Sijoitusasunnot.com Group Oyj

Sijoitusasunnot.com Group Oyj peruuttaa listautumisannin ja listautumisen

22.11.2022 14:00:25 EET | Sijoitusasunnot.com Group Oyj | Yhtiötiedote

Sijoitusasunnot.com Group Oyj
Yhtiötiedote 22.11.2022 kello 14:00

Sijoitusasunnot.com Group Oyj peruuttaa listautumisannin ja listautumisen


EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.


Sijoitusasunnot.com Group Oyj:n (”Sijoitusasunnot.com” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt peruuttaa 14.11.2022 julkistetun listautumisannin (”Listautumisanti”) osakkeen riittämättömän kysynnän johdosta yleisö- ja instituutioanneissa, vaikka henkilöstöanti tuli ylimerkityksi. Hallitus on myös päättänyt peruuttaa Yhtiön osakkeiden listaamisen Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) ja toimittaa Nasdaq Helsingille listalleottohakemuksen peruuttamisilmoituksen.


Listautumisannin ehtojen mukaisesti tarjottavista osakkeista (”Tarjottavat Osakkeet”) suoritetut maksut palautetaan merkitsijöille arviolta seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa Yhtiön hallituksen päätöksestä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Yhtiö tiedottaa peruutuksesta sijoittajille merkintäsitoumuksessa annettujen yhteystietojen mukaisesti.

Sijoitusasunnot.comin toimitusjohtaja Henri Neuvonen kommentoi:

”Valitettavasti joudumme toteamaan, että tämän hetken sijoittajakiinnostus ei mahdollistanut Sijoitusasunnot.comin listautumista. Vaikka olen edelleen vahvasti sitä mieltä, että asuntomarkkinan yleiset haasteet ja muuttuva markkinatilanne tarjoavat meille enemmän mahdollisuuksia kuin vaikeuttavat liiketoimintaamme, emme onnistuneet vakuuttamaan sijoittajia tästä. Asuntojen myynti on onnistunut meiltä erinomaisesti nyt syksylläkin sen jälkeen, kun markkina muuttui haastavammaksi. Olemme saaneet myös ostokohteiden hankinnoissa erinomaisia tuloksia aikaan. Asuntomarkkinan haasteista huolimatta, tulevaisuutemme näyttää valoisalta. Yleinen markkinatunnelma oli haastava, mutta sen toki tiedostimme jo listautumisantia käynnistäessä.


Kiitän yhtiömme puolesta kaikkia listautumisantiin osallistuneita sijoittajia mielenkiinnosta. Olisimme mielellämme ottaneet teidät mukaan yhtiökumppaneiksi kasvavaan toimintaamme, mutta nyt ei vain ollut sen aika. Erityiskiitos myös koko henkilökunnalle, josta olen äärettömän ylpeä. Kaikki tekivät omalta osaltaan upeaa työtä ja olemme tämän kokemuksen myötä yhdessä entistä vahvempia. Henkilöstöannin ylimerkintä kuvastaa kovaa uskoa yhteiseen tekemiseemme. Kiitos myös teille kaikille, jotka ovat kannustaneet matkan varrella.


Vaikka listautumisemme ei tässä kohtaa toteutunut, oli prosessi myös opettavainen monessa suhteessa. Olemme saavuttaneet listayhtiöltä vaadittavan laatutason sekä kehittäneet toimintaamme monella osa-alueella eteenpäin. Meillä on hieno yhtiö, josta voimme olla äärimmäisen ylpeitä. Jatkamme määrätietoisesti eteenpäin, pidämme kiinni arvoistamme ja tavastamme toimia sekä seuraamme markkinatilanteen kehittymistä. Listautuminen on edelleen vaihtoehto tulevaisuudessa, mutta nyt ensivaiheessa meillä on kova halua osoittaa, että pystymme lunastamaan prosessin aikana annetut lupaukset liiketoiminnan kehityksestä sekä tulostasosta. Siinä olemme tähän saakka onnistuneet aina.”

Lisätietoja:


Sijoitusasunnot.com Group Oyj, Henri Neuvonen, toimitusjohtaja, puhelin 0400 778 146
Sähköposti: henri.neuvonen@sijoitusasunnot.com

Hyväksytty neuvonantaja, EY Advisory Oy, puhelin 0207 280 190
Sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com


Sijoitusasunnot.com lyhyesti


Sijoitusasunnot.com on valtakunnallisesti toimiva kiinteistökehitys- ja sijoitusyhtiö. Visionamme on olla alamme suunnannäyttäjä ja asuntosijoittajan tärkein kumppani. Ydinliiketoimintaamme on ostaa kokonaisia kerrostaloja ja myydä ne eteenpäin sijoittajille joko sellaisenaan tai saneerattuna. Lisäksi meillä on omassa taseessa portfolio asuin- sekä teollisuuskiinteistöjä. Harjoitamme myös sijoitusasuntoihin erikoistunutta kiinteistövälitystoimintaa omistamamme Kauppa Käy LKV Oy:n kautta.


Liiketoimintamme on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja kannattavasti. Vuodesta 2016 vuoteen 2021 liikevaihtomme on kasvanut vuosittain keskimäärin noin 75 prosenttia, oikaistun liikevoittomarginaalin ollessa samalla aikavälillä keskimäärin yli 20 prosenttia. Vuonna 2021 Sijoitusasunnot.comin liikevaihto oli noin 44 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 45 henkilöä.

www.sijoitusasunnot.com

Tärkeitä tietoja


Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta suunnitellusta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.


Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja sen neuvonantajat eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.


Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan kattavaa tai täydellistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön myöhemmin mahdollisesti julkistaman yhtiöesitteen tietojen perusteella.


Yhtiö ei suunnittele tarjoavansa arvopapereita yleisölle muualla kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129 tarkoitetun esitteen julkistamista.


Tämä tiedote ei ole myöskään tarjous myydä arvopapereita yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)–(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) muille joille tiedote voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.


Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta, Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta julkisesti päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeen kuvastamaan tulevaisuuden tapahtumia, olosuhteita tai muutoin.

Yhteyshenkilöt

Henri Neuvonen

Toimitusjohtaja

Sijoitusasunnot.com Group Oyj

henri.neuvonen@sijoitusasunnot.com

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone