SAV-Rahoitus Oyj

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2020 - 31.12.2020

25.2.2021 15:00:01 EET | SAV-Rahoitus Oyj | Yhtiötiedote

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2020 - 31.12.2020
Tilintarkastamaton

 

Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli 2 919 tuhatta euroa (edellinen tilikausi 3 418 tuhatta euroa). Liikevaihdon lasku johtuu pääosin ajoneuvoa vastaan myönnettyjen luottojen määrän vähenemisestä.

Tilikauden voitto ennen veroja oli 552 tuhatta euroa (355 tuhatta euroa). Tilikauden voitto verojen jälkeen oli 441 tuhatta euroa (284 tuhatta euroa).

Kaikki keskeiset tulonlähteet jatkoivat kasvamistaan myönnettyjen laina- ja rahoitussopimusten määrän kasvettua.  Kasvun mahdollistavan lisärahoituksen myötä, rahoituskulut ovat kasvaneet edellisvuodesta.

Tilikauden rahoitustoiminnan kate oli kaikkiaan 1 620 tuhatta euroa (ed. tilikausi 1 364 tuhatta euroa).

Yhtiön tilikauden tuloslaskelmaan sisältyy 254 tuhatta euroa kertaluonteisia strukturointikuluja, juridisia kuluja sekä muita kuluja liittyen joukkovelkakirjaemissioon 5.4.2019. Luottotappioita tilikaudella syntyi nettomääräisesti 339 tuhatta euroa.

Taseen loppusumma oli 32 844 tuhatta euroa (29 161 tuhatta euroa), josta omaa pääomaa oli yhteensä
 3 507 tuhatta euroa (3 066 tuhatta euroa).

Yhtiöllä on pääomalainaa yhteensä 1 000 tuhatta euroa, jonka ovat myöntäneet Oma Säästöpankki Oyj sekä Elite Sijoitus Oy. Pääomalainat lasketaan omaan pääomaan kuuluviksi.

 

 

 

 1-12/2020

 1-12/2019

Liikevaihto (1000 €)

2 919

3 418

Liikevoitto (1000 €)

-299

-336

% Liikevaihdosta

-10,2 %

-9,8 %

Voitto ennen tilinpäätös- siirtoja ja veroja (1000 €)

552

355

Tilikauden tulos (1000 €)

441

284

% Liikevaihdosta

15,1 %

8,3 %

Omavaraisuusaste

10,7 %

10,5 %

(Oma pääoma+Pääomalainat

    /Taseen loppusumma)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toimitusjohtaja Timo Järvinen:

 

Käytetyillä autoilla voimakas kysyntä Covid 19 -viruksesta huolimatta

Keväällä 2020 Covid 19 -viruksen aiheuttaman pandemian puhkeaminen on vaikuttanut myönteisesti asiakkaiden kysyntään käytetyistä autoista, kun kuluttajat etsivät vaihtoehtoa julkiselle liikenteelle. SAV rahoittaa 6-20-vuotiaita käytettyjä ajoneuvoja työssäkäyville asiakkaille. Autot ovat välttämättömyys näiden asiakkaiden arjessa, mukaan lukien liikkuminen työpaikan ja kodin välillä.

 Yhtiön seuraava puolivuosikatsaus 1-6/2021 julkaistaan 25.8.2021.

 

 

 

 

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Timo Järvinen, puh. +358 50 547 0007, timo.jarvinen@savrahoitus.fi

 

 

 

 SAV-Rahoitus Oyj

 1-12/2020

 1-12/2019

Liikevaihto, tuhatta euroa

2 919

3 418

   Liiketoiminnan muut tuotot

9

1

   Materiaalit ja palvelut

      Aineet, tarvikkeet ja tavarat

         400, Ostot tilikauden aikana

-1 422

-2 174

         440, Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

98

181

      445, Ulkopuoliset palvelut

-58

-33

   Materiaalit ja palvelut yhteensä

-1 382

-2 026

   Henkilöstökulut

      Palkat ja palkkiot

-391

-329

      600, Eläkekulut

-52

-41

      630, Muut henkilösivukulut

-13

-10

   Henkilöstökulut yhteensä

-456

-380

   Poistot ja arvonalentumiset

      680, Suunnitelman mukaiset poistot

-39

-33

   Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-39

-33

   Liiketoiminnan muut kulut

-1 349

-1 316

Liikevoitto (-tappio)

-299

-336

   Rahoitustuotot ja -kulut

      Muut korko- ja rahoitustuotot

         916, Muilta

2 295

1 729

      Korkokulut ja muut rahoituskulut

         944, Muille

-1 445

-1 038

   Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

850

691

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

552

355

   Tilinpäätössiirrot

   Tilinpäätössiirrot yhteensä

0

0

   Tuloverot

-110

-71

Tilikauden voitto (tappio)

441

284

 

 

 

30.12.2020

31.12.2019

VASTAAVAA, tuhatta euroa

Pysyvät vastaavat

   Aineettomat hyödykkeet yhteensä

83

92

   Aineelliset hyödykkeet yhteensä

16

39

   Sijoitukset yhteensä

0

6

Pysyvät vastaavat yhteensä

99

137

Vaihtuvat Vastaavat

   Vaihto-omaisuus yhteensä

387

303

   Saamiset

      Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

20 381

18 224

      Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

11 930

10 099

   Saamiset yhteensä

30 933

28 323

   Rahat ja pankkisaamiset

48

398

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

32 745

29 024

VASTAAVAA YHTEENSÄ

32 844

29 161

VASTATTAVAA, tuhatta euroa

Oma pääoma

   Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma

100

100

   Muut rahastot

1 388

1 388

   Edellisten tilikausien voitto (tappio)

578

294

Tilikauden tulos

441

284

Oma pääoma yhteensä

2 507

2 066

Vieras pääoma

      Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

17 061

15 314

      Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

13 276

11 782

Vieras pääoma yhteensä

30 337

27 096

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

32 844

29 161

 

 

 

RAHOITUSLASKELMA, tuhatta euroa

 1-12/2020

 1-12/2019

Liiketoiminnan rahavirta

     Liikevoitto/tappio

-299

-336

     Oikaisut liikevoittoon

     Suunnitelman mukaiset poistot

39

33

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

-260

-303

Käyttöpääoman muutos

     Pitkäaikaiset saamiset, lisäys/vähennys

-2 156

-7 049

     Lyhytaikaiset saamiset, lisäys/vähennys

-1 831

-3 311

     Vaihto-omaisuus, lisäys/vähennys

-84

-163

     Korottomat lyhytaik. Velat, lisäys/vähennys

45

164

Rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

-4 286

-10 662

     Maksetut korot

-1 445

-1 038

     Saadut korot

2 295

1 729

     Maksetut verot

-110

-71

Liiketoiminnan rahavirta

-3 546

-10 043

Investointien rahavirta

     Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin

6

-101

     Sijoituksiin liittyvät alaskirjaukset

-6

0

Investointien rahavirta

0

-101

Rahoituksen rahavirta

     Lyhytaikaiset lainat, lisäys

1 449

9 401

     Lyhytaikaiset lainat, vähennys

     Pitkäaikaisten lainojen lisäys

1 747

1 202

     Pitkäaikaisten lainojen vähennys

     Maksetut osingot

0

-122

Rahoituksen rahavirta

3 196

10 481

Rahavarojen muutos

-350

337

Rahavarat kauden alussa

398

61

Rahavarat kauden lopussa

48

398

 

 

 

YHTIÖN OMAN PÄÄOMAN

 1-12/2020

 1-12/2019

MUUTOKSET, tuhatta euroa

 

 

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma tilikauden alussa

100

100

Osakepääoman muutos

0

0

Osakepääoma tilikauden lopussa

100

100

Sidottu oma pääoma yhteensä

100

100

Vapaa oma pääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa

1 388

1 388

Sijoitetukset vapaan oman pääoman rahastoon

0

0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa

1 388

1 388

Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden alussa

294

0

Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden lopussa

578

294

Tilikauden voitto (tappio)

441

284

Pääomalainat

1 000

1 000

Vapaa oma pääoma yhteensä

3 407

2 966

Oma pääoma yhteensä

3 507

3 066

 

Yhteyshenkilöt

Timo Järvinen

toimitusjohtaja

timo.jarvinen@savrahoitus.fi

Tietoja julkaisijasta SAV-Rahoitus Oyj

SAV-Rahoitus Oyj palvelee sekä yksityisiä kuluttajia että autokauppaa. Yksityishenkilöille myönnämme lainaa ajoneuvoa vastaan sekä rahoitusta käytettyjen ajoneuvojen ostamiseen. Yhtiöllä on noin 400 yhteistyöautoliikettä ympäri Suomea. SAV-Rahoitus Oyj sijaitsee Helsingin keskustassa, jossa palvelemme asiakkaitamme sopimuksiin ja niiden hoitoon liittyvissä asioissa.

Sähköisen asioinnin avulla voimme palvella kuluttaja- ja autoliikeasiakkaita kaikkialla Suomessa. SAV-Rahoitus Oyj on suomalainen ja suomalaisomisteinen julkinen osakeyhtiö, jonka liikevaihto oli viimeisen tilinpäätöksen (1.1.2019 -31.12.2019) mukaan 3,42 miljoona euroa ja taseen loppusumma 29,16 miljoonaa euroa. Omavaraisuusasteemme on 10,5 %. Elite Sijoitus Oy sekä Oma Säästöpankki Oyj omistavat 99,49 % SAV-Rahoitus Oyj:n osakkeista. Elite Sijoituksen osuus osakkeista on 48,75 % ja Oma Säästöpankin osuus 50,74 %.

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.