Uudenmaan ELY-keskus

Utkast till planer för förbättring av Tavastehusleden och en planskild anslutning i Kungseken presenteras vid ett tillfälle på webben 16.12.2020

Dela
Tavastehusleden (rv 3) är en av de viktigaste infartslederna till huvudstadsregionen. Tidvis förekommer rusning på sträckan mellan Gamlas och Gruvsta, och trafiken orsakar bullerolägenheter. Byggandet av det nya bostadsområdet i Kungseken har gått framåt, vilket medför krav på en ny planskild anslutning. Planutkasten till väg- och gatuplaner har utarbetats av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), Helsingfors stad och Vanda stad, och de presenteras vid ett webbtillfälle i december. Vid tillfället berättas också om läget för trafikledernas detaljplanläggning.

Tavastehusleden är en livligt trafikerad landsväg och det är viktigt för trafiken norrut från Helsingfors att den löper smidigt. På avsnittet mellan Gamlas och Gruvsta på Tavastehusleden kör i genomsnitt omkring 54 000 fordon om dygnet. Andelen tung trafik är omkring 6 procent av den totala trafikvolymen. Leden är viktig för den nationella godstrafiken. Under de senaste åren har trafikvolymen ökat med cirka 3–4 procent varje år. Tidvis förekommer rusning på Tavastehusleden. En av flaskhalsarna är avsnittet mellan den planskilda anslutningen i Gamlas och den planskilda anslutningen i Gruvsta. I framtiden kommer byggandet av området i Kungseken och Myrbacka samt utvecklingen av industriområdet i Gruvsta till bostadsområde att orsaka ytterligare trafik.

Syftet med projektet är att naturligt sammankoppla den nuvarande och framtida markanvändningen till Tavastehusleden och öka smidigheten och säkerheten i fråga om personbils-, kollektiv- och godstrafik samt gång och cykling. Målet är att inga skador orsakas på naturmiljön eller på grundvattenförekomsten i Gruvsta. Flygekorrarnas revir och passagerna mellan dem beaktas vid planeringen. Ett ytterligare mål är att förutsägbarheten i fråga om restider inom kollektivtrafik och godstrafik ska förbättras. De bullerskärmar som kommer att byggas minskar trafikens bullerolägenheter för bebyggelsen.

Nya körfält och planskilda anslutningar gör trafik och rörelse smidigare

Ett tredje körfält planeras för sträckan mellan Gamlas och Gruvsta på Tavastehusleden. Dessutom planeras en ny planskild anslutning i Kungseken. Den befintliga planskilda anslutningen i Gruvsta förbättras genom en ny ramp från Helsingfors i riktning mot Sillböle. I planen ingår även förbättringar av busshållplatserna på Tavastehusleden samt i arrangemangen för gång- och cykeltrafiken. 

Mellan Gamla Kårbölevägen, den planskilda anslutningen i Kungseken och bostadsområdet i Kungseken planeras en ny gata, som kommer att ligga i den terrängkorridor som tidigare reserverats för Ring II. De befintliga gatukorsningarna förbättras. För den planskilda anslutningen och de nya gatorna utarbetas till behövliga delar detalj- och gatuplaner. I Helsingfors regionen förbereds detaljplanläggningen enligt deltagande- och värderingsplanen 26.5.2020. Målet är att presentera planförslaget samt responsen från delaktiga under beredningen för stadsmiljönämnden på våren 2021. I Vanda pågår en utarbetning av en generalplan för hela staden. När den vinner laga kraft börjar man utarbeta detaljplaner och detaljplaneändringar i planområdet.

Webbtillfälle för allmänheten 16.12.2020 kl. 18–19.30

En tillställning för presentation av planutkasten ordnas som ett webbtillfälle på grund av coronasituationen. Vid tillfället presenteras utkasten till väg- och gatuplaner samt de centrala förändringarna visavi tidigare utkast. Vid tillställningen kan åhörarna ställa frågor via chatten. Tillfället ordnas som ett Microsoft Teams Live-evenemang som man kan följa via dator, surfplatta eller smarttelefon. Man kan delta i tillfället via en länk, som läggs ut den 14 december på webbsidan: www.vayla.fi/uudellamaalla-suunnitteilla/vt-3-kannelmaen-ja-kaivokselan-valilla-ja-kuninkaantammen-etl

Det nyaste presentationsmaterialet och planutkasten är för påseende 9–22.12.

Trafikledsverket:www.vayla.fi/uudellamaalla-suunnitteilla/vt-3-kannelmaen-ja-kaivokselan-valilla-ja-kuninkaantammen-etl

Helsingfors: www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat/katu-ja-puistosuunnitelmat, karttjänsten: https://kartta.hel.fi/link/8Fi1Zv

Vanda: www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kadut_ja_viheralueet/ajankohtaiset_katu-_ja_viheraluehankkeet/myyrmaki ja osallistuvavantaa.fi

Nyckelord

Kontakter

Mer information om planeringen 9–22.12 ger:


NTM-centralen i Nyland: Sami Mankonen, tfn 0295 021309, sami.mankonen@ely-keskus.fi


Helsingfors stad: Jukka Tarkkala, tfn 09 310 37302, jukka.tarkkala@hel.fi


Vanda stad: Teemu Vihervaara, tfn 043 826 7180, teemu.vihervaara@vantaa.fi


Ramboll Finland Oy: Lotta-Maija Salmelin, tfn, 040 0941403, lotta-maija.salmelin@ramboll.fi


Respons om planutkasten kan ges till och med 30.12.
Man kan framföra sin åsikt om planerna eller skicka mer information.


Helsingfors stad, Trafik- och gatuplanering, Jukka Tarkkala, PB 58214, 00099 Helsingfors stad eller jukka.tarkkala@hel.fi

Bilder

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye