Reka Industrial Oyj

Reka Industrial Oyj: Kannattavassa kasvussa

21.10.2021 09:00:01 EEST | Reka Industrial Oyj | Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Tammi–syyskuussa 2021

  • Konsernin liikevaihto oli 118,3 miljoonaa euroa (86,7 miljoonaa)
  • Käyttökate oli 9,1 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa)
  • Liiketulos oli 4,9 (2,7) miljoonaa euroa.
  • Katsauskauden tulos oli 1,1 (0,2) miljoonaa euroa

Lähiajan näkymät ennallaan: Vuonna 2021 käyttökatteen (miljoonaa euroa) odotetaan paranevan edellisvuodesta edellyttäen, että COVID-19 pandemian aiheuttamat vallitsevat olosuhteet eivät olennaisesti vaikuta yhtiön toimituskykyyn. Käyttökatteeseen tulee myös vaikuttamaan oleellisesti, missä määrin ja kuinka nopeasti pystymme siirtämään jatkuvan materiaalikustannusnousun myyntihintoihin sekä metallien hintavaihtelut.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Vuonna 2020 hankittu Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020.

Liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton.

TOIMITUSJOHTAJA JUKKA POUTANEN:

Tammi-syyskuussa liikevaihto kasvoi merkittävästi sekä kaapeli- että kumitoimialalla. Käyttökatetta on pystytty parantamaan toimialojen hankinta- ja toimituskykyhaasteista huolimatta. 

Kaapelitoimialalla olemme onnistuneet palvelemaan asiakkaitamme luotettavasti jatkuvista hankintahaasteista huolimatta. Tämä näkyy liikevaihdon kasvun lisäksi kaapelitoimialan käyttökatteen kehityksessä. Tammi-syyskuussa liikevaihto kasvoi merkittävästi. Kaapelitoimialan liikevaihdon kasvusta noin puolet selittyy metallien hintojen nousulla.

Kohonneiden metallihintojen vaikutus varaston arvoon sekä metalli- ja valuuttasuojausten nettovaikutus tukivat kaapelitoimialan käyttökatetta noin 0,3 miljoonalla eurolla kompensoiden voimakkaasti ja ennennäkemättömän nopeasti kohonneita hankintakustannuksia, jotka voidaan siirtää vasta viiveellä asiakashintoihin.

Kumitoimialalla asiakkaiden tilausmäärät ovat kasvaneet voimakkaasti. Puolan tuotannon henkilöstön vaihtuvuus on ollut suurta ja tuotantomäärien riittävä lisääminen ei ole onnistunut. Ylitöistä ja vuokratyövoimasta huolimatta toimituskykymme on ollut huono erityisesti Puolan letkutuotannon osalta. Toimituskykyongelmat ja ylimääräiset kulut rasittavat käyttökatetta. Pääpaino korjaavissa toimenpiteissä on nyt letkutuotannon tuotantokapasiteetin nostossa sekä tuotantoprosessin tehostamisessa. Muutokset tuotannossa parantavat myös henkilöstötilannetta. Priorisoidut toimenpiteet valmistuvat pääosin vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Kaapelitoimiala on tehnyt päätöksen kasvattaa tuotantoalaa Riihimäen tehtaalla. Lisätila tulee käyttöön vuoden 2023 puolivälissä. 

Kysyntätilanne on molemmilla toimialoilla hyvä. COVID-19 ja hankintaketjun logistiikka ovat vaatineet paljon ponnisteluja materiaalitoimitusten varmistamiseen. Materiaalihinnat ja logistiikkakustannukset ovat jatkaneet nousuaan voimakkaasti.

Kaapelitoimialan pohjoismainen markkina on kasvussa ja sen odotetaan kasvavan myös lähivuosina. Markkinaosuutemme Suomessa on vahva ja tavoittelemme markkinaosuuden kasvua muissa Pohjoismaissa.

Kumitoimialalla on valikoiduissa markkinasegmenteissään vahva asema. Etenkin keltaisissa koneissa (construction equipment) markkinaosuus kasvaa edelleen. Kyselyt kuorma-autoteollisuudessa ovat kasvaneet aiemmasta.

Green Bond rahoitettavia hankkeita on viety eteenpäin ja uusia on työstettävänä. Panostuksia on kaapelitoimialalla laitettu etenkin tuulivoimaan ja energiakulutuksen vähentämiseen liittyviin kohteisiin. Kumitoimialalla työstetään parhaillaan asiakkaiden kanssa prototyyppejä ja esisarjoja tuotteista, joita tarvitaan sähköllä toimiviin hyötyajoneuvoihin. Näihin liittyvät volyymitoimitukset alkavat vuonna 2023.

KATSAUSKAUDEN KESKEISET TAPAHTUMAT

Tammikuussa 2021 Reka Kaapeli Oy teki sopimuksen 5,0 miljoonan euron lainalimiitistä. Limiitti on määräaikainen. Lainalimiittiin liittyy kovenanttiehtoja.

AVAINLUVUT

1-9/2021

1-9/2020

1-12/2020

Liikevaihto, milj. euroa

118,3

86,7

120,4

Käyttökate, milj. euroa

9,1

6,4

9,4

Katsauskauden tulos, milj. euroa

1,1

0,2

1,0

Tulos/osake, euroa

0,19

0,03

0,16

Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa

2,9

0,3

2,1

IAS 19 etuuspohjaisen eläkejärjestelyn kirjaukset tuloslaskelmassa esitetään liiketuloksen alapuolella omana eränään ennen osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Näin Reka Industrialin liiketoiminnan kehittymistä voi seurata paremmin.

31.12.2020 Reka Industrial - konsernin yhtiöt aloittivat valmistelut IAS 19 mukaisen etuuspohjaisen eläkejärjestelyn poistamiseksi. Uudistetun järjestelyn tarkoituksena on, että Reka Industrial - konsernin yhtiöt maksavat kiinnitettyä (24 %) tyel-maksua eivätkä ole vastuussa Reka eläkekassan toiminnan, vastuiden tai taloudellisen tilanteen aiheuttamista muista velvoitteista. Reka Industrial - konsernin johdon näkemyksen mukaan lopputuloksena on eläkkeiden maksuperusteinen järjestely. Uudistetun järjestelyn arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 aikana.

COVID-19

Pandemia ei ole näkynyt asiakkaiden kysyntämäärissä. Ylimääräisiä kustannuksia ja toimitusviiveitä on pandemiasta kertynyt henkilöstön sairastumisten vuoksi ja henkilöstön oltua herkemmin sairaslomalla mahdollisen tartuntariskin eliminoimiseksi. Pandemian lisäkustannusten vaikutuksen käyttökatteeseen arvioidaan olevan vuoden alusta 0,6 miljoonaa euroa. Lisäkustannukset ovat syntyneet kasvaneista sairaspoissaoloista, niiden paikkaamiseen käytetyistä ylitöistä ja lisähenkilöistä sekä kasvaneista rahtikuluista, joita on aiheutunut siitä, että pandemiasta johtuvia myöhästymisiä on pyritty minimoimaan pikatoimituksilla.  

Pandemia on näkynyt molempien toimialojen materiaalihankinnassa. Pääosin materiaalit on pystytty hankkimaan ajoissa, mutta raaka-aine, komponentti- ja osin konttipula on tuonut lisätyötä ja haasteita hankinnalle. Kaapelitoimialalla materiaalien hinnoissa on ollut merkittävää nousua. Kumitoimialan materiaalien ja komponenttien hinnoissa on nousua ja nousupaineita. Logistiikkakustannukset ovat nousseet selkeästi. 

Pandemia ei ole toistaiseksi vaikuttanut asiakkaiden maksukäyttäytymiseen.

SEGMENTIT                                           

Reka Industrialin teollisina toimialoina ovat kaapeliteollisuus ja kumiteollisuus.

KAAPELITOIMIALA

Kaapelitoimialan liikevaihto oli 100,1 miljoonaa euroa (82,3 miljoonaa euroa, muutos 21,6 %). Käyttökate oli 8,0 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa, muutos 24,7 %).

Reka Kaapeli Oy:n kotimaan myyntivolyymit kasvoivat voimakkaasti edellisvuodesta. Myös viennin myyntivolyymit kasvoivat.

Toimialan avainraaka-aineita ovat kupari ja alumiini sekä muovit. Katsauskaudella kuparin ja alumiinin hintavaihtelut ovat olleet merkittäviä. Muovien hinnat ovat nousseet voimakkaasti ja saatavuus on vaikeutunut.

Vuoden alussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 6 308 euroa ja alumiinin tonnimääräinen hinta 1 612 euroa. Syyskuun 2021 lopussa kuparin tonnimääräinen hinta oli 7 810 euroa ja alumiinin tonnimääräinen hinta 2 462 euroa.

Kuparin päiväkohtainen hinta on katsauskauden aikana ollut korkeimmillaan toukokuussa, jolloin se oli 8 817 euroa tonnilta, ja alimmillaan tammikuussa, jolloin se kävi 6 430 eurossa tonnilta. Alumiinin hinta on ollut korkeimmillaan syyskuussa, jolloin se oli 2 507 euroa tonnilta, ja alimmillaan tammikuussa, jolloin se kävi 1 609 eurossa tonnilta.

Toimialan osakkuusyhtiön Nestor Cables konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2021 oli 24,6 miljoonaa euroa (27,3). Käyttökate oli positiivinen jääden kuitenkin edellisvuodesta.

KUMITOIMIALA

Kumitoimialan liikevaihto oli 18,3 miljoonaa euroa. Käyttökate oli 1,4 miljoonaa euroa. Kumitoimialan käyttökatetta rasittavat Puolan tehtaan henkilöstön vaihtuvuus, ylityöt ja kiirerahdit sekä kasvaneet logistiikkakustannukset. Reka Kumi yhdistettiin konserniin 30.6.2020.

Ylitöistä ja vuokratyövoimasta huolimatta toimituskyky on ollut huono erityisesti Puolan letkutuotannon osalta. Tuotantomääriä on saatu nostettua, mutta asiakkaiden tilausmäärät ovat kasvaneet entistä nopeammin. Tilanteen ratkaisemiseksi ja asiakkaiden kysyntään vastaamiseksi letkutuotannon kapasiteettia nostetaan ja samalla pullonkaulaprosessikohtia kehitetään uusilla teknisillä ratkaisuilla.

RAHOITUSASEMA

Taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 78,1 miljoonaa euroa. 31.12.2020 taseen loppusumma oli 73,2 miljoonaa euroa.

Tammikuussa 2021 Reka Kaapeli Oy teki sopimuksen 5,0 miljoonan euron lainalimiitistä. Limiitti on määräaikainen. Lainalimiittiin liittyy kovenanttiehtoja. Lainalimiitistä oli käytössä 1,0 miljoonaa euroa syyskuun 2021 lopussa.

30.9.2021 konsernin korolliset lainat ilman IFRS 16 vuokrasopimuksia olivat 25,0 miljoonaa euroa (31.12.2020 25,6 miljoonaa euroa). Summasta 17,4 miljoonaa euroa on pitkäaikaista. Korollisiin lainoihin sisältyvä myyntisaamisten rahoitukseen liittyvä regressi oli 2,7 miljoonaa euroa syyskuun 2021 lopussa (31.12.2020 1,5 miljoonaa euroa). Regressi syntyy tilanteessa, jossa myyntisaamisen rahoituksessa on viivettä kuun lopussa tai asiakkaan limiitin täyttymisen vuoksi.

Hallinto-oikeus on todennut heinäkuun 2021 päätöksessään, että vuonna 2015 toteutettu tytäryhtiösulautuminen ei ole veroneutraali. Tilikauden lukuihin on huomioitu yhteensä 1,3 miljoonaa euroa hallinto-oikeuden päätöksen myötä. Vero ja veronkorotus yhteensä 1,1 miljoonaa euroa on kirjattu suoraan omaan pääomaan ja muut kulut yhteensä 0,2 miljoonaa euroa on kirjattu tuloslaskelman kautta. Suurin osa summasta on maksettu ja jäljellä olevan 0,5 miljoonan euron osalta yhtiö on sopinut kesäkuulle 2022 ulottuvan maksuaikataulun verottajan kanssa. Yhtiö on eri mieltä ratkaisusta ja on päättänyt hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 1.1.–30.9.2021 oli 552 (343). Katsauskauden lopussa 30.9.2021 konsernin palveluksessa oli 579 (496) henkilöä.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Reka Industrialin rahoitusriskejä ovat valuutta-, korko-, hyödyke-, maksuvalmius-, luotto- ja sijoitustoiminnan markkinariskit. Rahoitusriskejä ja niiden suojaustoimenpiteitä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa. Yhtiön tulevaisuuden riskitekijät liittyvät sen toimialayhtiöiden liiketoiminnan kehitykseen.

Reka Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät markkinatilanteen kehittymiseen, raaka-aineiden ja valuuttojen hintavaihteluihin sekä käyttöpääoman hallintaan eri tilanteissa. Suurten kausivaihtelujen aikana tavarantoimittajien maksuehdot vaikuttavat olennaisesti niiden kykyyn rakentaa riittävät varmuusvarastot kilpailukykyisen toimitusajan varmistamiseksi. Kausivaihteluiden vaikutusta tehtaiden kuormitustilanteeseen pyritään myös tasaamaan toimintamallien kehittämisellä. COVID-19 pandemia on kaapelitoimialalla näkynyt lisäkustannuksina ja toimitusviiveinä. Pandemian vaikutusta tulevaisuuteen on vaikea arvioida. Lisäkustannusten odotetaan jatkuvan vuonna 2021.

Reka Industrialin kaapelitoimialan liiketoiminnan avainraaka-aineita ovat metallit (kupari ja alumiini) ja muovit. Reka Industrial käyttää metallien ostoissa osittaista hintasuojausta hyödykejohdannaisten avulla. Metallien osalta on tärkeää sekä metallien dollarimääräisen hinnan että USD/EUR valuuttakurssisuhteen kehitys. Valuuttasuojauksia tehdään lisäksi tärkeimpien myyntivaluuttojen osalta. Sähkön hinnan suojauksissa käytetään hintakiinnityksiä.

Euroalueen taloustilanne ja epävarmuus poliittisessa kentässä saattaa vaikuttaa kumitoimialan asiakkaiden hankintamääriin ja uusien projektien käynnistämisiin. COVID-19 vaikutti 2020 asiakkaiden hankintamääriin ja pandemian vaikutusta tulevaisuuteen on vaikea arvioida.

USA:n kauppapakotteiden ja tuotetullien nosto sekä Brexit saattavat vaikuttaa kumitoimialan asiakkaiden tuotevolyymeihin negatiivisesti. Myös aasialaisten toimijoiden lisääntynyt kilpailu euroalueella voi vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Vuonna 2021 käyttökatteen (miljoonaa euroa) odotetaan paranevan edellisvuodesta edellyttäen, että COVID-19 pandemian aiheuttamat vallitsevat olosuhteet eivät olennaisesti vaikuta yhtiön toimituskykyyn. Käyttökatteeseen tulee myös vaikuttamaan oleellisesti, missä määrin ja kuinka nopeasti pystymme siirtämään jatkuvan materiaalikustannusnousun myyntihintoihin sekä metallien hintavaihtelut.

Hyvinkäällä 21.10.2021

Reka Industrial Oyj
Hallitus

Huomautus

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kehittymistä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”, ”olettaa”, ”tulevat” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista.

Tällaisia tekijöitä ovat mm. 1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, uusien tuotteiden kysyntä, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; 2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja 3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvu tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Yhteyshenkilöt

Jukka Poutanen

Toimitusjohtaja

jukka.poutanen@reka.fi

Tietoja julkaisijasta Reka Industrial Oyj

Reka Industrial investoi moderniin yhteiskuntaan ja uudistaa yhteiskunnan tukijalkana toimivaa teollisuutta. Teollisena perheyhtiönä Reka Industrial sitoutuu pitkäjänteisesti kehittämään omistamiensa yhtiöiden suorituskykyä ja kestävää kehitystä. Konserniyhtiöiden kautta Reka Industrial on mukana niin energia- kuin kulkuneuvoteollisuudenkin murroksessa. Reka Industrialin B-sarjan osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone