Skarta Group Oyj

Skarta Group Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.–30.9.2021: Uuden strategian toteuttaminen ja jatkuva liiketoiminta etenevät suunnitellusti

5.11.2021 09:00:00 EET | Skarta Group Oyj | Yhtiötiedote

Skarta Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE
05.11.2021 kello 09.00

Skarta Group Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.–30.9.2021: Uuden strategian toteuttaminen ja jatkuva liiketoiminta etenevät suunnitellusti

  • Skarta Group Oyj julkaisi syyskuussa uuden strategian päälinjaukset ja keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
  • Lokakuussa Skartan yrittäjien yhteenliittymään liittyneen Sitema Oy:n hankinta tukee strategian toteuttamista ja toiminnan laajentamista puhtaan energian hankkeiden arvoketjussa erinomaisesti
  • Hankekehityksessä on panostettu erityisesti Vierivoima-konseptiin, joka tarjoaa lähellä tuotettua hiilineutraalia sähköä paikalliseen käyttöön
  • Konsernin jatkuvan liiketoiminnan muodostavan Skarta Finland Oy -alakonsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 20,5 miljoonaa euroa ja käyttökate 1,3 miljoonaa euroa
  • Heinäkuussa toteutetun osakevaihdon myötä Skarta Group Oyj -konsernin omavaraisuusaste nousi 70,6 prosenttiin ja sen kolmannen kvartaalin liiketulos kääntyi positiiviseksi
  • Hallitus toistaa puolivuosikatsauksessa esitetyn taloudellisen ohjeistuksen, jonka mukaisesti kuluvalta tilikaudelta tavoitellaan 70–80 miljoonan euron pro forma -liikevaihtoa ja jatkuvan liiketoiminnan oikaistun käyttökatteen arvioidaan olevan noin viisi miljoonaa euroa

Avainluvut

Skarta Group Oyj -konserni

Jatkuva liiketoiminta*
(Skarta Finland Oy -konserni)

7–9/2021 (3 kk)

1–9/2021 (9 kk)

7–9/2021 (3 kk)

1–9/2021 (9 kk)

Liikevaihto (1000 EUR)

14 221

14 753

20 489

51 989

Käyttökate (1000 EUR)

1 301

203

1 326

3 335

- % liikevaihdosta

9,1 %

1,4 %

6,5 %

6,4 %

Liiketulos (1000 EUR)

63

-1 225

932

2 355

- % liikevaihdosta

0,4 %

-8,3 %

4,6 %

4,5 %

Tilikauden tulos (1000 EUR)

-121

-4 856

1 963

2 730

- % liikevaihdosta

-0,9 %

-32,9 %

9,6 %

5,3 %

Oma pääoma/osake, EUR

0,18

0,18

N/A

N/A

Omavaraisuusaste

70,6 %

70,6 %

N/A

N/A

*Skarta Group Oyj:n nykyinen konsernirakenne tuli voimaan 15.7.2021 toteutetulla osakevaihdolla, jolloin Skarta Finland Oy siirtyi Skarta Group Oyj:n omistukseen. Jatkuvalla liiketoiminnalla tarkoitetaan tässä katsauksessa Skarta Finland Oy:n ja sen tytäryhtiöiden Skarta Energy Oy:n, Skarta AB:n ja Skarta Infran (Niskasen Maansiirto Oy) muodostaman alakonsernin liiketoimintaa, jonka taloudelliset tiedot on yhdistelty Skarta Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen vasta osakevaihdon täytäntöönpanon jälkeen.

Jatkuvaa liiketoimintaa koskevat taloudelliset tiedot on tässä katsauksessa esitetty koko tilikauden ajalta ns. pro forma -periaatteella, jonka mukaisesti konsernin liiketoiminta olisi muodostunut Skarta Finland Oy -alakonsernin liiketoiminnasta koko tilikauden ajan. Jatkuvaa liiketoimintaa koskevissa tiedoissa ei siten ole huomioitu Skarta Group Oyj:n, jonka tulokseen sisältyvät konsernin aiempien tytäryhtiöiden ensimmäisen vuosipuoliskon tulokset, lukuja.

 

Taloudellinen ohjeistus

Skarta Group Oyj:n hallitus toistaa 20.8.2021 julkaistussa puolivuosikatsauksessa esitetyn taloudellisen ohjeistuksen, jonka mukaisesti Skarta-konserni tavoittelee kuluvalta tilikaudelta 70–80 miljoonan euron pro forma -liikevaihtoa ja arvioi edellä määritellyn jatkuvan liiketoiminnan oikaistun käyttökatteen olevan noin viisi miljoonaa euroa.

 

Toimitusjohtaja Tuomas Hirvosen katsaus

Skarta-konsernin liiketoiminta eteni kolmannella vuosineljänneksellä suunnitellusti sekä erikoisrakentamisen että energiahankkeiden osalta. Valmistuneita projekteja olivat muun muassa Hituran kaivoksen sulkeminen ja maisemointi Nivalassa sekä Jämsän keskuspuhdistamon rakentaminen. Hituran kaivosprojekti on hyvä esimerkki projektista, jossa pääsimme toteuttamaan missiotamme puhtaan tulevaisuuden rakentamisesta ja hyödyntämään useamman konserniyhtiön vahvaa osaamista vaativista hankkeista.

Syksyn aikana saimme uusia projekteja mm. Puhuri Oy:n Kaukasen tuulivoimapuistossa ja Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehtaalla. Projektit ovat jatkoa asiakkaille aiemmin tehdyille töille, mikä on positiivinen signaali asiakastyytyväisyydestä ja luottamuksesta Skartaa kohtaan. Konsernin tulouttamaton tilauskanta on yhteensä 57 miljoonaa euroa.

Julkaisimme syyskuussa uuden strategiamme päälinjaukset, joiden mukaisesti tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeiden kehittämistä, rakentamista ja omistamista. Puhtaan energian ratkaisuissa on merkittävää kasvupotentiaalia ja niiden kehittämiseen on panostettu merkittävästi. Panostukset ovat oleellinen osa keskipitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidemme saavuttamista.

Kehitystyön erityinen painopiste on ollut Vierivoima-konseptissa, joka tarjoaa lähellä tuotettua hiilineutraalia sähköä paikalliseen käyttöön kunnille ja teollisuuden toimijoille. Vierivoiman myötä Skartan hankekehitys etenee positiivisesti sekä tuuli- että aurinkovoimassa. Uskomme kehitystyön realisoituvan useamman hankkeen aloituksena ensi vuoden aikana, ja jatkossa pyrimme toteuttamaan puhtaan energian kokonaishankkeita sekä Suomessa että Ruotsissa.

Skarta-konserni tavoittelee kuluvalta tilikaudelta 70–80 miljoonan euron pro forma -liikevaihtoa ja arvioi jatkuvan liiketoiminnan oikaistun käyttökatteen olevan noin viisi miljoonaa euroa. Konsernille tyypillisten liiketoimintasyklien mukaisesti hankkeita saadaan valmiiksi ennen talven tuloa, joten liiketoiminnan tulos painottuu loppuvuodelle ja kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen tulos on hyvin linjassa esitetyn ohjeistuksen kanssa.

Skartan toiminta perustuu yrittäjien yhteenliittymään, mikä mahdollistaa nopean laajentumisen, hyvän kannattavuuden ja omistaja-arvon vahvan kehityksen. Lokakuussa osakevaihdolla toteutetun Sitema Oy:n hankinnan myötä saimme konserniin uusia yrittäjiä kasvattamaan liiketoimintaa. Näemme Siteman tuovan erittäin arvokasta osaamista sekä resursseja eri liiketoiminta-alueillemme ja siten tukevan toimintamme laajentamista puhtaan energian arvoketjussa strategiamme mukaisesti.

Skarta tavoittelee tulevina vuosina vahvaa kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoilla. Yhtiön hallitus on asettanut keskipitkän aikavälin taloudelliseksi tavoitteeksi vähintään 300 miljoonan euron vuotuisen liikevaihdon ja 10 prosentin käyttökatteen vuoteen 2024 mennessä. Osana kasvutavoitetta 30.9.2021 pidetty ylimääräinen yhtiökokous myönsi hallitukselle osakeantivaltuutuksen enintään 100 000 000 osakkeen liikkeellelaskuun. Valtuutusta voidaan käyttää erityisesti yhtiön kasvun vaatimien lisäresurssien hankkimiseksi.

 

Taloudelliset tiedot

Jatkuvan liiketoiminnan pro forma -tuloslaskelma

Konsernin jatkuvan liiketoiminnan (Skarta Finland Oy -alakonsernin liiketoiminta) käyttökate kolmannella vuosineljänneksellä oli 6,5 prosenttia ja liiketulos 4,6 prosenttia liikevaihdosta. Katsauskauden tulosta paransi vähemmistöosuuksien purku, joka toteutettiin Skarta Finland Oy:n hankittua Skarta AB:n vähemmistöosuudet omistukseensa osana heinäkuussa toteutettua osakevaihtoa. Katsauskauden tulos oli yhteensä 9,6 prosenttia liikevaihdosta.

SKARTA FINLAND OY -KONSERNI (1000 euroa)

7–9/2021 (3 kk)

1–9/2021 (9 kk)

LIIKEVAIHTO

20 489

51 989

Liiketoiminnan muut tuotot

35

53

Materiaalit ja palvelut

-15 269

-37 672

Henkilöstökulut

-2 289

-6 619

Liiketoiminnan muut kulut

-1 640

-4 415

KÄYTTÖKATE

1 326

3 335

Poistot ja arvonalentumiset

-394

-980

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

932

2 355

Rahoitustuotot ja -kulut

-98

-358

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

834

1 997

Tuloverot

-158

-374

Vähemmistöosuudet

1 287

1 107

TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)

1 963

2 730

 

Skarta Group Oyj -konsernin tuloslaskelma

Skarta Group Oyj -konsernin tuloslaskelma on laadittu soveltuvan kirjanpitosääntelyn mukaisesti siten, että Skarta Finland Oy tytäryhtiöineen on yhdistelty konsernin tuloslaskelmaan vasta 15.7.2021 tapahtuneen osakevaihdon täytäntöönpanon jälkeen, 1.8.2021 alkaen. Näin ollen konsernin tuloslaskelma sisältää heinäkuun 2021 osalta ainoastaan emoyhtiön hallinnolliset kulut, eikä siten anna oikeaa kuvaa konsernin nykyisen liiketoiminnan tuloksellisuudesta.

Ennen osakevaihtoa konsernin liiketoiminta muodostui Privanet Securities Oy:n sijoituspalveluliiketoiminnasta, josta Skarta Group Oyj luopui kesäkuussa jakamalla Privanet Securities Oy:n tytäryhtiöosakkeet varojenjakona osakkeenomistajilleen. Privanet Securities Oy on yhdistelty konsernitilinpäätökseen aiemman konsernirakenteen purkautumiseen saakka, ja ensimmäisen vuosipuoliskon tulos on siten muodostunut päättyneestä liiketoiminnasta. Ensimmäisen vuosipuoliskon tapahtumia on tarkemmin käsitelty yhtiön 20.8.2021 julkaisemassa puolivuosikatsauksessa.

Skarta Group Oyj:n aiemmat taloudelliset raportit on laadittu aiemman toimialan mukaisesti noudattaen valtiovarainministeriön asetusta luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta (30/2016). Alla esitettyjen taloudellisten tietojen laatimiseksi ensimmäisen vuosipuoliskon lukuihin on tehty uudelleenluokitteluja, jotta ne vastaisivat muiden konserniyhtiöiden laatimisperiaatteita ja tilinpäätöksen esittämistapaa. Uudelleenluokitteluiden tekemiseksi kolmannen vuosineljänneksen tuloslaskelmaa on oikaistu kirjaamalla materiaalit ja palvelut -erään noin 504 000 euron edestä konsernin aiempaan liiketoimintaan liittyneitä osakkeiden hankintoja, jotka aiemmin on netotettu osakkeiden myynteihin osana sijoituspalvelutoiminnan tuottoja.

SKARTA GROUP OYJ -KONSERNI (1000 euroa)

7–9/2021 (3 kk)

1–9/2021 (9 kk)

LIIKEVAIHTO

14 221

14 753

Liiketoiminnan muut tuotot

135

634

Materiaalit ja palvelut

-10 545

-10 545

Henkilöstökulut

-1 660

-2 448

Liiketoiminnan muut kulut

-850

-2 191

KÄYTTÖKATE

1 301

203

Poistot ja arvonalentumiset

-1 238

-1 428

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

63

-1 225

Rahoitustuotot ja -kulut

-33

-3 480

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

30

-4 705

Tuloverot

-150

-150

Vähemmistöosuudet

0

0

TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)

-121

-4 856

 

Skarta Group Oyj -konsernin tase

SKARTA GROUP OYJ -KONSERNI (1000 euroa)

30.9.2021

Aineettomat hyödykkeet

32 920

Aineelliset hyödykkeet

5 435

Sijoitukset

6 411

PYSYVÄT VASTAAVAT

44 766

Vaihto-omaisuus

854

Pitkäaikaiset saamiset

1 458

Lyhytaikaiset saamiset

24 529

Rahoitusarvopaperit

35

Rahat ja pankkisaamiset

1 783

VAIHTUVAT VASTAAVAT

28 561

VASTAAVAA

73 426

 

 

Osakepääoma

80

Rahastot

69 934

Muuntoero

1

Edellisten tilikausien tulos

-14 000

Tilikauden tulos

-4 856

OMA PÄÄOMA

51 160

Vähemmistöosuudet

17

Vapaaehtoiset varaukset

19

Pitkäaikaiset lainat

6 421

Lyhytaikainen vieras pääoma

15 808

VIERAS PÄÄOMA

22 327

VASTATTAVAA

73 426

Aineettomat hyödykkeet muodostuvat ensisijaisesti konserniliikearvosta, jota muodostui heinäkuussa toteutetun osakevaihdon yhteydessä noin 33 miljoonan euron arvosta. Konsernin omavaraisuusaste kolmannen vuosineljänneksen lopussa oli 70,6 prosenttia, kun se vielä kesäkuun lopussa oli negatiivinen ja tilikauden 2020 lopussa 26,6 prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma katsauskauden lopussa oli 0,18 euroa.

Oma pääoma vahvistui merkittävästi heinäkuussa toteutetussa osakevaihdossa, jossa yhtiön vakuudettomia velkoja konvertoitiin osakkeiksi noin 5,2 miljoonan euron määrästä, ja Skarta Finland Oy:n osakkeina apporttina maksettu suunnattu osakeanti kasvatti yhtiön omaa pääomaa yli 46 miljoonalla eurolla. Konsernin pitkäaikainen vieras pääoma muodostuu järjestelyiden jälkeen lainoista rahoituslaitoksilta.

Oman pääoman muutokset kolmannella vuosineljänneksellä on esitetty tarkemmin alla olevassa taulukossa.

Oman pääoman muutokset (1000 euroa)

Osakepääoma

SVOP-rahasto

Kertyneet voittovarat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.7.2021

80

18 428

-18 739

-231

Kurssierot

 

 

4

4

Oman pääoman lisäys

 

51 506

 

51 506

Muuntoero

 

 

1

1

Kauden voitto/tappio

 

 

-121

-121

Oma pääoma 30.9.2021

80

69 934

-18 854

51 160

 

Katsauskauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat

Skarta Group Oyj tiedotti 18.10.2021 hankkivansa oululaisen Sitema Oy:n osakekannan osakevaihdolla. Sitema Oy on avainhenkilöidensä omistama, vuonna 2018 perustettu sähköverkkojen, uusiutuvan energian ratkaisujen, kiinteistöinfran sekä tietoliikenteen suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita tarjoava yritys. Sitema Oy:llä on 35 työntekijää ja se tavoittelee kuluvalta tilikaudelta 3,6 miljoonan euron liikevaihtoa sekä yli 0,5 miljoonan euron liiketulosta. Sitema Oy yhdistellään Skarta Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen 1.11.2021 alkaen, joten sillä ei ole merkittävää vaikutusta konsernin tämän vuoden tulokseen.

Osakevaihdon toteuttamiseksi Sitema Oy:n osakkeenomistajille järjestettiin suunnattu osakeanti 0,51 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Osakeanti maksettiin kokonaan apporttiomaisuutena Sitema Oy:n osakkeilla, joiden arvoksi on määritelty 5,175 miljoonaa euroa. Osakevaihdon myötä Skarta Group Oyj:n osakemäärä nousi 288 397 790 osakkeeseen, joista Sitema Oy:n osakkeenomistajille suunnatut uudet osakkeet muodostavat 3,5 prosenttia. Kaupankäynti uusilla osakkeilla Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkoi 1.11.2021.

Huomautus

Tämä liiketoimintakatsaus ei ole Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan sääntöjen mukainen osavuosikatsaus. Skarta Group Oyj noudattaa markkinapaikan sääntöjen mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja. Katsauksessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Yhteyshenkilöt

Tuomas Hirvonen

toimitusjohtaja

Skarta Group Oyj

tuomas.hirvonen@skarta.fi

Tietoja julkaisijasta Skarta Group Oyj

Skarta on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. Skartan pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 150 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

Skarta Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone