SAV-Rahoitus Oyj

SAV-Rahoitus Oyj, Yhtiötiedote 21.9.2020 klo 13.30

21.9.2020 13:30:00 EEST | SAV-Rahoitus Oyj | Yhtiötiedote

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2020 - 30.6.2020
Tilintarkastamaton

 

Yhtiön liikevaihto puolivuotiskaudella oli 1 589 tuhatta euroa (ed. vertailukausi 2 194 tuhatta euroa). 

Yhtiön voitto oli 222 tuhatta euroa verojen jälkeen (ed. vertailukausi 148 tuhatta euroa). Keskeiset tulonlähteet jatkoivat kasvamistaan myönnettyjen laina- ja rahoitussopimusten määrän kasvettua.

Yhtiön tilikauden H1/2020 tuloslaskelmaan sisältyy 51 tuhatta euroa kertaluonteisia strukturointikuluja, juridisia kuluja sekä muita kuluja liittyen joukkovelkakirjaemissioon 5.4.2019. Luottotappioita tilikaudella syntyi nettomääräisesti 208 tuhatta euroa.

Taseen loppusumma oli 31 430 tuhatta euroa (ed. vertailukausi 26 079 tuhatta euroa), josta omaa pääomaa oli yhteensä 2 288 tuhatta euroa (ed. vertailukausi 1 982 tuhatta euroa).

Yhtiöllä on pääomalainaa yhteensä 1 000 tuhatta euroa, jonka ovat myöntäneet Oma Säästöpankki Oyj sekä Elite Sijoitus Oy (ed. vertailukausi  400 tuhatta euroa).

 
H1/2020

H1/2019

 1-12/2019

Liikevaihto (1000 €)

1 589

2 194

3 418

Liikevoitto (1000 €)

-140

-178

-336

% Liikevaihdosta

-8,8 %

-8,1 %

-9,8 %

Voitto ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja (1000 €)

278

185

355

Tilikauden tulos (1000 €)

222

148

284

% Liikevaihdosta

14,0 %

6,7 %

8,3 %

Omavaraisuusaste

10,5 %

9,1 %

10,5 %

(Oma pääoma+Pääomalainat

    /Taseen loppusumma)

 

 Toimitusjohtaja Timo Järvinen:

 

Käytetyillä autoilla voimakas kysyntä Covid 19 -viruksesta huolimatta

Covid 19 -viruksen puhkeaminen on vaikuttanut myönteisesti asiakkaiden kysyntään käytetyistä autoista, kun kuluttajat etsivät vaihtoehtoa julkiselle liikenteelle. SAV rahoittaa 6-20-vuotiaita käytettyjä ajoneuvoja työssäkäyville asiakkaille. Autot ovat välttämättömyys näiden asiakkaiden arjessa, mukaan lukien liikkuminen työpaikan ja kodin välillä.

 

Uudistettu luotonantopolitiikka lainakannan hajauttamiseksi entisestään

Covid 19 -viruksen ilmenemisen jälkeen SAV tarkensi luotonantopolitiikkaansa hajauttamalla lainasalkkua edelleen. Yritys pienensi lainojen keskimääräistä kokoa noin 8 000 eurosta noin 5 500 euroon.


Parannettu lainakannan tuotto

Kunkin yksittäisen lainan keskimääräistä kokoa on pienennetty, minkä seurauksena kunkin lainan efektiivinen tuotto on lisääntynyt noin 11,5 prosentista 13,5 prosenttiin.


Ei merkkejä lainasalkun merkittävästä heikkenemisestä

Haastavammasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta merkittävää luottokannan heikkenemistä ei ole tapahtunut.

 Seuraava tilinpäätöstiedote 1-12/2020 julkaistaan 25.2.2021.

 

 

 

 

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Timo Järvinen, puh. +358 50 547 0007, timo.jarvinen@savrahoitus.fi

 

 

 

SAV-Rahoitus Oyj

H1/2020

H1/2019

 1-12/2019

Liikevaihto, tuhatta euroa

1 589

2 194

3 418

   Liiketoiminnan muut tuotot

7

1

1

   Materiaalit ja palvelut

      Aineet, tarvikkeet ja tavarat

         400, Ostot tilikauden aikana

-834

-1 623

-2 174

         440, Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

56

156

181

      445, Ulkopuoliset palvelut

-22

-29

-33

   Materiaalit ja palvelut yhteensä

-800

-1 497

-2 026

   Henkilöstökulut

      Palkat ja palkkiot

-197

-177

-329

      600, Henkilösivukulut

-36

-34

-51

      600, Eläkekulut

-29

-22

-41

      630, Muut henkilösivukulut

-7

-12

-10

   Henkilöstökulut yhteensä

-233

-210

-380

   Poistot ja arvonalentumiset

      680, Suunnitelman mukaiset poistot

-16

-16

-33

   Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-16

-16

-33

   Liiketoiminnan muut kulut

-686

-649

-1 316

Liikevoitto (-tappio)

-140

-178

-336

   Rahoitustuotot ja -kulut

      Muut korko- ja rahoitustuotot

         916, Muilta

1 103

768

1 729

      Korkokulut ja muut rahoituskulut

         944, Muille

-685

-405

-1 038

   Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

418

363

691

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

278

185

355

   Tilinpäätössiirrot

   Tilinpäätössiirrot yhteensä

0

0

0

   Tuloverot

-56

-37

-71

Tilikauden voitto (tappio)

222

148

284

 

 

 

 

30.6.2020

30.6.2019

31.12.2019

VASTAAVAA, tuhatta euroa

Pysyvät vastaavat

   Aineettomat hyödykkeet yhteensä

78

106

92

   Aineelliset hyödykkeet yhteensä

42

40

39

   Sijoitukset yhteensä

6

6

6

Pysyvät vastaavat yhteensä

126

152

137

Vaihtuvat vastaavat

   Vaihto-omaisuus yhteensä

345

295

303

   Saamiset

      Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

19 871

15 566

18 224

      Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

11 063

8 513

10 099

   Saamiset yhteensä

30 933

24 080

28 323

   Rahat ja pankkisaamiset

25

1 552

398

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

31 304

25 927

29 024

VASTAAVAA YHTEENSÄ

31 430

26 079

29 161

VASTATTAVAA, tuhatta euroa

Oma pääoma

   Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma

100

100

100

   Muut rahastot

1 388

1 388

1 388

   Edellisten tilikausien voitto (tappio)

578

346

294

Tilikauden tulos

222

148

284

Oma pääoma yhteensä

2 288

1 982

2 066

Vieras pääoma

      Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

15 979

15 371

15 314

      Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

13 163

8 726

11 782

Vieras pääoma yhteensä

29 142

24 097

27 096

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

31 430

26 079

29 161

 

 

 

 

RAHOITUSLASKELMA, tuhatta euroa

H1/2020

H1/2019

 1-12/2019

Liiketoiminnan rahavirta

     Liikevoitto/tappio

-140

-178

-336

     Oikaisut liikevoittoon

     Suunnitelman mukaiset poistot

16

16

33

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-124

-162

-303

Käyttöpääoman muutos

     Pitkäaikaiset saamiset, lisäys/vähennys

-1 646

-4 391

-7 049

     Lyhytaikaiset saamiset, lisäys/vähennys

-1 019

-1 763

-3 311

     Vaihto-omaisuus, lisäys/vähennys

-42

-156

-163

     Korottomat lyhytaik. velat, lisäys/vähennys

67

132

164

Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

-2 765

-6 340

-10 662

     Maksetut korot

-685

-405

-1 038

     Saadut korot

1 103

768

1 729

     Maksetut verot

0

0

-71

Liiketoiminnan rahavirta

-2 347

-5 977

-10 043

Investointien rahavirta

     Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

-5

-100

-101

     Aineellisten ja aineettomien luovutustuotot

     Investoinnit muihin sijoituksiin

Investointien rahavirta

-5

-100

-101

Rahoituksen rahavirta

     Lyhytaikaiset lainat, lisäys

1 314

6 378

0

     Lyhytaikaiset lainat, vähennys

     Pitkäaikaiset  lainat, lisäys

665

1 259

10 603

     Pitkäaikaiset lainat, vähennys

     Maksetut osingot

0

-70

-122

Rahoituksen rahavirta

1 979

7 567

10 481

Rahavarojen muutos

-373

1 490

337

Rahavarat kauden alussa

398

61

61

Rahavarat kauden lopussa

25

1 552

398

 

 

 

 

 

YHTIÖN OMAN PÄÄOMAN

H1/2020

H1/2019

 1-12/2019

MUUTOKSET, tuhatta euroa

 

 

 

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma tilikauden alussa

100

100

100

Osakepääoman muutos

0

0

0

Osakepääoma tilikauden lopussa

100

100

100

Sidottu oma pääoma yhteensä

100

100

100

Vapaa oma pääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa

1 388

1 388

1 388

Sijoitetukset vapaan oman pääoman rahastoon

0

0

0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa

1 388

1 388

1 388

Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden alussa

294

0

0

Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden lopussa

578

346

294

Tilikauden voitto (tappio)

222

148

284

Pääomalainat

1 000

400

1 000

Vapaa oma pääoma yhteensä

3 188

2 282

2 966

Oma pääoma yhteensä

3 288

2 382

3 066

 

Yhteyshenkilöt

Timo Järvinen

toimitusjohtaja

timo.jarvinen@savrahoitus.fi

Tietoja julkaisijasta SAV-Rahoitus Oyj

SAV-Rahoitus Oyj palvelee sekä yksityisiä kuluttajia että autokauppaa. Yksityishenkilöille myönnämme lainaa ajoneuvoa vastaan sekä rahoitusta käytettyjen ajoneuvojen ostamiseen. Yhtiöllä on noin 400 yhteistyöautoliikettä ympäri Suomea. SAV-Rahoitus Oyj sijaitsee Helsingin keskustassa, jossa palvelemme asiakkaitamme sopimuksiin ja niiden hoitoon liittyvissä asioissa.

Sähköisen asioinnin avulla voimme palvella kuluttaja- ja autoliikeasiakkaita kaikkialla Suomessa. SAV-Rahoitus Oyj on suomalainen ja suomalaisomisteinen julkinen osakeyhtiö, jonka liikevaihto oli viimeisen tilinpäätöksen (1.1.2019 -31.12.2019) mukaan 3,42 miljoona euroa ja taseen loppusumma 29,16 miljoonaa euroa. Omavaraisuusasteemme on 10,5 %. Elite Sijoitus Oy sekä Oma Säästöpankki Oyj omistavat 99,49 % SAV-Rahoitus Oyj:n osakkeista. Elite Sijoituksen osuus osakkeista on 48,75 % ja Oma Säästöpankin osuus 50,74 %.

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.