutioanti ylimerkitty ja merkintäaika keskeytetty

Digital Workforce Services Oyj, Yhtiötiedote 1.12.2021, klo 11.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

 

Digital Workforce Services Oyj:n (”Digital Workforce” tai ”Yhtiö”) instituutioanti institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti, on ylimerkitty ja sen vuoksi Yhtiön hallitus on päättänyt instituutioannin merkintäajan keskeyttämisestä listautumisannin ehtojen mukaisesti tänään 1.12.2021 kello 11.00.

 

Johtuen yleisöannin merkintäajan keskeytyksestä 29.11.2021, henkilöstöannin keskeytymisestä 30.11.2021 ja tämänpäiväisestä instituutioannin merkintäajan keskeytyksestä, listautumisannissa tarjottujen osakkeiden lopullisen määrän jakautuminen yleisö- instituutio-, ja henkilöstöannin välillä sekä listautumisannissa annettujen merkintäsitoumusten hyväksyminen kokonaan tai osittain odotetaan julkistettavan myöhemmin tänään 1.12.2021. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 3.12.2021.

 

Listautumisannin neuvonantajat

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”) ja Digital Workforcen Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana, Borenius Asianajotoimisto Oy Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana ja Miltton Oy Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja antaa:

Mika Vainio-Mattila, Toimitusjohtaja, +358 40 752 0617

Sanna Enckelman, Talousjohtaja, +358 50 388 3917

Hyväksytty neuvonantaja:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

Tietoja Digital Workforcesta

Digital Workforce on suomalainen älykkään automaation ja ohjelmistorobotiikan palveluyhtiö. Digital Workforce on sen johdon näkemyksen, joka perustuu Yhtiön toteuttamaan kilpailuympäristökartoitukseen, sekä tutkimusorganisaatio Forresterin[1] mukaan yksi maailman johtavia teollisen tason ohjelmistorobotiikkaan ja älykkääseen automaatioon erikoistuneita palveluyhtiöitä niin liikevaihdolla, palvelutarjonnalla, asiakasreferensseillä kuin työntekijämäärällä mitattuna. Digital Workforce auttaa asiakkaitaan automatisoimaan tietotyön tehtäviä sekä liiketoimintaprosesseja älykkäällä automaatiolla tarjoamalla heidän käyttöönsä niin kutsuttuja digityöntekijöitä. Digityöntekijä on automatisoitu tiimin jäsen eli ohjelmistorobotti, joka hoitaa liiketoimintaprosessin täsmällisesti, väsymättä ja ihmistä virheettömämmin – ilman merkittäviä muutoksia tietojärjestelmiin. Digityöntekijän supervoimat perustuvat ohjelmistorobotiikkaan, tekoälyyn ja pilvipalveluihin, joiden ansiosta se on nopea ja tehokas.

Lue lisää: www.digitalworkforce.com

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle muualla kuin Suomessa. Suomea lukuun ottamatta missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (”Esiteasetus”) (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Esiteasetuksessa tarkoitetun esitteen julkaisemista. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisulla ”arvopapereiden tarjoaminen yleisölle” tarkoitetaan missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) jotka ovat Esite-asetuksen mukaisia ”kokeneita sijoittajia” siten kuin se on osa Yhdistyneen Kuningaskunnan lainsäädäntöä vuonna 2018 annetun lain Euroopan unionista (eroamista koskeva laki) (muutoksineen) nojalla; (ii) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (iii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iv) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkina-lain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai vastaavat kielteiset ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta, Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta julkisesti päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

 

[1] Lähde: The Forrester Wave Robotic Process Automation Q1 2021, Forrester 2021; julkisista lähteistä

Yhtiötiedote muilla kielillä

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone