Digital Workforce Services Oyj

Digital Workforce Services Oyj: Vakauttamistoimenpiteitä suoritettu

15.12.2021 18:25:01 EET | Digital Workforce Services Oyj | Yhtiötiedote

Digital Workforce Services Oyj: Vakauttamistoimenpiteitä suoritettu

Digital Workforce Services Oyj, Yhtiötiedote, 14.12.2021, klo 18:25

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

 

Viitaten Digital Workforce Services Oyj:n (”Digital Workforce Services” tai ”Yhtiö”) 18.11.2021 päivättyyn esitteeseen ja 1.12.2021 julkistettuun Digital Workforce Servicesin listautumisannin lopullista tulosta koskevaan yhtiötiedotteeseen, Digital Workforce Services on vastaanottanut tiedon, että listautumisannissa vakauttamisjärjestäjänä toimiva Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske Bank”) on suorittanut vakauttamistoimenpiteitä 3.12.2021 ja 14.12.2021 välisenä aikana.

CapMan Growth Equity Fund 2017 Ky on myöntänyt vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille lisäosakeoption, joka oikeuttaa Danske Bankin ostamaan 30 päivän ajan Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First North Growth Market Finland -markkinapaikalla enintään 580 742 lisäosaketta annin merkintähinnalla yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä.

Danske Bankin (yhteyshenkilö: Niels Erik Nielsen, tel: +44 20 7410 8000) on ilmoittanut suorittaneensa vakauttamistoimenpiteitä (markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 artiklan 5(4) mukaisesti) Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alla olevan mukaisesti.

Vakauttamistiedot

Liikkeeseenlaskija

Digital Workforce Services Oyj

Arvopaperit

Osake (ISIN FI4000513015)

Listautumisannin koko

3 423 198 osaketta

Merkintähinta

6,58 EUR

Kaupankäyntitunnus

DWF

Vakauttamisjärjestäjä

Danske Bank A/S

Vakauttamisaika

3.12.2021 – 14.12.2021

 

Vakauttamistoimenpiteet

Päivämäärä

Hinta

(alin)

Hinta

(ylin)

Hinta

(painotettu keskiarvo)

 

Määrä

Valuutta

Markkina

3.12.2021

6,17

6,58

6,520

345 742

EUR

Nasdaq First North Growth Market Finland

7.12.2021

5,85

6,30

6,099

14 574

EUR

Nasdaq First North Growth Market Finland

8.12.2021

6,18

6,58

6,284

40 950

EUR

Nasdaq First North Growth Market Finland

9.12.2021

6,30

6,58

6,524

43 476

EUR

Nasdaq First North Growth Market Finland

10.12.2021

6,30

6,50

6,438

12 608

EUR

Nasdaq First North Growth Market Finland

13.12.2021

6,50

6,50

6,500

1 392

EUR

Nasdaq First North Growth Market Finland

14.12.2021

6,00

6,20

6,081

4 153

EUR

Nasdaq First North Growth Market Finland

 

Lisätietoja antavat:

Mika Vainio-Mattila, toimitusjohtaja, Digital Workforce Services Oyj, +358 40 752 0617

Pääjärjestäjä ja hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 841 3052

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle muualla kuin Suomessa. Suomea lukuun ottamatta missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (”Esiteasetus”) (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Esiteasetuksessa tarkoitetun esitteen julkaisemista. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisulla ”arvopapereiden tarjoaminen yleisölle” tarkoitetaan missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) jotka ovat Esite-asetuksen mukaisia ”kokeneita sijoittajia” siten kuin se on osa Yhdistyneen Kuningaskunnan lainsäädäntöä vuonna 2018 annetun lain Euroopan unionista (eroamista koskeva laki) (muutoksineen) nojalla; (ii) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (iii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iv) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkina-lain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai vastaavat kielteiset ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta, Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta julkisesti päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeisten tapahtumien tai olosuhteiden huomioon ottamiseksi.

Yhtiötiedote muilla kielillä

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone