Reka Industrial Oyj

Kutsu Reka Industrial Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

10.3.2021 17:59:58 EET | Reka Industrial Oyj | Yhtiökokouskutsu

Reka Industrial Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.4.2021 klo 14.00 alkaen Hyvinkään Villatehtaalla, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 13.30.

COVID-19 -pandemian vuoksi yhtiökokous pyritään järjestämään mahdollisimman lyhyenä. Kokouksen yhteydessä ei ole tarjoilua eikä jaettavaa materiaalia. Reka Industrial Oyj:n hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja johtoryhmän paikallaolo on rajoitettu minimiin.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

 7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 8. Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen

 9. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

  Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 3 032 499,82 euroa, josta tilikauden tulos on 193 536,54 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020 jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 10.5.2021. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville osakkeille.

 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 11. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

  Hallitus ehdottaa yhtiön palkitsemisraportin 2020 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.rekaindustrial.fi

 12. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista päättäminen

  Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle hallituksen sekä valiokuntien jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista seuraavaa:
  - Hallituksen jäsenten vuosipalkkio (12 kuukautta) on 25.000 euroa ja hallituksen
    puheenjohtajan 32.000 euroa, ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan.
  - Noin 40 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan yhtiön osakkeilla. Muunto osakkeiksi
     toteutetaan yhtiön B-osakkeen huhtikuun 2021 vaihdolla painotetulla keskikurssilla ja
     osakkeet luovutetaan toukokuussa 2022.
  - Valiokuntien jäsenten vuosipalkkio on 2500 euroa.
  - Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta.

 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan perustuen tilintarkastuksen kilpailutukseen.

 14. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen

  Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi.
  Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) varsinaista jäsentä, ja että varajäseniä ei valita.

 15. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen

  Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat henkilöt: Markku E. Rentto, Ari Järvelä, Matti Hyytiäinen, Olli-Heikki Kyllönen ja uudeksi jäseneksi valitaan Leena Saarinen.

  Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Markku E. Rentto ja varapuheenjohtajaksi valitaan Ari Järvelä.

 16. Tilintarkastajan valitseminen

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, uutena päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta ja kauppahinta vastaa Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankintahetkellä vallitsevaa markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.

  Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, mikäli siihen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain tarkoittama painava syy.

  Hankittavien osakkeiden määrä, lisättynä yhtiön hallussa olevien aiemmin pantiksi otettujen osakkeiden määrällä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta. Määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista.

  Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, mutta kuitenkin enintään 8.10.2022 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.

 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

  Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 588.076 B-osaketta, mikä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja yhteensä 10 prosenttia yhtiön B-osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 24.6.2020 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamisesta.

 19. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu, Reka Industrial Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, sekä palkitsemispolitiikka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.rekaindustrial.fi. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.4.2021 lukien.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 25.3.2021 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Reka Industrial Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 1.4.2021 klo 12.00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen info@reka.fi,

b) puhelimitse numeroon 020 7200 395 tai

c) kirjeitse osoitteeseen Reka Industrial Oyj, Kankurinkatu 4–6, 05800 Hyvinkää.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään 5.4.2021 klo 10.00 mennessä merkitty tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiön toimistoon osoitteeseen Reka Industrial Oyj, Kankurinkatu 4–6, 05800 Hyvinkää, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Reka Industrial Oyj:llä on kokouskutsun julkaisupäivänä 10.3.2021 yhteensä 139.600 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 2.792.000 ääntä sekä 5.880.760 B-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 5.880.760 ääntä.

Hyvinkäällä 10. maaliskuuta 2021

 

Reka Industrial Oyj
Hallitus

Yhteyshenkilöt

Jukka Poutanen

Toimitusjohtaja

jukka.poutanen@reka.fi

Tietoja julkaisijasta Reka Industrial Oyj

Reka Industrial investoi moderniin yhteiskuntaan ja uudistaa yhteiskunnan tukijalkana toimivaa teollisuutta. Teollisena perheyhtiönä Reka Industrial sitoutuu pitkäjänteisesti kehittämään omistamiensa yhtiöiden suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Konserniyhtiöiden kautta Reka Industrial on mukana niin energia- kuin kulkuneuvoteollisuudenkin murroksessa. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone