Reka Industrial Oyj

Reka Industrial Oyj: Kannattavaa kasvua

24.2.2022 09:00:00 EET | Reka Industrial Oyj | Tilinpäätöstiedote

Tammi-joulukuussa 2021:

  • Konsernin liikevaihto oli 158,1 miljoonaa euroa (120,4 miljoonaa euroa)
  • Käyttökate oli 11,3 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa)
  • Tilikauden tulos oli 1,0 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 8,6 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa)

Lähiajan näkymät:

Vuonna 2022 käyttökatteen (miljoonaa euroa) odotetaan pysyvän samalla tasolla tai parantuvan edellyttäen, että COVID-19 pandemian ja geopoliittisen tilanteen aiheuttamat vallitsevat olosuhteet eivät olennaisesti vaikuta yhtiön toimituskykyyn. Käyttökatteeseen tulee myös vaikuttamaan oleellisesti, missä määrin ja kuinka nopeasti pystymme siirtämään jatkuvan materiaalikustannusnousun myyntihintoihin sekä metallien hintavaihtelut.

Toimitusjohtaja Jukka Poutanen:

Liikevaihto kasvoi merkittävästi sekä kaapeli- että kumitoimialalla. Kaapelitoimialan liikevaihdon kasvusta noin 60 % selittyy metallien hintojen nousulla. Kumitoimialalla asiakkaiden tilausmäärät kasvoivat voimakkaasti. Reka Kumi hankittiin kesäkuun lopussa 2020 ja siten kumitoimialan luvut on huomioitu 1.7.2020 alkaen.

Reka Kaapelin myös loppuvuoden hyvän toimituskyvyn ansiosta konsernin käyttökate viimeisellä neljänneksellä kehittyi vahvasti ja vuoden 2021 käyttökate kasvoi 11,3 miljoonaan euroon edellisvuoden 9,4 miljoonasta eurosta.  Tämä on kelpo saavutus, sillä kohonneiden hankintakustannusten siirrossa asiakashintoihin on edelleen selkeä viive molemmilla toimialoilla.

Kohonneiden metallihintojen vaikutus varaston arvoon sekä metalli- ja valuuttasuojausten nettovaikutus tukivat kaapelitoimialan käyttökatetta noin 0,5 miljoonalla eurolla kompensoiden voimakkaasti ja ennennäkemättömän nopeasti kohonneita hankintakustannuksia, jotka voidaan siirtää vasta viiveellä asiakashintoihin.

Molemmilla toimialoilla on ollut hankinta- ja toimituskykyhaasteita. COVID-19 ja hankintaketjun logistiikka ovat vaatineet paljon ponnisteluja materiaalitoimitusten varmistamiseen. Materiaalihinnat ja logistiikkakustannukset ovat jatkaneet nousuaan.

Kaapelitoimiala on onnistunut palvelemaan asiakkaitamme luotettavasti jatkuvista hankintahaasteista huolimatta. 

Kumitoimialan Puolan tuotannon henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta ja tuotantomäärien riittävä lisääminen ei onnistunut. Ylitöistä ja vuokratyövoimasta huolimatta toimituskykymme on ollut huono erityisesti Puolan letkutuotannon osalta. Pääpaino korjaavissa toimenpiteissä on letkutuotannon tuotantokapasiteetin nostossa sekä tuotantoprosessin tehostamisessa. Muutokset tuotannossa parantavat myös henkilöstötilannetta. Priorisoidut toimenpiteet valmistuvat vaiheittain tammi- toukokuun aikana.

Kaapelitoimiala on tehnyt päätöksen kasvattaa tuotantoalaa Riihimäen tehtaalla. Reka Kaapelin lisätila tulee käyttöön vuoden 2023 puolivälissä. Kumitoimialan lisätila Puolassa saadaan tämänhetkisen tiedon mukaan käyttöön huhtikuun 2022 alussa.

Liiketoiminnan kassavirta oli selkeästi positiivinen. Tämä mahdollisti myös maksuaikatauluja nopeampia lainojen lyhennyksiä.

Kysyntätilanne on molemmilla toimialoilla hyvä. Kaapelitoimialan pohjoismainen markkina on kasvussa ja sen odotetaan kasvavan myös lähivuosina. Kaapelitoimialan markkinaosuus Suomessa on vahva ja tavoittelemme markkinaosuuden kasvua muissa Pohjoismaissa.

Kumitoimialalla on valikoiduissa markkinasegmenteissään vahva asema. Tilausmäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Etenkin keltaisissa koneissa (construction equipment) markkinaosuus kasvaa edelleen. Kyselyt kuorma-autoteollisuudessa ovat kasvaneet aiemmasta.

Green Bond -joukkovelkakirjalainalla rahoitettavia hankkeita on viety eteenpäin ja uusia on työstettävänä. Panostuksia on kaapelitoimialalla laitettu etenkin tuulivoimaan ja energiakulutuksen vähentämiseen liittyviin kohteisiin. Kumitoimialalla työstetään parhaillaan asiakkaiden kanssa prototyyppejä ja esisarjoja tuotteista, joita tarvitaan sähköllä toimiviin hyötyajoneuvoihin. Näihin liittyvät volyymitoimitukset alkavat vuonna 2023.

Konsernin keskeiset tunnusluvut:

 

2021

2020

2019

Liikevaihto, miljoonaa euroa

158,1

120,4

97,5

Käyttökate, miljoonaa euroa

11,3

9,4

4,8

Liiketulos, % liikevaihdosta

3,5

3,8

0,4

Tilikauden tulos

1,0

1,0

-1,4

IAS 19 oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)

14,7

13,5

2,5

IAS 19 oikaistu oman pääoman tuotto, %

12,4

17,9

-16,2

IAS 19 oikaistu velkaantuneisuusaste, %

190,0

238,9

213,8

IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste, %

19,8

17,7

14,8

Tulos/osake, euroa

0,17

0,16

-0,24

Bruttoinvestoinnit, miljoonaa euroa

4,1

12,7

8,2


Hallinto-oikeus on todennut heinäkuun 2021 päätöksessään, että vuonna 2015 toteutettu tytäryhtiösulautuminen ei ole veroneutraali. Yhtiö on tehnyt harkintaansa perustuvan ratkaisun kirjata verot ja veronkorotukset, yhteensä 1,1 miljoonaa euroa, takautuvasti omaan pääomaan ja edellisten vuosien vertailutiedot on päivitetty vastaavasti. Hallinto-oikeuden kielteisestä päätöksestä on valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Reka Industrial konserni (Reka Industrial) käyttää taloudellisessa raportoinnissaan Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) ohjeistuksen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja.

Konserni liittyi eläkekassaan vuonna 2015. Reka Industrial esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja siten että IAS 19 etuuspohjaisten eläkevastuiden kirjausten vaikutukset eliminoidaan tunnuslukujen tulos- ja tase-eristä toiminnan kehittymisen seuraamiseksi paremmin. IAS 19 etuuspohjaisen eläkejärjestelyn kirjaukset tuloslaskelmassa esitetään liiketuloksen alapuolella omana eränään ennen osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Näin Reka Industrialin liiketoiminnan kehittymistä voi seurata paremmin.

Reka Industrialin tulkinnan mukaan ESMAn ohjeistuksen mukaisiksi vaihtoehtoisiksi tunnusluvuiksi voidaan lukea käyttökate, liiketulos, IAS 19 oikaistu oman pääoman tuotto (ROE), IAS 19 oikaistu velkaantuneisuusaste, IAS 19 oikaistu omavaraisuusaste %, sijoitetun pääoman tuotto (ROI) sekä bruttoinvestoinnit.

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Liikevaihto ja tilikauden tulos

Reka Industrial -konsernin liikevaihto 2021 oli 158,1 miljoonaa euroa (120,4). Tilikauden tulos oli 1,0 miljoonaa euroa (1,0). Käyttökate oli 11,3 miljoonaa euroa (9,4) ja liiketulos oli 5,6 miljoonaa euroa (4,5).

Keskeiset tapahtumat tilikaudella

Tammikuussa 2021 Reka Kaapeli Oy teki sopimuksen 5,0 miljoonan euron lainalimiitistä. Limiittiä on jatkettu vuodelle 2022. Limiitti on määräaikainen. Lainalimiittiin liittyy kovenanttiehtoja.

Joulukuussa 2021 Reka Kaapeli Oy teki merkittävän maakaapelisopimuksen Pohjoismaissa toimivan verkonrakennusyhtiön kanssa. Sopimuksen kokonaisarvo on yli 7 miljoonaa euroa, joka tulee laskutukseen pääosin 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Maakaapeleita käytetään rakennettaessa sähkönjakeluverkkoja, joihin sääolot eivät vaikuta.

Tase ja rahoitus

Tilikauden lopussa konsernin korolliset velat olivat 27,5 (33,5) miljoonaa euroa, josta muita kuin leasing -velkoja oli 20,9 (25,6) miljoonaa euroa.

Reka Kaapeli Oy:llä on 5,0 miljoonan euron lainalimiitti. Tilikauden lopussa lainalimiitti ei ollut käytössä.

Osaan korollisista veloista liittyy taloudellisia kovenantteja. Puolasta otettua 0,1 miljoonan euron lainaa lukuun ottamatta kovenantit täyttyivät tilinpäätöshetkellä. Taloudellisista kovenanteista on kerrottu lisää liitetiedoissa. Taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 72,2 miljoonaa euroa (73,2).

Reka Industrialin 2019 liikkeeseen laskema 10 miljoonan euron suuruinen "Green bond" -joukkovelkakirjalaina on euromääräinen ja erääntyy 6.12.2024. Joukkovelkakirjalainan kiinteä vuotuinen korko on 6,00 prosenttia, joka maksetaan vuosittain 6. joulukuuta.

Joukkovelkakirjalainaa käytetään rahoittamaan Green Bond Framework -dokumentin kelpoisuuden täyttäviä hankkeita, jotka liittyvät Reka Kaapeli Oy:n tuotevalikoimaan ja Reka Kaapeli Oy:n tuotantolaitosten ja prosessien ympäristöystävällisen toimintakyvyn parantamiseen. Osa joukkovelkakirjalainasta on sopimusehtojen mukaisesti käytetty uudelleenrahoitukseen. Erillinen sijoittajakirje julkaistaan vuosittain maaliskuussa.

COVID-19

Pandemia ei vähentänyt vuonna 2021 asiakkaiden kysyntämääriä. Ylimääräisiä kustannuksia ja toimitusviiveitä on pandemiasta kertynyt henkilöstön sairastumisten vuoksi ja henkilöstön oltua herkemmin sairaslomalla mahdollisen tartuntariskin eliminoimiseksi. Pandemian lisäkustannusten vaikutuksen käyttökatteeseen arvioidaan olevan vuonna 2021 0,5 miljoonaa euroa. Lisäkustannukset ovat syntyneet kasvaneista sairaspoissaoloista, niiden paikkaamiseen käytetyistä ylitöistä ja lisähenkilöistä sekä kasvaneista rahtikuluista, joita on aiheutunut siitä, että pandemiasta johtuvia myöhästymisiä on pyritty minimoimaan pikatoimituksilla.

Pandemia on näkynyt molempien toimialojen materiaalihankinnassa. Pääosin materiaalit on pystytty hankkimaan ajoissa, mutta raaka-aine, komponentti- ja osin konttipula on tuonut lisätyötä ja haasteita hankinnalle. Kaapelitoimialalla materiaalien hinnoissa on ollut merkittävää nousua. Kumitoimialan materiaalien ja komponenttien hinnoissa on nousua ja nousupaineita. Logistiikkakustannukset ovat nousseet selkeästi.

Pandemia ei ole toistaiseksi vaikuttanut asiakkaiden maksukäyttäytymiseen.

Segmentit

Reka Industrialin teollisina toimialoina ovat kaapeliteollisuus ja kumiteollisuus.

Kaapelitoimiala

 

H2/2021

H2/2020

Muutos

2021

2020

Muutos

Liikevaihto, milj. euroa

67,8

55,5

22,1 %

133,8

111,2

20,3 %

Käyttökate, milj. euroa

5,3

6,3

-15,7 %

11,0

10,0

8,1 %

Kaapelitoimialan liikevaihto oli 133,8 miljoonaa euroa (111,2). Käyttökate oli 11,0 miljoonaa euroa (10,0).

Reka Kaapeli Oy:n kotimaan myyntivolyymit kasvoivat edellisvuodesta. Myös viennin myyntivolyymit kasvoivat.

Toimialan avainraaka-aineita ovat kupari ja alumiini sekä muovit. Katsauskaudella kuparin ja alumiinin hintavaihtelut ovat olleet merkittäviä. Muovien hinnat ovat nousseet voimakkaasti ja saatavuus on vaikeutunut.

31.12.2020 kuparin tonnimääräinen hinta oli 6 308 euroa ja alumiinin tonnimääräinen hinta 1 612 euroa. Joulukuun 2021 lopussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 8 558 euroa ja alumiinin tonnimääräinen hinta 2 478 euroa.

Kuparin päiväkohtainen hinta on katsauskauden aikana ollut korkeimmillaan lokakuussa, jolloin se oli 9 138 euroa tonnilta, ja alimmillaan tammikuussa, jolloin se kävi 6 430 eurossa tonnilta. Alumiinin hinta on ollut korkeimmillaan lokakuussa, jolloin se oli 2 742 euroa tonnilta, ja alimmillaan tammikuussa, jolloin se kävi 1 609 eurossa tonnilta.

Metallien ostoissa käytetään osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla.

Tehdyt investoinnit, 3,6 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa vuonna 2020), kohdistuivat uusien tuotteiden kehittämiseen, uusiutuvaan energiaan liittyvien toimitusten kapasiteetin kasvattamiseen sekä tuottavuuden, materiaali- ja energiatehokkuuden tehostamiseen. Myös ylläpitoinvestointeja toteutettiin.

Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables -konsernin liikevaihto 2021 oli 31,7 miljoonaa euroa (32,0). Käyttökate oli 2,9 (3,9) miljoonaa euroa. Nestor Cablesin oma pääoma kääntyi 2020 positiiviseksi. Vuoden 2021 tulososuus 0,3 miljoonaa euroa on huomioitu konsernin tuloksessa sekä osakkuusyhtiöosuuden tasearvossa.

Kumitoimiala (30.6.2020 alkaen)

 

H2/2021

H2/2020

Muutos

2021

H2/2020

Liikevaihto, milj. euroa

12,1

9,2

31,5 %

24,6

9,2

Käyttökate, milj. euroa

0,4

0,2

103,5 %

1,5

0,2

Kumitoimialan liikevaihto oli 24,6 miljoonaa euroa. Käyttökate oli 1,5 miljoonaa euroa. Kumitoimialan käyttökatetta rasittavat Puolan tehtaan henkilöstön vaihtuvuus, ylityöt ja kiirerahdit sekä kasvaneet logistiikkakustannukset. Rahtikulujen nousu Kauko-idästä rasitti käyttökatetta 228 tuhatta euroa. Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020.

Ylitöistä ja vuokratyövoimasta huolimatta toimituskyky on ollut huono erityisesti Puolan letkutuotannon osalta. Tuotantomääriä on saatu nostettua, mutta asiakkaiden tilausmäärät ovat kasvaneet entistä nopeammin. Tilanteen ratkaisemiseksi ja asiakkaiden kysyntään vastaamiseksi letkutuotannon kapasiteettia nostetaan ja samalla pullonkaulaprosessikohtia kehitetään uusilla teknisillä ratkaisuilla.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Neuvottelut kumitoimialan Puolan yksikön lisätilasta saatiin valmiiksi tammikuun alussa. Lisätilan vuokrasopimus on allekirjoitettu ja tila saadaan käyttöön huhtikuun alussa. Järjestelyn myötä Puolan tuotantoyksikön letkutuotannon kapasiteettia ja tuottavuutta pystytään nostamaan ensimmäisen vuosipuoliskon aikana selkeästi. Asiakaskysyntä on edelleen kasvussa ja muutoksen avulla pystytään paremmin vastaamaan kasvaviin volyymitarpeisiin.

Kaapelitoimiala sai tammikuun 2022 lopussa Tanskasta strategisesti merkittävän, uusiutuvaan energiaan liittyvän, kaapelitilauksen sähköautojen latausinfran rakentamiseen. Nyt saadun tilauksen arvo on noin 0,6 miljoonaa euroa ja toimitukset ajoittuvat tämän vuoden ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Lisäksi sopimukseen sisältyy optio tuplata tilausmäärä kuluvana vuonna.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät

Reka Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen.

Reka Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti niiden kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä. COVID-19 pandemia on kaapelitoimialalla näkynyt lisäkustannuksina ja toimitusviiveinä. Pandemian vaikutusta tulevaisuuteen on vaikea arvioida.

Reka Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan avainraaka-aineita ovat metallit (kupari ja alumiini) ja muovit. Reka Industrial käyttää metallien ostoissa osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Metallien osalta on tärkeää sekä metallien dollarimääräisen hinnan että USD/EUR valuuttakurssisuhteen kehitys. Valuuttasuojauksia tehdään lisäksi tärkeimpien myyntivaluuttojen osalta. Sähkön hinnan suojauksissa käytetään hintakiinnityksiä.

Euroalueen taloustilanne ja epävarmuus poliittisessa kentässä saattaa vaikuttaa kumitoimialan asiakkaiden hankintamääriin ja uusien projektien käynnistämisiin. Työntekijöiden saatavuus asettaa haasteita toiminnan kasvattamiselle. Erityisesti Puolan tuotantolaitoksella henkilöstön vaihtuvuus ja sairaspoissaolojen suhteellinen osuus on suurta ja edellyttää aktiivista ja monikanavaista rekrytointia sekä toimenpiteitä poissaolojen hallitsemiseen.

Osinkopolitiikka

Reka Industrial Oyj:n tavoitteena on käyttää nettotuloksesta vähintään 30 % osingonmaksuun.

Voitonjakoesitys

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 1 925 208,23 euroa, josta tilikauden tulos on 613 394,92 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 maksetaan osinkoa 0,09 euroa osakkeelle, yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. Tilikaudelta 2020 maksettiin osinkoa 0,05 euroa osakkeelle.

Lähiajan näkymät

Vuonna 2022 käyttökatteen (miljoonaa euroa) odotetaan pysyvän samalla tasolla tai parantuvan edellyttäen, että COVID-19 pandemian ja geopoliittisen tilanteen aiheuttamat vallitsevat olosuhteet eivät olennaisesti vaikuta yhtiön toimituskykyyn. Käyttökatteeseen tulee myös vaikuttamaan oleellisesti, missä määrin ja kuinka nopeasti pystymme siirtämään jatkuvan materiaalikustannusnousun myyntihintoihin sekä metallien hintavaihtelut.

Varsinainen yhtiökokous 2022

Reka Industrial Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 6.4.2022 klo 14.00 Hyvinkäällä. Erillinen yhtiökokouskutsu julkaistaan maaliskuussa.

Julkistamismenettely

Reka Industrial Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen tämän pörssitiedotteen liitetiedostona. Tiedote on nähtävissä kokonaisuudessaan Reka Industrial Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.rekaindustrial.fi


Hyvinkää 24.2.2022

Reka Industrial Oyj
Hallitus

Yhteyshenkilöt

Jukka Poutanen

Toimitusjohtaja

jukka.poutanen@reka.fi

Tietoja julkaisijasta Reka Industrial Oyj

Reka Industrial edistää energiamurrosta ja kulkuneuvojen sähköistymistä. Teollisena perheyhtiönä sitoudumme kehittämään pitkäjänteisesti yhtiöidemme suorituskykyä ja kestävää kehitystä.  Markkinat kasvavat ja me niiden mukana. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone