Nordic Lights Group Oyj

Nordic Lights Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

20.4.2023 16:00:01 EEST | Nordic Lights Group Oyj | Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nordic Lights Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Nordic Lights Group Oyj        Yhtiötiedote        20.4.2023 klo 16.00

 

Nordic Lights Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 20.4.2023 klo 14.00 tapahtumatila Elielissä Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2022 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

 

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

 

Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonjako

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2023 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.5.2023.

 

Yhtiökokouksessa huomioitiin se, että mikäli Montana BidCo Oy:n tekemä julkinen ostotarjous kaikista yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista toteutetaan ennen osingonmaksun täsmäytyspäivää eli ennen 24.4.2023, osinko julkiseen ostotarjoukseen tarjotuista osakkeista maksetaan Montana BidCo Oy:lle.

 

Mikäli julkisen ostotarjouksen toteuttaminen tapahtuu osingonmaksun täsmäytyspäivän jälkeen eli 24.4.2023 jälkeen, osinko maksettaisiin henkilöille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Tässä tapauksessa Montana BidCo Oy:n ostotarjouksessa tarjoamasta tarjousvastikkeesta vähennettäisiin osingonmaksua vastaava määrä 0,12 euroa osakkeelta.

 

Montana BidCo Oy:n antamien tietojen perusteella julkisen ostotarjouksen toteuttamisen arvioidaan alustavasti tapahtuvan tänään 20.4.2023.

 

Hallituksen palkkiot

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettavat kuukausipalkkiot pidetään nykyisellä tasolla ja ne ovat siten seuraavat:

 

  • Hallituksen puheenjohtaja: 4 000 euroa; ja
  • Hallituksen muut jäsenet: 2 000 euroa kullekin.

 

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

 

Hallituksen kokoonpano

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) ja että nykyiset hallituksen jäsenet Göran Carlson, Thomas Sandvall, Päivi Lindqvist, Sami Heikkilä, Jyrki Perttunen, Risto Siivonen ja Caj-Anders Skog valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hans Bertell.

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilitarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 095 796 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

 

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

 

Yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien yhtiön omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti, ja se kumoaa 15.6.2022 annetun valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta sekä osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 095 796 osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia annetaan. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka, ja se kumoaa 15.6.2022 annetun valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla investors.nordiclights.com/yhtiokokous viimeistään 4.5.2023 alkaen. 

 

Hallituksen järjestäytymiskokous

 

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Göran Carlsonin.

 

 

NORDIC LIGHTS GROUP OYJ

 

HALLITUS

 

Lisätietoja antaa:

 

Tom Nordström, toimitusjohtaja, Nordic Lights Group Oyj

Puh. +358 400 909005

tom.nordstrom@nordiclights.com

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy

Puh. +358 9 612 9670

 

Nordic Lights lyhyesti

 

Pietarsaaresta lähtöisin oleva suomalainen Nordic Lights on raivannut tiensä raskaiden työkoneiden korkealaatuisten valaisinratkaisujen globaaliksi premium-toimittajaksi useilla vaativilla toimialoilla. Nordic Lightsin missiona on mahdollistaa työkoneiden turvallinen ja tehokas käyttö. Kolmen vuosikymmenen kokemuksella Nordic Lights tekee yhteistyötä vaativimpien työkoneiden valmistajien kanssa aina suunnittelusta tuotantoon ja jälkimarkkinatukeen saakka. Vuonna 2022 Nordic Lightsin liikevaihto oli 82 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 300 työntekijää globaalisti. Yhtiön osake (NORDLIG) on listattu Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalla. www.nordiclights.com

 

Yhtiötiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone