ELY-keskuksetELY-keskukset

2022 var ett toppenår för naturskyddet i Sydvästra Finland (Egentliga Finland, Satakunta)

Dela
NTM-centralen i Egentliga Finland förvärvade områden för naturskyddsändamål till staten och inrättade drygt 7100 hektar privata naturskyddsområden i Satakunta och Egentliga Finland under 2022. I fjol användes drygt 7,9 miljoner euro i anslag för att skaffa områden och för fridlysningsersättningar. Skyddet förverkligades i regel genom förhandlingar och i samarbete med markägarna.
Foto © Pipsa Kaunisto
Foto © Pipsa Kaunisto

Natura och riksomfattande naturskyddsprogram

NTM-centralen är enligt naturvårdslagen skyldig att genomföra naturskydd i en del av Natura 2000-nätverkets objekt samt i de riksomfattande skyddsprogrammen (myrar, fågelreservat, lundar, stränder, gamla skogar, utveckling av nationalparker och naturreservat) för att garantera att de biotoper och arter som är typiska för dem bevaras.

Tillsammans med markägaren fredades i den södra delen av Korpo skärgård ett område på ca 240 hektar. Området ingår i nätverket Natura 2000:s objekt Skärgårdshavet FI0200090, och angränsar till skärgårdshavets nationalpark, samt ögruppen Krokskär och dess havsområden. Holmar och grund bildar en gynnsam livsmiljö för fåglarna.

I vattenområdet runt ön Gullkrona inrättades Skärgårdshavets största privata naturskyddsområde på ca 4 800 hektar. Markägaren, dvs. fiskelaget Gullkrona i Pargas, samt Baltic Sea Action Group och Forststyrelsen, som ledde samarbetet på bred front, hade en central roll i genomförandet. Genom fredningsbestämmelserna skyddas undervattensnaturen och fåglarna får häcka i fred. Dessutom främjas skyddet av havsområden i enlighet med målsättningarna för EU:s biodiversitetsstrategi.

Programmen METSO och Helmi

En stor del av fredningen sker med finansiering av METSO-programmet för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland, som grundar sig på frivillighet, samt på finansiering från livsmiljöprogrammet Helmi 2021-2030. I METSO-programmet fredas skogar med mångsidiga naturvärden och särskilt värdefulla livsmiljöer för olika arter. Med METSO-finansiering fredades cirka 1 000 hektar värdefulla skogar och i Helmi-programmet cirka 200 hektar värdefulla myrar under 2022.

METSO-programmets syfte i Sydvästra Finland är att rikta skyddsåtgärder i synnerhet till moskogar med murkna träd, lundar, översvämmande skogar samt skogar på landhöjningsområden. I Helmi-programmet gäller fredningen myrar enligt förslaget till komplettering av myrskyddet (= SSTE-objekt), reserveringar för landskapsplaner samt myrar som är viktiga med tanke på att återställa det befintliga nätverket av naturskyddsområden.

Betydelsen av naturskydd

För närvarande omfattar skyddet nästan 125 700 hektar i Satakunta och Egentliga Finland. Syftet med nätverket av naturreservat är att främja och bevara den biologiska mångfalden samt kopplingen mellan dessa områden, att förebygga naturförlusten och förbättra arternas och biotopernas möjlighet att anpassa sig till klimatförändringen. Genom att bevara kolsänkor och -förråd (skogar, myrar, hav) dämpas också klimatförändringen.

Arbetet fortsätter även 2023

I år riktas fredningsåtgärderna i synnerhet till Natura 2000-nätverket och de riksomfattande skyddsprogrammen, där arbetet fortfarande är på hälft på ca 4000 hektar. Finansieringen för METSO-programmet har minskats radikalt för i år. Den finansiering som beviljats NTM-centralen är redan i hög grad bunden till pågående objekt och det finns fortfarande många i kö. Information om METSO-programmets eventuella extra finansiering fås under sommaren. Helmi-programmet betonar särskilt objekten i kompletteringsförslaget för myrskydd.

Mer information:

Överinspektör Teija Jokinen, tfn 0295 022 770 (Natura och de riksomfattande skyddsprogrammen)

Överinspektör Heli Roström, tfn 0295 022 736 (METSO-programmet)

Överinspektör Sari Jaakkola, tfn 0295 022 016 (Helmi-programmet)

Bilder

Foto © Pipsa Kaunisto
Foto © Pipsa Kaunisto
Ladda ned bild
Foto © Pipsa Kaunisto
Foto © Pipsa Kaunisto
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kevään kelirikosta arvioidaan vaikeaa (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)20.3.2023 10:27:21 EET | Tiedote

Kelirikolla tarkoitetaan tien pinnan tai tierakenteen pehmenemisen aiheuttamaa kulkukelpoisuuden merkittävää vaikeutumista tai estymistä. Tien pinta tai rakenne voi pehmentyä keväällä roudan sulamisen yhteydessä tai rakenteiden vettyessä märkänä myöhäissyksynä tai lämpimänä alkutalvena. Rakenne voi pehmentyä ja kantavuus heikentyä joko tien pinnalta tai myös syvemmältä. Sorateillä voi siten esiintyä erityyppistä kelirikkoa, kuten pinta- ja runkokelirikkoa.

Skärgårdshavets tillstånd väckte intresse i Åbo - 140 deltog i seminarium om Skärgårdshavets tillstånd i framtiden (Egentliga Finland, Satakunta)17.3.2023 09:03:41 EET | Tiedote

NTM-centralen för Egentliga Finland anordnade 16.3. i Åbo ett seminarium om Skärgårdshavets tillstånd i framtiden. På seminariet presenterades färsk forskningskunskap om Skärgårdshavets tillstånd, och bollades idéer om metoder med vilka olika aktörer kan främja skyddet av Skärgårdshavet och minska näringsbelastningen från land.

Saimaan järvilohen pelastamiseen lisääntymisalueita, vaellusväyliä ja resursseja17.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Järvilohen pelastamista seurataan ensimmäistä kertaa tulosmittareilla. Tulosmittareiden perusteella ollaan lajin häviämisen kynnyksellä, mikäli järvilohen hoitokohteissa ja säilytysviljelyssä sekä resursseissa ei tapahdu nopeita muutoksia. Kannanhoidollisten poikasten elossa säilyminen tulee kohentua Saimaalla ja Pielisellä, sillä nykyään poikasista noin 99,8 % ei selviä järvivaelluksesta takaisin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum