Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Nytt samarbetsprogram mellan Sverige och Finland för civil krisberedskap

Dela
Hanaholmen, samarbets- och kulturcentrum för Sverige och Finland, har tagit initiativ till ett nytt sektoröverskridande bilateralt krisberedskapsprogram, som skall stärka den civila krishanteringsförmågan i Sverige och Finland.

Programmet inleds 2021 och genomförs i samarbete med Försvarshögskolan i Sverige och Säkerhetskommittén i Finland med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland och ländernas regeringar.

”Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland har framfört ett initiativ om att fördjupa samarbetet kring civil krisberedskap och krishantering och vi anser att det är ett utmärkt tillägg till vidareutvecklingen av vårt redan existerande samarbete”, konstaterar Finlands och Sveriges statsministrar Sanna Marin och Stefan Löfven i ett gemensamt uttalande.

De båda statsministrarna påpekar att förväntningarna bland invånarna i både Sverige och Finland går i samma riktning: mera samarbete, fler gemensamma lösningar.

”Det framkommer också i höstens opinionsundersökningar utförda av analysföretagen Novus i Sverige och Kantar TNS i Finland. En majoritet av ländernas befolkning förhåller sig positivt till ett tätare nordiskt kris- och beredskapssamarbete”, framhåller Kulturfondens ordförande i Sverige, Chris Heister och fondens ordförande i Finland, Anneli Jäätteenmäki.  

Under senare år har Sverige och Finland utökat sitt samarbete inom det militära försvaret. Samarbetet har utvecklats stegvis genom personliga kontakter och en allt djupare ömsesidig kännedom om respektive försvarsstrukturer.

Det har länge funnits en övertygelse om att det svensk-finska försvarssamarbetet även bör omfatta krisberedskapen och det civila försvaret, inklusive bland annat cyberhot. Ett flertal steg i den riktningen har redan tagits, men det nya nu är den uttalat tvärsektoriella strategiska målsättningen med programmet. 

”Under sommaren och hösten 2020 har vi genomfört en omfattande sonderingsrunda med två utomstående rådgivare, tidigare ambassadörerna Anders Ljunggren och Peter Stenlund. Efter sonderingssamtalen rekommenderade båda två ett förstärkt bilateralt kris- och beredskapssamarbete. Eftersom initiativet fått stark uppbackning från Sveriges och Finlands regeringar samt från centrala myndigheter och organisationer, är vi nu redo att sätta igång med arbetet”, berättar Hanaholmens VD Gunvor Kronman.

Försvarshögskolan i Sverige, som genomför olika utbildningar inom bland annat civil krisberedskap, välkomnar initiativet och ser mycket positivt på den utveckling som det innebär för samarbetet mellan Finland och Sverige. 

”I nuläget saknar vi ett sektoröverskridande strategiskt, bilateralt krisberedskapsprogram där alla centrala samhällsaktörer är inblandade. Det här programmet kommer att fylla en mycket viktig roll, som kan hjälpa oss att bättre förbereda oss för framtida kriser. Vi har bedrivit högnivåutbildningar sedan 1950-talet, den erkända Solbackakursen är ett exempel, och vi tror att denna utbildning blir ett bra komplement för systemets och ländernas behov”, säger brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, vicerektor vid Försvarshögskolan.

Finlands säkerhetskommitté, som hjälper statsrådet och ministerierna i ärenden som berör övergripande säkerhet, ser också fram emot det nya programmet.

”Vi har en lång tradition av nordiskt samarbete inom olika samhällsområden, men inget av våra tidigare program har omfattat så många olika samhällssektorer. Det nya programmet kan bygga vidare på och delvis integrera det redan existerande Hagasamarbetet inom räddningssektorn och Svalbard-samarbetet inom hälsovården”, konstaterar generalsekreterare Petri Toivonen från Säkerhetskommittén.

Det nya krisberedskapsprogrammet går under namnet Hanaholmen-initiativet och bygger på följande grundpelare: kontakt, kunskap och koordinering. Programmet omfattar dels ett årligen återkommande högnivåforum med centrala beslutsfattare inom krishantering och beredskap, dels en utbildning med övningsinslag. Forumet och utbildningen kommer att genomföras hösten 2021.

Utbildningen bygger på kompetensutveckling gällande aktuella frågor, best practice-erfarenheter och studiebesök hos viktiga aktörer. Den nya kunskapen omsätts sedan i olika relevanta kontexter genom simuleringar och beslutfattningsträning. Utbildningen riktar sig till personer som är involverade i strategisk ledning inom krishantering och beredskap vid främst statliga och regionala myndigheter, civilsamhälle, näringsliv och relaterad forskning. Utbildningen kommer att genomföras på engelska (Crisis Management & Civil Preparedness) för att säkerställa ett brett deltagande från båda länderna.

Ett särskilt uttalat mål under utbildningen är, förutom enskild ledarutveckling, att också identifiera utvecklingsbehov inom det svensk-finska samarbetet. Fokus ligger inledningsvis på Sverige och Finland, men beredskap finns att utvidga initiativet till att omfatta även de övriga nordiska länderna.

Hanaholmen kommer att ansvara för det administrativa och praktiska genomförandet av initiativet medan Försvarshögskolan och Säkerhetskommittén ansvarar för utbildningen. En rådgivande grupp med experter från Sverige och Finland kommer att bistå Hanaholmen i arbetet.

”Hanaholmen är van vid att fungera som en neutral och trovärdig mötesplats för centrala utrikes-, försvars-, och utbildningspolitiska projekt och program. Dessutom har Hanaholmen lång erfarenhet av att engagera civilsamhället och näringslivet, något som är viktigt eftersom beredskapsfrågor måste omfatta alla delar av samhället”, konstaterar Finlands tidigare försvarsminister, ordföranden för den rådgivande expertgruppen, Jan-Erik Enestam. 

Läs mera om det nya krisberedskapsprogrammet och se statsministrarnas gemensamma uttalande här: www.hanaholmen.fi/sv/kulturcentrum/hanaholmen-initiativet/

På samma sida hittar du mera information om Novus- och Kantar TNS-undersökningarna.

Kontakt

Hanaholmens kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, tel. +358 40 767 7373 www.hanaholmen.fi

Försvarshögskolan:

Brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, vicerektor, ansvarig för utbildning och samverkan, fredrik.stahlberg(at)fhs.see. Jan Eldeblad, chef enheten för uppdragsutbildning, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, jan.eldeblad(at)fhs.se www.fhs.se/

Säkerhetskommittén: https://turvallisuuskomitea.fi/sv/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Hanasaarenranta 5
02100 ESPOO

+358 40 767 7373http://www.hanaholmen.fi

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies. 

Hanaholmen är ett kulturcentrum för Sverige och Finland samt ett konferenshotell och mötescentrum i Esbo, strax utanför Helsingfors. Hanaholmen arrangerar högaktuella seminarier och evenemang där viktiga samhälleliga frågor diskuteras och debatteras. Kulturfonden för Sverige och Finland är Hanaholmens huvudman, dvs. har det yttersta ansvaret för Hanaholmens verksamhet. 

Följ Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye